Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення постійно діючої комісії з питань списання майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України

       МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            09.12.2008 N 817
 
 
       Про створення постійно діючої комісії
        з питань списання майна підприємств,
        установ та організацій, що належать
      до сфери управління Мінагрополітики України
 
 
   Відповідно до Порядку списання об'єктів державної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007
N 1314 ( 1314-2007-п ), та з метою посилення контролю за списанням
майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Мінагрополітики України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити постійно діючу комісію з питань списання майна
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Мінагрополітики України, у складі згідно з додатком.
 
   2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань
списання майна підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінагрополітики України, що додається.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Супіханова Б.К.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   09.12.2008 N 817
 
 
               СКЛАД
      постійно діючої комісії з питань списання
      майна підприємств, установ та організацій,
         що належать до сфери управління
           Мінагрополітики України
 
 
 Венглінський М.О.   - заступник директора Департаменту
             економіки та управління державною
             власністю, голова комісії
 
 Поліщук О.Г.      - начальник відділу управління державним
             майном Департаменту економіки та
             управління державною власністю,
             заступник голови - секретар комісії
 
   Члени комісії:
 
 Чорноус В.С.      - начальник відділу приватизації
             державного майна та орендних відносин
             Департаменту економіки та управління
             державною власністю
 
 Боярко Н.А.      - начальник відділу методології і
             звітності державних підприємств
             Управління бухгалтерського обліку,
             звітності та ревізійної роботи
 
 Подгаєцький А.А.    - заступник директора Департаменту
             аграрної освіти, науки та
             дорадництва - начальник відділу вищих
             навчальних закладів III-IV рівнів
             акредитації та післядипломної освіти
 
 Рудюк А.М.       - начальник відділу ліцензування та
             ведення лісового господарства
             Департаменту ринків рослинництва
 
 Чижевський О.Л.    - начальник відділу аналізу та координації
             розвитку тваринництва з радіологічною
             інспекцією Департаменту ринків
             тваринництва з Головною державною
             племінною інспекцією
 
 Сандул О.М.      - заступник директора Департаменту
             харчової промисловості - начальник
             відділу координації підгалузей харчової
             промисловості
 
 Зварійчук В.В.     - головний спеціаліст Відділу розвитку
             садівництва, виноградарства
             та виноробства
 
 Свириденко А.М.    - начальник відділу попередження
             корупційних дій та правопорушень
             Департаменту правової та законопроектної
             роботи
 
 Директор Департаменту
 економіки та управління
 державною власністю                   О.I.Куць
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   09.12.2008 N 817
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про постійно діючу комісію з питань
        списання майна підприємств, установ
        та організацій, що належать до сфери
        управління Мінагрополітики України
 
 
   1. Постійно  діюча  комісія  з  питань  списання  майна
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Мінагрополітики України, (далі - Комісія) створена
відповідно до пункту 8 Порядку списання об'єктів  державної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ), з метою дотримання чинного
законодавства України при списанні державного майна та посилення
контролю при здійсненні зазначених дій підприємствами установами
та організаціями, які належать до сфери управління Мінагрополітики
України, (далі - підприємства).
 
   2. Комісія у своїй роботі керується Господарським кодексом
України ( 436-15 ), Законом України "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), постановою Кабінету Міністрів
України від 08.11.2007 N 1314 ( 1314-2007-п ) "Про затвердження
Порядку  списання  об'єктів  державної  власності",  іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 
   3. Завданням  Комісії  є  розгляд документів, підготовка
пропозицій щодо списання майна державних підприємств та підвищення
контролю  за  дотриманням встановленого чинним законодавством
порядку списання такого майна.
 
   4. Комісія у разі необхідності має право:
   - робити  запити  до керівників підприємств про надання
додаткових документів;
   - при розгляді матеріалів про списання майна, знос якого
відповідно до бухгалтерського  обліку  становить  менше  100
відсотків, запрошувати на засідання представників підприємств, які
несуть відповідальність за передчасне виведення основних засобів з
експлуатації.
 
   5. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту підписання
наказу про її утворення. Керує роботою Комісії і проводить її
засідання  голова  Комісії, а у випадку його відсутності -
заступник.
 
   6. Робочим органом з організаційного забезпечення діяльності
Комісії є Департамент економіки та управління державною власністю
Мінагрополітики України. Організаційне забезпечення передбачає:
   - спільно  з  структурними  підрозділами  міністерства в
установленому порядку розгляд пакету документів та підготовку
пропозицій, які надаються на розгляд Комісії, про можливість і
доцільність списання майна;
   - підготовку проекту рішення про надання згоди на списання
державного майна або про відмову в наданні такої згоди.
   Засідання Комісії  вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
   У роботі Комісії беруть участь представники урядових органів
у системі міністерства та структурних підрозділів центрального
апарату у разі розгляду питань щодо списання майна підприємств,
координацію діяльності яких вони здійснюють.
 
   7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:
   - скликає та проводить засідання Комісії;
   - залучає у разі потреби до роботи в Комісії представників
урядових органів у системі міністерства та структурних підрозділів
центрального апарату (за згодою їх керівників), представників
підприємств.
 
   8. Секретар Комісії:
   - готує до розгляду згідно з порядком  денним  Комісії
пропозиції на підставі поданих документів;
   - проводить роботу з підготовки проведення засідань Комісії,
формування порядку денного і протокольного оформлення підсумків
засідань;
   - не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує
членів Комісії про місце і час проведення засідання та повідомляє
порядок денний;
   - не пізніше ніж за два дні до початку засідання отримує від
членів Комісії пропозиції щодо внесення до порядку денного питань
для розгляду і проекти рішень із порушених питань;
   - веде протокол засідання та доводить рішення Комісії і
протокольні доручення до відома членів Комісії для виконання.
 
   9. За розпорядженням голови Комісії або його заступника,
Комісія може приймати рішення з окремих питань у робочому порядку
шляхом погодження проекту рішення членами Комісії. Рішення Комісії
вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його погодили не
менше двох третин її членів.
 
   10. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів,
присутніх  на засіданні. За умови рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Комісії.
   Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується
усіма членами комісії, присутніми на її засіданні.
 
   11. Перелік документів, визначений пунктом 6 Порядку списання
об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2007 N 1314  (  1314-2007-п  ),
реєструється в канцелярії Мінагрополітики України і надається
заступнику Міністра відповідно  до  розподілу  функціональних
повноважень.
 
   12. За  дорученням  заступника Міністра пакет документів
надсилається для опрацювання до  Департаменту  економіки  та
управління  державною  власністю  та  відповідних структурних
підрозділів Мінагрополітики України.
 
   13. Рішення про надання згоди на списання державного майна
оформлюється у вигляді розпорядчого акта, а про відмову в наданні
такої згоди - у формі листа Мінагрополітики України, після
підписання протоколу Комісії.
 
   14. Копія  наказу або листа Мінагрополітики надсилається
суб'єкту господарювання.
 
 Директор Департаменту
 економіки та управління
 державною власністю                   О.I.Куць
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка