Законы Украины

Новости Партнеров
 

Примірний статут районної спілки споживчих товариств (Райспоживспілки)

     ЦЕНТРАЛЬНА СПIЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   XVIII (позачерговим) з'їздом
                   споживчої кооперації України
                   19.12.2000 р.
                   зі змінами і доповненнями,
                   внесеними п'ятими і сьомими
                   зборами Ради Укоопспілки
                   сімнадцятого скликання
                   (17.05.2002 р.,
                   22.03.2004 р.)
 
 
             ПРИМIРНИЙ СТАТУТ
        районної спілки споживчих товариств
            (Райспоживспілки)
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної
                  спілки споживчих товариств
    ( n0002626-06 ) від 25.01.2006
    ( n0010626-07 ) від 21.11.2007
    ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
 
           I. Загальні положення
 
   1. Споживчі товариства (сільські, селищні, міські, робітничі,
рибальські та інші) на добровільних засадах об'єднуються в районну
спілку споживчих товариств (далі - райспоживспілка), виконують
вимоги її Статуту та мають право вільного виходу з неї. ( Абзац
перший  пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної  спілки споживчих товариств ( n0002626-06 ) від
25.01.2006 )
   Відносини, пов'язані   зі   створенням  і  діяльністю
райспоживспілки споживчих товариств, регулюються Законом України
"Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), іншими законодавчими актами
та нормативними документами Центральної спілки споживчих товариств
України (Укоопспілки).
   Основним документом, що регулює діяльність райспоживспілки, є
Статут.
 
   2. _________________________________ районна спілка споживчих
товариств   (райспоживспілка)  створена  на   добровільних
 
засадах __________________________________________________________
            (перелік споживчих товариств,
 
 _________________________________________________________________
       які входять до складу райспоживспілки)
 
споживчими товариствами _________________________________________
 
району, ________________________ області (республіки), котрі є її
членами і виконують вимоги її Статуту.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств ( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
 
   3. Райспоживспілка  вважається  створеною,  набуває права
юридичної особи, здійснює господарську та іншу діяльність з дня її
державної реєстрації, має самостійний баланс, печатку та штампи з
своєю назвою та є некомерційною організацією.
 
   Місцезнаходження райспоживспілки ___________________________.
 
   Юридична адреса ____________________________________________.
 
   4. Райспоживспілка  на  добровільних  засадах  входить
 
до складу ________________________________________________________
         (обласної, республіканської, Укоопспілки)
спілки споживчих товариств, виконує зобов'язання членів спілки,
визначених її статутом та має право вільного виходу з неї. ( Абзац
перший  пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної  спілки споживчих товариств ( n0002626-06 ) від
25.01.2006 )
   Відповідно до своїх статутних цілей і завдань вона може на
договірних  засадах  входити  до  державних,  кооперативних,
громадських та інших об'єднань (спілок) із збереженням своєї
повної господарської самостійності та прав юридичної особи.
 
   5.  Райспоживспілка  делегує  обласній (республіканській,
Укоопспілці)  споживспілці додатково до функцій, передбаченим
Законами України "Про кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу
кооперацію" ( 2265-12 ) та її статутом, частину своїх повноважень
та  виконання  окремих  функцій. Конкретні умови делегування
повноважень  і  функцій визначаються радою райспоживспілки і
правлінням обласної (республіканської, Укоопспілки) споживспілки
та закріплюється у договорі, що укладається міжрайспоживспілкою та
обласною (республіканською, Укоопспілкою) споживспілкою. Право
підпису договору надається голові правління райспоживспілки.
{ Пункт 5 в редакції Постанови Центральної спілки споживчих
товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
 
   6. Основними цілями і завданнями райспоживспілки є:
   а) сприяння  розвитку  споживчої  кооперації,  виконання
делегованих їй споживчими товариствами повноважень і функцій,
координація діяльності споживчих товариств, а також розвиток
власної господарської діяльності для задоволення потреб членів
споживчих товариств і населення в товарах народного споживання та
послугах;
   б) розвиток   кооперативної   демократії,   пропаганда
кооперативного  руху,  організаторська  робота щодо залучення
населення у члени споживчих товариств, забезпечення дотримання
прав членів споживчих товариств;
   в) збереження майна  споживчої  кооперації,  забезпечення
захисту інтересів і майнових прав споживчих товариств, в тому
числі у  випадку  їх  банкрутства,  надання  їм  юридичної,
консультаційної та іншої допомоги; представлення їх інтересів у
державних, судових органах, органах місцевого самоврядування;
   г) захист прав та інтересів членів споживчих товариств і
обслуговуваного населення як споживачів щодо забезпечення їх
якісними товарами та послугами;
   д) розвиток мережі торгових, виробничих, заготівельних та
інших підприємств; співпраця з органами державної виконавчої влади
і  сільськогосподарськими  товаровиробниками  в  створенні
інфраструктури аграрного ринку;
   е) забезпечення   ефективності   господарсько-фінансової
діяльності,  підвищення  продуктивності праці працівників, їх
соціальний захист шляхом збереження і створення нових робочих
місць,  впровадження нових технологій та передового досвіду,
організація трудового суперництва, підготовка і перепідготовка
кадрів.
 
   7. Видами діяльності райспоживспілки є:
   а) оптова  і  роздрібна  торгівля  продовольчими  і
непродовольчими товарами, ліками і медпрепаратами, матеріалами,
обладнанням, устаткуванням, транспортними  засобами,  торгівля
нерухомістю;  маркетингові  дослідження,  вивчення  стану  та
перспектив розвитку ринків товарів і послуг; реклама товарів,
робіт і послуг;
   б) громадське харчування;
   в) заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської
продукції і сировини, чорного і кольорового металобрухту, всіх
видів вторинної сировини;
   г) виробництво  продовольчих  і  непродовольчих  товарів,
обладнання, устаткування, будівельних матеріалів, тари тощо;
   д) будівельні та ремонтно-монтажні роботи;
   е) відгодівля  великої  рогатої  худоби,  свиней, птиці,
вирощування зернових культур, овочів, фруктів, ягід, кормів,
насіння, квітів тощо;
   є) вирощування хутрових звірів;
   ж) розведення риби;
   з) організація транспортного господарства і надання послуг;
   и) здача  в  операційну оренду нерухомості, транспортних
засобів, обладнання, устаткування, іншого майна;
   і) туризм;
   ї) надання платних послуг в перукарнях, лазнях,  ательє
(пунктах) з пошиття і ремонту одягу, взуття, побутової техніки,
фотосалонах, пральнях, хімчистках, пунктах прокату  побутової
техніки, надання ритуальних послуг тощо;
   й) інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством
України.
 
   II. Членство, права та обов'язки членів райспоживспілки
 
   8. Членство в райспоживспілці є добровільним.
   Прийняття в члени райспоживспілки проводиться її Радою або
правлінням з наступним затвердженням рішення правління зборами
Ради.
   Для вступу  до райспоживспілки споживче товариство подає
відповідну заяву, копію рішення свого вищого органу управління про
вступ до райспоживспілки та свій Статут.
   Споживче товариство стає членом райспоживспілки після сплати
ним у повному обсязі вступного внеску, розмір якого визначається
за рішенням зборів Ради райспоживспілки, та прийняття зборами Ради
чи правлінням райспоживспілки відповідного рішення.
 
   9. Взаємовідносини райспоживспілки з її членами будуються на
основі цього Статуту та укладених між ними угод про делегування
повноважень і функцій.
   Члени райспоживспілки зберігають повну  організаційну  та
господарську самостійність, права юридичних осіб і керуються у
своїй діяльності власними статутами. Будь-яке рішення, що зачіпає
майнові права члена райспоживспілки, може бути прийняте тільки за
його згодою та в порядку, передбаченому законодавством України і
нормативними актами Укоопспілки.
 
   10. Рішення виборно-представницьких і виконавчо-розпорядчих
органів райспоживспілки, що прийняті у межах їх компетенції,
обов'язкові для виконання споживчими товариствами.
 
   11. Член райспоживспілки має право:
   а) брати участь  через  своїх  представників  (делегатів
конференції, членів Ради) в управлінні справами райспоживспілки,
обговоренні й прийнятті рішень з усіх питань її діяльності;
   б) вносити на розгляд і обговорення конференції, зборів Ради
і правління райспоживспілки питання, спрямовані на поліпшення
діяльності споживчої кооперації, аналізувати недоліки в роботі її
органів і службових осіб та вимагати їх усунення;
   в) користуватися  організаційним,  соціальним  і правовим
захистом райспоживспілки;
   г) бути засновником (співвласником) будь-якого підприємства
споживспілки;
   д) на частку в майні райспоживспілки;
   е) вимагати у необхідних випадках скликання позачергової
конференції, зборів Ради райспоживспілки;
   є) одержувати від виборних органів і службових осіб апарату
райспоживспілки інформацію з будь-якого питання її діяльності, за
винятком  тієї,  що  пов'язана  з  комерційною таємницею та
конфіденційною  інформацією.  Порядок одержання, використання,
поширення і зберігання інформації, віднесеної до комерційної
таємниці та конфіденційної інформації, визначається нормативними
актами Укоопспілки; { Підпункт є) пункту 11 в редакції Постанови
Центральної  спілки споживчих товариств ( n0008626-08 ) від
12.11.2008 }
   ж) оскаржувати конференції та Раді райспоживспілки дії її
правління і ревізійної комісії, які порушують його права і
інтереси.
 
   12. Член райспоживспілки має право виходу з її складу.
Питання про вихід розглядається його вищим органом управління при
обов'язковій  участі  представників  райспоживспілки.  Орган
управління споживчого товариства подає Раді письмову заяву і копію
рішення свого вищого органу управління про вихід.
   Заява повинна бути розглянута з прийняттям  відповідного
рішення зборами Ради райспоживспілки не пізніше 30 днів, а
взаєморозрахунки між райспоживспілкою та її членом - проведені
протягом року з моменту подачі заяви.
 
   13. Член райспоживспілки зобов'язаний:
   а) виконувати вимоги Статуту райспоживспілки, укладених угод,
виконувати рішення її конференції, Ради, правління; ( Підпункт "а"
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств ( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
   б) подавати у встановленому порядку фінансову і статистичну
звітність про свою діяльність;
   в) берегти і примножувати майно споживчої кооперації, не
допускати безгосподарного і недбалого користування ним;
   г) скликати у разі  необхідності  на  вимогу  правління
райспоживспілки  загальні  збори (збори уповноважених) членів
споживчого товариства;
   д) сплачувати  членські  внески,  проводити  відрахування
райспоживспілці коштів на фінансування  витрат  з  виконання
делегованих  райспоживспілці  повноважень і функцій. Розміри,
порядок і строки  внесення  членських  внесків,  відрахувань
визначаються за рішенням зборів Ради райспоживспілки.
 
   14. Споживче товариство як член райспоживспілки відповідає за
її зобов'язаннями в межах своєї частки в майні райспоживспілки.
Райспоживспілка не відповідає за зобов'язання своїх членів.
{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
 
   15. Член райспоживспілки, що порушив Статут райспоживспілки,
може бути виключений з її складу Радою райспоживспілки. Рішення
про виключення може бути оскаржене конференції райспоживспілки або
в судових органах.
 
    III. Органи управління і контролю райспоживспілки
 
   16. Вищим органом управління райспоживспілки є конференція
спілки споживчих товариств району, яка правомочна розглядати і
вирішувати будь-які питання діяльності райспоживспілки.
 
   17. Конференція райспоживспілки:
   а) приймає Статут райспоживспілки;
   б) вносить зміни і доповнення до Статуту райспоживспілки;
   в) обирає Раду райспоживспілки, ревізійну комісію, делегатів
на  черговий з'їзд споживчої кооперації області (республіки)
відкритим,  або  закритим  (таємним)  голосуванням,  визначає
кількісний склад названих органів;
   г) затверджує   положення   про   ревізійну   комісію
райспоживспілки;
   д) розглядає і затверджує звіти про діяльність правління і
ревізійної комісії, дає оцінку їх роботи;
   е) розглядає і затверджує програми (плани) економічного і
соціального розвитку райспоживспілки;
   є) визначає розміри, порядок формування та використання
капіталів  райспоживспілки;  затверджує  конкретний  розмір
неподільного  (громадського) майна райспоживспілки та перелік
об'єктів, що зараховуються до нього, за попереднім погодженням з
правлінням споживспілки, до якої вона входить; вносить зміни у
перелік об'єктів, віднесених до неподільного (громадського) майна
(крім  об'єктів  нерухомості житлового фонду), за попереднім
погодженням  з  правліннями облспоживспілки, Кримспоживспілки,
Укоопспілки; приймає рішення про передачу раді або правлінню
райспоживспілки права володіння, користування та розпорядження
майном за винятком права вносити зміни у перелік об'єктів,
віднесених до неподільного (громадського) майна; { Підпункт є)
пункту 17 в редакції Постанови Центральної спілки споживчих
товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
   ж) вирішує питання реорганізації (злиття, приєднання, виділу,
поділу, перетворення) і ліквідації райспоживспілки, входження її
до обласної (республіканської, Укоопспілки) спілки та виходу з
неї. На конференцію, в порядок денний якої включено питання
входження  та  виходу  із  споживспілки,  членом  якої  є
райспоживспілка, запрошується представник цієї спілки.
   Вирішення питань, передбачених пунктами "а", "в", "є", "ж",
відноситься до виключної компетенції конференції.
   Рішення конференції  вважаються  прийнятими, якщо за них
проголосувала більшість делегатів,  а  по  підпункту  "ж"  -
3/4 делегатів конференції, що взяли участь у її роботі.
   Рішення конференції, що суперечать Статуту райспоживспілки
або  чинному  законодавству,  можуть  бути  відмінені  самою
конференцією, а також за рішенням судових органів.
 
   18. Чергові конференції райспоживспілки скликаються її Радою
один раз у п'ять років, позачергові - Радою райспоживспілки за
власною ініціативою на вимогу не менше 2/3 членів райспоживспілки
або  за  пропозицією  правління споживспілки, членом якої є
райспоживспілка, в 30-денний строк після надходження такої вимоги.
   Делегати на конференцію райспоживспілки обираються з числа
членів  споживчих  товариств  загальними  зборами  (зборами
уповноважених) членів споживчих товариств, що входять до спілки,
за  нормою  представництва,  яка  встановлюється   Радою
райспоживспілки.  Порядок  і  строк обрання делегатів, норма
представництва їх на позачергову конференцію установлюються Радою
райспоживспілки.
   Питання на розгляд конференції вносяться Радою, правлінням,
ревізійною комісією райспоживспілки або правлінням споживспілки,
членом якої є райспоживспілка. Члени райспоживспілки, які бажають
внести питання на обговорення конференції, подають письмову заяву
про це правлінню райспоживспілки не пізніше ніж за 10 днів до її
початку.
 
   19. Про дату, час, місце проведення та рекомендований порядок
денний конференції її делегати і члени райспоживспілки мають бути
повідомлені правлінням не пізніше ніж за 15 днів до визначеного
строку проведення конференції.
   Остаточний порядок  денний  затверджується  конференцією
райспоживспілки.
 
   20. Конференція правомочна вирішувати питання за наявності не
менше  2/3  делегатів.  Члени  Ради  та  ревізійної комісії
райспоживспілки попереднього скликання, які не обрані делегатами
конференції, можуть брати участь у її роботі з правом дорадчого
голосу.
   У роботі конференції можуть брати участь члени споживчих
товариств і працівники споживчої кооперації, без права голосу.
 
   21. Для ведення конференції обирається президія, інші робочі
органи. Рішення з цих питань приймається відкритим голосуванням
простою більшістю голосів присутніх делегатів конференції.
 
   22. У період між конференціями функції конференції, крім
віднесених  до  її виключної компетенції, виконує Рада, яка
підзвітна конференції.
   Рада райспоживспілки:
   а) вносить зміни і доповнення до Статуту райспоживспілки;
   б) обирає зі свого складу голову правління, членів правління
та за необхідності робочі комісії ради, визначає кількісний склад
зазначених органів. На посаду голови правління райспоживспілки
може бути обрана лише особа, яка має відповідну освіту з досвідом
роботи в споживчій кооперації не менше 5 років, кандидатура якої
попередньо розглянута на професійну відповідність та узгоджена з
правлінням споживспілки, до складу якої входить райспоживспілка;
{ Підпункт б) пункту 22 в редакції Постанови Центральної спілки
споживчих товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
   в) приймає рішення про прийняття до складу райспоживспілки
нових членів, виключення із її складу або затверджує чи відміняє
рішення правління райспоживспілки з цих питань;
{ Підпункт в) пункту 22 в редакції Постанови Центральної спілки
споживчих товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
   г) заслуховує звіти про діяльність правління, ревізійної
комісії, дає оцінку їх роботі;
   д) затверджує річні звіти правління і баланс райспоживспілки
та висновки щодо них ревізійної комісії, кошториси на утримання
апарату управління та ревізійної комісії, посадові оклади та
надбавки до них голові правління райспоживспілки  і  голові
ревізійної  комісії,  делегує правлінню райспоживспілки право
вносити зміни до затверджених кошторисів, посадових окладів та
надбавок до них голові правління і голові ревізійної комісії з
наступним їх затвердженням на зборах ради; { Підпункт д) пункту 22
в редакції Постанови Центральної спілки  споживчих товариств
( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
   е) розглядає  питання  та  приймає  рішення  про продаж
підприємств (єдиних майнових комплексів) та (або) корпоративного
права на підприємства райспоживспілки, об'єктів основних засобів
райспоживспілки і її підприємств, на передачу, надання позики,
безоплатне тимчасове користування, здачу в операційну оренду,
передачу в заставу основних засобів  райспоживспілки  і  її
підприємств  членам  споживчих  товариств,  підприємствам,
організаціям, установам, іншим фізичним і юридичним особам у разі
делегування їй цього права конференцією райспоживспілки;
   є) розподіляє доходи (прибутки) та визначає порядок їх
використання; { Підпункт є) пункту 22 із змінами, внесеними згідно
з Постановою  Центральної   спілки   споживчих  товариств
( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
   ж) приймає рішення про скликання конференції райспоживспілки
та встановлює норми представництва на конференції;
   з) вирішує  питання  про притягнення до відповідальності
виборних посадових осіб за неналежне виконання своїх обов'язків,
незаконні дії і порушення Статуту, включаючи позбавлення їх
повноважень; виводить зі свого складу членів Ради та з складу
ревізійної комісії її членів за власним бажанням, втрату зв'язків
зі споживчою кооперацією, порушення Статуту та ігнорування рішень
органів управління райспоживспілки, а також здійснення дій, які
призвели до моральних і матеріальних збитків у кооперативних
організаціях і підприємствах; дообирає замість вибулих нових
членів Ради і ревізійної комісії за  пропозиціями  правлінь
споживчих товариств та райспоживспілки;
   и) розглядає скарги на дії правління і ревізійної комісії
райспоживспілки, вирішує розбіжності, що виникають між ними, у
необхідних випадках скасовує їх неправомірні рішення.
   Рада може  розглядати  і  вирішувати також інші питання
діяльності райспоживспілки.
   На збори Ради райспоживспілки, в порядок денний яких внесено
питання про вибори голови та членів правління, запрошується
представник споживспілки, до складу якої входить райспоживспілка.
 
   23. Вибори органів управління і контролю райспоживспілки
проводяться один раз на п'ять років на основі вільного  і
необмеженого  висування  кандидатів.  До  складу органів, що
обираються, висуваються тільки члени споживчих товариств незалежно
від того, є вони делегатами конференції чи ні. Вибори органів
управління, контролю та посадових осіб проводяться відкритим або
таємним голосуванням за рішенням конференції, Ради або іншого
органу. При таємному голосуванні контроль за  волевиявленням
голосуючих не допускається.
   Повноваження посадових осіб органів управління і контролю
райспоживспілки, в тому числі голови її правління, обраних в
період між виборами органів управління і контролю, передбаченими в
абзаці 1 цього пункту Статуту, припиняються з моменту чергових
виборів органів управління і контролю райспоживспілки.
   Повноваження члена правління райспоживспілки можуть бути
тимчасово припинені за поданням ревізійної комісії райспоживспілки
рішенням  правління  райспоживспілки.  Рішення про припинення
повноважень члена правління райспоживспілки діє до прийняття
відповідного рішення з цього питання  Радою райспоживспілки.
{ Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств ( n0010626-07 ) від 21.11.2007 }
 
   24. Виборні посадові особи можуть обиратися на альтернативній
основі. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більше половини
голосів, проводиться повторне голосування, до нього допускаються
два кандидати, що одержали більшість голосів.
   Під час обрання органів управління і контролю до списків для
голосування може включатися більше кандидатур, ніж за затвердженим
конференцією, зборами Ради кількісним складом. Обраними вважаються
кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менше
половини голосів делегатів конференції, членів Ради, які взяли
участь у роботі цих органів.
 
   25. Збори  Ради  райспоживспілки  скликаються  правлінням
райспоживспілки за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Збори  повинні  бути  скликані  також на вимогу 1/3 членів
райспоживспілки,  за  пропозицією  третини  членів  Ради
райспоживспілки, ревізійної комісії або правління спілки, членом
якої є райспоживспілка. В цих випадках збори скликаються не
пізніше ніж через 30 днів після надходження такої вимоги або
пропозиції.
 
   26. Про дату, час, місце проведення і порядок денний зборів
члени Ради повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до
призначеного строку їх проведення.
   Остаточний порядок денний затверджується на зборах Ради
райспоживспілки. ( Пункт 26 доповнено абзацом другим згідно з
Постановою Центральної спілки споживчих товариств ( n0002626-06 )
від 25.01.2006 )
 
   27. Збори Ради правомочні за наявності не менше 2/3 її
складу. Члени ревізійної комісії беруть участь у їх роботі з
правом дорадчого голосу.
   Для ведення зборів Ради райспоживспілки обираються її робочі
органи, у тому числі голова і секретар зборів.
 
   28. Рішення Ради, які не пов'язані з виборними органами
управління  і  контролю,  приймаються  відкритим голосуванням
більшістю голосів членів Ради, присутніх на зборах.
   Рішення, що суперечить Статуту райспоживспілки або чинному
законодавству, може бути відмінене самою Радою або конференцією
райспоживспілки, а також за рішенням судових органів.
   Дія таких  рішень  може  бути  призупинена  правлінням
райспоживспілки, а також правлінням споживспілки, до складу якої
входить райспоживспілка, з наступним внесенням його на розгляд
Ради райспоживспілки.
 
   29. Робочі комісії Ради за її дорученням готують питання для
розгляду на зборах Ради.
 
   30. Виконавчо-розпорядчим  органом  райспоживспілки   є
правління,  відповідальне  перед  конференцією  та  Радою
райспоживспілки.
   Правління здійснює  керівництво  і  контроль за поточною
організаційною,  господарською  та  соціальною  діяльністю
райспоживспілки.
 
   31. Правління райспоживспілки:
   а) обирає зі свого складу відкритим голосуванням і звільняє
заступників голови правління з попереднім погодженням кандидатур з
правлінням споживспілки, до складу якої входить райспоживспілка;
за поданням ревізійної комісії райспоживспілки приймає рішення про
тимчасове припинення повноважень члена правління райспоживспілки;
вносить пропозиції Раді  спілки,  до  складу  якої  входить
райспоживспілка, а також Раді райспоживспілки про обрання до
складу Рад нових та виведення з них діючих членів Рад; { Підпункт
а) пункту 31 в редакції Постанови Центральної спілки споживчих
товариств ( n0010626-07 ) від 21.11.2007 }
   б) призначає та звільняє головного бухгалтера райспоживспілки
з попереднім погодженням кандидатури з правлінням споживспілки, до
складу  якої вона входить. Рішення про тимчасове припинення
повноважень члена правління райспоживспілки приймається не менш як
1/2 голосів членів правління, обраних до його складу. Голос члена
правління, щодо якого приймається рішення про тимчасове припинення
його  повноважень,  при  голосуванні  з  даного  питання не
враховується; { Абзац третій пункту 31 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Центральної спілки  споживчих  товариств
( n0010626-07 ) від 21.11.2007 }
   в) розробляє  та  організовує виконання програм (планів)
економічного і  соціального  розвитку,  забезпечує  ефективне
використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, зміцнює
виробничу і трудову дисципліну;
   г) укладає угоди, видає доручення від імені і у справах
райспоживспілки, з правом передоручення відповідно до чинного
законодавства;
   д) вирішує питання про прийом нових членів з наступним
затвердженням цих рішень Радою райспоживспілки;
   е) приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств (підрозділів), затверджує їх статути (положення),
розглядає звіти  керівників  цих  підприємств  (підрозділів);
розглядає питання та приймає рішення про надання в операційну
оренду основних засобів райспоживспілки;
   є) приймає рішення про вступ райспоживспілки як засновника і
учасника до  господарських  товариств,  кооперативних,  інших
підприємств, асоціацій та об'єднань для розв'язання господарських
і соціальних завдань;
   ж)  самостійно  визначає  структуру управління і штати,
встановлює форми, систему і розміри оплати праці, а також інші
види доходів працівників та апарату управління райспоживспілки в
межах  кошторису на його утримання, що затверджується Радою
райспоживспілки. Вносить у разі делегування цього права радою
райспоживспілки зміни до затверджених кошторисів на утримання
апарату управління та ревізійної комісії, посадових окладів і
надбавок до них голові правління і голові ревізійної комісії з
наступним затвердженням радою райспоживспілки; { Підпункт ж)
пункту 31 в редакції Постанови Центральної спілки споживчих
товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
   з) забезпечує дотримання принципів кооперативної демократії,
статутних та корпоративних прав членів споживчих  товариств,
виконання  їх  наказів;  сприяє  розвитку активності органів
самоуправління, гласності;
   и) організовує роботу з добору, розстановки і виховання
кадрів, їх підготовки і підвищення кваліфікації, направляє членів
споживчих товариств в учбові заклади на договірних засадах;
   і) розглядає критичні зауваження, пропозиції, заяви і скарги
членів і працівників споживчої кооперації, а також інших громадян
і вживає щодо них необхідні заходи;
   ї)  приймає рішення про проведення ревізій і перевірок
господарсько-фінансової діяльності споживчих товариств, що входять
до складу райспоживспілки, утворених райспоживспілкою, її членами
або  за  їх  участю  підприємств,  здійснює  інші  функції
внутрішньокооперативного контролю; розглядає результати ревізій і
перевірок на своєму засіданні; ( Підпункт "ї" пункту 31 із
змінами,  внесеними  згідно  з Постановою Центральної спілки
споживчих товариств ( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
   й) приймає рішення про заохочення членів споживчих товариств,
які активно працюють на громадських засадах в кооперативних
органах управління (самоуправління) і контролю;
   к) встановлює ціни і тарифи на товари народного споживання,
машини, устаткування, обладнання, сільськогосподарську продукцію,
сировину, що закуповується і виробляються райспоживспілкою, та
надані послуги за винятком продукції, товарів і послуг, на які
передбачається державне регулювання цін і тарифів;
   л) приймає рішення про звільнення голів правлінь споживчих
товариств, які входять до складу райспоживспілки, за власним
бажанням на підставі їх письмової заяви та приймає рішення про
призначення виконуючих обов'язки голів правлінь цих споживчих
товариств у разі їх звільнення із займаної посади незалежно від
причин звільнення на період до проведення виборів голови правління
споживчого товариства в порядку, встановленому законодавством
України, нормативними актами Укоопспілки та статутом споживчого
товариства; ( Підпункт "л" пункту 31 із змінами, внесеними згідно
з  Постановою  Центральної  спілки  споживчих  товариств
( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
   м) здійснює повноваження щодо володіння, користування та
розпорядження майном райспоживспілки за умови делегування таких
повноважень  правлінню  конференцією  райспоживспілки. Рішення
правління з цих питань попередньо погоджуються з правлінням
спілки, членом якої є райспоживспілка, та підлягають затвердженню
Радою райспоживспілки.
 
   32. Засідання правління райспоживспілки проводяться в міру
необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Правління
правомочне вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше
половини його складу, в тому числі голова або заступник голови.
   На засіданнях правління можуть бути присутні члени ревізійної
комісії, а також запрошені члени споживчих товариств.
   Рішення правління приймаються більшістю голосів і заносяться
до протоколу. Протоколи засідань та прийняті на них рішення
підписуються головою правління або заступником голови,  який
виконує його обов'язки в період тимчасової відсутності голови
правління чи на підставі покладення на нього виконання обов'язків
голови правління в порядку, передбаченому абзацом 4 пункту 36
цього статуту, та секретарем. Кожний член правління має право
висловити свою особисту думку, що відображається у протоколі.
( Абзац третій пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної  спілки споживчих товариств ( n0002626-06 ) від
25.01.2006 )
   Постанови правління, що приймаються на його засіданні або в
робочому  порядку  (шляхом  узгодження), підписуються головою
правління (виконуючим його обов'язки) та не менш як половиною
членів правління. Не допускається прийняття рішення правління
райспоживспілки  про  тимчасове  припинення повноважень члена
правління райспоживспілки у робочому (опитному) порядку. { Абзац
четвертий пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Центральної  спілки споживчих товариств ( n0002626-06 ) від
25.01.2006, ( n0010626-07 ) від 21.11.2007 }
   Рішення правління  райспоживспілки, що суперечить Статуту
райспоживспілки,  може  бути  відмінене  самим  правлінням,
конференцією, Радою райспоживспілки, а також правлінням спілки, до
складу якої вона входить, або за рішенням суду.
 
   33. Голова правління райспоживспілки та його  заступники
можуть одноосібно приймати рішення і видавати розпорядження з
поточних питань діяльності спілки. Коло цих питань встановлюється
рішенням правління.
   Голова, заступники  голови  та  інші  члени  правління
райспоживспілки несуть персональну відповідальність за економічну
обгрунтованість і законність прийнятих ними рішень та за їх
виконання, а також за всю діяльність райспоживспілки, забезпечення
збереження товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та
іншого майна згідно з законодавством України.
   Голова правління і голова ревізійної комісії райспоживспілки,
їх заступники та інші працівники, які займають в райспоживспілці
виборні платні посади, не можуть  займатися  підприємницькою
діяльністю  безпосередньо  або  через  посередників, а також
виконувати роботу на умовах сумісництва; не можуть сприяти,
використовуючи своє службове становище, матеріально-технічну базу
та грошові кошти райспоживспілки, фізичним і юридичним особам у
здійсненні ними підприємницької діяльності з метою отримання за це
винагороди, послуг, пільг.
   Вони не  можуть також самостійно або через посередників
входити до складу керівних органів підприємств, організацій і
об'єднань (крім кооперативних), акціонерних товариств, товариств з
обмеженою  відповідальністю,  повних  товариств,  командитних
товариств тощо, які здійснюють підприємницьку діяльність.
   Невиконання зазначеними особами цих вимог вважається грубим
порушенням Статуту райспоживспілки.
   Голова правління райспоживспілки без довіреності має право
укладати від імені райспоживспілки угоди, контракти, видавати
доручення іншим особам для представництва та укладення угод від
імені райспоживспілки в її інтересах, а також здійснювати дії, що
не суперечать чинному законодавству і Статуту райспоживспілки.
 
   34. Прийняття та звільнення керівників підприємств, які мають
статус юридичної особи, здійснюється правлінням райспоживспілки. З
керівниками підприємств укладаються контракти, в яких визначаються
права, строки найму, обов'язки та відповідальність керівника
підприємства, умови його матеріального забезпечення та звільнення
з посади.
 
   35. Прийняття та звільнення з посад керівників структурних
підрозділів  апарату  та  господарських  одиниць  проводиться
правлінням  райспоживспілки,  а  інших працівників - головою
правління.
 
   36. За порушення  трудової  дисципліни,  вимог  чинного
законодавства, статуту, незабезпечення збереження майна і грошових
коштів, безгосподарність, заподіяння матеріального збитку  та
неналежне виконання службових обов'язків особами, які займають
виборні платні посади в органах управління і контролю споживчої
кооперації  району, можуть застосовуватися такі дисциплінарні
стягнення: догана, дострокове звільнення від виборної платної
посади.
   Зазначені дисциплінарні стягнення застосовуються  органом,
якому надане право обрання даного працівника на посаду, а також
тим органом, якому це право надано згідно з угодою, укладеною
райспоживспілкою  з  споживспілкою,  членом  якої вона є, з
інформуванням про це представницького  виборного  органу  та
правління райспоживспілки у 30-денний строк.
   Звільнення голови правління  райспоживспілки  за  власним
бажанням проводиться на підставі його письмової заяви правлінням
споживспілки, до складу якої входить райспоживспілка. Про своє
рішення правління споживспілки повинно проінформувати збори ради
райспоживспілки.  У  разі  звільнення  голови  правління
райспоживспілки із займаної посади (незалежно від причин його
звільнення) правління споживспілки, членом якої є райспоживспілка,
приймає рішення про призначення виконуючого обов'язки голови
правління райспоживспілки на період до проведення виборів голови
правління райспоживспілки в порядку, встановленому законодавством
України,  нормативними  актами  Укоопспілки  та  статутом
райспоживспілки.
   При звільненні голови правління райспоживспілки (незалежно
від причин його звільнення) передача справ (оригінали статутів
райспоживспілки, підприємств та свідоцтва про їх реєстрацію,
свідоцтва на право власності, правовстановлюючі документи на
землю, печатка, штампи, угоди, постанови,  розпорядження  та
протоколи засідання правління райспоживспілки тощо) проводиться за
актом приймання-передачі з повною інвентаризацією основних засобів
та інших активів і пасивів райспоживспілки.
   У разі призначення правлінням споживспілки, до складу якої
входить  райспоживспілка, перевірки фактів, які мають ознаки
порушень передбачених абзацом першим даного пункту, правлінням
споживспілки, до складу якої входить райспоживспілка, одночасно
може бути прийнято рішення про відсторонення відповідної особи від
посади на період проведення перевірки.
{ Пункт 36 в редакції Постанови Центральної спілки споживчих
товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
 
   37. У разі банкрутства підприємства (організації, установи
тощо) споживчої кооперації району, яке користується  правами
юридичної  особи,  райспоживспілка  в  особі  правління,  в
установленому законом порядку, може взяти участь у  санації
боржника та перевести на себе його борги.
   Правління райспоживспілки не рідше одного разу на рік звітує
перед Радою, регулярно інформує про свою роботу кооперативні
організації, членів споживчих товариств, використовуючи для цього
загальні  і дільничні збори, збори уповноважених і трудових
колективів, засоби масової інформації.
 
   38. Ревізійна комісія райспоживспілки підзвітна конференції,
а  в період між конференціями - Раді райспоживспілки. Вона
контролює дотримання вимог  Законів  України "Про кооперацію"
( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію" ( 2265-12 ), Статуту
райспоживспілки, роботу її правління та господарсько-фінансову
діяльність райспоживспілки та її підприємств. Готує і вносить на
розгляд Ради райспоживспілки висновки за наслідками роботи і по
балансах райспоживспілки. ( Абзац перший пункту 38 в редакції
Постанови Центральної спілки споживчих товариств ( n0002626-06 )
від 25.01.2006 )
   Ревізійна комісія керується у своїй діяльності Законами
України "Про кооперацію" ( 1087-15 ), "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ), цим Статутом і Положенням про ревізійну комісію
райспоживспілки. ( Абзац другий пункту 38 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Центральної  спілки  споживчих товариств
( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
   Ревізійна комісія на засіданні обирає зі  свого  складу
відкритим голосуванням голову комісії та його заступника. Не
допускається обрання до складу ревізійної комісії членів Ради і
правління райспоживспілки, керівників і матеріально відповідальних
працівників підприємств і організацій.
   Члени ревізійної комісії, котрі скомпрометували себе і не
виправдали довір'я, усуваються від виконання обов'язків самою
комісією,  а питання про дострокове виведення їх з комісії
вирішується зборами Ради райспоживспілки.
   Засідання ревізійної комісії проводяться в міру необхідності,
але не рідше одного разу на місяць. Постанови та пропозиції
ревізійної комісії розглядаються правлінням у 25-денний строк.
Постанови ревізійної комісії,  не  розглянуті  правлінням  в
зазначений строк, вважаються обов'язковими до виконання. У разі
незгоди ревізійної комісії з рішенням правління райспоживспілки з
внесеного питання ревізійна комісія передає його на розгляд зборів
Ради райспоживспілки. ( Абзац п'ятий пункту 38 із змінами,
внесеними  згідно  з Постановою Центральної спілки споживчих
товариств ( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
   Ревізійна комісія може безпосередньо передавати матеріали
судово-слідчим органам за фактами порушення посадовими особами
райспоживспілки  чинного  законодавства,  нормативних  актів
Укоопспілки,  якими завдано шкоди райспоживспілці. Якщо такі
порушення вчинені членом правління райспоживспілки, ревізійна
комісія вносить правлінню райспоживспілки подання про розгляд
питання тимчасового припинення повноважень цього члена правління
райспоживспілки. { Абзац шостий пункту 38 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Центральної спілки  споживчих  товариств
( n0010626-07 ) від 21.11.2007 }
 
         IV. Власність райспоживспілки
 
   39. Райспоживспілці належить на праві власності як юридичній
особі майно, необхідне для здійснення статутних завдань.
   Об'єктами права  власності  райспоживспілки  є  майнові
комплекси, будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні
засоби, сировина і матеріали, грошові кошти, цінні папери та інше
майно виробничого, соціального, культурного призначення, продукти
інтелектуальної і творчої праці.
   Об'єкти права власності райспоживспілки можуть перебувати у
спільному володінні райспоживспілки, споживчих товариств,  що
входять до її складу, облспоживспілки, республіканської спілки,
Укоопспілки, а також підприємств, організацій інших форм власності
і фізичних осіб (членів споживчих товариств та інших громадян). Їх
частка у майні визначається взаємними угодами.
 
   40. Майно райспоживспілки утворюється за рахунок: внесків
споживчих товариств, прибутків власних підприємств і організацій,
реалізації цінних паперів, а також іншої діяльності та надходжень,
не заборонених чинним законодавством України.
 
   41. Майно  райспоживспілки  складається  з неподільної і
подільної частин:
   а) неподільне (громадське) майно райспоживспілки визначається
розміром, не меншим ніж 25 відсотків балансової вартості основних
засобів і становить її неподільний фонд.
   Конкретний розмір  неподільного  (громадського)  майна та
перелік об'єктів (основних засобів), що зараховуються до нього,
затверджує конференція райспоживспілки за попереднім погодженням з
правлінням споживспілки, до складу якої вона входить.
   Об'єкти (основні  засоби) неподільного громадського майна
(крім об'єктів нерухомості житлового фонду) розподілу між членами
райспоживспілки не підлягають, не можуть бути продані, безоплатно
передані, внесені до статутного капіталу інших  підприємств,
передані  в  заставу,  фінансовий лізинг (крім господарюючих
суб'єктів - членів райспоживспілки).
   Внесення змін до переліку об'єктів (основних засобів), що
зараховані до неподільного (громадського) майна (крім об'єктів
нерухомості житлового фонду), відноситься до виключної компетенції
конференції райспоживспілки і здійснюється після погодження з
правліннями  обласної  (республіканської)  споживспілки  та
Укоопспілки.
   По об'єктах нерухомості житлового фонду внесення змін до
переліку об'єктів неподільного громадського майна проводиться за
рішенням конференції  райспоживспілки  або  уповноваженим нею
органом - радою чи правлінням райспоживспілки;
{ Підпункт а) пункту 41 в редакції Постанови Центральної спілки
споживчих товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
   б)  подільне  (колективне)  майно  райспоживспілки - це
сукупність  необоротних  активів, які у встановленому чинним
законодавством та нормативними актами Укоопспілки порядку можуть
бути переведені в оборотні активи шляхом їх продажу, а також
безоплатно  передані,  внесені  до статутних капіталів інших
підприємств і організацій, передані в заставу, надані в оренду
тощо.
{ Підпункт б) пункту 41 в редакції Постанови Центральної спілки
споживчих товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
 
   42. Суб'єктами права власності райспоживспілки є її члени -
споживчі товариства, сама райспоживспілка, як юридична особа, а
також юридичні і фізичні особи, частка яких у майні визначається
чинним законодавством та нормативними актами Укоопспілки.
   Кожний член  споживчого  товариства  споживчої кооперації
України може розмістити визначену йому частку у майні споживспілок
у  будь-якому  підприємстві  райспоживспілки  і  стати  його
співзасновником.
 
   43. Райспоживспілка володіє, користується і розпоряджається
належним їй майном. Вона реалізує права власника через свої органи
управління  (конференцію,  раду, правління) відповідно до їх
компетенції, згідно з законодавством України, нормативними актами
Укоопспілки та статутом.
   Конференція як вищий орган управління споживчих товариств
району приймає відносно майна райспоживспілки будь-які рішення, що
не суперечать чинному законодавству України та нормативним актам
Укоопспілки.
   Конференція може передати право володіння, користування та
розпорядження  майном  райспоживспілки  раді  або  правлінню
райспоживспілки.
   У разі надання цього права раді або правлінню райспоживспілки
їх рішення щодо продажу підприємств (єдиних майнових комплексів)
та/або частини корпоративного права на підприємство, об'єктів
основних засобів райспоживспілки і її підприємств, передачі,
надання позики, безоплатного тимчасового користування, здачі в
оперативну оренду (окрім здачі в оперативну оренду строком менш як
на рік), передачі в заставу основних засобів райспоживспілки і її
підприємств  членам  споживчих  товариств,  підприємствам,
організаціям, установам, іншим фізичним і  юридичним  особам
попередньо  погоджуються  в установленому нормативними актами
Укоопспілки   порядку   з   правлінням   облспоживспілки
(Кримспоживспілки,  Укоопспілки)  стосовно  основних  засобів
райспоживспілки, включаючи основні засоби, які обліковуються на
балансах  її  підприємств, інших суб'єктів господарювання та
підлягають затвердженню конференцією та радою райспоживспілки.
   Попередня згода (постанова) споживспілки, до складу якої
входить райспоживспілка, на продаж майна, підприємства (цілісного
(єдиного) майнового комплексу), частини корпоративного права на
підприємство чинна протягом 9 місяців від дати прийняття рішення.
{ Пункт 43 в редакції Постанови Центральної спілки споживчих
товариств ( n0008626-08 ) від 12.11.2008 }
 
   44. Власність райспоживспілки є недоторканною, перебуває під
захистом держави і охороняється Законом нарівні з іншими формами
власності.
   Забороняється відволікання майна райспоживспілки на цілі, не
пов'язані з її статутною діяльністю.
 
    V. Економічна і соціальна діяльність райспоживспілки
 
   45. Райспоживспілка як юридична особа має повну господарську
самостійність, розробляє програми (плани) свого економічного і
соціального розвитку, розглядає та затверджує їх на зборах Ради.
 
   46. Райспоживспілка,  виконуючи  права,  делеговані  їй
споживчими товариствами, представляє і захищає їх інтереси, права
та інтереси членів споживчих товариств у відповідних державних та
інших органах, а також у міжнародних організаціях; надає споживчим
товариствам та підпорядкованим їй підприємствам практичну допомогу
в здійсненні господарської діяльності, організації впровадження
науково-технічного прогресу, передового досвіду, підготовці та
підвищенні кваліфікації кадрів, вирішенні господарських спорів між
організаціями і підприємствами.
 
   47. Райспоживспілка в економічній діяльності:
   а) створює (реорганізовує, ліквідовує) для здійснення своїх
статутних    завдань    підприємства,     організації,
фінансово-розрахункові  центри,  страхові товариства, кредитні
спілки та інші підприємства, діяльність яких не суперечить чинному
законодавству України;
   б) придбаває майно державних підприємств та підприємств,
заснованих на інших формах власності, а також інше майно та
майнові права;
   в) одержує у встановленому законодавством порядку земельні
ділянки у власність або користування; ( Підпункт "в" пункту 47 із
змінами,  внесеними  згідно  з Постановою Центральної спілки
споживчих товариств ( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
   г) вступає як засновник і учасник до господарських товариств,
кооперативних, інших підприємств, асоціацій та об'єднань для
розв'язання господарських і соціальних завдань;
   д) відкриває в установах банків поточні та інші рахунки,
включаючи валютні, розпоряджається коштами, що є на цих рахунках;
списання коштів з рахунків райспоживспілки та її підприємств може
проводитися тільки з їх згоди або за рішенням судових органів;
   е) одержує в установах банків, у підприємствах і організаціях
позички з повною відповідальністю  за  додержання  кредитних
договорів і розрахункової дисципліни;
   є) установлює відповідно до законодавчих  актів  України
міжнародні зв'язки з організаціями зарубіжних країн, створює з
ними  спільні  підприємства  та  здійснює  різні  види
зовнішньоекономічної діяльності;
   ж) користується кредитами банків України, зарубіжних банків,
комерційним кредитом в іноземній валюті та погашає їх за рахунок
валютних та інших власних коштів;
   з) зараховує валютну виручку на валютний балансовий рахунок і
використовує її самостійно;
   и) створює в порядку, передбаченому законодавством України та
нормативними актами Укоопспілки, фонди райспоживспілки, визначає
порядок використання коштів цих фондів.
   Рішення з питань підпунктів "а", "г" та "и" приймаються Радою
або за її дорученням - правлінням райспоживспілки, а з інших -
правлінням райспоживспілки.
 
   48. Райспоживспілка в соціальній діяльності:
   а) сприяє забезпеченню зайнятості населення шляхом створення
додаткових  робочих  місць,  розширення  мережі  підприємств,
застосування  гнучкого  режиму праці, професійної підготовки,
перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників;
   б) гарантує своїм працівникам оплату праці відповідно до
професії, кваліфікації та особистого трудового внеску, інші умови,
а також соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством
України;
   в) забезпечує для працівників безпечні умови праці та несе у
встановленому законодавством України порядку відповідальність за
шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності;
   г) для охорони здоров'я і профілактики захворювань своїх
працівників може створювати або використовувати наявні у споживчій
кооперації  лікувально-профілактичні,  санаторно-курортні  й
оздоровчі заклади тощо.
 
   49. Райспоживспілка взаємодіє з органами державної влади в
питаннях організації торговельної  діяльності,  закупівель  і
переробки сільськогосподарської продукції та сировини, виробництва
товарів народного споживання, надання населенню різних послуг
тощо.
 
   50. Райспоживспілка  та її підприємства здійснюють облік
результатів своєї діяльності, ведуть бухгалтерську і статистичну
звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України,
і несуть відповідальність за її достовірність.
 
   51. Райспоживспілка покриває свої витрати за рахунок доходів
(прибутків), одержаних від господарсько-фінансової діяльності та
інших надходжень, не заборонених законодавством України.
   Доходи (чистий прибуток) райспоживспілки після розрахунків з
бюджетом може спрямовуватися на:
   виробничий розвиток;
   виплати (дивіденди) членам споживчих товариств на закріплену
за ними частку майна споживспілки;
   виплати (дивіденди) юридичним і фізичним особам на їх внески
на формування фінансових ресурсів райспоживспілки;
   соціальні заходи;
   відновлення резервного  фонду,  використаного на покриття
збитків райспоживспілки;
   відрахування споживспілці, до складу якої вона входить.
   Розподіл доходів (чистих прибутків) є виключним правом зборів
Ради райспоживспілки.
   Перевищення витрат  над  доходами  (чистий  збиток)  від
господарської діяльності за наслідками роботи за рік покриваються
з коштів резервного фонду та інших джерел за рішенням зборів Ради
райспоживспілки.
 
   52. Райспоживспілка і її підприємства ведуть бухгалтерський
облік свого майна, зобов'язань і господарських операцій, а також
подають  фінансову,  статистичну та іншу звітність про свою
діяльність споживспілці, членом якої є райспоживспілка, органам
державної  виконавчої  влади у порядку, встановленому чинним
законодавством і правовими документами, і несуть відповідальність
за достовірність обліку і звітності.
 
   53. Ревізії та перевірки господарсько-фінансової діяльності
райспоживспілки та утворених нею або за її участю підприємств
проводяться ревізійною комісією (ревізорами) райспоживспілки, а
також згідно з договорами про делегування повноважень і функцій
контрольно-ревізійним апаратом споживспілки, членом якої вона є
або Укоопспілки, за рішенням правлінь цих спілок. ( Абзац перший
пункту 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
спілки споживчих товариств ( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
   У разі  необхідності  наслідки  ревізій  і  перевірок
розглядаються на засіданнях правління спілки, до складу якої
входить райспоживспілка, і доповідаються ним Раді райспоживспілки.
 
   54. Спори  між  райспоживспілкою  та  підприємствами,
організаціями, іншими суб'єктами господарювання системи споживчої
кооперації,  не  врегульовані ними за взаємною домовленістю,
підлягають розгляду у Постійно діючому третейському суді при
Укоопспілці або в господарських судах України. ( Пункт 54 із
змінами,  внесеними  згідно  з Постановою Центральної спілки
споживчих товариств ( n0002626-06 ) від 25.01.2006 )
 
     VI. Реорганізація та ліквідація райспоживспілки
 
   55. Реорганізація  (злиття,  приєднання,  поділ,  виділ,
перетворення)  та  ліквідація  райспоживспілки провадиться за
рішенням конференції (з повідомленням про це спілки, до складу
якої вона входить) або за рішенням суду в порядку, передбаченому
законодавством України.
 
   56. Для  ліквідації  райспоживспілки  конференція  або
уповноважений  нею  орган  створюють ліквідаційну комісію та
визначають порядок її діяльності.
 
   57. У разі ліквідації райспоживспілки її майно, що залишилося
після  сплати  членам  споживчих  товариств  частки в майні
райспоживспілки та її підприємств виплат (дивідендів) на неї,
розрахунків з оплати праці, виконання зобов'язань перед бюджетом,
банками та іншими кредиторами, розрахунків із спілкою, членом якої
вона  є (в частині неподільного громадського майна тощо) -
розподіляється між споживчими товариствами та іншими членами, що
входили до складу райспоживспілки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.47478
EUR29.61734
RUB0.40976
PLN6.89192
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка