Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення робочої групи з питань удосконалення системи управління якістю Головдержслужби України

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.12.2008 N 363
 
 
        Про утворення робочої групи з питань
         удосконалення системи управління
         якістю Головдержслужби України
 
 
   З метою подальшого удосконалення системи управління якістю
Головдержслужби України   та   її  територіальних  органів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити Робочу групу з питань удосконалення системи
управління якістю Головдержслужби у складі згідно з Додатком 1.
 
   2. Затвердити  положення  про  Робочу  групу  з  питань
удосконалення  системи  управління  якістю  Головдержслужби
(додається).
 
   3. Управлінню  організаційної  роботи,  документообігу та
контролю ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників
Начальника  Головдержслужби  України,  керівників  структурних
підрозділів та територіальних органів Головдержслужби України,
директора  Центру  адаптації  державної служби до стандартів
Європейського Союзу.
 
   4. Вважати  такими,  що  втратили  чинність,  наказ
Головдержслужби України від 11.09.2006 N 311 "Про затвердження
складу Комісії з питань системи управління якістю Головдержслужби
та її секретаріату" та відповідні накази, якими до нього вносились
зміни.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби України з питань стратегії розвитку
державної служби.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головдержслужби
                   11.12.2008 N 363
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про робочу групу з питань удосконалення
          системи управління якістю
           Головдержслужби України
 
 
   1. Робоча група з питань удосконалення системи управління
якістю Головдержслужби України (далі - робоча група) є постійно
діючим робочим органом Головдержслужби України.
 
   2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, наказами Головдержслужби України,
Положенням про  Головне  управління  державної служби України
( 1180-2007-п ), Настановою з якості Головдержслужби України,
розробленою відповідно  до  вимог  системи  управління якістю
ДСТУ ISO 9001-2001, а також цим Положенням.
 
   3. Основним завданням робочої групи є організація роботи щодо
постійного удосконалення системи управління якістю Головдержслужби
України.
 
   4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
   організовує проведення  внутрішніх  аудитів функціонування
системи управління якістю Головдержслужби України;
   проводить аналіз щодо відповідності функціонування системи
управління якістю Головдержслужби України вимогам  ДСТУ  ISO
9001-2001;
   проводить аналіз результативності та ефективності процесів
системи управління якістю;
   розробляє та удосконалює документи з питань функціонування
системи управління якістю Головдержслужби України за результатами
аудитів функціонування системи управління якістю Головдержслужби
України та їх аналізу;
   координує діяльність  уповноважених  з  питань  системи
управління якістю Головдержслужби України;
   організовує навчання працівників Головдержслужби України з
питань системи управління якістю;
   проводить анкетування працівників Головдержслужби України з
метою визначення стану системи управління якістю Головдержслужби
України;
   проводить аналіз   задоволеності   споживачів   послуг
Головдержслужби України;
 
   5. Робоча група має право:
   одержувати інформацію   від   структурних   підрозділів
Головдержслужби  та  її  територіальних  органів  з  питань
функціонування системи управління якістю Головдержслужби України;
   вносити пропозиції щодо розгляду на апаратних та  інших
нарадах  питань  з  функціонування системи управління якістю
Головдержслужби України;
   ініціювати розроблення проектів внутрішніх нормативних актів
з питань системи управління якістю Головдержслужби України;
   висвітлювати діяльність  робочої  групи  на  веб-сайтах
Головдержслужби та у ЗМI;
   вносити на розгляд Начальника Головдержслужби України питання
матеріального заохочення членів робочої групи, уповноважених з
питань системи управління якістю та внутрішніх аудиторів.
 
   6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника
голови, секретаря та членів робочої групи.
   Персональний склад  робочої  групи  затверджує  Начальник
Головдержслужби (склад робочої групи з розподілом обов'язків
наведений у Додатку 1).
   Голова робочої групи має право вносити у разі потреби зміни
до її складу.
 
   7. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання,
які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на
квартал. Засідання робочої групи є правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини її членів.
   Головує на засіданнях голова робочої групи або за його
дорученням заступник голови.
   Рішення робочої групи приймаються простою більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
   Питання, що  потребують  оперативного  вирішення,  можуть
розглядатися шляхом опитування членів робочої групи та оформлятися
в установленому порядку.
   Рішення робочої групи оформляються у вигляді протоколів, які
підписує головуючий на засіданні та секретар робочої групи.
   Рішення робочої  групи  обов'язково подаються на розгляд
Начальнику Головдержслужби.
 
   8. Організаційне забезпечення  діяльності  робочої  групи
покладається на управління аналізу політики і стратегії розвитку
державної служби.
 
   9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи
здійснює управління справами Головдержслужби.
 
 
                   Додаток 1
 
 
               СКЛАД
        робочої групи з питань удосконалення
          системи управління якістю
          в Головдержслужбі України
 
 
 1. ВИШНЕВСЬКИЙ Андрій  заступник Начальника Головдержслужби,
   Володимирович    голова робочої групи
 
 2. БАЄВ Віталій     начальник управління аналізу політики і
   Валерійович     стратегії розвитку державної служби,
             заступник голови робочої групи
 
 3. КУЧЕРУК Сергій    заступник начальника управління -
   Олександрович    начальник відділу аналізу політики і
             стратегічного планування управління
             аналізу політики і стратегії розвитку
             державної служби, секретар робочої
             групи - відповідальний за ведення
             документації щодо діяльності робочої
             групи, за організацію зовнішніх аудитів
             (підготовка договорів, планування
             аудитів, оформлення документації тощо)
 
 4. ТIТОВСЬКИЙ Iгор   начальник управління організаційної
   Дмитрович      роботи, документообігу та контролю -
             відповідальний за організацію
             проведення внутрішніх аудитів
 
 5. БОНДАРЕНКО Антоніна заступник начальника управління -
   Леонідівна      начальник відділу протоколу та
             консультацій з громадськістю управління
             організаційно-аналітичного забезпечення
             роботи керівника та кадрової роботи -
             прес-секретар - відповідальна за
             висвітлення діяльності робочої групи на
             веб-сайтах Головдержслужби та у ЗМI
 
 6. ТИТАРЕНКО Наталія  головний спеціаліст відділу координації
   Валеріївна      діяльності територіальних підрозділів
             Головдержслужби департаменту персоналу
             державних органів та місцевого
             самоврядування - відповідальна за
             координацію діяльності уповноважених з
             питань системи управління якістю в
             територіальних органах Головдержслужби
 
 7. ВЕРНИГОР Юлія    начальник відділу
   Юріївна       консультативно-правової роботи
             юридичного управління - відповідальна
             за координацію розробки плану розвитку
             системи управління якістю та моніторинг
             його виконання, а також за допомогу
             структурним підрозділам Головдержслужби
             в розробленні проектів внутрішніх
             нормативних актів і документів з питань
             системи управління якістю та їх правову
             експертизу
 
 8. ЯЛОВА Олена     головний спеціаліст відділу аналізу
   Володимирівна    політики і стратегічного планування
             управління аналізу політики і стратегії
             розвитку державної служби -
             відповідальна за координацію діяльності
             структурних підрозділів Головдержслужби
             щодо ефективності процесів системи
             управління якістю (планування
             показників, зв'язок зі стратегічним
             планом, невідповідні послуги, зв'язок
             між структурними підрозділами в рамках
             процесів)
 
 9. БАРИЛОВА Олена    головний спеціаліст відділу аналізу
   Олександрівна    політики і стратегічного планування
             управління аналізу політики і стратегії
             розвитку державної служби -
             відповідальна за координацію діяльності
             структурних підрозділів Головдержслужби
             щодо анкетування та навчання
             працівників Головдержслужби з питань
             системи управління якістю, вивчення
             задоволеності споживачів послуг,
             вивчення міжнародного досвіду та
             координацію запровадження систем
             управління якістю в діяльність
             центральних органів виконавчої влади
 
 10. ФIЛАТОВА Людмила   експерт проекту "Технічна підтримка
   Петрівна       реформ державного сектору в Україні" -
             проводить експертизу документів з
             питань системи управління якістю та
             надає консультації щодо ефективності
             процесів системи управління якістю
             (планування показників, невідповідні
             послуги, зв'язок між структурними
             підрозділами в рамках процесів) (за
             згодою).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка