Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо бюджетної класифікації


         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 07-07/92-353 від 18.01.2002
 
          Щодо бюджетної класифікації
 
   На виконання наказу Міністерства  фінансів  України  від
27.12.2001 р. N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та
її запровадження" Державне казначейство України направляє для
відома та використання в роботі роз'яснення щодо застосування
економічної класифікації видатків бюджету.
 
 Заступник Голови                    О.Чечуліна
                          Додаток
              РОЗ'ЯСНЕННЯ
  щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету
   Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування
видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за
їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види
господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як
трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає
можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний
підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.
   Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають
поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони
бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи
послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не
включає платежів у рахунок погашення державного боргу,  які
класифікуються як фінансування.
   Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів та послуг
повинні обліковуватися за тим кодом, за яким має бути проведений
основний платіж. Плата  за  надання  тендерної  документації
учасниками відображається у бухгалтерському обліку як відновлення
касових видатків.
             ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
       Видатки на товари і послуги (код 1100)
   Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)
   Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних
установ (організацій) та/або залучених за трудовими угодами згідно
з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками.
Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати
праці, які обліковуються за кодом 1120. До цієї категорії також
уходить  установлена чинним законодавством одноразова грошова
допомога у зв'язку з виходом на пенсію.
   Ця категорія включає в себе:
   код 1111 - заробітну плату за  встановленими  окладами,
ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплату праці за
трудовими угодами; надбавку за вислугу років; доплату за ранг,
надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін,
позаурочних годин, за науковий ступінь, за використання в роботі
знання іноземних мов тощо); надбавки, що носять стимулюючий
характер; премії (усі види преміальних виплат); щомісячну довічну
плату науковцям; матеріальну допомогу, у тому числі у разі
нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за
рішенням  адміністрації  установи  відповідно  до  чинного
законодавства;
   код 1112 - грошове утримання військовослужбовців, у т.ч.
основні і додаткові види грошового утримання військовослужбовців
та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;
   код 1113 - виплати з тимчасової непрацездатності - включає
оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок
захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації
(у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від
06.05.2001 р. N 439 ( 439-2001-п ) відповідно до статті 2 Закону
України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування" ( 2213-14 ).
      Нарахування на заробітну плату (код 1120)
   Ця категорія включає в себе нарахування бюджетних установ
(організацій), на фонд оплати праці бюджетних установ у тому
числі:
   - збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і
порядок сплати якого визначено Законом України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. N 400
( 400/97-ВР );
   - збір на обов'язкове соціальне страхування, включаючи збір
на  обов'язкове  медичне  страхування,  обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття та збори  на  інші  види
страхування, передбачені законодавством.
      Придбання предметів постачання і матеріалів,
       оплата послуг та інші видатки (код 1130)
   До цієї категорії відноситься придбання всіх предметів і
матеріалів, оплата послуг, за виключенням капітальних активів.
   Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського
обладнання, предметів для поточних господарських потреб та потреб,
безпосередньо пов'язаних з профілем діяльності  установи  чи
організації,  обладнання вартістю до 500 гривень за одиницю
(комплект), а також  продуктів  харчування,  медикаментів  і
перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних
видань.
   Сюди також  включаються витрати на товари, що надаються
працівникам безкоштовно або за зниженими  цінами,  включаючи
державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних
сил. Сюди ж відносяться видатки на придбання товарів та послуг, що
надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному
порядку, так і при особливих обставинах,  наприклад,  після
стихійного лиха. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою
зазначених матеріалів тощо, ураховуються за кодом придбання цього
матеріалу, у разі коли це обумовлено угодою про поставку.
   До цієї категорії відносяться:
   код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
включаючи  канцелярське,  креслярське,  письмове  приладдя  і
матеріали; виготовлення і придбання бухгалтерських, статистичних
бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів,
свідоцтв, медалей, нагрудних значків, грамот, посвідчень, іншої
документації для навчальних закладів, бюджетних  установ  та
організацій.
   Придбання або   передплата   періодичних,   довідкових,
інформаційних видань. Сюди ж відноситься придбання підручників
(крім бібліотечних фондів).
   До цієї  ж  категорії  відносяться видатки на придбання
матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики,
миючих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на прання і
санітарно-гігієнічне   обслуговування   контингентів,   що
обслуговуються медичними, соціально-реабілітаційними закладами,
військовослужбовців строкової служби та інші.
   Сюди ж відносяться аптечки і їх поповнення, якщо в цій
установі немає медичного кабінету чи пункту; видатки на придбання
медикаментів,  медичних  матеріалів,  медичного інвентарю, що
використовуються медичними навчальними закладами у навчальному
процесі.
   Сюди ж включаються предмети вартістю до 500 гривень або
однорідні малоцінні предмети (наприклад, калькулятори, іграшки для
дитячих установ, фізкультурний інвентар, дрібні деталі для ремонту
виробничого і невиробничого обладнання тощо), а також матеріали і
предмети для науково-дослідних робіт, навчальних цілей: реактиви,
хімікалії, спеціальний посуд, дрібне обладнання, тканини, насіння
для дослідних робіт та випробувань; хімікати та біопрепарати для
оброблення лісових насаджень та рибопосадкового матеріалу тощо.
   Сюди ж відносяться видатки на виготовлення карт,  схем,
макетів, що носять тимчасовий характер, наприклад, для організацій
виставок; інші матеріали і предмети, у т.ч. тварини для станцій
переливання крові та науково-дослідних установ та корми для них;
   код 1132 - медикаменти та перев'язувальні  матеріали  -
медикаменти, аптечки і їх поповнення у випадку наявності медичного
кабінету чи пункту, медиковідновлювальні засоби, бактеріологічні
препарати, ендопротези, діагностичні тести та перев'язувальні
матеріали для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних
закладів,  а  також  для  будинків-інтернатів,  санаторіїв,
профілакторіїв тощо. Сюди ж відносяться  вітаміни,  вакцини,
сироватки,  дезінфекційні  засоби,  плівка для рентгенівських
знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров
для переливання, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети,
пінцети, голки, шприци, супінатори та інше  дрібне  медичне
обладнання), слухові апарати тощо. Сюди ж відносяться також
витрати на придбання безкоштовних ліків, видатки на лікування
військовослужбовців строкової служби системи відповідних силових
міністерств та відомств (лікування інших  військовослужбовців
тільки за окремим розпорядженням відповідних силових міністерств
та відомств);
   код 1133 - продукти харчування, а саме: видатки на продукти
харчування (включаючи оплату продукції, одержану від підсобних
господарств) у     лікувально-профілактичних     закладах,
будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих
будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих
закладах освіти та інших установах та організаціях згідно із
чинним законодавством, а також видатки на безкоштовне дитяче
харчування дітей до 2 років із малозабезпечених сімей. Сюди також
відносяться  видатки  на спецхарчування осіб, що працюють у
шкідливих умовах, продовольчі пайки тощо. За цим же  кодом
обліковуються  компенсаційні виплати за всі види харчування,
передбачені законодавством;
   код 1134 - м'який інвентар та обмундирування. Це постільна
білизна та білизна, спецодяг, усі види обмундирування, спортивна
форма (у тому числі спортивне взуття), захисний одяг, захисне та
спеціальне взуття, штори та занавіски. Сюди також відноситься
компенсація за речове забезпечення відповідно до затверджених
нормативів. До цього ж коду відноситься одяг та м'який інвентар
(або компенсація за нього) дітям-сиротам, які залишилися без опіки
батьків;
   код 1135  -  оплата  транспортних  послуг  та утримання
транспортних засобів (у тому  числі  видатки  на  утримання
транспорту, видатки з доставки працівників на роботу власним та
орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у
тому числі для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт
автомобілів  і  транспортних   засобів,   планово-технічне
обслуговування; придбання запчастин до транспортних засобів, які
за своєю вартістю за одиницю (комплект) не відносяться до основних
засобів); а також видатки на страхування автомобіля, проїзд по
платних  дорогах  (тунелях),  інші  збори,  які  передбачені
нормативними та законодавчими актами, плата збору за забруднення
навколишнього середовища залежно від використаного  пального,
оформлення прав водія, страхування та медичний огляд водіїв;
технічний огляд транспортного засобу,  податок  з  власників
транспортних засобів, оренда транспортних засобів тощо.
   До цього коду відноситься також збір на обов'язкове пенсійне
страхування,  що стягується відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.98 р. N 1740 ( 1740-98-п ) "Про
затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку
придбання автомобілів.
   Видатки по найму транспорту  для  будівельних  робіт  і
капітального  ремонту  будівель  відносяться  до капітального
будівництва та капітального ремонту;
   код 1136 - оренда (плата за використання приміщень (гаражів,
складів тощо), оренда обладнання тощо) та експлуатаційні послуги
(утримання  в  чистоті  будівель,  дворів,  вивіз  сміття,
обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата
за радіоточки тощо), якщо вони є складовою частиною угоди оренди.
При оплаті цих послуг за окремими угодами вони класифікуються як
оплата комунальних послуг;
   код 1137 - поточний ремонт обладнання, меблів, техніки,
інвентарю  (у  тому числі спортивного) та будівель, споруд,
приміщень,  що  орендуються  або  знаходяться  на  балансі,
сільськогосподарської  техніки, а також видатки, пов'язані з
технічним   обслуговуванням   обладнання,   комп'ютерної,
розмножувальної, медичної та іншої техніки. До цієї категорії
відносяться видатки, пов'язані з придбанням  матеріалів  для
поточного ремонту приміщень, обладнання механізмів та/або оплата
послуг сторонніх організацій, з ведення цих робіт, якщо це
передбачено кошторисом;
   код 1138 - послуги: зв'язку, а саме: абонентна плата за
телефон і міжміські та міжнародні розмови, факсимільний зв'язок,
електронну  пошту,  оплата  поштових  відправлень,  включаючи
телеграми, листи, бандеролі тощо. Сюди ж відносяться видатки на
обслуговування та утримання внутрішньої телефонної станції. До
цього ж коду відносяться видатки, пов'язані з наданням послуг
зв'язку, мобільний зв'язок, Інтернет тощо;
   код 1139 - оплата інших послуг та інші видатки, що включають
оплату робіт та професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств
та організацій згідно з укладеними договорами та угодами: з
бухгалтерського  аудиту,  юридичних,  інформаційно-лічильних,
консультативних  послуг, оплата послуг з обробки інформації;
видатки на страхування:  особисте,  страхування  власних  та
орендованих  приміщень  відповідно до чинних законодавчих та
нормативних актів, медичного страхування, видатки на охорону, у т.
ч. позавідомчу та протипожежну охорону; заходи щодо охорони праці
та техніки безпеки; видатки на палітурні та поліграфічні роботи
(рекламні буклети, візитки, запрошення, посвідчення, що надаються
населенню, інформаційні бюлетні, видання книг, довідників тощо),
плата за отримання ліцензій та за акредитацію у встановлених
законами України випадках.
   Наказом Міністерства фінансів України від 12.11.93 р. N 88
( z0182-93 ) визначено, що до представницьких видатків відносяться
видатки, пов'язані з проведенням офіційного прийому представників
інших  установ,  їх  транспортним  забезпеченням,  культурною
програмою, придбанням подарунків, буфетним обслуговуванням під час
переговорів, оплатою послуг перекладача, який не знаходиться у
штаті установи. Ці видатки здійснюються відповідно до угод,
укладених з організацією надавачем послуг.
   За цим  же  кодом  передбачаються витрати на проїзд та
проживання свідків та потерпілих під час судового розгляду, а
також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів
при проведенні експертиз.
   Сюди ж відноситься придбання послуг лікувальних, оздоровчих,
медичних закладів, передбачених законодавством, побутових установ,
закладів харчування тощо.
   До цього коду відноситься також збір на обов'язкове пенсійне
страхування, що справляється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.98 р. N 1740 ( 1740-98-п ) "Про
затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку
купівлі валюти для відряджень або утримання бюджетних установ
тощо.
   Крім того, сюди відносяться обов'язкові платежі до бюджету,
які відповідно до законодавства здійснюють бюджетні організації за
рахунок бюджетних коштів (крім податку з власників транспортних
засобів та  прибуткового  податку  з  трансфертних  платежів
населенню), передбачених на їх утримання, та оплата внесків
громадським організаціям, якщо це  обумовлено  законодавством
України.
   Сюди ж відносяться штрафи до Пенсійного фонду за рішеннями
суду (за фіктивно надані довідки тощо). Також до цього коду
відносяться інші штрафні санкції, що сплачуються за рішеннями
суду.
   За цим же кодом передбачаються видатки за  ліцензування
(реєстраційна плата), видатки на сплату держмита тощо.
        Видатки на відрядження (код 1140)
   До цієї категорії відносяться видатки на оплату проїзду,
добових, квартирних під  час  службових  відряджень;  оплату
підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних
виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні
заклади, на сесії, семінари, наради і конференції, тобто всі
видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів
у випадках, передбачених законодавством України.
   За цим кодом обліковуються видатки на придбання службових
проїзних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами.
   Сюди ж відносяться надбавки  до  заробітної  плати,  що
виплачуються у передбачених рішеннями Уряду випадках окремим
категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження
(добових, квартирних).
   До цього ж  коду  відносяться  видатки  на  відрядження
працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, наради,
з'їзди наукового характеру, а також різного роду поїздки з
науковою  метою, відрядження викладачів, проїзд на виробничу
практику студентів, учнів.
    Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт
        та заходи спеціального призначення,
     що мають загальнодержавне значення (код 1150)
   Ця категорія  включає  придбання  товарів  військового
призначення, військової техніки, військове будівництво (крім житла
для  військовослужбовців,  гуртожитків,  будівництва  об'єктів
соціально-культурного  та  побутового  призначення,  придбання
довгострокового   обладнання   для   дитячих   установ,
соціально-культурних закладів тощо, що не відносяться до заходів
спеціального призначення). Сюди ж відносяться видатки спеціального
призначення та видатки на послуги, пов'язані зі спеціальним
призначенням:
   - інженерне обладнання - придбання в межах штатів і належних
норм, утримання і ремонт інженерного обладнання;
   - озброєння  - придбання згідно з установленими нормами
озброєння, боєприпасів, військово-хімічного майна, оптичних та
навчальних стрілецьких приладів, утримання і зберігання всіх видів
озброєння тощо;
   - автобронетанкова техніка - придбання в межах штатів і
установлених норм автомобілів різного призначення, автобусів,
мотоциклів,   моторолерів,   тракторів,  тягачів,  танків,
бронетранспортерів, бойових машин піхоти, інших видів бойових,
спеціальних машин тощо, придбання і виготовлення спецкузовів,
утримання авторемонтних баз тощо;
   - авіаційна техніка - придбання літаків, гелікоптерів, їх
силових установок, обладнання, видатки на утримання, експлуатацію
і ремонт авіаційної техніки, монтаж, утримання і поточний ремонт
паркового та іншого обладнання, видатки на маскування авіаційної
техніки;
   - кораблі і морська  техніка  -  придбання  (будування,
виготовлення), утримання та ремонт кораблів, катерів, суден,
плавпричалів,  плавказарм,  корабельних  артщитів  та  інших
плавзасобів, озброєння, морської техніки, військово-технічного
майна;
   - мостіння,  асфальтування,  бетонування  смуг,  доріг,
розвантажувальних майданчиків, обладнання заїздів до та  від
основних доріг тощо;
   - засоби зв'язку та спеціальна техніка - придбання, утримання
та   ремонт  засобів  та  майна  зв'язку,  спеціальної
електронно-обчислювальної  техніки  та  іншого  обладнання  й
апаратури, які використовуються для потреб зв'язку, будівництво,
реконструкція і капітальний ремонт ліній зв'язку і технічних
споруд об'єктів зв'язку, плата стороннім організаціям за ремонт і
перевірку вимірювальних приладів і засобів зв'язку, установка
телевізійних антен тощо;
   - службові тварини - видатки на придбання та утримання собак,
коней та інших службових тварин, передбачених штатами, придбання й
утримання інвентарю для заготівлі і зберігання кормів, утримання і
ремонт обозу та обозного майна тощо;
   - видатки на бойову підготовку - видатки на  тактичну,
стрілецьку  і  спеціальну  підготовку  військовослужбовців,
обладнання, утримання і ремонт навчальних об'єктів, ремонт і
утримання грунтових доріг і низьководних мостів на території
навчальних центрів полігонів, обладнання й утримання навчальних
класів, проведення військових тактичних і тактично-спеціальних
навчань тощо;
   - капітальне будівництво, капітальний ремонт будов і споруд
військових частин, установ, підприємств і організацій (крім житла
для  військовослужбовців,  гуртожитків,  будівництва  об'єктів
соціально-культурного  та  побутового  призначення;  придбання
довгострокового   обладнання   для   дитячих   установ,
соціально-культурних закладів тощо, що не відносяться до заходів
спеціального призначення);
   - придбання, утримання та ремонт транспортних засобів, оплата
транспортних  послуг,  у  т.ч.  придбання  паливно-мастильних
матеріалів, капітальний і  поточний  ремонт  автомобілів  та
транспортних засобів, планово-технічне обслуговування, придбання
запчастин, а також видатки на страхування автомобіля, проїзд по
платних  дорогах  (тунелях),  інші  збори,  які  передбачені
нормативними та законодавчими актами, оформлення прав водія,
страхування водія, технічний огляд транспортного засобу, податок з
власників транспортних засобів тощо.
     Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)
   Сюди відносяться платежі з оплати бюджетними  установами
(організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи
оплату енергоносіїв для виробничих потреб:
   - код 1161 - оплата теплопостачання;
   - код 1162 - оплата водопостачання і водовідведення;
   - код 1163 - оплата електроенергії;
   - код 1164 - оплата природного газу - включаючи оплату послуг
з його транспортування;
   - код 1165 - оплата інших комунальних послуг (утримання в
чистоті будівель, дворів, вивіз сміття, дезінфекція приміщень,
обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата
за радіоточки тощо);
   - код 1166 - оплата інших енергоносіїв - дров, мазуту, торфу,
вугілля тощо.
     Дослідження і розробки, державні програми (1170)
   До цієї  категорії  відносяться  видатки, передбачені на
реалізацію програм, що передбачають оплату різноманітних послуг,
наданих сторонніми установами та організаціями, у ціну яких
входять витрати установи - надавача послуг (у т.ч. заробітна
плата), але не вимагається розмежування цих витрат. Витрати на
геологорозвідувальні та топографогеодезичні роботи,  а  також
витрати,  пов'язані  з  виконанням  робіт  з  типового  та
експериментального проектування  та  послуг  науково-дослідних
організацій, інших установ, як державних, так і госпрозрахункових,
з реалізації державних багатоцільових та інших програм,  що
здійснюються відповідно до укладених угод. Сюди ж включається
оплата послуг підприємств, організацій з виконання багатоцільових
програм (проектів).
   До цієї  категорії  відносяться  витрати  з  виконання
національних  (державних)  багатоцільових  програм, що носять
комплексний характер, оплата яких здійснюється  на  підставі
укладених  угод  з  виконавцями проектів програм (наприклад,
Національна космічна програма, організація Антарктичної експедиції
тощо).
   До цього ж коду відноситься збір на обов'язкове пенсійне
страхування, що справляється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 03.11.98 р. N 1740 ( 1740-98-п ) "Про
затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку
закупівлі валютних коштів з метою обслуговування державного боргу
та виконання функцій держави з міжнародної діяльності.
   Сюди ж відносяться витрати, пов'язані з прийомом офіційних
іноземних делегацій в Україні, а також з реалізацією програм
міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок,
фестивалів, днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено
видатками на міжнародну діяльність.
   До цього коду  відноситься  оплата  послуг  з  типового
проектування. Це витрати, пов'язані з виконанням робіт з типового
й експериментального проектування, зі складання загальнодержавних
норм, технічних умов та технічних інструкцій щодо досліджень,
проектування і будівництва, а також розробки схем генеральних
планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних
геологічних процесів, проектів забудов міст і сіл та інших
проектних робіт, що проводяться за рахунок бюджетних коштів.
   Сюди ж включається оплата науково-дослідних послуг. Це оплата
послуг бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким іншим установам та
організаціям за надані науково-дослідні послуги (на підставі
укладених угод).
   До цього ж коду відноситься оплата виконання інших державних
програм. До цієї категорії відносяться видатки на виконання робіт
відповідно до укладених угод з підприємствами (організаціями),
наприклад: молодіжні програми і заходи державних органів у справах
сім'ї і жінок; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань;
підготовка  й  участь національних збірних команд України в
Олімпійських та Параолімпійських іграх, програми та заходи в
галузі культури та мистецтва; витрати, пов'язані з виготовленням
дипломних та курсових робіт (фільмів) студентами кінофакультетів;
проведення учнівських олімпіад, конкурсів тощо.
   До цього коду включається оплата  робіт  з  докорінного
поліпшення  земель;  проведення  земельної  реформи;  хімічна
паспортизація земель; заходи по боротьбі із шкідниками і хворобами
сільськогосподарських рослин; протиепізоотичні заходи.
   Сюди ж входять послуги з дослідження і прикладні розробки в
галузі  сільського  господарства,  охорони  і  раціонального
використання водних ресурсів, земель, мінеральних ресурсів.
   До цього  коду  відноситься  проведення окремих заходів,
пов'язаних з проведенням виборів та референдумів.
   До цього ж коду відносяться видатки, пов'язані з оплатою
згідно із чинним законодавством  підготовки,  перепідготовки,
підвищення кваліфікації кадрів за договорами.
    Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями (1200)
   Під процентами розуміють платежі за користування грошовими
позиками. Ці платежі відрізняються від  виплати  (погашення)
основної суми боргу, яка класифікується як фінансування, а також
від комісійних зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні
боргових зобов'язань.
   Незважаючи на те, що сума процентів може накопичуватися
постійно, її величина повинна показуватися на момент платежу. У
випадку  дисконтних  цінних  паперів,  коли  сума  проценту
вираховується раніше, процент обчислюється як різниця між ціною
емісії і ціною погашення цінного паперу, а реєстрація провадиться
на момент фактичного погашення боргу банківським установам, у тому
числі виплата процентів за позичками Національного банку України;
виплата  процентів комерційним банкам; за іншими внутрішніми
позичками; виплати процентів за зовнішнім державним боргом.
        Субсидії і поточні трансферти (1300)
   До цієї категорії відносяться всі  невідплатні  державні
платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються на поточні
цілі. Таким чином, виключаються  капітальні  трансферти,  що
надаються з метою фінансування видатків на придбання капітальних
активів або збільшення фінансового капіталу отримувача.
   Під субсидіями розуміють усі невідплатні поточні виплати
підприємствам, які не  передбачають  компенсації  у  вигляді
спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на
проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням
збитків державних підприємств.
   Трансфертні платежі є невідплатними і безповоротними і не
являють собою придбання товарів чи послуг, надання кредиту або
виплату непогашеного боргу. Трансферти населенню можуть надаватись
як у готівковій формі, так і шляхом оплати рахунків.
   Код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) - це поточні платежі юридичним особам,
які включають субсидії державним підприємствам, субсидії установам
та організаціям, субсидії підприємствам та організаціям сільського
господарства, субсидії на покриття збитків підприємств, державна
підтримка підприємств, приріст обігових коштів, інші субсидії. За
зазначеним кодом здійснюються тільки поточні видатки одержувачів
бюджетних коштів, а капітальні видатки - за кодом 2410.
   Код 1320 - поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів - це кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи
дотації бюджетам інших рівнів); інші поточні трансферти органам
державного управління.
   Код 1340 - поточні трансферти населенню.
   Трансферти населенню - це поточні платежі фізичним особам,
які передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть
бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або
компенсування певних видів витрат, наприклад, на харчування,
комунальні послуги, оплата проїзду тощо. До цієї категорії також
включається допомога інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії,
пенсії, путівки на оздоровлення. Прибутковий податок та всі
платежі відповідно до  діючого  законодавства  із  цих  сум
передбачаються за цим же кодом.
   Код 1341 - виплата пенсій і допомоги (у тому числі всі
компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи"  (  796-12  );  регресні  виплати;
відшкодування бюджетними організаціями пільгових  пенсій  при
достроковому виході на пенсію тощо).
   Код 1342 - стипендії (крім стипендій, які призначаються
Президентом, Кабінетом Міністрів України); доплати до стипендії;
матеріальна допомога студентам, учням, аспірантам, докторантам.
   Код 1343 - інші поточні трансферти населенню, включаючи
оплату безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (у тому
числі проживання депутатів у готелях); додаткові виплати населенню
на покриття витрат на придбання твердого палива та скрапленого
газу; з оплати житлово-комунальних послуг (якщо зазначені видатки
передбачені діючим законодавством); одноразову грошову допомогу
громадянам, що постраждали від стихійного лиха; виплати за шкоду,
заподіяну здоров'ю; відшкодування моральних збитків;  премії,
гранти та стипендії, які призначаються Президентом, Кабінетом
Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій
наук; інші виплати громадянам відповідно до законодавства України
та рішень місцевих органів самоврядування; матеріальна допомога
студентам і учням із числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися
без батьківського  піклування;  винагорода  в  грошовій  або
натуральній формі за участь на рятувальних роботах або в інших
надзвичайних ситуаціях; повернення заощаджень громадян тощо.
   Код 1350 - поточні трансферти за кордон.
   Трансферти за  кордон  включають  в  себе  невідплатні,
безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям,
наднаціональним органам,  некомерційним  зарубіжним  закладам;
членські внески до міжнародних організацій.
          КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (2000)
   Під капітальними  видатками  розуміють  платежі  з метою
придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів
товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що
передаються отримувачам з метою придбання ними подібних активів,
компенсації  втрат,  пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням
основних фондів.
   Придбання основного капіталу (2100) передбачає витрати на
нові або існуючі товари тривалого користування, які купуються або
створюються  власними  силами.  До основних засобів належать
необоротні активи, які мають матеріальну форму і вартість яких
становить  більше  500  гривень за одиницю (комплект). Сюди
відносяться такі види товарів тривалого користування, як нерухомі
основні фонди, у тому числі житлові споруди, меблі, обладнання,
прилади, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби,
устаткування, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники
тощо. Ця категорія охоплює  також  платежі,  направлені  на
модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу,
підвищення його продуктивності, покращення  віддачі  основних
фондів.
   Код 2110 - придбання обладнання і предметів довгострокового
користування.
   Сюди включається придбання виробничого обладнання і предметів
довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних
вкладень за багатоцільовими програмами (проектами). За цим кодом
обліковуються також видатки на придбання племінної худоби, інших
тварин, зокрема службових собак (крім тих, що обліковуються за
кодом 1150), у тому числі:
   - придбання  виробничого   обладнання   і   предметів
довгострокового користування для підприємств (установ) і для
реалізації багатоцільових проектів (програм), а також видатки з
монтажу  та техналадки, якщо це обумовлено угодою. До цієї
категорії  відноситься  придбання  бюджетними  установами  й
організаціями  виробничого  обладнання;  запасних  частин  до
транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю (комплект)
відносяться  до  основних  засобів,  транспортних  засобів,
спецавтомобілів, приладів, машин, вузлів, механізмів, двигунів,
верстатів,  бурового  устаткування,  геодезичних інструментів,
науково-дослідних приладів, спеціальних  креслярських  столів,
обладнання  для  санаторіїв,  лікувальних закладів та іншого
виробничого обладнання довгострокового користування. Сюди також
включається  придбання  виробничого  обладнання  і  предметів
довгострокового користування в межах виділених обсягів капітальних
вкладень за багатоцільовими програмами (проектами);
   - придбання  невиробничого  обладнання  і   предметів
довгострокового користування для підприємств (установ) і для
реалізації багатоцільових проектів (програм). До цієї категорії
відносяться видатки бюджетних установ на придбання канцелярських
меблів, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для
медичних  та  лікувально-профілактичних  закладів,  а  також
спеціальних меблів для закладів  культури,  комп'ютерної  та
розмножувальної техніки, спортивного обладнання, протипожежного
приладдя, обладнання для їдалень,  буфетів  тощо,  включаючи
автомобілі, що використовуються на невиробничі цілі. Сюди ж
відносяться витрати на поповнення музейних фондів, книг  та
періодичної літератури для бібліотечних фондів. До цієї категорії
відносяться видатки на придбання та випуск підручників  для
бібліотечних фондів навчальних закладів. Сюди також включається
придбання предметів довгострокового користування в межах виділених
обсягів  капітальних  вкладень  за багатоцільовими програмами
(проектами).
   До цього ж коду відносяться видатки на придбання зброї та
боєприпасів для установ та організацій, які відповідно до діючого
законодавства мають право на її придбання, але не мають видатків
за кодом 1150.
   До цієї ж категорії входять платежі до Пенсійного фонду при
купівлі валюти на придбання обладнання:
   Код 2120 - капітальне будівництво (придбання):
   код 2121 - будівництво (придбання) житла, у  т.ч.  для
військовослужбовців), а також державний житловий фонд, гуртожитки
тощо;
   код 2122 - будівництво (придбання) адміністративних об'єктів
(об'єкти, які є власністю органів державної влади);
   код 2123 - інше будівництво (придбання), що не включене в
позиції 2121-2122.
   Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні
видатки на придбання будівель (виробничого  і  невиробничого
призначення) бюджетними організаціями та установами обліковуються
за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об'єктів.
   Також за цим кодом обліковуються видатки на реконструкцію
об'єктів, які здійснюються за кодами функціональної класифікації,
що входять до розділу 150000 "Будівництво".
   За кодами 2121-2123 обліковуються будівельні матеріали, які
купують  за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне
будівництво і використовуються в процесі будівельних робіт.
   Коди 2121-2123  включають  в  себе  також обладнання до
встановлення, а  саме:  готові  до  встановлення  будівельні
конструкції і деталі. До них відносяться металеві, залізобетонні і
дерев'яні  конструкції,  збірні  елементи,  обладнання  для
опалювальної,  вентиляційної,  санітарно-технічної  системи,
обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до
встановлення (тобто те, що існує тільки вмонтованим, вбудованим, а
також комплекти запасних частин такого обладнання), машини та
механізми, необхідні для ведення будівельних робіт, обладнання та
прилади, якщо це обумовлено кошторисом на будівництво.
   Код 2130 - капітальний ремонт, реконструкція та реставрація,
у тому числі:
   код 2131 - капітальний ремонт та реконструкція житлового
фонду;
   код 2132  -  капітальний  ремонт  та  реконструкція
адміністративних об'єктів;
   код 2133 - капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів
(у тому числі капітальний ремонт автомобілів та обладнання і
придбання  запчастин  до них, якщо вони входять у вартість
капітального ремонту);
   код 2134  -  реставрація  пам'яток  культури,  історії,
архітектури.
   За кодами 2131-2134 обліковуються будівельні матеріали, які
купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальний
ремонт, реконструкцію та реставрацію і використовуються в процесі
ремонтних робіт.
   Необхідно мати на увазі, що по кодах 2110-2130 здійснюються
лише витрати бюджетних установ та організацій. Видатки з бюджету
на придбання основного капіталу для госпрозрахункових або інших
підприємств (організацій) відносяться до категорії "Капітальні
трансферти".
     Створення державних запасів і резервів (2200)
   Сюди включаються витрати на закупівлі товарів для створення
стратегічних та надзвичайних запасів, запасів зерна та інших
товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема
державні фонди дорогоцінних металів та каміння, а також державний
матеріальний резерв. Не включаються звичайні запаси або оборотні
матеріальні засоби, а також резервні фонди.
     Придбання землі і нематеріальних активів (2300)
   Ця категорія охоплює видатки з придбання землі,  лісів,
внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних
об'єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість  землі
неможливо відділити від вартості споруди, сплачена сума повинна
відображатися повністю на придбання того компоненту, який є
переважаючим. Також сюди включається оплата права на використання
надр. Сюди ж відноситься придбання нематеріальних активів. Поняття
"нематеріальні активи" включає в себе:
   - права користування природними ресурсами (право користування
надрами, геологічною та іншою інформацією тощо);
   - права користування майном (земельною ділянкою, будівлею),
права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки,
фірмові назви тощо);
   - права на об'єкти промислової власності (право на винаходи,
промислові зразки, сорт рослини, породи тварин, ноу-хау, захист
від недобросовісної конкуренції тощо);
   - авторські та суміжні права (літературні та музичні твори,
програми для ЕОМ, бази даних тощо);
   - придбання програм для обчислювальної техніки, бази даних;
   - інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності,
використання економічних та інших привілеїв тощо);
   - гудвіл.
   До цієї ж категорії відноситься  сплата  роялті,  тобто
періодичні  відрахування,  які за ліцензійною угодою сплачує
ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди -
винаходом,  патентом,  виданням  книги,  прокатом кінофільму,
постановкою п'єси, виконанням авторської музики.
          Капітальні трансферти (2400)
   Капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі
органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення
фінансових вимог. Вони передбачені на придбання  капітальних
активів, компенсації втрат, пов'язаних з пошкодженням основного
капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. До цієї категорії
включаються також трансфертні платежі підприємствам для покриття
збитків, акумульованих ними протягом ряду років, або таких, які
виникли  в  результаті  надзвичайних  обставин.  Капітальними
трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які
носять одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і
для їх отримувача (бенефіціара). Кошти,  що  виділяються  з
Державного  бюджету  як капітальні трансферти, мають цільове
призначення.
   Платежі органів  державного управління, що являють собою
інвестиції в акціонерний капітал підприємств або  підлягають
поверненню в майбутньому, відносяться не до даної категорії, а до
кредитування:
   код 2410 - капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям);
   код 2420  -  капітальні  трансферти  органам  державного
управління інших рівнів;
   код 2430 - капітальні трансферти населенню;
   код 2440 - капітальні трансферти  за  кордон  включають
невідплатні, безповоротні платежі органів державного управління,
призначені для здійснення капітальних витрат, що передаються іншим
країнам,  міжнародним  організаціям,  наднаціональним органам,
некомерційним установам та іншим економічним одиницям, що не є
резидентами даної економіки;
   код 2450 - капітальні трансферти до бюджету розвитку - це
кошти, які перераховуються із загального фонду до спеціального
фонду в межах одного бюджету за відповідним рішенням (згідно зі
статтею 71 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).
          НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ (3000)
   До цієї категорії відносяться видатки з резервних фондів
Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради
міністрів  Автономної  Республіки Крим, обласних та місцевих
адміністрацій, виконкомів місцевих рад.
      КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ (4000)
   До цієї категорії відносяться платежі бюджетів усіх рівнів, у
результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших
економічних одиниць, які передбачають обов'язкове  повернення
коштів.
   Метою таких платежів є проведення економічної політики, а не
управління ліквідністю або отримання прибутків.
   За наявності бюджетних призначень видатки за цим  кодом
повинні здійснюватися тільки при наданні додатка до кошторису -
розшифровки.
   Виходячи із цього, сюди відноситься надання кредитів та їх
повернення за такою деталізацією:
   код 4100  -  надання внутрішніх кредитів з вирахуванням
погашення передбачає кредитування (мінус  погашення)  органів
управління  інших  рівнів,  державних підприємств, фінансових
установ. Окремо виділено надання кредитів та повернення кредитів.
   Надання внутрішніх кредитів (код 4110) подається в такій
розшифровці:
   код 4111 - надання кредитів органам управління інших рівнів,
включаючи державні позабюджетні фонди;
   код 4112  -  надання  кредитів підприємствам, установам,
організаціям;
   код 4113 - надання інших внутрішніх кредитів, у тому числі
кредити для населення.
   Повернення внутрішніх кредитів (код 4120) включає в себе
кредити:
   код 4121 - повернення кредитів органами державного управління
інших рівнів, включаючи державні позабюджетні фонди;
   код 4122 - повернення кредитів підприємствами, установами,
організаціями;
   код 4123 - повернення інших внутрішніх кредитів.
   Код 4200 - надання зовнішніх  кредитів  з  вирахуванням
погашення включає в себе кредитування і платежі в рахунок його
погашення,  які  надаються  зарубіжним  країнам,  міжнародним
організаціям, підприємствам, приватним особам та іншим економічним
одиницям за такою деталізацією:
   код 4210 - надання зовнішніх кредитів;
   код 4220 - повернення зовнішніх кредитів.
 
 "Баланс-Бюджет", N 3, березень, 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка