Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про заповнення ліцензії на експорт товарів

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.12.2008 N 933
                   ( z0042-09 )
 
                   Форма
 
           Державний Герб України
 
 
               ЛIЦЕНЗIЯ
            на експорт N дійсна
          до _______________ (включно)
 
 
 Лист-звернення N ______ від ______________ р.
 
--------------------------------------------------------------------
¦1. Замовник                            ¦
¦Код згідно з ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)            ¦
¦Номер телефону            факсу            ¦
¦Номер поточного рахунка в національній валюті,          ¦
¦найменування банку, МФО, місцезнаходження банку          ¦
¦Номер поточного рахунка в іноземній валюті,            ¦
¦найменування банку, МФО, місцезнаходження банку          ¦
¦2. Вхідний номер        Дата реєстрації          ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦3. Виробник товару        ¦4. Покупець          ¦
¦----------------------------------+-------------------------------¦
¦5. Код   ¦6. Одиниця ¦7. Кіль-¦8. Вар- ¦9. Вартість¦10. Дода-¦
¦товару   ¦виміру   ¦кість  ¦тість  ¦(у валюті ¦ткове  ¦
¦згідно з  ¦      ¦    ¦(в тис. ¦контракту) ¦наймену- ¦
¦УКТЗЕД   ¦      ¦    ¦доларів ¦      ¦вання  ¦
¦      ¦      ¦    ¦США)   ¦      ¦товару  ¦
¦------------+------------+--------+---------+-----------+---------¦
¦      ¦      ¦    ¦     ¦      ¦     ¦
¦----------------------------------+-------------------------------¦
¦11. Країна призначення  Код   ¦14. Базисні умови       ¦
¦12. Країна покупця    Код   ¦поставки товару        ¦
¦13. Країна походження   Код   ¦15. Валюта контракту  Код  ¦
¦                 ¦16. Валюта розрахунку  Код  ¦
¦----------------------------------+-------------------------------¦
¦17. Митниця        Код   ¦18. Характер угоди   Код  ¦
¦----------------------------------+-------------------------------¦
¦19. Підстава для запиту ліцензії ¦20. Узгоджено П.I.Б.      ¦
¦                 ¦Посада             ¦
¦                 ¦Дата              ¦
¦----------------------------------+-------------------------------¦
¦21. П.I.Б. керівника замовника  ¦22. Орган виконавчої влади,  ¦
¦Посада              ¦що видав ліцензію       ¦
¦Дата               ¦П.I.Б.             ¦
¦                 ¦Посада             ¦
¦                 ¦Підпис             ¦
¦                 ¦Дата              ¦
¦                 ¦М.П.              ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦23. Особливі умови                        ¦
--------------------------------------------------------------------
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.12.2008 N 933
                   ( z0042-09 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2009 р.
                   за N 44/16060
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
      про заповнення ліцензії на експорт товарів
 
 
   1. Ця Iнструкція встановлює порядок заповнення Міністерством
економіки України та вповноваженими на це органами виконавчої
влади ліцензії на експорт товарів (далі - ліцензія) відповідно до
форми, затвердженої наказом Міністерства економіки України від
31.12.2008 N 933.
 
   2. Ліцензія заповнюється українською мовою та оформлюється
згідно з цією Iнструкцією.
 
   3. Ліцензія повинна мати стандартизований серійний номер,
друкований або ні, за яким вона може бути ідентифікована.
   Цей номер повинен містити такі елементи:
   шестизначний код органу, який видав ліцензію;
   однозначний номер, що  відповідає  останній  цифрі  року
експорту, наприклад, 9 для 2009 року;
   восьмизначний порядковий номер від 00000001 до 99999999.
 
   4. Назви реквізитів  та  їх  коди  повинні  відповідати
Класифікації валют та Класифікації держав світу, затвердженим
наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002
N 260  ( v0260202-02 ), Класифікатору митних органів та їх
структурних підрозділів, спеціалізованих  митних  установ  та
організацій, затвердженому наказом Державної митної служби України
від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ).
 
   5. У ліцензії зазначаються номер та дата листа-звернення
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо її оформлення.
 
   6. Реквізити ліцензії повинні містити такі відомості:
   реквізит 1 - найменування замовника-експортера (для юридичних
осіб) або прізвище, ім'я, по батькові замовника-експортера (для
фізичних осіб), місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце
проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу,
ідентифікаційний код  згідно  з  Єдиним  державним  реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб)
або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб
(ДРФО) за його наявності (для фізичних осіб), номер поточного
рахунка в національній валюті, найменування банку,  МФО  та
місцезнаходження  банку, номер поточного рахунка в іноземній
валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;
   реквізит 2 - вхідний номер та дата реєстрації заявки на
одержання ліцензії органом ліцензування;
   реквізит 3 - найменування виробника товару (для юридичних
осіб) або прізвище, ім'я, по батькові виробника товару (для
фізичних осіб), місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце
проживання (для фізичних осіб);
   реквізит 4 - найменування нерезидента, що є контрагентом
згідно із зовнішньоекономічним договором  (контрактом),  його
місцезнаходження (місце проживання);
   реквізит 5 - десятизначний код товару, що експортується,
згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
   реквізит 6 - одиниця виміру товару, що експортується, та її
код;
   реквізит 7 - кількість товару, що експортується, згідно з
умовами зовнішньоекономічного договору (контракту)  (додатків,
специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 6 одиницях виміру;
   реквізит 8 - вартість товару, що експортується, зазначена у
тисячах доларів США;
   реквізит 9 - вартість товару, що експортується, зазначена у
валюті контракту;
   реквізит 10  -  додаткове  найменування  товару,  що
експортується;
   реквізит 11 - країна призначення товару та її код;
   реквізит 12 - країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;
   реквізит 13 - країна походження товару, що експортується, та
її код;
   реквізит 14  -  базисні  умови  поставки  товару,  що
експортується, відповідно до Міжнародних правил інтерпретації
комерційних термінів ( 988_007 ) (правила IНКОТЕРМС у чинній
редакції);
   реквізит 15 - валюта контракту та її код;
   реквізит 16 - валюта розрахунку та її код;
   реквізит 17 - митниця, де здійснюватиметься митне оформлення
товару, код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх
структурних  підрозділів,  спеціалізованих  митних установ та
організацій, затвердженим наказом Державної митної служби України
від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (із змінами);
   реквізит 18 - характер угоди (розшифрування та код);
   реквізит 19  -  зовнішньоекономічний  договір  (контракт)
(додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати
укладення, номер та дата погодження відповідного уповноваженого
органу виконавчої влади, інші документи, на  підставі  яких
оформлюється ліцензія;
   реквізит 20 - прізвище, ім'я та по батькові особи, що
підписала  погодження  на  експорт  товару, її посада, дата
погодження;
   реквізит 21  - прізвище, ім'я та по батькові керівника
замовника, який підписав заявку на одержання ліцензії, його посада
(для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові замовника
(для фізичних осіб), дата підпису;
   реквізит 22 - назва органу ліцензування, що видав ліцензію,
прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи, яка підписала
ліцензію, її посада, підпис, дата підпису, засвідчені печаткою;
   реквізит 23 - особливі умови експорту.
 
 Заступник директора
 департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної
 діяльності - начальник
 відділу нетарифного
 регулювання                     В.С.Богданов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка