Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм державної статистичної звітності N 5-с (річна), N 5-с (квартальна) і N 5-ф (місячна, річна) та інструкцій по їх заповненню


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 72 від 08.12.97
   м. Київ
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстату
    N 339 ( v0339202-98 ) від 01.10.98 )
 
   Про затвердження форм державної статистичної звітності
  N 5-с (річна), N 5-с (квартальна) і N 5-ф (місячна, річна)
         та інструкцій по їх заповненню
 
   З метою  одержання  даних  в розрізі галузей економіки,
необхідних для розрахунків показників макрорівня Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити по  статистиці  фінансів  форми  державної
статистичної звітності та інструкції по їх заповненню і ввести в
дію:
   - N 5-с "Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт,
послуг" (річна) починаючи зі звіту за 1997 рік (заповнюється
наростаючим підсумком в цілому за рік)*;
   - N 5-с "Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт,
послуг" (квартальна) починаючи зі звіту за I квартал 1998 року
(заповнюється на дискретній основі, тобто за I, II, III, IV
квартали окремо);
   - N 5-ф "Звіт про фінансові результати"  (місячна, річна)
починаючи зі звіту за січень 1998 року*.
   2. Розповсюдити вказані форми на підприємства та організації
всіх галузей економіки і форм власності (крім кооперативів, малих
підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету).
Спільні підприємства звітують тільки за формою N 5-с (річна).
   3. Управлінню статистики фінансів (І.М. Жук)  забезпечити
поліграфічне підприємство АТ "Август" затвердженими оригіналами
форм статистичної звітності та інструкціями по їх заповненню.
   4. Фінансово-економічному    управлінню  (Т.М. Шевченко)
забезпечити  фінансування  робіт  по  виготовленню  бланкової
продукції.
   5. Голові  Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики своєчасно забезпечити доведення  бланків
вказаних форм до підприємств та організацій, що розташовані на
території їх регіонів, здійснювати збір  та  розробку  цієї
статистичної звітності.
   6. ГОЦ  Держкомстату України (В.Г. Крамарєв) забезпечити
зведення статистичної інформації за вказаними формами.
   7. Скасувати накази Міністерства статистики України від 15
жовтня 1996 р. N 306 ( v0306202-96 ) та від 8 серпня 1996 р.
N 232.
   8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                     О.Г. Осауленко
         Державна статистична звітність
 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   Коди                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|вище- |  |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за  |еконо-|влас-|заційно-|ства, ві-|стоящої|  |  |
|мента|дача іде-|СПАТО |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|домства, |органі-|  |  |
| за |нтифіка- |    |   |діяль-| за |форми  |МДО,   |зації- |  |  |
| ДКУД|ційний  |    |   |ності | КФВ |господа-|концерну,|іденти-|  |  |
|   |код за  |    |   | за  |   |рювання |асоціації|фікаці-|  |  |
|   |ЄДРПОУ  |    |   |КВЕД |   |за КОПФГ|за СПОДУ |йний  |  |  |
|   |     |    |   |   |   |    |     |код за |  |  |
|   |     |    |   |   |   |    |     |ЄДРПОУ |  |  |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 |   2 |  3  |  4 |  5 | 6 |  7  |   8  |  9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
 
Міністерство (відомство), МДО,  Форма N 5-с
концерн, асоціація ____________
Організація ___________________  Затверджена
Адреса ________________________  наказом Держкомстату
Форма власності _______________  України
Вид діяльності ________________  від 8 грудня 1997 року N 72
                 Поштова - квартальна
          Подається за I квартал, II квартал, III квартал
          -  25 числа місяця, наступного за звітним
          періодом; за IV квартал - 16 лютого:
          1) Статистичному органу за місцем знаходження;
          2) Вищестоящій організації або  органу,  що
          здійснює державне регулювання у даній галузі
 
                ЗВІТ
    ПРО ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
           за ___ квартал 199_ року
           Витрати на виробництво
 
-------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування   | N | Всього |  у тому числі по галузях  | Конт-|
|    показників    |рядка|     |   (видах діяльності)   |рольна|
|            |   |---------+-----------------------------| сума |
|            |   | код - |код |код |код |код |код |код |   |
|            |   | 0000  | - | - | - | - | - | - |   |
|            |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|      А      | Б |  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Вартість продукції,   |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|робіт, послуг      | 010 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Витрати на виробництво |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|(сума рядків 012 + 014 +|   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|+ 015 + 017 + 019)   | 011 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|у тому числі:      |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Матеріальні витрати   |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|(за вирахуванням    |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|вартості зворотних   |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|відходів)        | 012 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|з них:         |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|витрати, пов'язані з  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|використанням природної |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|сировини        | 013 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Амортизація основних  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|фондів         | 014 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Витрати на оплату праці | 015 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|з неї:         |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|виплати працівникам,  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|звільненим у зв'язку з |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|реорганізацією та    |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|скороченням штатів,   |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|оплата навчальних    |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|відпусток, доплати до  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|фактичного заробітку в |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|разі тимчасової втрати |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|працездатності     | 016 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Відрахування на     |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|соціальні заходи    | 017 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|з них:         |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|відрахування до Фонду  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|ліквідації наслідків  |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|аварії на Чорнобильській|   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|АЕС           | 018 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Інші витрати      | 019 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Собівартість виробленої |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|продукції        | 020 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Середньооблікова    |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|чисельність працюючих, |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|осіб          | 021 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Вартість давальницької |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|сировини, використаної |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|у виробництві продукції,|   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|робіт, послуг      | 022 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|            | 023 |     |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------------+-----+---------+----+----+----+----+----+----+------|
|Контрольна сума     |   |     |  |  |  |  |  |  |   |
|(сума рядків 010 - 023) | 024 |     |  |  |  |  |  |  |   |
-------------------------------------------------------------------------------
 
 "___"____________ 199_ р.     Керівник
 
___________________
 * Форми N 5-с (річна) та N 5-ф (місячна, річна) не наводяться.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка