Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Міністра

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             13.01.2009 N 19
 
 
           Про розподіл обов'язків
     між першим заступником та заступниками Міністра
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                   транспорту та зв'язку
    N 146 ( v0146650-09 ) від 07.02.2009 }
 
 
 
   Відповідно до  Положення  про Міністерство транспорту та
зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету  Міністрів
України від 06.06.2006 N 789 ( 789-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити розподіл обов'язків між першим заступником та
заступниками Міністра транспорту та зв'язку, що додається.
 
   2. Затвердити схему взаємозаміни між першим заступником та
заступниками Міністра на час їх відсутності, що додається.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, урядових органів державного управління, що діють у
складі Мінтрансзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту,
Державної  адміністрації  залізничного  транспорту  України,
об'єднань, підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Мінтрансзв'язку, при вирішенні питань галузі
дотримуватись порядку, встановленого цим наказом.
 
   4. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Мінтрансзв'язку:
   від 17.07.2008 N 872 ( v0872650-08 ) "Про розподіл обов'язків
між першим заступником та заступниками Міністра";
   від 15.09.2008 N 1136 ( v1136650-08 ) "Про внесення змін до
наказу від 17.07.2008 N 872".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                       Й.В.Вінський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінтрансзв'язку
                   13.01.2009 N 19
 
 
               РОЗПОДIЛ
        обов'язків між першим заступником
        та заступниками Міністра транспорту
            та зв'язку України
 
 
   1. Перший заступник Міністра Шевченко Василь Васильович:
 
   1.1. Забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сферах
безпеки  руху  на автомобільному та залізничному транспорті,
судноплавства на морському та річковому транспорті,  безпеки
польотів, перевезень небезпечних вантажів, попередження актів
незаконного  втручання  в  діяльність  транспорту,  протидії
терористичним  актам,  запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій,  ліцензування  та  сертифікації,  охорони  праці,
екологічної, пожежної безпеки, соціального захисту.
   Здійснює  взаємодію  з  Громадською  радою Міністерства.
{ Підпункт 1.3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 146 ( v0146650-09 ) від
07.02.2009 }
 
   1.2. Спрямовує діяльність з питань безпеки урядових органів
державного управління, що діють  у  складі  Мінтрансзв'язку,
Укрзалізниці та Держспецтрансслужби.
 
   1.3. Очолює  науково-технічну  раду, атестаційну комісію,
конкурсну комісію Міністерства з проведення відбору кандидатів на
заміщення  вакантних посад державних службовців, Комісію для
проведення конкурсного відбору керівників підприємств, Комісію з
підготовки  контрактів  та  аналізу  їх  виконання,  Комісію
Мінтрансзв'язку з питань безпеки транспорту, Ліцензійну раду
Мінтрансзв'язку України в галузі залізничного транспорту. Підписує
посвідчення на перевірку дотримання ліцензійних умов.
 
   1.4. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Департамент
безпеки у галузі.
 
   1.5. Спрямовує, координує та контролює діяльність Державної
спеціальної служби транспорту, вищих навчальних закладів I - IV
рівнів  акредитації,  що  належать  до  сфери  управління
Мінтрансзв'язку.
 
   1.6. Має право першого підпису фінансових документів під час
виконання обов'язків Міністра згідно з чинним законодавством, а
також у випадку відсутності заступника Міністра Фоменко К.О. за
умови оформлення відповідних документів (картки зразків підпису).
 
   1.7. Під час відсутності Міністра транспорту та зв'язку
виконує за його дорученням обов'язки Міністра згідно з чинним
законодавством.
 
   1.8. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність  за:
   вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату
Міністерства з Апаратом Верховної Ради України;
   взаємодію Міністерства  з  іншими  центральними  органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування  у  процесі  виконання завдань, покладених на
Міністерство;
   організацію роботи центрального апарату Міністерства;
   організацію та контроль виконання законів, актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та
доручень Міністра;
   організацію кадрової роботи;
   організацію та контроль за роботою з документами, за станом
виконавської дисципліни у Міністерстві;
   організацію роботи   щодо  співпраці  з  відповідними
профспілками;
   дотримання гендерної рівності у транспортному комплексі та
галузі зв'язку з урахуванням специфіки галузей;
   організацію, координацію та контроль за виконанням робіт,
пов'язаних із забезпеченням безпеки руху  автомобільного  та
залізничного транспорту, судноплавства на морському і річковому
транспорті, безпеки польотів, з перевезенням небезпечних вантажів,
попередженням актів незаконного втручання в діяльність транспорту,
протидії  терористичним  актам,  запобіганням  та  ліквідації
надзвичайних ситуацій, ліцензуванням та сертифікацією, охороною
праці, екологічною, пожежною безпекою, соціальним захистом;
   організацію роботи  і контроль за здійсненням державного
нагляду щодо безпеки  руху  автомобільного  та  залізничного
транспорту, судноплавства на морському і річковому транспорті;
   забезпечення виконання Мінтрансзв'язку функцій  спеціально
уповноваженого органу у сфері перевезення небезпечних вантажів
залізничним, автомобільним, морським і річковим транспортом та
великовагових і негабаритних вантажів;
   організацію проведення розслідувань причин аварій і катастроф
на транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному
законодавством, проведення службових розслідувань;
   в межах своїх повноважень роботу підприємств галузі під час
ліквідації наслідків стихійного лиха та  інших  надзвичайних
ситуацій.
 
   2. Заступник Міністра Урбанський Iгор Анатолійович:
 
   2.1. Забезпечує організацію робіт по формуванню та реалізації
єдиної державної політики на усіх видах транспорту, у тому числі,
за плануванням, прогнозуванням, законодавчим забезпеченням.
 
   2.2. Координує роботу інших заступників Міністра, органів
державного управління, що діють у складі Мінтрансзв'язку, та
Укрзалізниці  з  питань  розробки і реалізації заходів щодо
налагодження взаємодії, координації та прогнозування діяльності
всіх видів транспорту.
 
   2.3. Здійснює організацію і контроль за розробкою пропозицій
до проектів Державної програми економічного  та  соціального
розвитку, інвестиційних планів розвитку підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери  управління  Міністерства,
проектів розвитку інфраструктури транспорту.
 
   2.4. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Департамент
розвитку та координації систем транспорту та зв'язку, Управління
зовнішньоекономічних зв'язків.
 
   2.5. Під час відсутності Міністра та його першого заступника
виконує обов'язки Міністра за його дорученням згідно з чинним
законодавством.
 
   2.6. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   організацію розроблення транспортної політики, розроблення та
проведення  експертиз  проектів  державних  програм  розвитку
транспортно-дорожнього комплексу України, вжиття в установленому
порядку заходів щодо їх виконання;
   розробку і реалізацію заходів щодо становлення, розвитку та
налагодження взаємодії, координації та прогнозування діяльності
всіх  видів  транспорту,  національної  мережі  міжнародних
транспортних коридорів, використання повітряного простору України
та торговельного мореплавства;
   розробку і реалізацію заходів щодо організації внутрішніх,
зовнішньоторговельних та транзитних транспортних потоків та їх
оптимізацію на логістичних принципах, формування концептуальних
основ розвитку міжнародних та регіональних транспортно-логістичних
систем;
   сприяння розвитку  наземної  транспортної  інфраструктури,
оптимізації розміщення  її  важливих  об'єктів,  комбінованих
(інтермодальних)  перевезень),  формування  мережі  вантажних
терміналів змішаного (комбінованого) призначення;
   здійснення заходів щодо удосконалення систем управління та
механізмів регулювання роботи транспортно-дорожнього комплексу,
удосконалення державного управління в галузі;
   організацію формування плану прикладних наукових досліджень,
спрямованих  на  забезпечення наукової підтримки у виконанні
пріоритетних завдань та заходів, визначених у щорічному плані
роботи Міністерства;
   виконання в  установленому  порядку  функцій  державного
замовника  наукових комплексних досліджень з питань розвитку
транспортно-дорожнього комплексу України;
   здійснення заходів  щодо  реалізації  єдиної  державної
інвестиційної, інноваційної, науково-технічної політики, виконання
інвестиційних проектів та енергозбереження в галузі транспорту;
   участь Міністерства у  підготовці  міжнародних  договорів
України, підготовку пропозицій щодо укладення, денонсації таких
договорів, у межах своєї компетенції  укладання  міжнародних
договорів України, дотримання і виконання зобов'язань, взятих за
ними;
   створення та координацію розробки системи "Єдиний електронний
квиток";
   вжиття Міністерством  в межах своєї компетенції заходів,
спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної  діяльності,
захист інтересів українських товаровиробників на зовнішньому ринку
та розвиток внутрішнього ринку;
   участь Міністерства у діяльності міжнародних організацій та
виконання зобов'язань, що випливають  з  членства  в  таких
організаціях;
   вжиття заходів до реалізації  галузевого  співробітництва
України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень виконання
Українською Стороною зобов'язань за Угодою  про  партнерство
та співробітництво між Україною та ЄС, здійснення інших заходів
щодо інтеграції України до ЄС.
 
   2.7. Приймає рішення про службові відрядження за кордон
працівників  центрального  апарату Мінтрансзв'язку, керівників
урядових органів державного управління, що діють  у  складі
Міністерства,  Державної адміністрації залізничного транспорту
України, Державної спеціальної  служби  транспорту,  Головної
державної інспекції України з безпеки судноплавства, підприємств,
установ та організацій, що  належать  до  сфери  управління
Мінтрансзв'язку, та їх заступників.
 
   2.8. Спрямовує, координує та контролює діяльність державного
підприємства "Український центр по обслуговуванню пасажирів на
залізничному транспорті України".
 
  3. Заступник Міністра Клименко Анатолій Володимирович:
 
   3.1. Організовує  у  всіх галузях транспорту та зв'язку
контрольно-ревізійну роботу  щодо  забезпечення  ефективного
використання та збереження державного майна, земельних ресурсів,
матеріальних цінностей та бюджетних коштів.
 
   3.2. Організовує контроль за дотриманням Конституції України,
законодавства, нормативно-правових актів у всіх сферах діяльності
Міністерства.
 
   3.3. Організовує  взаємодію  та  співпрацю  з  органами
прокуратури, СБУ, МВС, прикордонними та митними службами, а також
здійснює участь та координацію при проведенні з ними спеціальних
операцій у сфері боротьби з економічними злочинами та корупційними
проявами.
 
   3.4. Здійснює заходи щодо організації протидії корупційним та
економічним правопорушенням, запобіганню фінансовим порушенням
шляхом проведення фінансового контролю та попереднього аудиту.
 
   3.5. Безпосередньо  спрямовує,  координує  та  контролює
діяльність Контрольно-ревізійного управління Мінтрансзв'язку.
 
   3.6. Спрямовує, координує та контролює діяльність державного
підприємства "Укрсервіс Мінтрансу".
 
   3.7. Погоджує  призначення  керівників  та  заступників
керівників Контрольно-ревізійного управління Мінтрансзв'язку та
підрозділів  Контрольно-ревізійної  роботи  урядових  органів
державного управління, що діють у складі Міністерства, Державної
спеціальної  служби  транспорту,  Державної  адміністрації
залізничного транспорту України, об'єднань, підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансзв'язку.
 
   3.8. Під час відсутності Міністра та його першого заступника
виконує обов'язки Міністра за його дорученням згідно з чинним
законодавством.
 
   3.9.Вносить пропозиції щодо:
   видання нормативно-правових актів, внесення до них змін та їх
скасування  з  метою   запобігання   проявам   корупції,
фінансово-господарським, економічним та іншим правопорушенням;
   перегляду нормативно-правових актів з питань дотримання вимог
законодавства  з питань державної служби та антикорупційного
законодавства, які є обов'язковими для розгляду та опрацювання
структурними  підрозділами  центрального апарату Міністерства,
урядовими органами державного управління, що діють у складі
Мінтрансзв'язку,  Державною  спеціальною  службою  транспорту,
Державною  адміністрацією  залізничного  транспорту  України,
об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, що
належать до сфери управління Мінтрансзв'язку.
 
   3.10. Відповідає за співпрацю з Урядовим уповноваженим з
питань антикорупційної політики.
   Забезпечує здійснення заходів щодо проведення антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів, які подаються на
розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   4. Заступник Міністра Бадагов Володимир Федорович:
 
   4.1. Забезпечує координацію та контроль за формуванням і
проведенням державної політики на залізничному транспорті та
метрополітенах України, ефективної, стабільної  та  безпечної
діяльності підприємств залізничного транспорту та метрополітенів.
 
   4.2. Очолює Комісію для розгляду питань щодо розпорядження
майном підприємств, установ та організацій, які належать сфері
управління Мінтрансзв'язку.
 
   4.3. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Департамент
залізничного транспорту та Управління державної власності.
 
   4.4. Спрямовує, координує та контролює діяльність Державної
адміністрації залізничного транспорту України, Дніпропетровського,
Харківського метрополітенів,  Дніпропетровської  та  Донецької
дирекцій  будівництва  метрополітену, підприємств, установ та
організацій залізничного спрямування, що належать  до  сфери
управління Мінтрансзв'язку.
 
   4.5. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   формуванням і реалізацією політики з питань реформування
власності та здійснення функцій управління майном з метою його
ефективного використання у галузях транспорту та зв'язку;
   реалізацією основних напрямків державної політики з питань
управління  державним  майном та питань страхування майнових
ризиків;
   ведення реєстру   об'єктів  державної  власності,  що
підпорядковані Міністерству, їх облік, класифікацію,  порядок
використання, закріплення за відповідними заступниками Міністра,
органами урядового управління, що діють у складі Мінтрансзв'язку,
Укрзалізницею;
   розробку та  реалізацію  концепцій,  стратегій  розвитку
залізничної галузі;
   розробку програм розвитку підприємств залізничного транспорту
та метрополітенів;
   організацію централізованого управління процесом перевезень
залізничним транспортом у внутрішньому і міжнародному сполученні;
   організацію розробки та реалізації проектів  будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання об'єктів та інфраструктури
залізничного транспорту та метрополітенів;
   взаємодію з центральними та місцевими органами виконавчої
влади  з  питань  розвитку,  будівництва,  функціонування
метрополітенів;
   здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезень  пасажирів,  вантажів, багажу і пошти залізничним
транспортом;
   представлення інтересів залізничного транспорту України у
міжнародних організаціях;
   організацію та   контроль   за   розробкою   проектів
нормативно-правових актів з питань залізничного транспорту та
забезпечення   діяльності  метрополітенів,  метрології  та
стандартизації.
 
   5. Заступник Міністра Фоменко Катерина Олександрівна:
 
   5.1. Забезпечує  координацію  і  контроль відповідно  до
законодавства за здійсненням заходів щодо реалізації державної
економічної,  бюджетної,  кредитної  та  страхової  політики,
фінансового регулювання у галузях транспорту та зв'язку.
 
   5.2. Має  право  першого  підпису  фінансових документів
Міністерства за умови оформлення відповідних документів (картки
зразків підпису).
 
   5.3. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Департамент
фінансового  регулювання  та  соціально-економічної  політики,
Управління  бухгалтерського  обліку  та  звітності,  Сектор
господарської роботи.
{ Підпункт 5.3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 146 ( v0146650-09 ) від
07.02.2009 }
 
   5.4. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   здійснення Міністерством відповідно до законодавства заходів
щодо реалізації державної економічної,  тарифної,  бюджетної,
кредитної та страхової політики, політики державних закупівель та
фінансового регулювання у галузях транспорту та зв'язку;
   розробку пропозицій  до  проектів  Державної  програми
економічного та соціального розвитку, Державного бюджету, Програми
діяльності  Уряду,  розподілу бюджетних коштів, як головного
розпорядника, забезпечує контроль за їх використанням;
   організацію моніторингу діяльності підприємств галузі, у т.ч.
фінансово-господарського стану та  тарифного  регулювання;
   погодження внутрішніх довгострокових (більше одного року) та
зовнішніх  короткострокових  запозичень  (до  одного  року)
підприємств, в тому числі господарських товариств, у статутному
фонді яких є державна частка і які належать до сфери управління, а
також діяльність яких координується Міністерством та здійснює
контроль за їх реалізацією;
   координацію співпраці  з  міжнародними  фінансовими  та
банківськими установами та організаціями;
   координацію роботи  з  фінансового планування, формування
фінансових планів підприємств, здійснення контролю та аналізу їх
виконання;
   контроль за  забезпеченням  обов'язкових  платежів,  до
Державного  бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та
своєчасною виплатою заробітної плати працівникам галузі;
   забезпечення розробки та реалізації заходів щодо регулювання
природних монополій та оперативного тарифного регулювання з метою
створення сприятливих умов транспортування вантажів та перевезення
пасажирів транзитом, в міжнародному та внутрішньому сполученнях,
переробки вантажів у портах України;
   розробку та впровадження заходів, спрямованих на дотримання
підприємствами транспортно-дорожнього комплексу дисципліни цін і
тарифів на транспортні послуги;
   формування фонду  оплати  праці  працівників центрального
апарату Міністерства, урядових установ, які діють у  складі
Мінтрансзв'язку;
   розробку пропозицій щодо преміювання, встановлення надбавок
та  надання  матеріальної  допомоги працівникам Міністерства,
підприємств і організацій, що належать до сфери  управління
Мінтрансзв'язку;
   забезпечення бухгалтерського обліку, звітності, розрахунків
та контролю за додержанням правил ведення бухгалтерського обліку;
   забезпечення контролю за формуванням мережі  підприємств,
установ та організацій, які отримають кошти з Державного бюджету.
 
   6. Заступник Міністра Кравчук Петро Костянтинович:
 
   6.1. Відповідає за організацію та здійснення контролю за
формуванням державної політики і стратегії розвитку всіх видів
автомобільних  доріг  на  території  України,  здійснення
Мінтрансзв'язку заходів з проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 
   6.2. Координує роботу інших заступників Міністра, органів
державного управління, що діють у складі Міністерства, з питань
здійснення  заходів  щодо підготовки і проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та
організації участі Міністерства у виконанні завдань та заходів
відповідної Державної цільової програми.
   Очолює постійно діючу Робочу групу Міністерства транспорту та
зв'язку України з підготовки галузей транспорту і зв'язку та
дорожнього господарства до проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу.
 
   6.3. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має Управління
забезпечення  державної  політики  та  стратегічного розвитку
автомобільних  доріг  і  Відділ  з  питань  підготовки
транспортно-дорожньої галузі та сфери інформатизації до проведення
Євро-2012.
{ Підпункт 6.3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 146 ( v0146650-09 ) від
07.02.2009 }
 
   6.4. Під час відсутності Міністра та його першого заступника
виконує обов'язки Міністра за його дорученням згідно з чинним
законодавством.
 
   6.5. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   здійснення заходів щодо підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012  року  з  футболу,
організацію участі Міністерства у виконанні завдань та заходів
відповідної Державної цільової програми;
   підготовку пропозицій щодо формування та реалізації державної
економічної,  науково-технічної,  інноваційної,  інвестиційної,
кадрової,   соціальної,   зовнішньоекономічної,  податкової,
антимонопольної  та  цінової  політики  у  сфері  дорожнього
господарства;
   підготовку пропозицій з питань удосконалення законодавства у
сфері  дорожнього  господарства,  розробку  проектів  актів
законодавства з  питань  дорожнього  господарства,  розбудови
транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху
автомобільними дорогами загального користування,  будівництва,
реконструкції,  ремонту  та  утримання  автомобільних  доріг,
відповідного інженерного облаштування, об'єктів дорожнього сервісу
та інших споруд;
   підготовку проектів державних програм з питань  розвитку
дорожнього господарства, забезпечення надійного та безпечного руху
автомобільними дорогами загального користування;
   підготовку пропозицій щодо розробки галузевих стандартів,
нормативно-технічної  документації  з  питань  будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг; технічних
умов виробництва продукції, виконання робіт, надання  послуг
суб'єктами господарювання у сфері дорожнього господарства;
   підготовку пропозицій щодо перспективного розвитку мережі
доріг  загального  користування  та  формування  переліків
автомобільних доріг державного значення, змін, що вносяться до
переліків автомобільних доріг місцевого значення;
   підготовку пропозицій щодо планомірного  розвитку  мережі
автомобільних доріг, поліпшення їх транспортно-експлуатаційного
стану, підвищення безпеки руху;
   підготовку пропозицій щодо погодження зовнішніх та внутрішніх
запозичень для розвитку та будівництва  автомобільних  доріг
загального користування;
   організацію роботи із залученням додаткових (не бюджетних)
джерел для фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання  автомобільних  доріг,  відповідного  інженерного
облаштування та інших споруд, забезпечення розвитку виробничих
потужностей дорожнього господарства;
   організацію проведення робіт з надання автомобільних доріг у
концесію;
   підготовку пропозицій щодо вдосконалення роботи Укравтодору
та системи державного управління у сфері дорожнього господарства;
   здійснення заходів щодо проектування та будівництва Великої
кільцевої автомобільної дороги в межах Київської області;
   координацію в межах компетенції діяльності з проектування та
будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги  в  межах
Київської області та об'єктів її інфраструктури;
   розробку проектів актів законодавства щодо проектування та
будівництва  Великої  кільцевої автомобільної дороги в межах
Київської області;
   організацію залучення фінансування на підготовку і реалізацію
проектування та будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги
в межах Київської області;
   координацію в межах компетенції діяльності  з  виділення
земельних ділянок, необхідних для розміщення Великої кільцевої
дороги.
 
   7. Заступник  Міністра  -  голова  Державної  авіаційної
адміністрації Давидов Олександр Миколайович:
 
   7.1. Забезпечує державне управління авіаційним транспортом.
 
   7.2. Спрямовує, координує та контролює діяльність державних
підприємств, установ та організацій авіаційної спеціалізації, які
належать до сфери управління Мінтрансзв'язку.
 
   7.3. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   організацію і  контроль  в  установленому порядку робіт,
пов'язаних із  забезпеченням  безпеки  руху  на  авіаційному
транспорті;
   здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління  об'єктами  державної  власності  на  авіаційному
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
   здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і  пошти  авіаційним
транспортом,  будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
аеропортів;
   здійснення загального  керівництва  проведенням  державної
реєстрації цивільних повітряних суден;
   організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань  функціонування  авіаційного  транспорту,  використання
повітряного простору України;
   організацію у межах своєї компетенції захисту прав громадян
під час їх транспортного обслуговування авіаційним транспортом;
   ліцензування окремих видів підприємницької діяльності  на
авіаційному транспорті у випадках, передбачених законодавством;
   затвердження галузевих стандартів на авіаційному транспорті,
в  межах повноважень, визначених законодавством, організацію,
координацію та контроль здійснення сертифікації на авіаційному
транспорті;
   здійснення заходів  щодо  реалізації  єдиної  державної
інвестиційної політики в авіаційній галузі;
   організацію відповідно до законодавства роботи із метрології
та здійснення ліцензування в галузі авіаційного транспорту;
   здійснення в межах своєї компетенції нагляду за додержанням
установленого  порядку використання радіочастотного спектра і
радіочастотних засобів підприємств,  установ  та  організацій
авіаційного  транспорту,  що  належать  до  сфери управління
Міністерства.
 
   8. Заступник Міністра - голова  Державної  адміністрації
автомобільного транспорту Сергієнко Леонід Григорович:
 
   8.1. Забезпечує державне управління в галузі автомобільного
транспорту.
 
   8.2. Забезпечує розробку та виконання заходів щодо розвитку
єдиної  автотранспортної  системи  України,  створення  і
функціонування національної мережі міжнародних автотранспортних
коридорів, інфраструктури автотранспортного комплексу України,
інтеграції його до європейської та світової транспортної системи.
 
   8.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність Головної
державної  інспекції на автомобільному транспорті, державного
підприємства "Служба  міжнародних  автомобільних  перевезень",
державних підприємств, установ та організацій автотранспортної
спеціалізації, які належать до сфери управління Міністерства.
 
   8.4. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   затвердження галузевих  стандартів  на   автомобільному
транспорті,  в  межах повноважень, визначених законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
автомобільному транспорті;
   здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти автомобільним
транспортом;
   в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування автомобільним транспортом;
   в межах своєї компетенції здійснення нагляду за додержанням
установленого порядку використання радіочастотного спектра  і
радіочастотних  засобів  підприємств,  установ та організацій
автомобільного транспорту, що належать до  сфери  управління
Мінтрансзв'язку;
   організацію та контроль за розробкою  нормативно-правових
актів у галузі автомобільного транспорту;
   організацію роботи  щодо  ліцензування  окремих  видів
підприємницької діяльності на автомобільному транспорті;
   погодження Мінтрансзв'язку з відповідними органами іноземних
держав квоти міжнародних перевезень пасажирів і вантажів на
автомобільному транспорті.
 
   9. Заступник Міністра - директор Державного департаменту
морського і річкового транспорту Работньов Володимир Геннадійович:
 
   9.1. Забезпечує  державне управління морським і річковим
транспортом.
 
   9.2. Спрямовує, координує та контролює діяльність Головної
державної інспекції України з безпеки судноплавства, Iнспекції з
питань реєстрації та дипломування моряків, державної установи
"Держгідрографія", державних підприємств, установ та організацій
відповідного спрямування, які належать до  сфери  управління
Міністерства.
 
   9.3. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   організацію і  контроль  в  установленому порядку робіт,
пов'язаних із забезпеченням безпеки руху на морському і річному
транспорті;
   організацію розроблення та проведення експертизи проектів
державних  програм  навігаційно-гідрографічного  забезпечення
мореплавства в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті
України  та вживає в установленому порядку заходів щодо їх
виконання;
   організацію розробки проектів нормативно-правових актів з
питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
   виконання в  установленому  порядку  функцій  державного
замовника   наукових    комплексних    досліджень    з
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
   здійснення в межах своїх повноважень правового регулювання
перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти морським та
річковим транспортом, дипломування спеціалістів морського флоту,
функціонування    морських    та    річкових   портів,
навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;
   здійснення загального  керівництва  проведенням  державної
реєстрації морських суден, дипломуванням спеціалістів морського
флоту, роботою рятувальної, лоцманської та гідрографічної служб
морського і річкового транспорту;
   здійснення відповідно до законодавства України функцій з
управління об'єктами державної власності на морському і річковому
транспорті, що належать до сфери управління Міністерства;
   в межах своєї компетенції захист прав громадян під час їх
транспортного обслуговування морським і річковим транспортом;
   організацію роботи  щодо  ліцензування  окремих  видів
підприємницької діяльності на морському і річковому транспорті
відповідно до законодавства;
   затвердження галузевих стандартів на морському і річковому
транспорті, в межах повноважень,  визначених  законодавством,
організацію, координацію та контроль здійснення сертифікації на
морському і річковому транспорті;
   у межах своєї компетенції здійснення нагляду за додержанням
установленого порядку використання радіочастотного спектра  і
радіочастотних  засобів  підприємств,  установ та організацій
морського і річкового транспорту, що належать до сфери управління
Міністерства.
 
   10. Заступник Міністра - директор Державного департаменту з
питань зв'язку Проживальський Олег Петрович:
 
   10.1. Здійснює заходи щодо виконання Мінтрансзв'язку функцій
з державного управління у сферах надання послуг поштового зв'язку,
телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.
 
   10.2. Спрямовує  та  контролює  діяльність  Українського
державного  підприємства  поштового  зв'язку  "Укрпошта"  та
підприємств галузі зв'язку.
 
   10.3. Безпосередньо  забезпечує  та  несе  персональну
відповідальність за:
   створення організаційних, правових та інших умов для розвитку
національної складової глобальної мережі Iнтернет та надання
послуг через неї;
   створення організаційних  та нормативно-правових умов для
впровадження сучасних технічних та програмних рішень у діяльність
операторів зв'язку, Iнтернет-провайдерів;
   розроблення, впровадження та підтримку комплексної системи
захисту інформації в телекомунікаційній системі адміністративного
будинку Міністерства;
   вирішення в установленому порядку питання щодо забезпечення
зв'язку для  потреб  державної  системи  урядового  зв'язку,
національної системи конфіденційного зв'язку, органів безпеки,
оборони, охорони правопорядку;
   здійснення державного регулювання у сфері фельд'єгерського і
спеціального поштового зв'язку;
   здійснення відповідно до Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) повноважень щодо управління у сфері
користування радіочастотним ресурсом України;
   координація та методичне забезпечення реалізації  заходів
підготовки національної системи зв'язку до сталого функціонування,
в межах своєї компетенції, питання готовності функціонування
телекомунікаційних  мереж  загального  користування  та мереж
поштового зв'язку в мирний час та в особливий період;
   організація в межах компетенції співпраці з Національною
комісією з питань  регулювання  зв'язку  України  у  сферах
телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України
відповідно до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 );
   установлення вимог до надання послуг з пересилання поштових
відправлень та поштових переказів;
   створення умов для інтеграції системи зв'язку України, а
також сфер надання послуг поштового зв'язку, телекомунікацій до
європейського та світового інформаційного простору;
   виконання заходів  щодо  розвитку   і   вдосконалення
телекомунікаційних  мереж  загального  користування  та мереж
поштового зв'язку загального користування, підвищення їх якості та
доступності, забезпечення сталого функціонування.
 
   11. Перший заступник та заступники Міністра:
 
   11.1. Виконують  за  дорученням  Міністра  інші функції,
пов'язані із забезпеченням діяльності Міністерства.
 
   11.2. Беруть участь в межах компетенції  у  розробленні
проектів Державної програми економічного і соціального розвитку,
державного бюджету, Програми  діяльності  Кабінету  Міністрів
України.
 
   11.3. Забезпечують виконання заходів з реалізації державної
політики стосовно державної таємниці.
 
   11.4. Беруть участь в організації і  виконанні  заходів
мобілізаційної підготовки та мобілізації, цивільної оборони.
 
   11.5. Представляють  за  дорученням  Міністра  позицію
Мінтрансзв'язку під час  розгляду  Верховною  Радою  України
законопроектів, інших питань, що належать до їх компетенції.
 
   11.6. Здійснюють супроводження законопроектів, підготовлених
Мінтрансзв'язку, під час їх розгляду комітетами, іншими органами
Верховної  Ради  України, а також під час інших заходів у
парламенті.
 
   11.7. Iнформуються Міністра про хід та результати розгляду у
Верховній Раді України законопроектів, інших питань, що належать
до компетенції Міністерства.
 
   11.8. Забезпечують у межах повноважень взаємодію Міністерства
з Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
 
   11.9. За дорученням Міністра представляють Міністерство на
нарадах, засіданнях тощо з питань, що  віднесені  до  його
компетенції.
 
   11.10. Вносити пропозиції Міністру щодо призначення на посади
та звільнення з посад, керівників та інших працівників, про
присвоєння в установленому порядку відповідних рангів державним
службовцям  безпосередньо  підпорядкованих  їм  структурних
підрозділів Мінтрансзв'язку.
 
   12. Заступники  Міністра  -  керівники  урядових органів
державного управління здійснюють координацію розробки проектів
державних програм щодо розвитку галузей транспорту та зв'язку
відповідно до розподілу  обов'язків  та  несуть  персональну
відповідальність за стан їх виконання.
 
 Начальник Управління кадрів             А.О.Мироненко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінтрансзв'язку
                   13.01.2009 N 19
 
 
               СХЕМА
      взаємозаміни між першим заступником Міністра
        та заступниками, яка встановлюється
           на час їх відсутності
 
 
 
---> Шевченко В.В.  ------>  Урбанський I.А. ----->  Фоменко К.О.  ----
¦                                      ¦
------------------------------------------------------------------------------
 
 
---> Кліменко А.В.  ------>   Кравчук П.К.  ----->  Бадагов В.Ф.  ----
¦                                      ¦
------------------------------------------------------------------------------
 
 
---> Проживальський О.П.--> Давидов О.М.--> Работньов В.Г.--> Сергієнко Л.Г.--
¦                                      ¦
------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка