Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності (укр/рос)

               Угода
        про порядок пенсійного забезпечення
       військовослужбовців та членів їх сімей
      і державне страхування військовослужбовців
     держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
              (укр/рос)
 
 
   { Додатково див.Рішення ( 997_j03 ) від 13.04.2007 }
 
 
 
   Дата підписання Україною:   15 травня 1992 р.
   Набуття чинності для України: 15 травня 1992 р.
 
   Держави-учасниці цієї    Угоди,   іменовані   надалі
"держави-учасниці",
 
   базуючись на Угоді між державами-учасницями Співдружності
Незалежних  Держав  про  соціальні  і  правові  гарантії
військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, і
членів їх сімей від 14 лютого 1992 року ( 997_021 ) і на Угодах
про  гарантії  прав  громадян  держав-учасниць  Співдружності
Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13 березня
1992 року ( 997_107 ),
 
   висловлюючи бажання  співпрацювати  в  галузі соціального
забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової
служби, та їх сімей,
 
   погодилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Пенсійне забезпечення  й обов'язкове державне страхування
військовослужбовців Збройних Сил держав-учасниць Співдружності та
інших військових формувань, створених законодавчими органами цих
держав, Об'єднаних Збройних Сил Співдружності, Збройних Сил й
інших військових формувань колишнього Союзу РСР, а також пенсійне
забезпечення сімей цих військовослужбовців здійснюються на умовах,
за нормами і в порядку, що встановлені або будуть установлені
законодавством держав-учасниць, на території яких  проживають
зазначені військовослужбовці та їх сім'ї, а до прийняття цими
державами законодавчих актів з цих питань - на умовах, за нормами
і в порядку, встановлених законодавством колишнього Союзу РСР. При
цьому рівень пенсійного забезпечення військовослужбовців і їх
сімей,  який  встановлюється  законодавством  держав-учасниць
відповідно  до  Угоди  про  соціальні  і  правові  гарантії
військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, і
членів їх сімей від 14 лютого 1992 року ( 997_021 ), не може бути
нижче рівня, встановленого  раніше  законодавчими  й  іншими
нормативними актами колишнього Союзу РСР.
 
               Стаття 2
 
   У вислугу  років  для  призначення  пенсій  військовим
зараховується служба (у тому числі на пільгових умовах) у Збройних
Силах і інших військових формуваннях, зазначених у статті 1 цієї
Угоди, у порядку, встановленому законодавством держав-учасниць, на
території котрих військовослужбовці проходили службу.
 
   Розмір грошового забезпечення (заробітку) для призначення
пенсій військовослужбовцям і їх сім'ям визначається в порядку,
встановленому законодавством держав-учасниць, на території яких
проживають військовослужбовці або їх сім'ї.
 
               Стаття 3
 
   Витрати на пенсійне забезпечення військовослужбовцям та їх
сімей і обов'язкового державного страхування військовослужбовців
здійснюються державами-учасницями за рахунок їхнього бюджету без
взаємних розрахунків між державами.
 
               Стаття 4
 
   Держави-учасниці беруть на себе зобов'язання інформувати одна
одну про діючі у їхніх державах нормативні документи, прийняті на
основі  взаємопогоджених  законодавчих  актах  про  пенсійне
забезпечення  військовослужбовців і їх сімей і обов'язкового
державного страхування військовослужбовців, наступних їх змінах, а
також  здійснювати  постійне  співробітництво  при з'ясуванні
зобов'язань, що мають значення для своєчасного і правильного
вирішення  питань  пенсійного  забезпечення  й  обов'язкового
державного страхування.
 
               Стаття 5
 
   Питання, пов'язані  з  застосуванням  цієї  Угоди,  при
необхідності  будуть  розглядатися  Радою  міністрів  оборони
держав-учасниць, а також міністерствами оборони (комітетами по
обороні)  держав-учасниць  Співдружності  на  двосторонній  і
багатосторонній основі.
 
               Стаття 6
 
   Угода набуває чинності з моменту його підписання.
 
   ВЧИНЕНО в м. Ташкент 15 травня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Російської Федерації
                         (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Туркменистану
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Киргизстан           України
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд
 Республіки Молдова
   (підпис)
 
              Соглашение
    о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и
   их семей и государственного страхования военнослужащих
   государств-участников Содружества Независимых Государств
 
 
   Государства - участники настоящего Соглашения, именуемые в
дальнейшем "государства-участники",
   основываясь на  Соглашении между государствами-участниками
Содружества Независимых Государств о социальных  и  правовых
гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и
членов их семей от 14 февраля 1992 года ( 997_021 ) и на
Соглашениях о  гарантиях  прав  граждан  государств-участников
Содружества  Независимых  Государств  в  области  пенсионного
обеспечения от 13 марта 1992 года ( 997_107 ),
   выражая  желание  сотрудничать  в  области  социального
обеспечения военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и их
семей, согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Пенсионное  обеспечение  и  обязательное  государственное
страхование военнослужащих Вооруженных Сил государств-участников
Содружества  и  других  воинских  формирований,  созданных
законодательными  органами  этих  государств,  Объединенных
Вооруженных Сил Содружества, Вооруженных Сил и иных воинских
формирований бывшего Союза ССР, а также пенсионное обеспечение
семей этих военнослужащих осуществляются на условиях, по нормам и
в  порядке,  которые  установлены  или  будут  установлены
законодательством государств-участников, на территории  которых
проживают указанные военнослужащие и их семьи, а до принятия этими
государствами законодательных актов по  данным  вопросам  на
условиях, по нормам и в порядке, установленным законодательством
бывшего Союза ССР. При этом уровень пенсионного обеспечения
военнослужащих  и их семей, устанавливаемый законодательством
государств-участников в соответствии с Соглашением о социальных и
правовых  гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной
службы, и членов их семей от 14 февраля 1992 года ( 997_021 ), не
может быть ниже уровня, установленного ранее законодательными и
другими нормативными актами бывшего Союза ССР.
 
               Статья 2
 
   В выслугу  лет  для  назначения  пенсий  военнослужащим
засчитывается служба  (в том числе на льготных условиях) в
Вооруженных Силах и других воинских формированиях, указанных в
статье 1  настоящего  Соглашения,  в  порядке, установленном
законодательством государств-участников, на территории  которых
военнослужащие проходили службу.
   Размер денежного  довольствия (заработка) для назначения
пенсий военнослужащим  и  их семьям определяется в порядке,
установленном законодательством   государств-участников,   на
территории которых проживают военнослужащие или их семьи.
 
               Статья 3
 
   Расходы по пенсионному обеспечению военнослужащих и их семей
и обязательному  государственному  страхованию  военнослужащих
осуществляются государствами-участниками за счет их бюджетов без
взаимных расчетов между государствами.
 
               Статья 4
 
   Государства-участники берут   на   себя   обязательство
информировать  друг  друга  о действующих в их государствах
нормативных документах, принятых на основе взаимосогласованных
законодательных актов о пенсионном обеспечении военнослужащих и их
семей и обязательном государственном страховании военнослужащих,
последующих  их  изменениях, а также осуществлять постоянное
сотрудничество при выяснении обязательств, имеющих значение для
своевременного  и  правильного  решения  вопросов пенсионного
обеспечения и обязательного государственного страхования.
 
               Статья 5
 
   Вопросы, связанные с применением настоящего Соглашения, при
необходимости будут рассматриваться Советом министров обороны
государств-участников, а также министерствами обороны (комитетами
по обороне) государств-участников Содружества на двусторонней и
многосторонней основе.
 
               Статья 6
 
   Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
 
   Совершено в городе Ташкенте 15 мая 1992 года в одном
подлинном экземпляре  на  русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам,  подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
 
 За Правительство              За Правительство
 Республики Армения             Российской Федерации
 
 За Правительство              За Правительство
 Республики Беларусь            Республики Таджикистан
 
 За Правительство              За Правительство
 Туркменистана               Республики Казахстан
 
 За Правительство              За Правительство
 Республики Узбекистан           Республики Кыргызстан
 
 За Правительство              За Правительство
 Республики Молдова             Украины
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка