Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про постійні комісії правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

       ПРАВЛIННЯ ФОНДУ СОЦIАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
        З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТI
 
            П О С Т А Н О В А
 
             19.09.2001 N 31
 
  { Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду
         соціального страхування з тимчасової втрати
                        працездатності
   N 58 ( v0058598-08 ) від 30.10.2008 }
 
        Про постійні комісії правління Фонду
        соціального страхування з тимчасової
           втрати працездатності
 
 
   Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про постійні комісії правління Фонду
соціального  страхування  з  тимчасової втрати працездатності
(додається).
 
   2. Затвердити перелік та кількісний склад членів постійних
комісій правління Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (додається).
 
   3. Затвердити склад комісій правління Фонду (додається).
 
 Голова правління                  В.А.Куліченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   з тимчасової втрати
                   працездатності
                   19.09.2001 N 31
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про постійні комісії правління Фонду
        соціального страхування з тимчасової
           втрати працездатності
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Постійні комісії правління Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності (далі - комісії) утворюються і
діють відповідно до Статуту Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності ( v0009598-01 ) (далі - Фонд),
цього Положення та положень про відповідні комісії за напрямками
діяльності Фонду.
 
   1.2. Перелік комісій, кількісний та персональний  склад,
положення про них затверджується правлінням Фонду.
 
   1.3. Комісії комплектуються із членів правління. Кожен з них,
за поданням представницької сторони, може бути членом лише однієї
комісії, при цьому членство у мандатній та лічильній комісіях не
враховується.
   До складу комісій не включаються голова правління Фонду та
його заступники.
 
   1.4. Комісії у своїй діяльності підзвітні правлінню Фонду, їх
роботу координує голова правління Фонду та його заступники за
розподілом функціональних повноважень між ними.
 
   1.5. Комісії ведуть свою роботу за принципами рівноправності
їх членів та ділового обговорення питань, керуючись при цьому
законодавчими  нормами,  рішеннями  правління  Фонду,  які
регламентують його діяльність.
 
   1.6. Члени комісій беруть участь в їх засіданнях з правом
вирішального голосу, запрошені - з правом дорадчого голосу.
 
     2. Напрямки діяльності та повноваження комісій,
          права і обов'язки їх членів
 
   2.1. Комісії утворюються за такими напрямками діяльності
Фонду:
   - планування, організація та аналіз виконання бюджету Фонду.
Розробка  пропозицій  щодо  визначення  розміру  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням;
   - матеріальне забезпечення (надання допомоги) та надання
соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду;
   - законодавче та нормативно-правове забезпечення діяльності
Фонду;
   - контроль за формуванням та використанням коштів Фонду.
 
   2.2. Основні повноваження комісій:
   - підготовка за дорученням правління Фонду та з власної
ініціативи документів на розгляд правління Фонду;
   - розгляд та підготовка висновків на проекти документів, що
подаються на затвердження правлінню Фонду;
   - розгляд та підготовка висновків на проекти законодавчих та
нормативно-правових актів з питань діяльності Фонду, надісланих на
узгодження;
   - вивчення, узагальнення та аналіз діяльності Фонду  за
окремими  напрямками  його  діяльності, підготовка пропозицій
правлінню Фонду з цих питань;
   - підготовка  пропозицій  по  визначенню  поточних  і
перспективних завдань Фонду, заходів по їх виконанню;
   - інформування правління Фонду про свою діяльність.
 
   2.3. Комісії мають право:
   - одержувати необхідні документи і відомості від органів
Фонду для вивчення, узагальнення та аналізу діяльності Фонду за
окремими напрямками його діяльності, вносити пропозиції правлінню
Фонду по результатах проведеної роботи;
   - запрошувати посадових осіб установ і організацій, причетних
до питань, що розглядаються на засіданнях комісії, для участі у їх
розгляді;
   - вносити пропозиції з поданням матеріалів до порядку денного
засідань правління Фонду.
 
   2.4. Члени комісії мають право:
   - вносити пропозиції до порядку денного засідань комісій;
   - брати участь в обговоренні питань порядку денного;
   - висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку з рішень,
прийнятих на засіданні комісії.
 
   2.5. Комісії зобов'язані:
   - сприяти удосконаленню діяльності Фонду;
   - своєчасно виконувати доручення правління Фонду, інформувати
його голову або заступників голови про їх виконання;
   - робити доповіді (співдоповіді) з питань, які вносяться на
розгляд правління Фонду за ініціативою комісії.
 
   2.6. Члени комісій зобов'язані:
   - брати участь у засіданнях комісії;
   - виконувати доручення комісії її голови (співголови).
 
         3. Організація роботи комісій
 
   3.1. Основною формою роботи комісій є засідання.
   Засідання комісій є правомочним, якщо на ньому присутні
більшість її членів, за умови наявності представників від кожної
представницької сторони.
 
   3.2. У разі запрошення для участі у засіданнях комісій
посадових осіб установ та організацій виконавча дирекція Фонду
надсилає їм письмові запрошення.
 
   3.3. Рішення комісій приймаються більшістю голосів присутніх
на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів
голос голови (співголови) є вирішальним.
 
   3.4. Засідання комісій протоколюються. Протокол підписується
головою (співголовою) комісії, до нього додаються матеріали з
розглянутих питань. З кожного питання порядку денного засідання
комісії приймається рішення, яке вноситься до протоколу.
 
   3.5. Організація роботи комісій покладається на їх голів
(співголів - якщо комісія прийме рішення  про  таку  форму
керівництва роботою комісії).
 
   3.6. Голова (співголова) комісії обирається на її засіданні
більшістю голосів присутніх членів.
   Питання про  дострокове  припинення  повноважень  голови
(співголови) комісії може бути розглянуто на його прохання, на
вимогу не менше однієї третини членів комісії, при наявності інших
обставин, що не дозволяють йому виконувати свої повноваження.
 
   3.7. Порядок проведення  засідань  та  їх  періодичність
визначаються комісіями самостійно.
 
   3.8. Голова (співголова) комісії:
   - скликає засідання комісії та погоджує проект його порядку
денного;
   - визначає список запрошених для участі в засіданні комісії;
   - головує на засіданні комісії;
   - координує роботу комісії з діяльністю  інших  комісій
правління Фонду;
   - інформує членів комісії про звернення та інші документи, що
надійшли на адресу комісії.
 
   3.8. Члени  комісій  за рішенням правління Фонду можуть
залучатися для вивчення питань за напрямками діяльності Фонду у
його відділеннях.
   Витрати на вказані цілі передбачаються кошторисом Виконавчої
дирекції Фонду.
 
   3.9. Для підготовки окремих питань на засідання комісій
можуть створюватися робочі групи з числа їх членів, фахівців
Виконавчої дирекції Фонду та інших осіб.
 
   3.10. Питання, що належать до компетенції кількох комісій,
можуть бути розглянуті на їх спільному засіданні під головуванням
одного із голів (співголів) комісій за їх взаємною згодою. Такі
засідання може також вести  голова  правління  Фонду,  його
заступники.
   Рішення, прийняті на спільному засіданні комісій в порядку,
визначеному  п.  3.3  цього Положення, підписуються головами
(співголовами) відповідних комісій, а протокол  засідання  -
головуючим на ньому.
 
   3.11. Організаційно-технічне обслуговування засідань комісій,
а також оформлення та зберігання їх матеріалів покладається на
Виконавчу дирекцію Фонду.
 
   3.12. Матеріали  для  розгляду  на  засіданнях  комісій
направляються Виконавчою дирекцією Фонду членам  комісій  та
запрошеним особам не пізніше, ніж за два робочих дні до дня
засідання комісії.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   з тимчасової втрати
                   працездатності
                   19.09.2001 N 31
 
 
               ПЕРЕЛIК
        та кількісний склад членів постійних
        комісій правління Фонду соціального
     страхування з тимчасової втрати працездатності
 
 
   1. Комісія з питань страхових тарифів та бюджету Фонду.
   Склад комісії - 6 членів.
 
   2. Комісія з питань надання страхових виплат та соціальних
послуг за рахунок бюджету Фонду.
   Склад комісії - 7 членів.
 
   3. Комісія з питань законодавчого та нормативно-правового
забезпечення діяльності Фонду.
   Склад комісії - 6 членів.
 
   4. Контрольно-ревізійна комісія.
   Склад комісії - 8 членів.
 
   5. Мандатна комісія.
   Склад комісії - 3 члена.
 
   6. Лічильна комісія.
   Склад комісії - 3 члена.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   з тимчасової втрати
                   працездатності
                   19.09.2001 N 31
 
 
               СКЛАД
     комісій правління Фонду соціального страхування
        з тимчасової втрати працездатності
 
 
   1. Комісія з питань страхових тарифів та бюджету Фонду:
   Верес Микола Юхимович
   Михайленко Анатолій Георгійович
   Платонов Олександр Миколайович
   Присяжнюк Таісія Iванівна
   Самойлова Iрина Вікторівна
   Скрипник Олена Петрівна
 
   2. Комісія з питань надання страхових виплат та соціальних
послуг за рахунок бюджету Фонду:
   Апасова Лариса Леонідівна
   Діденко Сергій Олексійович
   Кравчук Микола Остапович
   Пузир Микола Iванович
   Широков Анатолій Iванович
   Ярославська Олена Яківна
   Ясько Тетяна Дмитрівна
 
   3. Комісія з питань законодавчого та нормативно-правового
забезпечення діяльності Фонду:
   Кожевіна Наталія Дмитрівна
   Савицька Олена Петрівна
   Свірус Олена Юріївна
   Хандурін Микола Iванович
   Харьковський Геннадій Петрович
   Шепелюк Галина Олександрівна
 
   4. Контрольно-ревізійна комісія:
   Бойко Олена Iванівна
   Вернигора Леонід Михайлович
   Дорошкевич Руслан Миколайович
   Герасименко Валерій Вікторович
   Куліков Петро Мусійович
   Мирошніченко Дмитро Тимофійович
   Сироватська Станіслава Петрівна
   Юркін Олександр Валентинович.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка