Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про виконання Указу Президента України від 12.06.95 N 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки"


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 16-311/10-3554 від 27.07.95
                     Державні    податкові
                     інспекції по автономній
                     Республіці     Крим,
                     областях, мам.Києву  і
                     Севастополю
 
 
  Про виконання Указу Президента України від 12.06.95 N 436
    "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм
          з регулювання обігу готівки"
 
   Головна державна податкова інспекція України на виконання
Указу Президента України від 12.06.95 N 436/95 ( 436/95 ) "Про
застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання
обігу  готівки"  зобов'язує  державні податкові інспекції по
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києву і Севастополю
забезпечити:
   - щоквартальну перевірку низовими податковими інспекціями
суб'єктів підприємницької діяльності в обсязі,  встановленому
начальником державної податкової інспекції по області, з питань
додержання встановлених лімітів залишку готівки в касах, норм
витрачання готівки на поточні потреби та повноти оприбуткування
готівки у касах;
   - застосування  податковими  інспекціями  до  суб'єктів
підприємницької діяльності встановлених зазначеним Указом штрафних
санкцій на підставі матеріалів перевірок, проведених податковими
інспекціями,   подань   комерційних   банків,   державної
контрольно-ревізійної   служби, органів Міністерства внутрішніх
справ України, Національного Банку України;
   - застосування податковими інспекціями до установ комерційних
банків штрафних санкцій за поданням Національного банку України
(за невстановлення лімітів залишків кас);
   - стягнення у безспірному порядку сум накладених санкцій до
Державного бюджету на розділ 12 $ 2 "Надходження коштів за
штрафами та санкціями";
   - ведення обліку нарахування та надходження сум фінансових
санкцій на картках особового рахунку ф.о.
   При проведенні  перевірок  та  застосуванні санкцій слід
керуватися названим вище Указом ( 436/95 ), який набув чинності з
19.06.95;  Порядком  ведення  касових  операцій  у народному
господарстві  України,  затвердженим  постановою  Правління
Національного банку України від 02.02.95 N 21 ( v0021500-95 ) і
зареєстрованим 02.02.95 за N 228 ( v0228500-95 ) із змінами і
доповненнями, затвердженими постановами Правління Національного
банку України  від 21.02.95 N 38 ( v0038500-95 ) та від 10.03.95
N 52 ( v0052500-95 );
   Інструкцією про  організацію  роботи з готівкового обігу
установами банків України N 4 ( v0004500-95 ) від 20.06.95,
затвердженою постановою  Правління Національного банку України
N 149 ( v0149500-95 ) від 20.06.95*, Інструкцією про порядок
застосування та стягнення фінансових санкцій органами держави і
податкової  служби,  затвердженою  наказом Головної державної
податкової інспекції України від 20.04.95 N 28 ( z0127-95 ) та
зареєстрованою 06.05.95 за N 127/663.**
   У суб'єктів підприємницької діяльності суцільним порядком
перевіряються касові книги, звіти  касира  з  приходними  і
видатковими  касовими  документами, авансові звіти, угоди на
виконані роботи і отримані послуги, оплату за які підприємством
проведено  готівкою,  з  визначенням  щоденного  дотримання
встановлених лімітів залишків кас, щомісячного дотримання норм
витрачання  готівки  на  поточні  потреби,  а також повнота
оприбуткування готівки у касах.
   Для уточнення  повноти  оприбуткування  готівки  доцільно
практикувати  проведення зустрічних перевірок та накопичувати
матеріали про витрачання коштів на оплату робіт, послуг, товарів і
використовувати їх при проведенні перевірок у постачальників
товарів та виконавців робіт і послуг.
   Інформацію про результати проведених перевірок та накладення
фінансових санкцій з наведенням прикладів істотних порушень та
вжитих заходів, а також відомості за формою, що додається, просимо
подавати  Головній  державній  податковій  інспекції  України
щоквартально до 10 числа наступного місяця після закінчення
кварталу.
______________
   * Не  надсилається через гриф заборони передруковування;
необхідно отримати у відділеннях Нацбанку.
   ** Надіслана раніше.
 
 Заступник начальника                  В.А.Мороз
                       Додаток
                       до листа ГДПІ України
                       від 30.06.95 N 16-311
 
               Зведення
   про результати перевірки виконання підприємствами Указу
   Президента України від 12.06.93 N 436/95 ( 436/95 ) "Про
    застосування штрафних санкцій за порушення норм з
   регулювання обігу готівки" по області станом на 199__ р.
 
------------------------------------------------------------------
               |За звітний квартал | За період з
               |          | початку року
-----------------------------+-------------------+----------------
1. Загальна кількість підпри-|          |
  ємств, які підлягають   |          |
  перевірці         |          |
2. Кількість перевірених   |          |
  податковими інспекціями  |          |
  підприємств        |          |
3. Кількість підприємств,  |          |
  в яких податковими    |          |
  інспекціями встановлені  |          |
  порушення         |          |
4. Кількість актів перевірок |          |
  з цього питання, отрима- |          |
  них від інших контролюючих|          |
  органів - всього     |          |
  в т.ч. державної контроль-|          |
  но-ревізійної служби   |          |
  - органів МВД України   |          |
  - комерційних банків   |          |
  - Національного банку   |          |
   України         |          |
5. Сума фінансових санкцій, |          |
  накладених за порушення  |          |
  норм з регулювання обігу |          |
  готівки всього, млн.крб. |          |
  в т.ч.          |          |
5.1. за перевищення лімітів |          |
   залишку готівки в касах |          |
5.2. за перевищення норм вит-|          |
   рачання готівки на по- |          |
   точні потреби      |          |
5.3. за неоприбуткування   |          |
   готівки у касах     |          |
5.4. за невстановлення лімі- |          |
   тів залишків готівки  |          |
   в касах         |          |
6.  Стягнено фінансових   |          |
   санкцій, млн.крб.    |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка