Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування

           З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
        Про відповідальність підприємств,
      їх об'єднань, установ та організацій за
       правопорушення у сфері містобудування
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 46, ст.411 )
 
  { Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 239/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 46, ст.412 }
 
{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами 
 N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49 
 N 350/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.214 
 N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 
 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
 N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.398 
 N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
 N 1026-V  ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
 N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, ВВР, 2008, N 48, ст.358 }
 
   { Щодо визнання конституційними окремих положень див.
                Рішення Конституційного Суду 
    N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
 
 
 
   Цей  Закон  встановлює  відповідальність підприємств, їх
об'єднань,  установ  та  організацій всіх форм власності за
правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення
державного  контролю  за  забудовою територій, розміщенням і
будівництвом  об'єктів  архітектури,  додержанням  суб'єктами
архітектурної  діяльності затвердженої містобудівної та іншої
проектної  документації,  місцевих  правил забудови населених
пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав
споживачів будівельної продукції. 
{ Преамбула в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 }
 
 
   Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері
        містобудування
 
   Підприємства, їх  об'єднання,  установи  та  організації
(далі - підприємства) незалежно від форм власності, які здійснюють
проектування, роботи по будівництву, реконструкції, реставрації та
капітальному ремонту (далі - будівельні роботи), виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, а так само які є
замовниками у будівництві або поєднують функції замовника і
підрядчика, несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі
правопорушення:
 
   проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання або
без затвердженої проектної документації - у розмірі п'ятдесяти
відсотків вартості цих робіт;
 
   передачу  проектною  організацією  замовнику  робочої
документації  для  будівництва,  що  не відповідає державним
стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування
об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та
затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості
розробленої робочої документації; { Абзац третій частини першої
статті 1 в редакції Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
   виробництво, реалізацію  або  застосування  в будівництві
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які не відповідають
державним стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, а
так само підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її,
-  у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості реалізованої
продукції;
 
   виконання будівельних робіт, що не відповідають державним
стандартам, нормам і правилам або проектним рішенням, - у розмірі
десяти відсотків вартості виконаних робіт;
 
   прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням
законодавства, а так само місцевих правил забудови населених
пунктів або проектних рішень, - у розмірі п'яти відсотків вартості
відповідних об'єктів;
 
   здійснення  окремих  видів  господарської  діяльності  у
будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без
отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за
видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у
будівництві; { Абзац сьомий частини першої статті 1 в редакції
Закону N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
   ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
інспекцій  державного  архітектурно-будівельного контролю - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
{ Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 607/96-ВР від 17.12.96, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
   передачу  проектною  організацією  замовнику  робочої
документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням
вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої
документації; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
   експлуатацію  або використання будинків чи споруд після
закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними
(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості
виконаних робіт; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
   затвердження  містобудівної  документації  з  порушенням
встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних
на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості
розробленої містобудівної документації; { Частину першу статті 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від
21.09.2000 }
 
   недотримання регіональних або місцевих правил забудови під
час планування і забудови населених пунктів, режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян; { Частину першу статті 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
   проведення  підготовчих  робіт без дозволу на виконання
підготовчих робіт або без дозволу на виконання будівельних робіт,
або без відповідної затвердженої проектної документації - у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Частину першу статті 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }
 
   Сплата штрафів не  звільняє  підприємство  від  усунення
допущених порушень і відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
порушень, передбачених цим Законом.
 
   Стаття 2. Органи, уповноважені розглядати справи про
        правопорушення у сфері містобудування
 
   Справи  про  правопорушення,  передбачені  цим  Законом,
розглядаються  Державною  архітектурно-будівельною  інспекцією
України  та  її  територіальними органами (далі - інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю). { Частина перша
статті 2 в редакції Законів N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000,
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
 
   Iнспекції державного  архітектурно-будівельного  контролю
здійснюють державний нагляд за додержанням підприємствами вимог
містобудівної документації, місцевих правил забудови населених
пунктів, державних стандартів, норм і правил при здійсненні
проектування,  будівельних  робіт,  виготовленні  будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій.
 
   Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю мають право:
 
   безперешкодного доступу  на  будівництво  об'єктів  і
підприємства будівельної індустрії незалежно від форм власності;
 
   давати у межах своїх повноважень учасникам будівництва та
виробникам  будівельних  матеріалів,  виробів  і  конструкцій
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень державних
стандартів, норм і правил, а так само технічних умов  або
затверджених проектних рішень;
 
   одержувати від  замовників,  проектних  і  будівельних
організацій та підприємств будівельної індустрії необхідну для
виконання покладених на них функцій нормативно-технічну, проектну
та іншу документацію;
 
   зупиняти будівельні роботи, які не відповідають  вимогам
державних  стандартів, норм і правил, затвердженим проектним
рішенням або місцевим правилам забудови  населених  пунктів,
здійснюються без дозволу на їх виконання, а так само виробництво і
застосування у будівництві будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій, виготовлених з порушенням державних стандартів;
 
   вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій
на право провадження окремих видів господарської діяльності у
будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних
умов, а також на інших підставах відповідно до закону. { Абзац
шостий частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000; в редакції Закону
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 }
 
   Накладати штраф   від   імені  інспекцій  державного
архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники,
начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
та їх заступники у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. { Частина четверта статті 2 в редакції Закону N 1026-V
( 1026-16 ) від 16.05.2007 }
 
   Розгляд справ про правопорушення при наданні фізичним особам
послуг з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та
придбанні будівельної продукції, а також застосування штрафів у
цих випадках здійснюються іншими державними органами у порядку,
передбаченому чинним законодавством.
{ Положення статті 2 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }
 
   Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за
        правопорушення у сфері містобудування
 
   Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері
містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою
інспекції  державного  архітектурно-будівельного  контролю  за
результатами перевірки.
 
   Разом з протоколом складається припис про усунення допущених
порушень.
 
   У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про
правопорушення  питання  про  накладення штрафу розглядається
посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю.
 
   Рішення посадової    особи    інспекції   державного
архітектурно-будівельного  контролю  про  накладення  штрафу
оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за
правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.
 
   Постанова про  накладення  штрафу  складається  у  трьох
примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після
її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому
представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться
запис у справі. Другий і третій примірники  залишаються  в
інспекції, яка наклала штраф.
 
   Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої  влади  з  питань
містобудування та архітектури.
 
   Штраф підлягає  сплаті  підприємством у п'ятнадцятиденний
термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений
термін він стягується у судовому порядку.
{ Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР
від 18.11.97, N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, в редакції Закону
N 1988-III ( 1988-14 ) від 21.09.2000 }
 
   Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення
        у сфері містобудування
 
   Рішення у справах про правопорушення у сфері містобудування,
передбачені цим Законом, може бути оскаржено до господарського
суду.  При  цьому виконання постанови про накладення штрафу
зупиняється  до  прийняття  відповідного  рішення або ухвали
господарським судом. 
{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 }
 
   Стаття 5. Захист і пільги посадових осіб інспекцій державного
        архітектурно-будівельного контролю
 
   Посадові особи інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю під час виконання своїх службових обов'язків перебувають
під захистом закону.
 
   Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та
майна посадової особи органу державного архітектурно-будівельного
контролю і членів її сім'ї від злочинних посягань та інших
протиправних дій.
 
   Посадові особи інспекцій архітектурно-будівельного контролю
підлягають обов'язковому державному страхуванню. Порядок та умови
страхування   посадових   осіб   інспекцій   державного
архітектурно-будівельного  контролю  визначаються  Кабінетом
Міністрів України.
 
 
   { Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 350/97-ВР від 17.06.97 }
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 14 жовтня 1994 року
   N 208/94-ВР
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка