Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок ліцензування експорту товарів у 2009 році

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2008 N 933
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2009 р.
                   за N 42/16058
 
 
        Про порядок ліцензування експорту
            товарів у 2009 році
 
 
   Згідно зі статтею 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність"  ( 959-12 ) та на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2008 N 1123 ( 1123-2008-п ) "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
   Положення про  порядок  ліцензування  експорту товарів у
2009 році;
   Форму ліцензії на експорт товарів та Iнструкцію про її
заповнення ( z0044-09 );
   Форму заявки на одержання ліцензії на експорт товарів та
Iнструкцію про її заповнення ( z0043-09 ).
 
   2. Делегувати обласним, Київській та Севастопольській міським
державним  адміністраціям та вповноваженому органу Автономної
Республіки Крим (за їх згодою) право видачі ліцензій на експорт
товарів суб'єктам підприємницької діяльності, які зареєстровані у
відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами
(контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів США, згідно з
додатками 2, 3 і 4 до постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2008 N 1123 ( 1123-2008-п ) "Про затвердження переліків
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів
квот у 2009 році".
   Перелік уповноважених  структурних  підрозділів  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
вповноважений орган Автономної Республіки Крим, а також перелік
посадових осіб, яким надається право підпису ліцензій на експорт
продукції, визначаються окремим наказом Міністерства економіки
України.
   Обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям та вповноваженому органу Автономної Республіки Крим
до 5-го числа місяця, що настає за звітним,  подавати  до
Міністерства економіки України інформацію про видані ліцензії на
товари,  експорт  яких  підлягає  ліцензуванню  згідно  з
вищезазначеними додатками, в електронному та паперовому вигляді.
 
   3. За оформлення та видачу ліцензій на експорт товарів, що
підлягають квотуванню та ліцензуванню у 2009 році, відповідає
відділ нетарифного регулювання департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 
   4. Відділу нетарифного регулювання департаменту державного
контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
   до 10-го числа місяця, що настає за звітним,  подавати
Державній митній службі України інформацію про оформлені ліцензії
на товари, експорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню;
   разом з  юридичним  департаментом забезпечити подання на
державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в
установлений законодавством строк;
   разом з   департаментом   адміністративно-господарської
діяльності та інформатизації довести цей наказ до відома Державної
митної служби України, уповноваженого органу Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Бойцун Н.Є.
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства економіки
                   України
                   31.12.2008 N 933
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2009 р.
                   за N 42/16058
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок ліцензування експорту
            товарів у 2009 році
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та видачі
ліцензій на експорт товарів згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 6 і 8
до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1123
( 1123-2008-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році"
(далі -  постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008
N 1123).
 
   2. Дія цього Положення поширюється  на  всіх  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.
 
         II. Порядок оформлення та видачі
          ліцензії на експорт товарів
 
   1. Ліцензія на експорт товарів (далі - ліцензія) видається в
порядку, передбаченому Законом України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) та цим Положенням.
   Ліцензія видається за формою ( z0044-09 ), затвердженою
наказом Міністерства економіки України від 31.12.2008 N 933.
   Видача ліцензії суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності
здійснюється  відділом  нетарифного  регулювання  департаменту
державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності
або, у межах наданих повноважень, уповноваженим органом Автономної
Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   2. Для  одержання  ліцензії  заявником  -  суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:
   заявка на одержання ліцензії за формою, затвердженою наказом
Міністерства економіки України від 31.12.2008 N 933;
   лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати
державного збору за її видачу;
   копія свідоцтва про державну  реєстрацію,  засвідчена  в
установленому законодавством порядку;
   копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки
та  специфікації  до  нього,  засвідчені  в  установленому
законодавством порядку;
   експертний висновок  (оригінал)  з  визначенням  країни
походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 6, і
8 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1123
( 1123-2008-п  ),  який видається Торгово-промисловою палатою
України або регіональною торгово-промисловою палатою;
   погодження відповідної  вповноваженої  на  це  установи
(оригінал) згідно з додатками 3, 4, і 8 до постанови Кабінету
Міністрів України від 27.12.2008 N 1123 ( 1123-2008-п );
   копія ліцензії на провадження господарської діяльності з
виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
засвідчена в установленому законодавством порядку, - для суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють експорт товарів
згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
27.12.2008 N 1123 ( 1123-2008-п ).
 
   3. Суб'єкти   зовнішньоекономічної   діяльності  несуть
відповідальність за недостовірність відомостей, що подаються для
розгляду заявок на одержання ліцензій.
 
   4. Розгляд  заявок на одержання ліцензій здійснюється в
порядку їх надходження, який визначається за датами реєстрації
заявок.
 
   5. Днем подання заявки на одержання ліцензії вважається день
її  реєстрації  в  Міністерстві  економіки  України  або  в
уповноваженому органі Автономної Республіки Крим, відповідних
підрозділах обласних, Київської та  Севастопольської  міських
державних адміністрацій, що підтверджується відповідним записом у
журналі реєстрації.
 
   6. Видача ліцензії здійснюється  за  умови  подання  до
Міністерства економіки України оригіналу платіжного доручення з
відміткою банку про сплату державного збору за видачу ліцензії в
розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Ліцензія видається вповноваженому представникові суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Міністерства
економіки України довіреності або засвідченої в установленому
законодавством порядку копії довіреності на її одержання та
пред'явлення документа, що посвідчує особу.
 
   8. Ліцензія видається із строком дії відповідно до умов
зовнішньоекономічного договору (контракту) і є дійсною для митного
оформлення  товарів  протягом цього періоду, але не пізніше
31.12.2009, якщо інше не передбачено законодавством України.
Увезення товару за ліцензією може здійснюватись окремими партіями.
 
   9. Суб'єктові  зовнішньоекономічної  діяльності  видається
оригінал ліцензії в одному примірнику. Ліцензія не підлягає
передаванню іншим особам.
 
   10. У  разі встановлення кількісних обмежень на експорт
товарів строк дії ліцензії не повинен перевищувати строку дії
кількісних обмежень, якщо інше не передбачено законодавством
України.
 
   11. Рішення про видачу або відмову у  видачі  ліцензії
приймається в установлений законодавством строк з дня реєстрації
заявки Міністерством економіки України або вповноваженим органом
Автономної Республіки Крим, відповідними підрозділами обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
   12. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято
в разі:
   невідповідності поданих документів законодавству України;
   вичерпання встановленої квоти на відповідні товари (у разі
застосування процедури розгляду заявок у порядку їх надходження);
   застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або
його іноземного контрагента спеціальної  санкції  у  вигляді
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 );
   дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять
до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;
   якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою
діяльність  на  умовах,  які  можуть  спричинити  ухвалення
компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових та інших
захисних заходів до експорту продукції походженням з України;
   порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України
або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
   Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено
в письмовій формі.
 
   13. Рішення Міністерства економіки України або вповноваженого
органу  Автономної  Республіки  Крим, відповідних підрозділів
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено
суб'єктом  зовнішньоекономічної  діяльності  в  установленому
законодавством порядку.
 
 Заступник директора
 департаменту державного
 контролю та регулювання
 зовнішньоекономічної
 діяльності - начальник
 відділу нетарифного
 регулювання                     В.С.Богданов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка