Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про списання та розстрочення податкового боргу платників податків у зв"язку з відміною картотеки


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 81 від 01.03.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 березня 2001 р.
                   за N 281/5472
 
      Про затвердження Положення про списання та
       розстрочення податкового боргу платників
       податків у зв'язку з відміною картотеки
 
   З метою забезпечення практичного впровадження пункту 18.1
статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників  податків  перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення  про  списання  та  розстрочення
податкового  боргу  платників податків у зв'язку з відміною
картотеки (додається).
   2. Начальнику  Головного  управління стягнення податкової
заборгованості Ріжку І.М. подати вказане Положення до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
   3. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 3-денний
термін після державної реєстрації Положення про списання та
розстрочення податкового боргу платників податків у зв'язку з
відміною картотеки забезпечити його тиражування та надсилання
державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Кальніченка І.В.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                        Затверджено
                    наказ Державної податкової
                    адміністрації України
                    01.03.2001 N 81
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 березня 2001 р.
                   за N 281/5472
              Положення
    про списання та розстрочення податкового боргу
    платників податків у зв'язку з відміною картотеки
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 18.1 статті
18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків  перед  бюджетами та державними цільовими  фондами"
( 2181-14 ) (далі - Закон).
   1.2. Дія цього Положення поширюється на платників податків -
юридичних осіб,  їх  філії,  відділення,  інші  відокремлені
підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичних
осіб, що мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не
мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено
обов'язок  утримувати  та/або  сплачувати  податки  і  збори
(обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.
   1.3. Штрафна санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у
вигляді  відсотків  від  суми  податкового зобов'язання (без
урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника
податків  у  зв'язку з порушенням ним правил оподаткування,
визначених відповідними законами.
   2. Перелік податків і зборів (обов'язкових платежів),
     щодо яких здійснюється списання та розстрочення
            податкового боргу
   Списання та розстрочення податкового боргу органами державної
податкової  служби  здійснюється  щодо  тих  податків зборів
(обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів,
які включаються до бюджетів відповідних рівнів, а також щодо інших
платежів, визначених іншими законами.
   Крім того, списанню підлягають усі види пені та штрафних
санкцій, що зараховуються до бюджетів усіх рівнів, у тому числі
пеня  та  штрафні санкції, нараховані за порушення термінів
розрахунків  під  час  здійснення  операцій  у   сфері
зовнішньоекономічної  діяльності; плата за наданий податковий
кредит.
    3. Визначення сум податкового боргу, що підлягають
           списанню і розстроченню
   3.1. Визначення сум податкового боргу, що підлягає списанню
та/або розстроченню, здійснюється за даними карток  особових
рахунків платників податків, що ведуться в органах державної
податкової служби згідно з Інструкцією про порядок  ведення
державними податковими інспекціями оперативного обліку податків і
неподаткових платежів, затвердженою наказом Державної податкової
адміністрації України  від  02.04.99 N 174 ( z0304-99 ) та
зареєстрованою  в Міністерстві  юстиції  України 13.05.99 за
N 304/3597.
   3.2. Списанню підлягають:
   податковий борг (крім пені та штрафних санкцій), що виник за
станом на 31 грудня 1999 року включно і залишився не сплаченим на
день набрання чинності статтею 18 Закону ( 2181-14 );
   пеня та штрафні санкції, нараховані на податковий борг,
визначений у пункті 2 цього Положення, який виник за станом на 1
січня 2001 року, і залишилися не сплаченими на день набрання
чинності статтею 18 Закону ( 2181-14 ), у тому числі пеня та
штрафні санкції, нараховані за порушення термінів розрахунків під
час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
плата за наданий податковий кредит;
   пеня та штрафні санкції, які були нараховані на податковий
борг, визначений у пункті 2 цього Положення, який виник за станом
на 1 січня 2001 року, за період з дня набрання чинності статтею 18
Закону ( 2181-14 ) до дня прийняття рішення про списання та
залишилися несплаченими.
   3.3. Податковий борг (крім пені та штрафних санкцій), який
виник у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року і
залишився не сплаченим на день набрання чинності статтею 18
Закону, може бути розстроченний на термін, що не перевищує 60
календарних місяців від місяця виникнення податкового боргу,
включаючи такий місяць.
   У разі існування консолідованого податкового боргу термін
розстрочення відраховується від місяця виникнення першої складової
такого консолідованого боргу  (наприклад,  якщо  перша  сума
податкового боргу в платника виникла в травні, друга - у червні,
третя - у липні, і т.ін., то термін розстрочення загальної
(консолідованої) суми податкового боргу платника, яка виникла за
станом на 1 січня 2001 року і залишилася не сплаченою на день
набрання чинності  статтею  18  Закону  (  2181-14  ), буде
відраховуватися на 60 календарних місяців з травня місяця).
   Розстрочена сума податкового боргу підлягає сплаті рівними
частками у терміни, установлені Законом  (  2181-14  )  для
квартального податкового періоду, з відстроченням першого платежу
на строк, який визначається платником податків та зазначається в
заяві, але не може бути більшим двох квартальних податкових
періодів, наступних за квартальним періодом, у якому був укладений
договір про розстрочення.
   3.4. У разі наявності в платника надмірно сплачених сум, суму
податкового боргу, що підлягає списанню та/або розстроченню,
необхідно скоригувати шляхом зменшення податкового боргу  на
вищезазначені суми до відповідних бюджетів.
   За наявності у платника належних до відшкодування сум податку
на додану вартість, за якими настав термін відшкодування, за
зверненням такого платника податковий борг, що підлягає списанню
та/або розстроченню, зменшується на вищезазначену суму.
   3.5. За зверненням платника податків рішення про відстрочені
та розстрочені  на день набрання чинності статтею 18 Закону
( 2181-14 ) суми податкового боргу, визначеного цим Положенням,
скасовуються, а зазначені суми боргу підлягають списанню та/або
розстроченню відповідно до цього Положення.
   Суми податкового боргу, які були реструктуровані відповідно
до чинного законодавства до дня набрання чинності статтею 18
Закону ( 2181-14 ) і залишилися не сплаченими на вказану дату,
підлягають списанню та/або розстроченню.
   Якщо у зв'язку зі списанням податкового боргу відповідно до
цього Положення у підприємств виникає переплата перед бюджетом, то
такі  суми  переплати згідно з чинним законодавством можуть
направлятися на погашення податкового боргу за іншими платежами.
   3.6. Нараховані, але не сплачені на день набрання чинності
статтею 18 Закону ( 2181-14 ) суми податкового боргу в розмірі 30
відсотків донарахованих за результатами документальних перевірок
сум податків, зборів (інших обов'язкових платежів), пені, штрафних
та фінансових санкцій, перелічених у пункті 2 цього Положення,
підлягають списанню та/або розстроченню відповідно до  цього
Положення.
   3.7. Списанню та/або розстроченню також підлягають самостійно
виявлені платниками податків податкові зобов'язання (включаючи
пеню), що виникли у податкових періодах, що передують податковому
періоду, на який припадає набрання чинності статтею 18 Закону
( 2181-14 ), та які задекларовані протягом 60 календарних днів від
дня набрання чинності статтею 18 цього Закону відповідно до цього
Положення.
   3.8. Списанню та/або розстроченню підлягає сума податкового
боргу, визначена пунктами 3.2, 3.3 цього Положення, що виник у
зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового векселя,  який
оформлений при ввезенні товарів (робіт, послуг) на митну територію
України, і залишився не сплаченим на день набрання чинності
статтею 18 Закону ( 2181-14 ).
   3.9. Податковий борг, який на день набрання чинності статтею
18 Закону ( 2181-14 ) є предметом судового розгляду, підлягає
списанню та/або розстроченню відповідно до цього Положення. При
цьому обов'язково направляється повідомлення до суду (арбітражного
суду) про списані та/або розстрочені суми.
   3.10. Норми цього Положення не поширюються на податковий
борг, а також нараховані на його суму пеню та штрафні санкції,
якщо  до дня набрання чинності цією статтею було розпочате
кримінальне провадження щодо умисного ухилення осіб від сплати
такого податкового боргу. Якщо в майбутньому обвинувачення особи
знімається або не підтримується судом, то податковий борг може
бути списано та/або розстрочено протягом 60 календарних днів з
моменту зняття (непідтримання) такого обвинувачення.
    4. Прийняття рішення про списання податкового боргу
   4.1. Списання податкового боргу, визначеного пунктом 3 цього
Положення, здійснюється на підставі рішення керівника органу
державної податкової служби (або його заступника), що оформлюється
за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.
   У випадку, визначеному в пункті 3.4 цього Положення, рішення
про списання податкового боргу приймається за заявою платника
податків, у якій зазначаються напрямки  зарахування  надміру
сплачених сум у рахунок податкового боргу за платежами.
   4.2. Визначені до списання суми податкового боргу списуються
в картках особових рахунків платників податків датою прийняття
рішення про списання податкового боргу,  прийнятого  головою
(начальником) органу державної податкової служби за місцем обліку
такого податкового боргу.
   4.3. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст
операції: "Списано згідно з пунктом 18.1 статті 18 Закону України
"Про  порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) за рішенням
від ______ N ____".
   5. Прийняття рішення про розстрочення податкового боргу
   5.1. Для прийняття рішення про розстрочення податкового боргу
платник звертається до органів державної податкової служби за
місцем своєї реєстрації або за місцем обліку такого податкового
боргу із заявою, у якій зазначається сума податкового боргу, що
підлягає розстроченню, та на який термін.
   5.2. Керівник органу державної податкової служби (або його
заступник)  зобов'язаний  прийняти  рішення  про розстрочення
податкового боргу, визначеного пунктом 3 цього Положення, якщо
письмове звернення такого платника податків буде надіслано до
податкового органу протягом 60 календарних днів від дня набрання
чинності статтею 18 Закону ( 2181-14 ).
   Рішення про розстрочення податкового боргу оформляється за
формою згідно з додатком 2 до цього Положення.
   На підставі прийнятого рішення орган державної податкової
служби  в  десятиденний  термін підписує з ним договір про
розстрочення (далі - договір) за формою згідно з додатком 3 до
цього Положення.
   Розділ договору "Особливі умови" повинен  містити  умови
розстрочення податкового боргу, визначені підпунктом 5.5 цього
Положення.
   5.3. Розстрочення податкового боргу надається під проценти,
розраховані за період, що починається від місяця  укладення
договору  та  закінчується  місяцем  погашення  розстроченого
податкового боргу, виходячи з облікової ставки Національного банку
України, яка діє на момент чергової сплати розстроченого платежу.
   Зазначені проценти нараховуються платником податків, але не
сплачуються  і  списуються  у  момент  остаточного погашення
розстроченого податкового боргу, крім випадків, якщо юридична
особа, яка має податковий борг, визнається фіктивною відповідно до
закону.
   5.4. У картках особових рахунків (графа 2) записується зміст
операції: "Розстрочено згідно з пунктом 18.1 статті 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) за
рішенням від ____ N_____".
   5.5. Керівник податкового органу  (або  його  заступник)
зобов'язаний прийняти рішення про дострокове розірвання договору,
скасувати рішення про розстрочення та пред'явити до  сплати
невнесену суму податкового боргу, а також процентів, нарахованих
відповідно до пункту 5.3 цього Положення, якщо платник податків:
   накопичує новий податковий борг (не сплачує поточні платежі)
або не сплачує чергову частку розстроченого податкового боргу
протягом  двох  податкових періодів, наступних за податковим
періодом виникнення такого нового податкового боргу або податковим
періодом,  за  який сплачується чергова частка розстроченого
податкового боргу;
   ліквідується;
   виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо платник
податків є фізичною особою);
   визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими, ніж
податкові.
   З дня дострокового розірвання договору платник  податків
зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого податкового
боргу, суму нарахованих на нього процентів та суму процентів, яка
була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.
   З дня, наступного за днем розірвання договору, на розстрочені
суми, що залишились не сплаченими, нараховується пеня у розмірах,
передбачених чинним законодавством.
     6. Відкликання з установ банків розрахункових
     документів на суми списаного та розстроченого
            податкового боргу
   6.1. Після прийняття рішень про списання податкового боргу
органи державної податкової служби у разі необхідності оформляють
та направляють установам банків лист про відкликання розрахункових
документів на суми списаного та розстроченого податкового боргу,
які обліковуються в установах банків за позабалансовим рахунком
N 9803 (далі - картотека) підприємств-боржників та їх дебіторів (у
випадку, коли були виставлені інкасові доручення (розпорядження)
на дебітора боржника).
   Лист про відкликання оформляється за формою згідно з додатком
4 до цього Положення.
   6.2. Якщо із загальної суми розрахункового документа тільки
частка підлягає списанню або розстроченню, то за листом про
відкликання установа банку припиняє його виконання в частині
списаної або розстроченої суми.
       7. Відповідальність платників податків
   Платники податків несуть відповідальність за своєчасність
унесення розстрочених сум або їх частин до бюджетів у порядку,
установленому чинним законодавством.
 
 Начальник Головного
 управління стягнення
 податкової заборгованості                І.М.Ріжок
                        Додаток 1
                   до Положення про списання
 Штамп органу державної        та розстрочення податкового
 податкової  служби         боргу платників податків у
                   зв'язку з відміною картотеки
              Рішення N
         від " __" _______________ року
         про списання податкового боргу
   Я, _________________________________________________________,
          (посада, прізвище, ініціали)
на підставі пункту 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ВИРІШИВ
 _________________________________________________________________
 (ідентифікаційний код (номер) та назва підприємства чи прізвище,
            ініціали платника)
 
 списати податковий борг за такими платежами:
                               грн.
-------------------------------------------------------------------------------
|  |          | Код  | Податковий борг, який підлягає списанню |
| N |  Назва податків і|бюджетної|-------------------------------------------|
|з/п|    зборів   |класифі- |Усього|      у тому числі      |
|  |          | кації  |   |------------------------------------|
|  |          |     |   |податки, |пеня|штрафні|  плата   |
|  |          |     |   | збори  |  |санкції| (проценти) |
|  |          |     |   |(обов'яз-|  |    |за податковий|
|  |          |     |   | кові  |  |    |  кредит  |
|  |          |     |   |платежі) |  |    |       |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
| 1 |     2     |  3  |  4 |  5  | 6 |  7  |   8   |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
| 1 |Усього за податками|     |   |     |  |    |       |
|  |і зборами     |     |   |     |  |    |       |
|  |(обов'язковими   |     |   |     |  |    |       |
|  |платежами) до   |     |   |     |  |    |       |
|  |державного бюджету |     |   |     |  |    |       |
|  |У тому числі:   |     |   |     |  |    |       |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
|1.1|податок на прибуток|     |   |     |  |    |       |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
|1.2|ПДВ        |     |   |     |  |    |       |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
| 2 |Усього за податками|     |   |     |  |    |       |
|  |і зборами     |     |   |     |  |    |       |
|  |обов'язковими   |     |   |     |  |    |       |
|  |платежами) до   |     |   |     |  |    |       |
|  |місцевого бюджету: |     |   |     |  |    |       |
|  |У тому числі:   |     |   |     |  |    |       |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
|2.1|податок на прибуток|     |   |     |  |    |       |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
|2.2|плата за землю   |     |   |     |  |    |       |
|---+-------------------+---------+------+---------+----+-------+-------------|
| 3 |Разом       |     |   |     |  |    |       |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 М.п.
 
 Начальник
 органу державної
 податкової служби    ____________     ____________________
              (підпис      (прізвище, ініціали)
____________
   Примітка. Виписується  у  двох  примірниках (1 - органу
державної податкової служби, 1 - платнику податків).
                        Додаток 2
                   до Положення про списання
 Штамп органу держвної        та розстрочення податкового
 податкової служби          боргу платників податків у
                   зв'язку з відміною картотеки
              Рішення N
        про розстрочення податкового боргу
          від "__" ______________ року
   Я, _________________________________________________________,
          (посада, прізвище, ініціали)
 
 розглянувши заяву ----------------------------------------------
          ----------------------------------------------,
          (ідентифікаційний  (назва підприємства чи
           код (номер)  прізвище, ініціали платника)
   на підставі Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" та пункту 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" вирішив надати озстрочку сплати
податкового боргу"
 
 на суму           -------------- грн.
               --------------  -------------- грн.
 у т.ч. податок на прибуток (код _______ )  --------------
                       -------------- грн.
 податок на додану вартість (код _______ )  --------------
            ---------------  ---------------
 Розстрочка надається з --------------- до ---------------
               дата        дата
 Строки і суми сплати розстроченого
 податкового боргу _______________________________________________
 
____________________________________ ________ ____________________
(посада особи, яка прийняла рішення) (підпис) (прізвище, ініціали)
____________
   Примітка. Видається у двох примірниках (1-органу державної
податкової служби, 1-платнику податків).
                        Додаток 3
                  до Положення про списання
                  та розстрочення податкового
                  боргу платників податків
                  у зв'язку з відміною картотеки
              Зразковий
          Договір про розстрочення N
         від "__" _______________ року
   Державна податкова інспекція (далі - ДПІ) в особі
 ________________________________________________________________,
що діє на підставі Закону України "Про державну податкову службу в
України" та пункту 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами", з одного боку, та
 _________________________________________________________________
    (назва підприємства чи прізвище, ініціали платника)
 
 (далі - Платник) в особі_________________________________________
 ________________________________________________________________,
 що діє на підставі______________________________________________,
 з другого боку, уклали цей договір відповідно до рішення від
 "__"_____________ N___
 _________________________________________________________________
          1. Предмет та умови договору
   1.1. ДПІ надає Платнику розстрочку сплати податкового боргу
під проценти, розраховані за період, що починається від дати
укладення договору та закінчується останньою датою погашення
розстроченого податкового боргу, виходячи з облікової ставки
Національного банку України, діючої на момент чергової сплати
розстроченого    платежу    на    загальну    суму
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
          (сума цифрами і літерами)
 з ____________ до ______________
 
 Розстрочені суми податкового боргу сплачуються:
 
------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  |  Код   |Усього,|   У т.ч. по терміну сплати    |
|з/п|  податків | бюджетної | грн. |-------------------------------------|
|  |  зборів  |класифікації|    |2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|  |(обов'язкових|      |    |-----+-------+-------+-------+-------|
|  | платежів) |      |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| 1 |       |      |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| 2 |       |      |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-------------+------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|-----------------+------------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|Разом      |      |    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
           2. ДПІ зобов'язується
   2.1. Зробити відповідні записи в картках особових рахунків
платника, що ведуться в органах державної податкової служби.
   2.2. У разі дострокового погашення розстрочених сум провести
перерахунок  процентів  за  фактичний  термін  користування
розстрочкою.
   2.3. Прийняти рішення про дострокове розірвання договору,
скасувати  рішення про розстрочення та пред'явити до сплати
невнесену суму податкового боргу, а також процентів, нарахованих
відповідно до пункту 1.1 цього договору, якщо платник не виконав
умови дії розстрочки, визначені пунктом 6.4 "Особливі умови" цього
договору.
   2.4. З дня, наступного за днем розірвання договору, на
розстрочені суми, що залишились не сплаченими, нараховувати пеню у
розмірах, передбачених чинним законодавством.
          3. Платник зобов'язується
   3.1. Забезпечити  своєчасну  сплату  розстроченої  суми
податкового боргу згідно з умовами, визначеними пунктом 1 цього
договору.
   3.2. Нараховувати, але не сплачувати проценти за користування
розстрочкою і списати їх  у  момент  остаточного  погашення
розстроченого податкового боргу.
   3.3. З  дня  дострокового  розірвання  договору  платник
зобов'язаний сплатити невнесену суму розстроченого податкового
боргу, суму нарахованих на нього процентів та суму процентів, яка
була нарахована на фактично сплачену розстрочену суму.
             4. ДПІ має право
   4.1. Розстрочені суми податкового боргу та суми нарахованих
процентів, що залишилися не сплаченими на день скасування рішення,
стягувати у порядку згідно з чинним законодавством.
            5. Платник має право
   5.1. Достроково сплатити розстрочену суму податкового боргу
або її частину.
   5.2. Достроково  розірвати  договір,  повністю  сплативши
розстрочений податковий борг.
            6. Додаткові умови
   6.1. Спірні питання за цим договором розглядаються згідно з
чинним законодавством.
   6.2. Платник зобов'язується у триденний строк повідомити ДПІ
про зміну місцезнаходження чи місця проживання, номера телефону.
   6.3. Строк дії цього договору встановлюється від дати його
укладення  та закінчується останньою датою повного погашення
розстроченого податкового боргу, за винятком випадків дострокового
розірвання такого договору.
   6.4. Особливі умови:
   Керівник податкового органу (або його заступник) зобов'язаний
прийняти рішення про дострокове розірвання договору та рішення про
надання розстрочки, якщо Платник:
   накопичує новий податковий борг (не сплачує поточні платежі)
або не сплачує чергову частку розстроченого податкового боргу
протягом двох податкових періодів, наступних  за  податковим
періодом виникнення такого нового податкового боргу або податковим
періодом, за який сплачується чергова  частка  розстроченого
податкового боргу;
   ліквідується;
   виїжджає за кордон на постійне місце проживання (якщо Платник
є фізичною особою);
   визнається неплатоспроможним за зобов'язаннями, іншими, ніж
податкові.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   6.5. Цей договір складений у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу.
    7. Місцезнаходження (місце проживання) та реквізити
   7.1. ДПІ: _______________________________________________
   7.2. Платника:___________________________________________
   Підпис керівника (заступника) ДПІ Підпис Платника (керівник)
   ________________          ________________
   (прізвище, ім'я,          (прізвище, ім'я
    по батькові)            по батькові)
                    Підпис головного
                    бухгалтера Платника
                    _________________
                     (прізвище, ім'я,
                      по батькові)
 М.п.                  М.п .
   "__" ______________ р.      "__" ______________ р.
                    Паспортні дані:
                    Платника (керівник):
                    _____________________
                    головного бухгалтера:
                    _____________________
                       Додаток 4
                  до Положення про списання
 Штамп органу державної       та розстрочення податкового
 податкової служби         боргу платників податків
                  у зв'язку з відміною картотеки
              ______________________________________
                  (назва установи банку)
              ______________________________________
               (місцезнаходження установи банку)
              ______________________________________
                   (назва підприємства)
              ______________________________________
                  (ідентифікаційний код)
              ______________________________________
               (місцезнаходження платника податків)
               Лист N
         від "__" _______________ року
       про відкликання розрахункових документів
   Згідно з пунктом 18.1 статті 18 Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними  цільовими  фондами"  відкликаються  розрахункові
документи, за винятком тих, виконання яких припиняється частково,
і підлягають поверненню стягувачу або платнику.
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| N |  Номер   |  Дата   | Сума, на  | Сума, за | Назва |  Код   |
|з/п|розрахункового|  виписки  |яку виписано |  якою  |платежу| бюджетної |
|  | документа  |розрахункового|розрахунковий|припиняється|    |класифікації|
|  |       |  документа | документ  | виконання |    |      |
|  |       |       |  (грн.)  |  (грн.)  |    |      |
|  |       |       |       |      |    |      |
|---+--------------+--------------+-------------+------------+-------+------------|
| 1 |   2    |   3    |   4   |   5   |  6  |   7   |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник органу
 державної податкової служби  __________  ______________________
                (підпис)  (прізвище та ініціали)
 М.п.
____________
Примітка. Виписується у трьох примірниках (1 - установі банку, 1 -
     органу  державної  податкової служби, 1 - платнику
     податків).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка