Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про базовий вищий навчальний заклад МВС

       МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2008 N 593
 
 
       Про затвердження Положення про базовий
          вищий навчальний заклад МВС
 
 
   Згідно з Концепцією реформування системи освіти МВС України
та підвищення якості підготовки фахівців для органів внутрішніх
справ  і відповідною Програмою, з метою зміцнення взаємодії
комплектуючих органів і підрозділів внутрішніх справ та вищих
навчальних закладів МВС, установлення взаємної відповідальності за
підготовку фахівців, надання практичної та матеріально-технічної
допомоги навчальним закладам у забезпеченні навчального процесу
підготовки фахівців за визначеними МВС напрямами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про базовий вищий навчальний заклад
Міністерства  внутрішніх  справ  України  (далі - Положення)
(додається).
 
   2. Керівникам структурних підрозділів МВС, вищих навчальних
закладів  МВС,  головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізничному транспорті:
 
   2.1. Забезпечити  діяльність  підпорядкованих  підрозділів
відповідно до вимог Положення.
 
   2.2. Провести спільні наради, на яких визначити особливості
взаємодії базового вищого навчального закладу МВС з комплектуючими
органами і підрозділами внутрішніх справ.
 
   3. Керівникам вищих навчальних закладів щороку, під час
підготовки звіту за навчальний рік, надавати окремим розділом
інформацію про виконання Положення.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра-начальника Головного штабу генерал-лейтенанта міліції
Вербенського М.Г.
 
   5. Наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   внутрішніх справ України
                   10.11.2008 N 593
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про базовий вищий навчальний заклад
       Міністерства внутрішніх справ України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення  про  базовий  вищий  навчальний  заклад
Міністерства внутрішніх справ України (далі - Положення) визначає
принципи діяльності, головні завдання, права та обов'язки базового
вищого навчального закладу МВС, а також особливості взаємодії
вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ (далі -
ВНЗ МВС) з комплектуючими підрозділами щодо підготовки фахівців за
визначеними МВС напрямами (спеціалізаціями), установлення взаємної
відповідальності за підготовку фахівців.
 
   1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про внутрішні
війська Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ), "Про
наукову  і  науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), актів
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  інших
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки (далі - МОН)
та МВС, що регламентують діяльність ВНЗ, органів та підрозділів
внутрішніх справ у сфері освіти.
 
   1.3. У Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   базовий вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад
МВС, що визначений Міністерством внутрішніх справ головним у
підготовці та здійсненні післядипломної освіти фахівців певного
напряму (спеціалізації), який забезпечує взаємодію і координацію
інших ВНЗ МВС щодо такого навчання;
   практичні органи та підрозділи внутрішніх справ - головні
управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті,
міськрайліноргани внутрішніх справ, їх структурні підрозділи та
служби;
   базові практичні органи та підрозділи внутрішніх справ -
органи та підрозділи внутрішніх справ, що закріплені за ВНЗ МВС з
метою зміцнення  взаємодії  з  ними,  установлення  взаємної
відповідальності за підготовку фахівців, надання практичної та
матеріально-технічної допомоги в забезпеченні навчального процесу,
якісної організації та проведення практичної підготовки, залучення
особового складу ВНЗ МВС до виконання  завдань  з  охорони
громадського  порядку,  профілактики  правопорушень, участі в
розкритті злочинів, несення служби у складі слідчо-оперативних
груп тощо;
   навчально-практичний комплекс  -  добровільне  об'єднання
ВНЗ МВС  та відповідного структурного підрозділу центрального
апарату МВС, ГУМВС, УМВС для координації їх спільної діяльності
щодо організації і проведення підготовки фахівців, удосконалення
навчально-виховного процесу, упровадження в навчальний процес
нових форм організації навчання та видів навчальних занять,
розроблення  навчально-методичного  забезпечення  практичної
складової навчання, проведення науково-дослідних робіт, апробації
та використання результатів наукових досліджень тощо;
   комплектуючі підрозділи - органи і підрозділи внутрішніх
справ, що здійснюють відбір та направлення до ВНЗ МВС кандидатів
на  навчання та забезпечують їх працевлаштування після його
закінчення;
   упровадження передового досвіду - забезпечення використання в
повсякденній практиці рекомендованих  або  розроблених  нових
ефективних  форм  і методів діяльності ВНЗ МВС, органів та
підрозділів внутрішніх справ.
 
   1.4. Базовий ВНЗ МВС здійснює свою координуючу діяльність на
громадських засадах за принципами толерантності, розмежування
прав, повноважень та  відповідальності,  колегіальних  засад,
академічної автономії.
 
       2. Головні завдання базового ВНЗ МВС:
 
   Відповідно до   вимог   чинного   законодавства   та
нормативно-правових актів МОН і МВС головними завданнями базового
ВНЗ МВС є:
 
   2.1. У сфері організаційної діяльності:
   методичне та   наукове   супроводження    підготовки
навчально-методичних матеріалів та документації;
   аналітично-прогнозуюча діяльність щодо підготовки фахівців
для органів  та  підрозділів внутрішніх справ за визначеними
МВС напрямами (спеціалізаціями)  та  розроблення  інноваційних
освітніх технологій;
   методична і  видавнича  робота,  системне  вдосконалення
навчального процесу (видання підручників, навчальних посібників,
методичних вказівок);
   довузівська профорієнтаційна робота з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів, військовослужбовцями строкової служби та
служби за контрактом, рядовим та молодшим начальницьким складом
ОВС, розроблення та удосконалення форм її проведення.
 
   2.2. У сфері освітньої та навчально-методичної діяльності:
   діяльність з  підготовки,  спеціалізації  та  підвищення
кваліфікації працівників для органів та підрозділів внутрішніх
справ за визначеними МВС напрямами (спеціалізаціями) відповідно до
стандартів вищої освіти;
   наукове та  навчально-методичне  забезпечення  підготовки
фахівців,  розроблення  і  оновлення  освітньо-кваліфікаційних
характеристик, освітньо-професійних програм, робочих навчальних
програм, матеріалів щодо організації та проведення практичної
підготовки,  зокрема  стажування,  для  підготовки осіб, які
навчаються за визначеними  МВС  напрямами  (спеціалізаціями),
проведення спільно з Департаментом освіти та науки МВС заходів
щодо координації цієї діяльності в інших ВНЗ МВС, що здійснюють
підготовку відповідних фахівців;
   планування, організація   та   методичне   забезпечення
навчально-виховного процесу, у тому числі складання розкладів
занять, екзаменаційних сесій, роботи державних екзаменаційних
комісій;
   виконання встановлених обсягів державного  замовлення  на
підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра
та магістра;
   здійснення спільно  з  Департаментом  освіти  та  науки
МВС контролю за якістю підготовки  фахівців  за  визначеними
МВС напрямами (спеціалізаціями).
 
   2.3. У сфері наукової та науково-дослідної діяльності:
   розроблення, наукова експертиза та рецензування  проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на
вдосконалення визначеного МВС напряму (спеціалізації); підготовка
відповідних методичних та практичних рекомендацій для органів і
підрозділів внутрішніх справ;
   підготовка та  атестація  наукових і науково-педагогічних
кадрів;
   координація проведення наукових досліджень у сфері визначених
МВС напрямів (спеціалізацій);
   моніторинг проблем вітчизняної практики діяльності органів
внутрішніх справ за визначеним МВС напрямом (спеціалізацією),
передового досвіду роботи правоохоронних органів зарубіжних країн,
відповідні наукові дослідження проблемних  питань,  а  також
упровадження  їх  результатів у навчально-виховний процес та
діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ.
 
         3. Обов'язки базового ВНЗ МВС:
 
   Відповідно до   вимог   чинного   законодавства   та
нормативно-правових актів МОН і МВС до обов'язків базового ВНЗ МВС
належить:
 
   3.1. Забезпечення дотримання законних прав та інтересів осіб,
які навчаються, проходять службу і працюють у базовому ВНЗ МВС.
 
   3.2. Дотримання вимог чинного законодавства з питань освіти
та науки, відповідних  нормативно-правових  актів  Президента
України, Кабінету Міністрів України, МОН та МВС.
 
   3.3. Дотримання стандартів вищої освіти.
 
   3.4. Здійснення  освітньої  діяльності  за  визначеними
МВС напрямами (спеціалізаціями).
 
   3.5. Забезпечення  виконання  державного  замовлення  на
підготовку  фахівців,  проведення  науково-дослідних робіт та
впровадження їх результатів у практичну діяльність.
 
   3.6. Вивчення та узагальнення передового досвіду підготовки
фахівців  для  органів  та  підрозділів внутрішніх справ за
визначеними  МВС  напрямами  (спеціалізаціями),  підготовка
аналітичних матеріалів та пропозицій щодо вдосконалення такої
підготовки і направлення її до Департаменту освіти та науки МВС і
відповідного структурного підрозділу центрального апарату МВС.
 
   3.7. Забезпечення  культурного  і  духовного  розвитку
особистості, виховання осіб, які навчаються у ВНЗ МВС, у дусі
українського патріотизму і поваги до Конституції ( 254к/96-ВР ) та
інших законів України, обраної професії.
 
   3.8. Створення умов для оволодіння системою знань, формування
соціально-зрілої  творчої  особистості  з високими моральними
якостями, виховання психічно і фізично  здорового  покоління
громадян, забезпечення відповідних етичних норм у стосунках між
працівниками.
 
   3.9. Забезпечення післядипломної освіти працівників органів
та підрозділів за визначеними МВС напрямами (спеціалізаціями), а
також базового ВНЗ МВС.
 
   3.10. Дотримання морально-етичних норм, створення атмосфери
доброзичливості  та  взаємної поваги, гендерної рівності між
працівниками і перемінним складом.
 
   3.11. Забезпечення   соціального   захисту   учасників
навчально-виховного процесу та безпечних умов проведення освітньої
діяльності.
 
   3.12. Дотримання фінансової  дисципліни  та  забезпечення
схоронності та цілісності майна, що перебуває в користуванні
базового ВНЗ МВС.
 
          4. Права базового ВНЗ МВС:
 
   Відповідно до   вимог   чинного   законодавства   та
нормативно-правових актів МОН і МВС базовий ВНЗ МВС має право:
 
   4.1. Уносити Департаменту освіти та науки МВС пропозиції
стосовно змісту освіти з урахуванням державних стандартів та
освітньо-професійних програм, розробляти і проводити роботу із
затвердження в установленому порядку відповідних навчальних планів
і програм, унесення до них коректив, для чого формувати відповідні
міжвузівські комісії.
 
   4.2. Надавати пропозиції до Департаменту освіти та науки
МВС щодо форм організації навчання та видів навчальних занять,
методик їх проведення,  організації  навчального  процесу  з
урахуванням  пропозицій  відповідних  структурних  підрозділів
центрального апарату МВС.
 
   4.3. Проводити в установленому порядку фундаментальні та
прикладні  наукові  дослідження,  зокрема,  на  замовлення
правоохоронних органів, органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування, інших організацій та установ, у тому числі на
договірних засадах.
 
   4.4. Уносити  в  установленому  порядку  до  відповідних
центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо заохочення
особового складу, а  також  присвоєння  працівникам  базового
ВНЗ МВС  вчених звань професора, доцента, старшого наукового
співробітника.
 
   4.5. Уносити до відповідних центральних органів виконавчої
влади  пропозиції  щодо  заснування  в установленому порядку
друкованих видань (у тому числі фахових з юридичних наук) для
висвітлення  діяльності  ВНЗ  МВС  та посилення взаємодії з
громадськістю.
 
   4.6. Підтримувати  і  розвивати  міжнародні  зв'язки,
акумулювати, узагальнювати та впроваджувати, у межах компетенції,
позитивний досвід зарубіжних країн щодо підготовки фахівців за
визначеними  МВС  напрямами  (спеціалізаціями),  укладати  в
установленому порядку відповідні міжнародні угоди про співпрацю.
 
   4.7. Подавати пропозиції за всіма  напрямами  діяльності
базового ВНЗ МВС.
 
   4.8. Запитувати та отримувати інформацію від ВНЗ МВС і
органів та підрозділів внутрішніх справ з питань, що належать до
його  компетенції  та у подальшому сприятимуть удосконаленню
підготовки  фахівців  за   визначеними   МВС   напрямами
(спеціалізаціями).
 
   4.9. Залучати до співпраці для вирішення питань, що належать
до його компетенції, досвідчених фахівців  інших  ВНЗ  МВС,
практичних органів та підрозділів внутрішніх справ.
 
      5. Навчально-методична та науково-дослідна
          діяльність базового ВНЗ МВС
 
   Відповідно до   вимог   чинного   законодавства   та
нормативно-правових актів МОН і МВС базовий ВНЗ МВС з метою
виконання покладених на нього завдань забезпечує наступні напрями
діяльності:
 
   5.1. Організаційні та методичні:
   розроблення та  узгодження  з  відповідним  структурним
підрозділом  МВС  робочих  навчальних програм з дисциплін з
підготовки  фахівців  за   визначеними   МВС   напрямами
(спеціалізаціями), програми проходження практичної підготовки;
   аналіз успішності курсантів  та  слухачів,  контроль  за
відвідуванням ними занять та їх самопідготовкою;
   проведення поточного модульного та підсумкового  контролю
знань, умінь і навичок перемінного складу;
   практична підготовка перемінного складу, показові, відкриті
заняття та їх обговорення;
   унесення пропозицій щодо подальших перспектив розвитку та
вдосконалення   навчальної,  методичної,  науково-дослідної,
організаційної  і  виховної  роботи,  проведення  відповідних
соціологічних досліджень;
   розроблення проектів  настанов,  положень,  наказів  про
притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності,  заохочення
особового складу, переведення перемінного складу на наступні
курси, організаційне забезпечення навчального процесу;
   зв'язок з  комплектуючими  підрозділами,   випускниками
ВНЗ МВС для вивчення питання щодо їх працевлаштування та якості
підготовки.
 
   5.2. Аналітичні:
   вивчення проблемних питань діяльності органів та підрозділів
внутрішніх справ за визначеними МВС напрямами (спеціалізаціями);
   одержання від  державних установ, органів та організацій
інформації, аналітичних та інших матеріалів, необхідних  для
виконання покладених на базовий ВНЗ МВС завдань.
 
   5.3. Наукові:
   організація проведення  науково-практичних   конференцій,
засідань за круглим столом, семінарів та інших наукових заходів з
актуальних проблем правоохоронної і правотворчої діяльності;
   організація та здійснення в установленому порядку наукових
досліджень на замовлення державних органів влади, правоохоронних
органів, інших організацій і установ;
   створення тимчасових робочих груп для  вивчення  окремих
проблемних питань діяльності органів та підрозділів внутрішніх
справ за визначеними МВС напрямами (спеціалізаціями);
   підготовка навчально-методичних і наукових видань з питань,
що відносяться до його компетенції;
   аналіз результатів профільних досліджень провідних учених
іноземних держав, підтримання творчих зв'язків і співробітництво з
відповідними  закордонними  установами  та вченими, створення
спільних робочих груп, здійснення обміну науковою інформацією,
публікаціями і спеціалістами;
   подання пропозицій щодо напрямів наукових досліджень, що
потребують першочергового розроблення.
 
        6. Взаємодія ВНЗ МВС та практичних
          підрозділів внутрішніх справ
 
   6.1. Базовий ВНЗ МВС спільно з відповідними структурними
підрозділами центрального апарату МВС, ГУМВС, УМВС:
   забезпечує організацію підвищення кваліфікації працівників
органів та  підрозділів  внутрішніх  справ  за  визначеними
МВС напрямами (спеціалізаціями), проведення наукових досліджень,
апробацію та впровадження їх результатів, підготовку кадрів,
розроблення навчально-методичного забезпечення тощо;
   залучає на умовах сумісництва (погодинної оплати) провідних
діячів науки і техніки, фахівців органів внутрішніх  справ,
внутрішніх військ для проведення навчальної та наукової роботи;
   створює робочі групи для виконання договірних  робіт  з
розроблення науково-технічної продукції, у тому числі за участю
працівників практичних підрозділів органів внутрішніх  справ,
внутрішніх військ;
   підтримує міжнародні  зв'язки  в  галузі  правоохоронної
діяльності та науки;
   здійснює видання  навчальної,  наукової  і  методичної
літератури, журналів, інформаційно-аналітичних збірників, інших
періодичних та одноразових видань;
   включає керівника  відповідного  структурного  підрозділу
центрального апарату МВС або ГУМВС, УМВС до складу Вченої ради
ВНЗ МВС;
   забезпечує залучення керівництва  відповідних  структурних
підрозділів центрального апарату МВС, ГУМВС, УМВС до участі в
роботі державних екзаменаційних комісій ВНЗ МВС;
   забезпечує введення керівників профільних служб центрального
апарату МВС, ГУМВС, УМВС до складу відповідних кафедр базового ВНЗ
МВС (на громадських засадах), а також до участі в навчальному
процесі та науковій діяльності кафедр базового ВНЗ МВС;
   організовує проведення практичних занять та підготовки, у
тому числі стажування, перемінного складу на тренувальних базах та
безпосередньо в практичних підрозділах відповідних ГУМВС, УМВС,
забезпечує підготовку необхідних методичних матеріалів;
   здійснює аналіз робочих навчальних програм, на підставі чого
вносить Департаменту освіти та науки МВС погоджені з відповідними
структурними підрозділами центрального апарату МВС і попередньо
узгоджені з ВНЗ МВС, які здійснюють підготовку таких фахівців,
пропозиції щодо їх вдосконалення, а також розроблення конкретних
заходів стосовно покращання якості навчання перемінного складу;
   вивчає передовий  досвід  роботи  працівників органів та
підрозділів внутрішніх справ з метою його поширення і впровадження
в навчальний процес;
   залучає (на підставі відповідної угоди між ВНЗ МВС та ГУМВС,
УМВС) постійний та перемінний склад базового ВНЗ МВС до заходів
щодо охорони громадського порядку;
   організовує проведення занять з молодими працівниками органів
та підрозділів внутрішніх справ, які не  мають  спеціальної
юридичної підготовки;
   забезпечує участь науковців ВНЗ МВС в аналітичній роботі за
пріоритетними  напрямками  діяльності  органів та підрозділів
внутрішніх справ;
   залучає до  участі  в  практичній  діяльності  найбільш
досвідчених науково-педагогічних працівників ВНЗ МВС, які мають
значний  досвід  практичної роботи в органах та підрозділах
внутрішніх справ;
   здійснює відбір здібних до науково-педагогічної діяльності
працівників для комплектування ад'юнктур ВНЗ МВС;
   організовує постійно діючі семінари, систематичне проведення
науково-практичних конференцій щодо актуальних проблем боротьби зі
злочинністю із залученням відповідних фахівців МВС, ГУМВС, УМВС.
 
   6.2. Структурні підрозділи центрального апарату МВС, ГУМВС,
УМВС:
   проводять роз'яснювальну  роботу  з  метою  залучення
перспективних практичних працівників до навчання;
   ведуть обліки осіб, які навчаються у ВНЗ, у розрізі напрямів
(спеціалізацій);
   надають допомогу   перемінному   складу   та   несуть
відповідальність  за  організацію  і  проведення  практичної
підготовки,  зокрема  щодо  надання  можливості  користування
нормативно-правовими актами, спеціальною літературою, аналітичними
матеріалами,  а  також  набуття  ними практичних навичок із
застосуванням криміналістичної  та  спеціальної  техніки,  що
використовується в підрозділах МВС;
   організовують перевірку   виконання    підпорядкованими
підрозділами органів внутрішніх справ вимог чинного законодавства
та нормативно-правових актів МВС щодо підготовки фахівців;
   розробляють та  направляють  до  ВНЗ  пропозиції  щодо
вдосконалення навчального процесу, порядку проходження практичної
підготовки;
   уводять керівника базового ВНЗ МВС  до  складу  колегії
відповідного ГУМВС, УМВС;
   сприяють поширенню практики залучення керівників профільних
кафедр ВНЗ МВС до проведення окремих оперативних нарад відповідних
профільних служб (підрозділів) ЦА МВС, ГУМВС, УМВС.
 
      7. Взаємодія базового ВНЗ МВС та ВНЗ МВС,
     що здійснюють підготовку відповідних фахівців
 
   7.1. Створення  єдиної методичної бази шляхом формування
міжвузівських комісій для визначення змісту варіативної складової
освіти,  обміну навчально-методичними розробками, співпраці у
видавничій діяльності; спільні видання навчальної, наукової і
методичної літератури, наукових та науково-методичних журналів,
інформаційно-аналітичних збірників.
 
   7.2. Створення  єдиного  порядку  проходження  практичної
підготовки, обміну перемінного складу на основі договорів між
вищими навчальними закладами, розроблення  єдиної  наскрізної
програми   практики,   використання   досвіду   створення
навчально-практичних комплексів.
 
   7.3. Забезпечення координації діяльності ВНЗ та практичних
органів  і  підрозділів  внутрішніх  справ  у  проведенні
науково-дослідних робіт, апробації та використанні результатів
наукових   досліджень,   підготовці   кадрів,  розробленні
навчально-методичного забезпечення практичної складової навчання.
 
   7.4. Запровадження  постійно  діючої  системи  підвищення
кваліфікації  науково-педагогічних  працівників  з урахуванням
сучасних вимог до  професійного  рівня  науково-педагогічного
працівника вищої школи. Зокрема, проведення післядипломної освіти
науково-педагогічних працівників,  фахівців  керівного  складу
відповідних ВНЗ МВС не рідше одного разу на 5 років, а також
формування системи постійно діючих науково-методичних семінарів як
однієї  зі  складових  підвищення кваліфікації за тематикою,
визначеною базовим ВНЗ МВС, з обов'язковим погодженням МВС.
 
   7.5. Розвиток науки шляхом проведення спільних  наукових
досліджень науково-педагогічних працівників, перемінного складу,
упровадження отриманих результатів в освітній процес та практичну
діяльність.
 
   7.6. Проведення відповідно до вимог чинного законодавства
спільних наукових і експериментальних розробок, науково-освітніх
проектів на договірній основі шляхом створення робочих груп для
виконання договірних робіт  з  розроблення  науково-технічної
продукції  із  залученням  працівників практичних органів та
підрозділів внутрішніх справ.
 
   7.7. Надання  можливості  для  участі  наукових  та
науково-педагогічних  працівників  базового ВНЗ МВС у роботі
спеціалізованих вчених рад, що функціонують у ВНЗ МВС.
 
   7.8. Проведення спільних наукових конференцій, семінарів,
інших наукових заходів, публікація їх результатів, статей у
наукових виданнях.
 
   7.9. Обмін та залучення працівників ВНЗ, які здійснюють
підготовку фахівців відповідних напрямів (спеціалізацій), для
участі в проведенні наукової роботи, рецензуванні наукових та
навчальних видань.
 
   7.10. Спільне  вирішення завдань з виховання перемінного
складу та ведення ними здорового способу життя, що випливає з
гуманістичного  характеру освіти, пріоритетів загальнолюдських
цінностей, шляхом обміну творчими колективами та напрацьованими
методиками виховної роботи.
 
   7.11. Розроблення спільних заходів щодо розвитку органів
курсантського (студентського) самоврядування, інших об'єднань та
взаємодії між ними, а також розвитку фізичної культури і спорту.
 
   7.12. Створення умов для виявлення обдарованої молоді шляхом
організації  міжвузівських  конкурсів,  пропагування  розвитку
художньої самодіяльності.
 
   7.13. Реалізація  регіонального  принципу  довузівської
профорієнтаційної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, а також інших осіб, які мають право вступу до ВНЗ.
 
 Начальник Департаменту
 освіти та науки МВС
 генерал-майор міліції              В.Я.Горбачевський
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка