Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Примірного положення про університетську клініку при державному вищому навчальному закладі (закладі післядипломної освіти) III-IV рівнів акредитації МОЗ України

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.11.2008 N 642
 
 
       Про затвердження Примірного положення
    про університетську клініку при державному вищому
    навчальному закладі (закладі післядипломної освіти)
       III-IV рівнів акредитації МОЗ України
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 6 грудня 2005 року
N 1694 ( 1694/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо реформування
системи охорони здоров'я населення" та з метою забезпечення
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008
N 107 ( 107-2008-п ) "Про затвердження Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Примірне положення про університетську клініку
при державному вищому навчальному закладі (закладі післядипломної
освіти) III-IV рівнів акредитації (далі - Примірне положення), що
додається.
 
   2. Ректорам  вищих  навчальних  закладів  та  закладів
післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації МОЗ України:
 
   2.1. привести у відповідність до затвердженого п.1 цього
наказу Примірного положення установчі документи університетських
клінік;
 
   2.2. провести в установленому порядку заходи щодо державної
акредитації університетських клінік та ліцензування видів їх
господарської діяльності;
 
   2.3. забезпечити   діяльність  університетських  клінік
відповідно до Примірного положення.
 
   3. Міністру АР Крим, начальникам Головних управлінь охорони
здоров'я  Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської,
Луганської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької обласних
державних адміністрацій, Управління охорони здоров'я та медицини
катастроф Одеської, Управління охорони здоров'я та  курортів
Вінницької обласної державної адміністрації, Управлінь охорони
здоров'я Запорізької, Iвано-Франківської, Полтавської обласних
державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
забезпечити співпрацю з вищими навчальними закладами та закладами
післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, у підпорядкуванні
яких  знаходяться  університетські  клініки,  щодо  укладання
відповідних   угод   на   надання   спеціалізованої   та
високоспеціалізованої медичної допомоги населенню.
 
   4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки
Банчуку М.В. внести зміни до пп.1.1.1 Переліку закладів охорони
здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 N 385
( z0892-02 ) "Про затвердження  переліків  закладів  охорони
здоров'я,  лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною  освітою  у  закладах  охорони
здоров'я", щодо введення позиції "Університетська клініка".
 
   5. Директорам Департаменту кадрової політики, освіти і науки
Банчуку М.В. та Департаменту  організації  медичної  допомоги
Ждановій М.П.,  начальнику  Управління  материнства, дитинства
Моісеєнко Р.О. здійснювати постійний контроль  за  діяльністю
університетських клінік.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра
 освіти і науки України               О.П.Гребельник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   07.11.2008 N 642
 
 
            ПРИМIРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
          про університетську клініку
        при державному вищому навчальному
       закладі (закладі післядипломної освіти)
       III-IV рівнів акредитації МОЗ України
 
 
            Загальні положення
 
   1. Університетська клініка при державному вищому навчальному
закладі (далі - ВНЗ), закладі післядипломної освіти (далі - ЗПО)
III-IV рівнів акредитації (далі - Університетська клініка) - це
заклад охорони здоров'я, який є лікувально-навчально-науковим
структурним  підрозділом  ВНЗ/ЗПО.  Університетська клініка є
клінічною базою ВНЗ/ЗПО.
 
   2. Університетська клініка створюється наказом МОЗ України
відповідно до чинного законодавства України.
 
   3. В  своїй діяльності Університетська клініка керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  чинним  законодавством
України,  Статутом  ВНЗ/ЗПО та цим Примірним положенням про
Університетську клініку.
 
   4. Структура та штатний розпис Університетської  клініки
розробляються ВНЗ/ЗПО і затверджуються МОЗ України відповідно до
чинного законодавства.
 
   5. Університетська клініка, як заклад охорони  здоров'я,
підлягає  державній  акредитації  відповідно  до  чинного
законодавства. На здійснення медичної практики Університетською
клінікою ВНЗ/ЗПО мають отримати ліцензію у встановленому порядку.
 
   6. Університетська клініка має печатку, бланки і штампи для
засвідчення відповідних документів.
 
      Мета, основні завдання і напрями діяльності
 
   7. Головною метою діяльності Університетської клініки  є
надання    високоспеціалізованої    та    спеціалізованої
лікувально-профілактичної  допомоги,  медичної  допомоги  при
невідкладних станах та екстрених ситуаціях; забезпечення на цій
основі підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації
медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення
науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження
нових медичних технологій.
 
   8. Основні завдання і напрями діяльності:
 
   8.1. Організація і надання лікувально-профілактичної допомоги
населенню;
 
   8.2. Розробка, апробація і впровадження нових організаційних
та  медичних  технологій,  клінічних рекомендацій, стандартів
(клінічних протоколів) надання медичної допомоги населенню на
засадах доказової медицини та забезпечення умов для оволодіння
студентами та медичними працівниками практичними навичками.
 
   8.3. Здійснення  експертизи  тимчасової  непрацездатності
громадян  у встановленому законодавством порядку та, в разі
необхідності, направлення їх на медико-соціальну експертизу.
 
   8.4. Підвищення якості  освіти  і  виховання  студентів,
науково-педагогічних та медичних працівників за стандартами вищої
освіти та забезпечення їх практичної підготовки відповідно до
освітньо-кваліфікаційних рівнів.
 
   8.5. Запровадження гнучких навчальних програм, дистанційного
навчання, максимальне використання в лікувально-діагностичному,
навчальному процесах сучасних інформаційних технологій.
 
   8.6. Забезпечення  умов  для  клінічної  підготовки  та
перепідготовки  студентів,  науково-педагогічних  та  медичних
працівників  в межах навчальних програм системи безперервної
освіти; удосконалення  і  реалізація  навчальних  програм  в
інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі; участь в розробці
і реалізації програм підвищення кваліфікації медичних працівників.
 
   8.7. Участь у підготовці науково-педагогічних працівників
клінічного профілю в аспірантурі, докторантурі та підвищення їх
кваліфікації.
 
   8.8. Здійснення наукової та науково-технічної діяльності з
орієнтацією на пріоритетні напрями наукових досліджень шляхом
спрямування фундаментальних і прикладних наукових досліджень на
створення і впровадження конкурентоспроможних медичних технологій,
розвиток міждисциплінарних наукових напрямів.
 
   8.9. Проведення аналітичної і дослідницької  роботи  для
удосконалення освітнього процесу підготовки працівників різного
рівня в галузі медицини відповідно до сучасних тенденцій розвитку
світової медичної науки, органічне поєднання освіти, науки та
медичної практики.
 
   8.10. Забезпечення проведення розробок, експертних оцінок,
апробацій та впроваджень нових медичних технологій, матеріалів,
ліків та лікарських засобів, в тому числі на договірних засадах.
 
   8.11. Організація і участь у проведенні наукових форумів:
конгресів, з'їздів, науково-практичних конференцій тощо.
 
   8.12. Створення системи підвищення якості науково-дослідної
та клінічної роботи студентів, вчених, науково-педагогічних та
медичних працівників.
 
   8.13. Виховання   медичних   працівників  на  засадах
загальнолюдських цінностей, професійної етики, морально-етичної і
правової культури (колегіальність, коректність, обов'язковість,
гуманність, дотримання лікарської таємниці тощо).
 
   8.14. Організація   і   проведення   заходів   щодо
санітарно-гігієнічного виховання населення та формування здорового
способу життя.
 
   8.15. Проведення статистичного  обліку  та  звітності  з
застосуванням сучасних інформаційних технологій.
 
           Структура та управління
 
   9. Організаційна   структура  Університетської  клініки
складається з адміністрації (дирекції), профільних відділень, а
також може включати центри (комплекси), лікарняні аптеки та інші
підрозділи, що забезпечують діяльність Університетської клініки.
 
   10. До складу дирекції входять Директор та його заступники за
напрямами діяльності.
 
   11. Університетську  клініку  очолює  Директор,  який
призначається наказом МОЗ України за поданням ректора ВНЗ/ЗПО та
звільняється з посади наказом МОЗ України. Обсяг повноважень
Директора визначається МОЗ України.
 
   12. Директор  Університетської  клініки  може  створювати
дорадчий  орган  -  директорат, склад та повноваження якого
затверджуються у відповідному положенні  про  Університетську
клініку.
 
   13. Директор забезпечує вирішення організаційно-управлінських
та медико-технологічних питань, несе персональну відповідальність
за діяльність Університетської клініки.
 
   14. Прийом та звільнення працівників Університетської клініки
здійснює ректор за поданням Директора Університетської клініки.
 
   15. Директор Університетської клініки підпорядковується МОЗ
України в частині організації медичної допомоги населенню та
ректору ВНЗ/ЗПО з питань  фінансово-господарської  діяльності
клініки.
 
   16. Профільне  відділення  (центр)  -  це  підрозділ
Університетської клініки, в якому надається медична допомога, а
також проводиться навчально-виховна та науково-дослідна робота.
 
   17. Профільне  відділення  (центр)  утворюється  на базі
спеціалізованого відділення, де розташовуються клінічні кафедри
(одна або декілька) відповідного профілю та інші підрозділи.
 
   18. Діяльність Профільного відділення (центру) здійснюється
відповідно  до  Положення  про  Профільне  відділення,  яке
затверджується  ректором  ВНЗ/ЗПО  за  поданням  директора
Університетської клініки і визначає її структуру та функції, а
також права і обов'язки працівників.
 
   19. Профільне відділення (центр) очолює завідувач, який, як
правило, є завідувачем кафедри та має науковий ступінь доктора або
кандидата наук.
 
   20. Завідувач Профільного відділення (центру) призначається
та звільняється з посади наказом ректора ВНЗ/ЗПО за поданням
директора Університетської клініки.
 
   21. Завідувач    Профільного   відділення   (центру)
підпорядковується  безпосередньо  Директору  Університетської
клініки.
 
   22. Працівники  кафедр,  докторанти,  аспіранти, клінічні
ординатори беруть участь в проведенні лікувально-діагностичного
процесу,  здійснюють обходи, консультації хворих, організують
консиліуми, визначають та коригують плани і тактику подальшого
обстеження і лікування хворих, разом з іншими співробітниками
несуть відповідальність  за  якість  лікувально-діагностичного
процесу,  організовують  клінічні,  патолого-анатомічні  та
науково-практичні конференції.
 
   23. Штатні  посади  лікарів  Університетської  клініки
замішуються  висококваліфікованими  фахівцями.  Перевагу  при
прийнятті на посади лікарів мають науково-педагогічні працівники
ВНЗ/ЗПО.
 
   24. На  посади  головної  та  старших  медичних  сестер
Університетської клініки переважно приймаються особи, що мають
освітньо-кваліфікаційний  рівень  "магістр" або "бакалавр" за
напрямом підготовки "сестринська справа".
 
   25. Молодші спеціалісти з медичною освітою та  молодший
медичний персонал, а також працівники допоміжних підрозділів
Університетської клініки приймаються та звільняються з посад
згідно  з  наказом  ректора  ВНЗ/ЗПО  за поданням Директора
Університетської клініки.
 
     Майно, фінансування та господарська діяльність
 
   26. Майно Університетської клініки є державною власністю.
 
   27. Майно Університетської клініки закріплюється за ВНЗ/ЗПО
на праві оперативного управління.
 
   28. Майно Університетської клініки не підлягає вилученню або
передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім
випадків, передбачених законодавством.
 
   29. Майно Університетської клініки, що забезпечує основні
види її діяльності, не може бути предметом застави.
 
   30. Фінансування Університетської клініки здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету.
 
   31. Додатковими джерелами фінансування можуть бути:
   - доходи, отримані від надання платних послуг в установленому
чинним законодавством порядку;
   - кошти, одержані згідно з укладеними договорами з юридичними
і фізичними особами;
   - доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання;
   - благодійні внески юридичних і фізичних осіб, у тому числі
іноземних держав;
   - відшкодування витрат за надання первинної медичної допомоги
за договорами з виконавчими органами місцевого самоврядування та
державними адміністраціями;
   - інші доходи згідно з чинним законодавством.
 
   32. Відносини Університетської клініки з управліннями охорони
здоров'я  органів  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами, організаціями і громадянами у сфері господарської
діяльності здійснюється на основі укладених угод.
 
   33. Ціни (тарифи) на платні медичні та інші послуги, що
надаються  Університетською  клінікою,  розраховуються   і
затверджуються у встановленому порядку.
 
   34. Облік майна і контроль за його наявністю та використанням
покладається на відповідні підрозділи ВНЗ/ЗПО та МОЗ України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка