Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти

      КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
              27.11.2008
            протокол N 14/3-3
 
 
         Про стан і перспективи розвитку
            позашкільної освіти
 
 
   Заслухавши й обговоривши доповідну записку "Про стан  і
перспективи  розвитку  позашкільної освіти" ( vra14290-08 ),
підготовлену відділом позашкільної освіти, виховання та захисту
прав дитини, колегія зазначає, що Міністерством освіти і науки
України, органами управління освітою на місцях,  керівниками
позашкільних,  загальноосвітніх,  професійно-технічних і вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації проводиться значна
робота щодо створення сприятливих умов для здобуття позашкільної
освіти значною кількістю дітей, задоволення їх освітньо-культурних
потреб  і  запитів у професійному самовизначенні та творчій
самореалізації.
   Позашкільні  навчальні  заклади,  в яких в основному і
здобувається позашкільна освіта, спрямовують свою діяльність на
формування у дітей та молоді патріотизму, поваги до народних
звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу,
любові до України безпосередньо через навчально-виховний процес у
гуртках    художньо-естетичного,   еколого-натуралістичного,
туристсько-краєзнавчого та інших напрямів творчості.
   Стрижнем позаурочної  та  позашкільної  роботи навчальних
закладів є Рух за збереження і примноження звичаїв, традицій і
обрядів українського народу "Моя земля - земля моїх батьків",
Всеукраїнська туристсько-краєзнавча експедиція "Краса і  біль
України", "Мальовнича Україна", "Скривджена земля", "З попелу
забуття", "Свята спадщина". З метою збереження пам'яті  про
національну трагедію  та  активізації досліджень Голодомору в
2007 році започатковано Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської
та студентської молоді "Колосок Пам'яті".
   Уживаються заходи  щодо  збереження  мережі  позашкільних
навчальних    закладів,   зміцнення   і   модернізації
матеріально-технічної  бази,  удосконалення  програмного  і
методичного забезпечення, створюються необхідні умови для здобуття
позашкільної освіти, її доступності для дітей,  особливо  з
сільської місцевості.
   Разом з  тим  подальший  розвиток  позашкільної  освіти,
організація і здійснення навчально-виховної роботи в позашкільних
навчальних закладах ускладнюється:
   недостатнім фінансуванням. Невиконання планів надходжень до
відповідних бюджетів, особливо у сільській місцевості, створює
значні труднощі фінансового забезпечення діяльності позашкільних
навчальних закладів, стримує процеси відновлення їх  мережі,
оновлення  матеріально-технічної  бази, збільшення контингенту
учнів, охоплених позашкільною освітою;
   проблемами у науково-методичному та кадровому забезпеченні
системи позашкільної освіти;
   недостатнім рівнем   соціального   захисту   учасників
навчально-виховного процесу.
   В умовах гострого дефіциту ціннісних орієнтацій потребує
поліпшення виховна робота з учнівською та студентською молоддю на
ґрунті  формування патріотичної свідомості, готовності її до
виконання громадянських і конституційних обов'язків. На часі
заміна стандартних виховних заходів для дітей та молоді на
цілеспрямоване і  професійне  управління  виховним  процесом,
посилення національно-патріотичного виховання.
   Невирішеним є  питання  координації  діяльності  центрів
патріотичного  виховання,  дитячо-юнацьких  клубів  моряків,
десантників, авіаторів та проведення масових заходів з учнівською
молоддю з військово-патріотичного напряму.
   Діяльність керівників  позашкільних  навчальних  закладів
ускладнюється  недостатнім рівнем їх економічної та правової
підготовки.
   Враховуючи зазначене, колегія ухвалює:
 
   1. Доповідну  записку  "Про стан і перспективи розвитку
позашкільної освіти" ( vra14290-08 ) взяти до відома.
 
   2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій:
 
   2.1. Невідкладно вжити заходів щодо припинення скорочення
мережі  позашкільних  навчальних  закладів,  недопущення  їх
перепрофілювання, реорганізації, ліквідації, фактів  вилучення
земельних ділянок.
 
   2.2. Забезпечити    зміцнення    та    модернізацію
матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів. З
метою  реалізації  дистанційних освітніх проектів забезпечити
позашкільні навчальні заклади комп'ютерним та іншим необхідним
технічним  обладнанням,  здійснити  їх підключення до мережі
Iнтернет.
 
   2.3. Посилити контроль за наданням позашкільними навчальними
закладами якісної освіти, збереження Кримських республіканських,
обласних, Київської та Севастопольської міських профільних і
комплексних позашкільних навчальних закладів як координаційних
центрів навчально-виховної, інформаційно-методичної діяльності та
організаційно-масової  роботи  районних,  міських позашкільних
навчальних закладів.
 
   2.4. Ужити заходів щодо відкриття в  палацах  (центрах,
будинках) дитячої та юнацької творчості до 1 вересня 2009 року
відділів науково-технічної творчості учнівської молоді.
 
   2.5. Активізувати впровадження типових навчальних планів і
програм для гуртків, груп та інших творчих об'єднань позашкільних
навчальних закладів.
 
   2.6. До 30 квітня 2009 року розробити перспективні плани
кадрового забезпечення позашкільних навчальних закладів.
   Внести в навчальні плани закладів системи післядипломної
педагогічної освіти питання роботи з обдарованою молоддю, методики
її виявлення та розвитку.
 
   2.7. Підготувати для  подання  в  установленому  порядку
пропозиції щодо нагородження відомчими та державними нагородами з
нагоди 90-річчя позашкільної освіти працівників сфери позашкільної
освіти, які досягли визначних успіхів у вихованні, навчанні,
професійній, науковій підготовці учнів.
 
   3. Рекомендувати управлінням освіти і науки  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької,  Iвано-Франківської,  Луганської,  Рівненської,
Тернопільської,  Херсонської та Черкаської обласних державних
адміністрацій до 10 березня 2009 року покласти  координацію
діяльності позашкільних навчальних закладів з художньо-естетичного
напряму  на  позашкільний  навчальний  заклад  обласного
підпорядкування.
 
   4. Керівникам     позашкільних,     загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів  I-II  рівнів
акредитації:
 
   4.1. Поліпшити  співпрацю  щодо  професійної  орієнтації
учнівської   молоді   шляхом   залучення   їх    до
дослідницько-експериментальної діяльності та створення умов для їх
допрофільної підготовки і профільного навчання.
 
   4.2. Розширити мережу гуртків, секцій, клубів та  інших
творчих об'єднань з метою створення додаткових можливостей для
духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської та
студентської молоді.
 
   5. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту
прав дитини:
 
   5.1. До 22 грудня 2008 року підготувати звернення до Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій щодо фінансового
забезпечення  позашкільних навчальних закладів та розроблення
системи грантових програм, конкурсів у сфері позашкільної освіти.
 
   5.2. Розробити нормативно-правові акти з питань розвитку
позашкільної освіти:
   5.2.1. До 2 березня 2009 року - Iнструкцію з діловодства у
позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і
науки України.
   5.2.2. До  30  квітня 2009 року - Положення про центр
військово-патріотичного напряму,  клуб  військово-патріотичного
виховання,  юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів,
парашутистів, десантників, прикордонників, радистів.
   5.2.3. До 1 липня 2009 року - Положення про центр, палац,
будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді,
художньо-естетичної  творчості  учнівської молоді, дитячої та
юнацької творчості, естетичного виховання.
 
   5.3. У 2009 році спільно з Iнститутом інноваційних технологій
та   змісту  освіти  (Завалевський  Ю.I.),  Національним
еколого-натуралістичним центром     учнівської     молоді
(Вербицький В.В.),  Малою  академією  наук  учнівської молоді
(Лісовий О.В.), Українським державним центром позашкільної освіти
(Ткачук  В.В.),  Українським  державним  центром  туризму  і
краєзнавства (Матющенко О.К.) провести Всеукраїнський конкурс
навчальних програм для гуртків, груп та інших творчих об'єднань з
урахуванням експертної оцінки програмно-методичного забезпечення
позашкільної освіти.
 
   6. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.):
 
   6.1. Щорічно передбачати в Державному бюджеті України видатки
на  проведення  3-го  етапу   Всеукраїнського   конкурсу
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук
України, а також на проведення всеукраїнських масових заходів з
учнівською та студентською молоддю.
 
   6.2. Вивчити питання та подати на розгляд Міністру відповідні
пропозиції щодо надання постійного приміщення Малій академії наук
учнівської молоді та реконструкції приміщень навчального корпусу
Українського державного центру позашкільної освіти або  його
добудови.
 
   6.3. Виділити додаткові штатні одиниці для позашкільного
навчального закладу Малої академії наук учнівської молоді у
зв'язку  із  розширенням функцій щодо здійснення координації
науково-технічного  відділення  дослідницько-експериментального
напряму позашкільної освіти та з метою забезпечення діяльності
Вищої школи МАН.
 
   7. Iнституту інноваційних технологій  та  змісту  освіти
(Завалевський Ю.I.), Національному еколого-натуралістичному центру
учнівської молоді (Вербицький  В.В.),  Малій  академії  наук
учнівської молоді (Лісовий О.В.), Українському державному центру
позашкільної освіти (Ткачук В.В.), Українському державному центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді (Матющенко О.К.):
 
   7.1. До  1 березня 2009 року провести експертну оцінку
програмно-методичного  забезпечення  позашкільної  освіти  на
відповідність сучасним вимогам.
 
   7.2. До  2010  року  забезпечити  підготовку та видання
навчальних програм для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за
напрямами позашкільної освіти.
 
   8. Українському державному центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді (Матющенко О.К.):
 
   8.1. До 30 січня 2009 року створити в межах фонду заробітної
плати структурний підрозділ з питань національно-патріотичного
виховання учнівської молоді.
 
   8.2. До 30 грудня 2008 року з метою удосконалення діяльності
музеїв, впорядкування та систематизації їх мережі, підвищення їх
ролі як осередків освіти у вихованні учнівської і студентської
молоді створити реєстр музеїв при навчальних закладах системи МОН
з подальшим розміщенням його на сайті міністерства.
 
   8.3. До 1 лютого 2009 року вивчити питання щодо встановлення
доплат керівникам паспортизованих музеїв вищих навчальних закладів
і внести відповідні пропозиції.
 
   8.4. До 1 березня 2009 року започаткувати інформаційну базу
клубів,     об'єднань     туристсько-краєзнавчого    і
військово-патріотичного напрямів,  що  функціонують  у  вищих
навчальних закладах.
 
   9. Українському  державному  центру  позашкільної  освіти
(Ткачук В.В.) до 1 березня 2009 року з метою удосконалення
діяльності творчих колективів, що діють у навчальних закладах
системи МОН і працюють у різних видах або жанрах мистецтва,
впорядкування та систематизації їх мережі, створити картотеку
творчих колективів, що діють у навчальних закладах системи МОН,
яким присвоєно почесні звання "Народний художній колектив" і
"Зразковий художній колектив", з подальшим розміщенням її на сайті
міністерства.
 
   10. Комітету з фізичного виховання та спорту (Гамов В.Г.) до
30 грудня 2008 року підготувати звернення до Верховної ади Ради
України Ради України щодо внесення змін до Закону України "Про
фізкультуру і спорт" ( 3808-12 ), прийнятого в першому читанні
(Постанова Верховної  Ради  України від 23.09.2008 N 584-VI)
( 584-17 ), стосовно включення до Закону України "Про позашкільну
освіту" ( 1841-14 ) дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського
резерву та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
 
   11. Ректорам вищих педагогічних навчальних закладів:
 
   11.1. Передбачити вивчення питань позашкільної освіти  у
навчальних  дисциплінах  з педагогіки, психології та методик
викладання шкільних предметів, а також при виконанні курсових і
дипломних робіт.
 
   11.2. Поліпшити  співпрацю  з  позашкільними  навчальними
закладами щодо змісту підготовки педагогічних кадрів для системи
позашкільної  освіти,  організації  практики студентів та їх
залучення до роботи з учнями у позанавчальний час.
 
   12. Контроль за виконанням рішення колегії покласти  на
заступника Міністра Полянського П.Б.
 
 Голова колегії, Міністр               I.О.Вакарчук
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка