Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді

       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   30.12.2005 N 3513
                   ( z0287-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 2006 р.
                   за N 290/12164
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
         України у справах сім'ї, молоді та спорту 
    N 2449 ( z0581-08 ) від 17.06.2008 }
 
               ПОРЯДОК
        перерахування і використання коштів
      та подання звітів щодо виконання проектів
        за кошти грантів Президента України
           для обдарованої молоді
 
 
   1. Кошти, надані у вигляді грантів Президента України для
обдарованої  молоді,  перераховуються Міністерством України у
справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) на рахунки
Міністерства  у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах
сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувачів
грантів  (далі  - Відповідні структурні підрозділи) у сумі,
визначеній відповідним Розпорядженням Президента України.
 
   2. Відповідний структурний  підрозділ  перераховує  кошти
одержувачу гранта на спеціально відкритий ним рахунок у відділенні
відкритого акціонерного товариства  "Державний  ощадний  банк
України" на підставі таких документів:
 
   2.1. Наказ Міністерства, яким перераховано кошти грантів
відповідно до пункту 1 цього Порядку.
 
   2.2. Засвідчена Міністерством копія Договору про реалізацію
проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
( z0289-06  ),  укладеного  між  Міністерством,  Відповідним
структурним підрозділом та виконавцем проекту.
 
   2.3. Документ, який підтверджує відкриття одержувачем гранта
спеціального рахунку  у  відділенні  відкритого  акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України".
 
   2.4. Копія  паспорта  одержувача гранта (для одержувачів
грантів віком до 16 років - свідоцтва про народження).
 
   2.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у
разі якщо одержувач гранта старше 16 років).
 
   3. Під час перерахування Відповідний структурний підрозділ
утримує з суми гранта податок  з  доходів  фізичних  осіб,
передбачений чинним законодавством.
 
   4. Сума гранта (за винятком податку з доходів фізичних осіб)
перераховується одержувачеві гранта одноразово в повному обсязі.
 
   5. Відповідний структурний  підрозділ  письмово  інформує
Міністерство  про перерахування коштів одержувачеві гранта в
триденний термін після цього перерахування.
 
   6. Використання коштів  одержувачем  гранта  здійснюється
відповідно до термінів, сум і статей витрат, визначених Договором
( z0289-06 ), календарним планом і кошторисом витрат ( z0288-06 ).
 
   7. Документація щодо виконання проектів за кошти гранта
Президента України для обдарованої молоді включає такі документи:
 
   7.1. Договір  про  реалізацію  проекту  за кошти гранта
Президента України для обдарованої молоді ( z0289-06 ).
 
   7.2. Календарний план заходів  щодо  реалізації  проекту
( z0289-06 ).
 
   7.3. Кошторис витрат ( z0288-06 ).
 
   7.4. Творчий звіт про виконання проекту згідно з додатком 1.
 
   7.5. Фінансовий  звіт  про  виконання  проекту згідно з
додатком 2.
 
   8. Календарний план ( z0289-06 ) і кошторис ( z0288-06 )
оформлюються  одночасно з укладанням Договору про реалізацію
проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді.
   У разі  необхідності  зміни  до Договору ( z0289-06 ),
календарного плану, кошторису витрат ( z0288-06 ) уносяться на
підставі письмового звернення виконавця проекту до Відповідного
структурного підрозділу і затверджуються Міністерством  після
погодження з Відповідним структурним підрозділом.
 
   9. Творчий та фінансовий звіти подаються виконавцем проекту
до Відповідного структурного підрозділу.
   Виконавець проекту  подає творчий та фінансовий звіти в
терміни, визначені пунктом 2.5 Договору про реалізацію проекту за
кошти гранта  Президента  України  для  обдарованої  молоді
( z0289-06 ), форму якого затверджено цим наказом.
   Відповідні структурні підрозділи подають творчі та фінансові
звіти виконавців проектів до Міністерства:
   - квартальні: до 30 числа останнього квартального місяця
(березень, червень, вересень, грудень);
   - підсумкові: до 30 числа наступного місяця після закінчення
проекту, термін якого визначено Договором ( z0289-06 ).
 
   10. Творчий звіт подається у трьох примірниках:
   - перший примірник (оригінал) зберігається у Відповідному
структурному підрозділі;
   - другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за
підписом керівника Відповідного структурного підрозділу;
   - третій  примірник  (оригінал),  затверджений керівником
Відповідного  структурного  підрозділу,  подається  ним  до
Міністерства разом із супровідним листом, в якому зазначаються
зауваження  та  рекомендації  щодо  реалізації  проекту (при
наявності). { Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту N 2449 ( z0581-08 ) від 17.06.2008 }
 
   11. До  творчого  звіту  обов'язково  додаються  зразки
інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а
також ксерокопії публікацій у друкованих виданнях, інші матеріали,
що засвідчують якісний рівень виконання проекту (відгуки фахівців,
представників  органів  виконавчої влади, керівників установ,
підприємств, організацій).
 
   12. Фінансовий звіт подається у трьох примірниках:
   - перший примірник (оригінал) зберігається у Відповідному
структурному підрозділі;
   - другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за
підписом керівника Відповідного структурного підрозділу;
   -  третій  примірник (оригінал), затверджений керівником
Відповідного  структурного  підрозділу,  подається  ним  до
Міністерства разом із супровідним листом, в якому зазначаються
зауваження  та  рекомендації  щодо  реалізації  проекту (при
наявності). { Пункт 12 доповнено абзацом четвертим згідно з
Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 2449 ( z0581-08 ) від 17.06.2008 }
{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту N 2449 ( z0581-08 ) від
17.06.2008 }
 
   13. До фінансового звіту обов'язково додаються підтвердні
документи (в оригіналі): договори про надання послуг та виконання
робіт, рахунки, платіжні доручення,  акти  виконаних  робіт,
накладні, акти про списання придбаного та використаного товару
тощо.
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку перерахування
                   і використання коштів
                   та подання звітів
                   щодо виконання проектів
                   за кошти грантів Президента
                   України для обдарованої 
                   молоді
                   (у редакції наказу
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   від 17.06.2008 N 2449
                   ( z0581-08 )
 
 
            Форма творчого звіту
       про реалізацію проекту за кошти гранта
      Президента України для обдарованої молоді
 
       ______________________________________
 
                   Погоджено
                   ___________________
                   (керівник Відповідного
                   структурного підрозділу
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту за місцем
                   реєстрації одержувача
                   гранта)
                   ______________ (підпис)
                   ______________ (дата)
 
 
              ТВОРЧИЙ ЗВIТ
 
      __________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
 
   про виконання проекту _______________________________________
             (назва проекту)
 
         у __________ кварталі 200__ року
 
   Розділ 1:
   - які завдання планувалося  виконати  протягом  звітного
періоду;
   - які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх
планується виконати.
   Розділ 2:
   - що було зроблено стосовно кожного із завдань;
   - кількісні та якісні  показники  результатів  виконання
завдань.
   Розділ 3:
   - як  було  висвітлено  роботу  щодо реалізації проекту
(публікації, телерадіорепортажі, видання збірників, методичних
розробок тощо) з обов'язковим посиланням на реалізацію проекту за
рахунок коштів гранта Президента України для обдарованої молоді;
   Розділ 4:
   - який результат виконаної роботи за звітний період.
   Додатки до звіту:
   - відгуки наукового керівника  (консультанта),  керівника
установи, на базі якої реалізується проект;
   - незалежний експертний (фаховий) висновок з  реалізації
проекту  за  весь  період  упровадження,  який додається до
підсумкового творчого звіту;
   - зразки поліграфічної продукції. При поданні підсумкового
творчого звіту обов'язково додається не менше 10 примірників
поліграфічної продукції;
   - аудіо, відео, фотоматеріали на електронних носіях.
   Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як
діяльність установи, додаються також: копії установчих документів
(статут), розпорядження органу місцевої державної адміністрації,
рішення органу місцевого самоврядування про затвердження штатного
розпису, призначення керівника установи; довідка до включення до
ЄДРПОУ (для юридичних осіб), договір про співпрацю із структурним
підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим;  обласних,  Київської   та
Севастопольської міських державних адміністрацій (при потребі),
штатний розпис, графік роботи).
   Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як
дослідження, додаються також копії публікацій.
   Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як
проведення заходу, додаються також списки  учасників,  копії
відомостей про розповсюдження роздаткових матеріалів, вручення
призів, сувенірів, канцелярських товарів.
   Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як
випуск  продукту,  додаються  також  списки  розповсюдження
виготовленої продукції.
 
 Виконавець проекту  ______________ ____________________________
             (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 Дата
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2449 ( z0581-08 ) від 17.06.2008 }
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку перерахування
                   і використання коштів
                   та подання звітів
                   щодо виконання проектів
                   за рахунок грантів
                   Президента України
                   для обдарованої молоді
                   (у редакції наказу
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   від 17.06.2008 N 2449
                   ( z0581-08 )
 
 
           Форма фінансового звіту
       про реалізацію проекту за кошти гранта
      Президента України для обдарованої молоді
 
 
                   Погоджено
                   ___________________
                   (керівник Відповідного
                   структурного підрозділу
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту за місцем
                   реєстрації одержувача
                   гранта)
                   ______________ (підпис)
                   ______________ (дата)
 
 
             ФIНАНСОВИЙ ЗВIТ
 
      __________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
 
   про виконання проекту _______________________________________
             (назва проекту)
 
         за__________ квартал 200__ року
 
    згідно з Договором N _____ від "___" _______ 200_
 
   Термін реалізації проекту:
   з "___" __________ 200_ до "___" __________ 200_
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Статті витрат ¦  Сума  ¦ Фактичні ¦Підтвердні документи* ¦
¦з/п¦за кошторисом ¦витрат за ¦ витрати ¦            ¦
¦  ¦       ¦кошторисом¦     ¦            ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦1 ¦Оплата послуг ¦     ¦     ¦- договір на оплату  ¦
¦  ¦залучених   ¦     ¦     ¦послуг залучених    ¦
¦  ¦спеціалістів ¦     ¦     ¦спеціалістів,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- погодинний розпорядок¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦роботи,        ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- звіт про виконання, ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦замовлених послуг   ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦ 2 ¦Витрати на  ¦     ¦     ¦- список учасників на ¦
¦  ¦проїзд,    ¦     ¦     ¦харчування, меню,   ¦
¦  ¦проживання та ¦     ¦     ¦- посвідчення на    ¦
¦  ¦харчування  ¦     ¦     ¦відрядження (при    ¦
¦  ¦учасників   ¦     ¦     ¦наявності),      ¦
¦  ¦заходу    ¦     ¦     ¦- оригінали проїзних  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦документів,      ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- карта поселення   ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦3 ¦Відрядження: ¦     ¦     ¦- список учасників на ¦
¦  ¦харчування,  ¦     ¦     ¦харчування, меню,   ¦
¦  ¦проживання,  ¦     ¦     ¦- посвідчення на    ¦
¦  ¦проїзд    ¦     ¦     ¦відрядження (при    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦наявності),      ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- оригінали проїзних  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦документів,      ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- карта поселення   ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦4 ¦Оренда місць ¦     ¦     ¦- договір оренди    ¦
¦  ¦проведення  ¦     ¦     ¦місць проведення    ¦
¦  ¦заходу    ¦     ¦     ¦заходу,        ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг)        ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦5 ¦Транспортні  ¦     ¦     ¦- договір про надання ¦
¦  ¦послуги    ¦     ¦     ¦транспортних послуг,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦-калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- маршрутний лист (при ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦наявності),      ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- документи, що    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦підтверджують право  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦власності на      ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦транспортні засоби,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- технічна       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦характеристика     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦орендованого транспорту¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦6 ¦Оренда    ¦     ¦     ¦- договір оренди    ¦
¦  ¦обладнання,  ¦     ¦     ¦обладнання, оргтехніки,¦
¦  ¦оргтехніки  ¦     ¦     ¦-калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- документи, що    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦підтверджують право  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦власності орендарів  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦на обладнання,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦оргтехніку       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(інвентарна картка   ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦обліку основних    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦засобів)        ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦7 ¦Прокат    ¦     ¦     ¦- договір прокату   ¦
¦  ¦костюмів,   ¦     ¦     ¦костюмів, одягу,    ¦
¦  ¦одягу     ¦     ¦     ¦-калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- документи, що    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦підтверджують право  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦власності надавача   ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦прокату на костюми,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦одяг (інвентарна    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦картка обліку     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦основних засобів)   ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦8 ¦Витрати на  ¦     ¦     ¦- договір про     ¦
¦  ¦обслуговування¦     ¦     ¦обслуговування     ¦
¦  ¦і експлуатацію¦     ¦     ¦обладнання чи     ¦
¦  ¦обладнання  ¦     ¦     ¦придбання витратних  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦матеріалів,      ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦-калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- документи, що    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦підтверджують право  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦надання послуг на   ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦обслуговування     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦обладнання       ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦9 ¦Художнє    ¦     ¦     ¦- договір про надання ¦
¦  ¦оформлення  ¦     ¦     ¦послуг художнього   ¦
¦  ¦місць     ¦     ¦     ¦оформлення місць    ¦
¦  ¦проведення  ¦     ¦     ¦проведення заходу,   ¦
¦  ¦заходу    ¦     ¦     ¦- документи, що    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦підтверджують право  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦на здійснення     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦художнього оформлення ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦місць проведення    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦заходу,        ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг)        ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦10 ¦Послуги    ¦     ¦     ¦- договір про надання ¦
¦  ¦зв'язку:   ¦     ¦     ¦послуг зв'язку,    ¦
¦  ¦телефонний  ¦     ¦     ¦- калькуляція,     ¦
¦  ¦зв'язок,   ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦поштові    ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦послуги    ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- квитанція, рахунок, ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦фіскальні чеки     ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦11 ¦Поліграфічні ¦     ¦     ¦- договір про надання ¦
¦  ¦послуги    ¦     ¦     ¦поліграфічних послуг, ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦-калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- документи, що    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦підтверджують право  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦надання поліграфічних ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦послуг,        ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- технічне завдання,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- макет,        ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- відомість      ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦розповсюдження     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦поліграфічної     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦продукції,       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт на списання   ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦12 ¦Iнформаційні ¦     ¦     ¦- договір про надання ¦
¦  ¦послуги    ¦     ¦     ¦інформаційних послуг, ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- калькуляція,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦специфікація,     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт виконаних робіт ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- аудіо-, відеозапис на¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦електронних носіях,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт на списання   ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦13 ¦Канцелярські ¦     ¦     ¦- рахунок на      ¦
¦  ¦витрати    ¦     ¦     ¦канцелярські товари,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- накладна на     ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦канцелярські товари,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт на списання,   ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- список учасників,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦яким надано канцтовари ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦14 ¦Призи,    ¦     ¦     ¦- рахунок на призи,  ¦
¦  ¦сувеніри   ¦     ¦     ¦сувеніри,       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- накладна на призи,  ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦сувеніри,       ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- акт на списання,   ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦- відомість отримання ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦призів, сувенірів   ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦15 ¦Iнші витрати ¦     ¦     ¦- договори, рахунки,  ¦
¦  ¦(банківські  ¦     ¦     ¦- калькуляції,     ¦
¦  ¦послуги, інші ¦     ¦     ¦специфікації,     ¦
¦  ¦витрати за  ¦     ¦     ¦накладні,       ¦
¦  ¦аналогією   ¦     ¦     ¦- акти виконаних робіт ¦
¦  ¦решти статей ¦     ¦     ¦(послуг),       ¦
¦  ¦кошторису)  ¦     ¦     ¦- інші підтвердні   ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦документи       ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦16 ¦Податок    ¦     ¦     ¦- квитанція про    ¦
¦  ¦       ¦     ¦     ¦сплату податку     ¦
¦---+--------------+----------+----------+-----------------------¦
¦  ¦Усього (сума ¦     ¦     ¦            ¦
¦  ¦словами)   ¦     ¦     ¦            ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Усього (сума цифрами й словами):
   Первинні фінансові документи знаходяться у __________________
                         (відповідний 
__________________________________________________________________
           структурний підрозділ)
 
   Виконавець проекту ________  _____________________________
            (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
   Дата
 
---------------
   * Перелік підтвердних документів уточнюється з урахуванням
тематики та змісту конкретного проекту.
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 2449 ( z0581-08 ) від 17.06.2008 }
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка