Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про базове медичне училище, методиста базового медичного училища


        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УРСР
              Н А К А З
 
 N 3 від 03.01.91
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
      N 247 ( v0247282-01 ) від 25.06.2001 )
 
 
 
       Про затвердження Положення про базове
        медичне училище, методиста базового
            медичного училища
 
   З метою поліпшення якості підготовки спеціалістів з середньою
медичною (фармацевтичною) освітою, координації учбово-методичної
роботи З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
   Положення про базове медичне училище (додаток 1), Положення
про методиста базового медичного училища (додаток 2).
 
 Заступник міністра               П.Г.Отрощенко
 
 Начальник Головного
 управління учбових
 закладів, кадрів та науки            С.М.Бєлан
 
 Юрисконсульт                  Н.О.Колесникова
                   Додаток 1
                   до наказу МОЗ УРСР
                   від 03.01.91 N 3
              ПОЛОЖЕННЯ
      про базове медичне (фармацевтичне) училище
   1. З метою узагальнення передових форм і методів організації
навчального процесу в медичних (фармацевтичних) училищах, обміну
досвідом виховної роботи, координації учбово-методичної роботи з
загальномедичних, клінічних і соціальних дисциплін, організації
шефської роботи медичних інститутів і середніх медичних учбових
закладів, Міністерство охорони здоров'я Української РСР визначає
базові медичні (фармацевтичні) училища із числа середніх медичних
учбових  закладів,  які  мають  позитивний досвід підготовки
спеціалістів, забезпечені кваліфікованими викладачами, практичними
базами     в     кращих     лікувально-профілактичних,
санітарно-епідеміологічних і інших установах.
   2. В підпорядкування базового медичного училища входить не
менше 4-х медичних училищ, розташованих на території області.
   При наявності на території області менше 4 медичних училищ,
ці заклади підпорядковуються базовому училищу сусідньої області.
   3. Призначення базових медичних училищ і визначення району їх
діяльності затверджується наказом Міністерства охорони здоров'я
УРСР.
   4. Загальне керівництво діяльністю базових медичних училищ,
затвердження планів роботи цих училищ і контроль за їх виконанням
покладається на Головне управління учбових закладів, кадрів та
науки МОЗ УРСР.
   5. На базові медичні училища, крім  виконання  завдань,
передбачених  Тимчасовим  положенням про середній спеціальний
учбовий заклад СРСР, затвердженим наказом Державного комітету СРСР
по народній освіті від 07.07.89 р. N 565 покладається:
   5.1. підвищення якості підготовки, рівня виховної роботи з
учнями медичних училищ регіону.
   5.2. здійснення широкої програми по професійній орієнтації
молоді шляхом більш активного і ціленаправленого використання форм
і методів заохочення на навчання працюючої молоді (особливо із
числа  молодшого  медичного  персоналу) і учнівської молоді,
організації в училищах підготовчих курсів;
   5.3. організація зв'язку  учбових  закладів  з  молодими
спеціалістами, що закінчили училища, з метою поліпшення виховної
роботи в медичних і фармацевтичних учбових закладах;
   5.4. удосконалення форм і методів методичної  роботи  в
училищах, розробка методичних посібників, рекомендацій з питань
теоретичного і практичного навчання. Поліпшення діяльності училищ
по оптимізації учбового процесу;
   5.5. поліпшення  організації  і  проведення  учбової,
учбово-виробничої і виробничої практик, використання баз практики.
Розвиток взаємозв'язків з лікувально-профілактичними установами по
удосконаленню практичного навчання;
   5.6. розвиток додипломної спеціалізації учнів в  процесі
навчання з урахуванням потреб лікувально-профілактичних закладів;
   5.7. вивчення,  узагальнення  і розповсюдження передового
досвіду учбово-методичної і виховної роботи, введення в практику
сучасних методів навчання, впровадження в учбовий процес технічних
засобів, раціональне і найбільш  повне  їх  використання  в
підвідомчих учбових закладах регіону;
   5.8. розробка і здійснення заходів по підвищенню кваліфікації
викладачів. Здійснення контролю за підбором  і  направленням
викладачів на факультети підвищення кваліфікації при медичних
інститутах по рознарядці Міністерства охорони здоров'я СРСР і
Міністерства  охорони  здоров'я  УРСР, проведенням стажування
викладачів в кращих лікувально-профілактичних, науково-дослідних і
інших установах охорони здоров'я;
   5.9. організація і проведення педагогічних читань, семінарів
викладачів, конференцій, лекцій,  доповідей  на  педагогічні,
методичні і наукові теми;
   5.10. проведення нарад по обміну досвідом голів методичних
комісій, зав. кабінетами і лабораторіями, керівників виробничої
практики і ін.;
   5.11. Розробка та здійснення заходів по залученню до творчої
і учбово-дослідницької роботи учнів і викладачів:
   - проведення конкурсів і виставок технічних засобів навчання,
учбово-методичних посібників, методичних розробок, теоретичних і
практичних занять і інших робіт, що виконані викладачами і учнями;
   - проведення щорічних міжучилищних конференцій по підсумках
гурткової роботи учнів;
   5.12. обговорення проектів учбових планів і програм, учбових
посібників, написання і рецензування методичних розробок і інших
учбово-методичних видань;
   5.13. обговорення і складання рецензій на підручники і учбові
посібники для середніх медичних учбових закладів;
   участь в  створенні  авторських колективів для написання
підручників і учбових посібників;
   5.14. організація  регіональних  предметних  методичних
об'єднань викладачів спеціальних дисциплін, контроль  за  їх
роботою.
   6. Для узагальнення і розповсюдження передового педагогічного
досвіду в базовому училищі створюється методичний кабінет. До
складу кабінету вводяться посади методистів базових училищ і
учбово-допоміжний персонал із числа штатних працівників училища.
   При методичному кабінеті базового училища директор училища
затверджує наказом методичну раду під своїм головуванням. До
окладу методичної ради входять методисти і голови методичних
циклових  комісій  базового  училища,  найбільш досвідчені і
кваліфіковані керівники, викладачі  і  методисти  підвідомчих
медичних училищ.
   Особовий склад ради затверджується строком на  3  роки.
Пленарні засідання ради проводяться не менше одного разу в
квартал.
   7. Директор базового медичного училища  в  межах  своєї
компетенції МАЄ ПРАВО:
   7.1. видавати інструктивно-методичні вказівки, обов'язкові
для виконання керівниками середніх медичних учбових закладів,
підпорядкованих базовому училищу;
   7.2. організовувати  перевірку  стану учбово-методичної і
виховної роботи та надавати методичну допомогу учбовим закладам,
здійснювати контроль за усуненням виявлених недоліків;
   7.3. готувати пропозиції в Міністерство охорони здоров'я
республіки з питань удосконалення якості підготовки, виховання і
використання спеціалістів з середньою медичною освітою;
   7.4. подавати до нагороди, згідно з встановленим порядком,
найбільш сумлінних керівників, викладачів та інших працівників
медичних училищ;
   7.5. прийняти участь в роботі ради медичних інститутів з
питань надання практичної допомоги училищам в учбово-методичній і
виховній роботі.
   8. Базові медичні (фармацевтичні) училища подають на адресу
Головного управління учбових закладів, кадрів та науки МОЗ УРСР
звіт про роботу за минулий рік і план роботи на наступний учбовий
рік до 15 вересня.
 
 Начальник Головного управління
 учбових закладів, кадрів та науки        С.М.Бєлан
                   Додаток 2
                   до наказу МОЗ УРСР
                   від 03.01.91 N 3
              ПОЛОЖЕННЯ
       про методиста базового медичного училища
   1. Методист базового медичного училища призначається наказом
директора училища із числа осіб, що мають вищу медичну або
педагогічну освіту і досвід викладацької роботи.
   2. Методист базового училища підпорядкований безпосередньо
директору училища, входить до складу методичної і педагогічної
ради. В своїй роботі спирається на учбову частину, циклові і
предметні  комісії,  актив викладачів, громадські організації
базового і підпорядкованих йому середніх медичних закладів.
   3. Методист базового училища завідує методичним кабінетом і
несе відповідальність за організацію його роботи, складає план
роботи методичного кабінету (подає його на  затвердження  в
установленому порядку) і розділ "Методична робота" для звіту про
роботу училища за рік.
   При наявності  в штатному розкладі базового училища 2-х
методистів, один з них призначається (на розсуд  директора)
завідуючим методкабінетом.
   4. На методиста базового медичного училища покладається:
   4.1. Вивчення,  узагальнення  і розповсюдження передового
досвіду учбово-методичної і виховної роботи:
   - методів наукової організації учбового процесу, сучасних
методів викладання, контролю знань учнів;
   - робота предметних гуртків та творча робота по створенню
учбово-наочних посібників силами викладачів та учнів.
   4.2. Постійне поповнення методичного кабінету педагогічною і
методичною літературою, періодичними виданнями, розробками наочних
методичних матеріалів "На допомогу викладачеві".
   4.3. Участь у вивченні і узагальненні досвіду проведення
учбово-виробничої  і  виробничої  практик  в  базовому  і
підпорядкованих йому училищах.
   4.4. Організація роботи по написанню методичних розробок  і
теоретичних  і  практичних  занять,  своєчасне оновлення їх,
рецензування методичних розробок.
   4.5. Участь в підготовці і проведенні нарад, семінарів,
конференцій, педагогічних читань для викладачів медичних училищ.
   4.6. Організація обговорення і рецензування учбових планів,
програм, учбової літератури.
   4.7. Обстеження стану методичної роботи в медичних училищах
регіону, розгляд планів їх роботи, надання практичної допомоги.
   4.8. Участь  в  розробці  планів підвищення кваліфікації
викладачів базового і підпорядкованих училищ на ФПК, стажування в
кращих медичних закладах.
   5. Методист  базового  медичного  училища  зобов'язаний
систематично підвищувати свої професійні знання.
   6. У своїй роботі методист базового  медичного  училища
керується даним положенням, наказами Держкомітету СРСР по народній
освіті і Міністерства охорони здоров'я СРСР, Міністерства охорони
здоров'я УРСР, а також вказівками і розпорядженнями директора
медичного училища.
 
 Начальник Головного управління
 учбових закладів, кадрів та науки        С.М.Бєлан
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.01731
EUR30.59711
RUB0.41238
PLN7.0549
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка