Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи щодо визначення переліку підприємств та урегулювання відповідних сум заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуюч...


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 232 від 01.08.2001
 
 
  Про організацію роботи щодо визначення переліку підприємств
  та  урегулювання  відповідних  сум  заборгованості  за
  бюджетними  позичками,  наданими  державним  та  іншим
  сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і
  господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні
              підприємства
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
    N 271 ( v0271555-01 ) від 18.09.2001 )
 
   З метою забезпечення виконання спільного наказу Міністерства
аграрної політики України і Міністерства фінансів України від 11
липня 2001 року N 207/335 ( z0602-01 ) "Про затвердження Порядку
визначення переліку підприємств та урегулювання відповідних сум
заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та
іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і
господарювання  через  обслуговуючі, заготівельні і переробні
підприємства", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України
17 липня 2001 року за N 602/5793 (далі - Порядок) Н А К А З У Ю:
   1. Створити комісію по узагальненню пропозицій Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь  сільського  господарства  і продовольства обласних
державних адміністрацій по визначенню переліку підприємств і
відповідних сум заборгованості, що підлягають урегулюванню згідно
зазначеного Порядку та погодження з Кабінетом Міністрів України
відповідних сум, що підлягають врегулюванню по областях (додаток
1).
   2. Затвердити заходи щодо організації роботи по врегулюванню
заборгованості відповідно до Порядку (додаток 2).
   3. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій у місячний термін
подати Міністерству аграрної політики України у встановленому
порядку:
   3.1. Перелік підприємств (організацій) та відповідних сум
заборгованості, що підлягають урегулюванню згідно зі статтями 1.2
Закону України "Про врегулювання заборгованості за бюджетними
позичками,  наданими державним та іншим сільськогосподарським
підприємствам усіх форм  власності  і  господарювання  через
обслуговуючі,  заготівельні  і  переробні  підприємства  та
реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і  зборів
(обов'язкових платежів) переробних підприємств агропромислового
комплексу" ( 2237-14 ) за формами, зазначеними в Порядку.
   3.2. Забезпечити  виконання  затверджених  заходів  щодо
організації і  якісного  виконання  роботи  по  врегулюванню
заборгованості згідно з Порядком.
   3.3. Інформувати Мінагрополітики України до 15 числа місяця.
наступного за звітним, про оформлені протоколи, а інформацію про
оформлені протоколи врегулювання заборгованості за бюджетними
позичками, наданими згідно з додатком 2 до Порядку, надавати в
розрізі підприємств.
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Лузана Ю.Я.
 
 Міністр                        І.Кириленко
                       Додаток 1
                 до наказу Мінагрополітики України
                 від 1 серпня 2001 р. N 252
             Склад комісії
   по узагальненню пропозицій Міністерства агропромислового
   комплексу Автономної Республіки Крим головних управлінь
   сільського  господарства  і  продовольства  обласних
   державних  адміністрацій  по  визначенню  переліку
   підприємств і  відповідних  сум  заборгованості, що
           підлягають урегулюванню
   Лузан Юрій Якович - перший заступник Міністра, голова робочої
групи
   Зуб Григорій   Іванович   -   начальник  Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики
   Меньківська Віра  Андріївна  -  заступник  начальника
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
   Кірсенко Лариса Василівна - начальник управління податкової
політики, врегулювання взаємовідносин з  бюджетом  та  інших
обов'язкових платежів  Департаменту  фінансово-кредитної  та
податкової політики
   Малашенко Ольга Петрівна - заступник начальника управління -
начальник  відділу  боргових  зобов'язань  підприємств  АПК
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
   Чернелевська Валентина Василівна  -  головний  спеціаліст
відділу  боргових  зобов'язань  підприємств  АПК Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики
   Мельниченко Віталій Володимирович - начальник управління,
заступник  начальника  Департаменту  розвитку   соціальної
інфраструктури сільської місцевості
   Мотруніч Дмитро  Олександрович  -  начальник  управління,
заступник   начальника  Департаменту  розвитку  соціальної
інфраструктури сільської місцевості
   Лук'янчук Володимир  Іванович  -  заступник  начальника
управління, начальник відділу впровадження інвестиційних проектів
та реформування в будівництві Департаменту розвитку соціальної
інфраструктури сільської місцевості
   Сушко Валентина  Іванівна  - головний спеціаліст відділу
впровадження інвестиційних проектів та реформування в будівництві
Департаменту  розвитку  соціальної  інфраструктури  сільської
місцевості
   Бочковська Світлана  Михайлівна  -  начальник  Юридичного
управління
   Лавріненко Людмила  Іванівна  -  начальник  Управління
організації методології бухгалтерського обліку та  фінансової
звітності
   Приходько Наталія Леонідівна - начальник сектора зобов'язань
перед бюджетом Державного казначейства України (за згодою)
   Совенко Ольга Миколаївна - начальник відділу зерна Державного
агентства з управління державним матеріальним резервом (за згодою)
   Бірюков Олег Васильович - директор Департаменту боргових
зобов'язань - заступник голови правління ДАК "Хліб України" (за
згодою)
   Столярчук Ніна Миколаївна - начальник управління боргових
зобов'язань ДАК "Хліб України" (за згодою)
   Мартишок Іван Васильович - заступник начальника Департаменту
ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва
   Логвінський Юрій Якович - начальник управління прогнозування
та розвитку ринку матеріально-технічних ресурсів Департаменту
науково-технічної політики
   Лобода Микола  Васильович  -  голова  правління  ВАТ
"Агрохімцентр" (за згодою)
   Запорожець Микола  Андрійович  -  заступник  генерального
директора  -  начальник  управління  економічної політики та
фінансового супроводження державного підприємства "Украгротех" (за
згодою)
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінагрополітики
N 271 ( v0271555-01 ) від 18.09.2001 )
                      Додаток 2
                 до наказу Мінагрополітики України
                 від 1 серпня 2001 р. N 232
               Заходи
   щодо організації роботи по врегулюванню заборгованості
         відповідно Порядку ( z0602-01 )
 
-----------------------------------------------------------------------
|   Зміст заходів   | Термін   |Відповідальні за |Контролюють |
|            |виконання  | виконання   |виконання  |
|------------------------+------------+-----------------+-------------|
|1. Провести семінари з |серпень   |Департамент   |Лузан Ю.Я., |
|відповідальними     |2001    |фінансово-    |Яковенко   |
|працівниками еконо-   |року    |кредитної та   |В.П.,    |
|мічних служб      |      |податкової    |Керівники  |
|підприємств, районних  |      |політики, Депар- |Мінагропрому |
|управлінь (відділів),  |      |тамент розвитку |АР Крим,   |
|Мінагропрому АР Крим,  |      |соціальної    |головних   |
|головних управлінь   |      |інфраструктури  |управлінь  |
|сільського господарства |      |сільської    |сільського  |
|і продовольства     |      |місцевості,   |господарства |
|облдержадміністрацій  |      |Управління    |і      |
|            |      |організації і  |продовольства|
|            |      |методології   |облдержад-  |
|            |      |бухгалтерського |міністрацій |
|            |      |обліку та    |       |
|            |      |фінансової    |       |
|            |      |звітності,    |       |
|            |      |Мінагропром АР  |       |
|            |      |Крим, головні  |       |
|            |      |управління    |       |
|            |      |сільського    |       |
|            |      |господарства і  |       |
|            |      |продовольства  |       |
|            |      |облдержадмі-   |       |
|            |      |ністрацій    |       |
|------------------------+------------+-----------------+-------------|
|2. Визначити разом з  |серпень   |Мінагропром АР  |Керівники  |
|обласними органами   |2001    |Крим, головні  |Мінагропрому |
|Державного казначейства |року    |управління    | АР Крим,  |
|та Пенсійного фонду за |      |сільського    |головних   |
|погодженням з Радою і  |      |господарства і  |Управлінь  |
|міністрів АР Крим та  |      |продовольства  |сільського  |
|обласними державними  |      |облдержадмі-   |господарства |
|адміністраціями переліки|      |ністрацій    |і      |
|підприємств та     |      |         |продовольства|
|відповідних сум     |      |         |облдержад-  |
|заборгованості, що   |      |         |міністрацій |
|підлягають врегулюванню |      |         |       |
|за станом на 1 січня  |      |         |       |
|2000 року        |      |         |       |
|------------------------+------------+-----------------+-------------|
|3. Забезпечити в    |серпень   |Мінагропром АР  |Керівники  |
|місячний  термін після |2001    |Крим головні   |Мінагропрому |
|набрання чинності    |року    |управління    | АР Крим  |
|Порядку своєчасне    |      |сільського    |головних   |
|подання Мінагрополітики |      |господарства і  |управлінь  |
|переліку підприємств та |      |продовольства  |сільського  |
|і відповідних сум що  |      |облдержадмініст- |господарства |
|підлягають врегулюванню,|      |рацій      |і      |
|згідно з Порядком    |      |         |продовольства|
|            |      |         |облдержад-  |
|            |      |         |міністрацій |
|------------------------+------------+-----------------+-------------|
|4. Проводити      |протягом  |Мінагропром АР  |Керівники  |
|врегулювання      |дії Закону |Крим, головні  |Мінагропрому |
|заборгованості в    |України від |управління    | АР Крим,  |
|порядку та       |18 січня  |сільського    |головних   |
|на умовах, визначених  |2001 року  |господарства і  |управлінь  |
|відповідними пунктами і,|N 2237-III |продовольства  |сільського  |
|статтями Закону України |( 2237-14 ) |облдержад-    |господарства |
|"Про врегулювання    |після    |міністрацій   |і      |
|заборгованості за    |введення в |         |продовольства|
|бюджетними позичками,  |дію     |         |облдержадмі- |
|наданими державним та  |зазначеного |         |ністрацій  |
|іншим          |Порядку   |         |       |
|сільськогосподарським  |( z0602-01 )|         |       |
|підприємствам усіх   |з 28 липня |         |       |
|форм власності і    |2001 року  |         |       |
|господарювання     |      |         |       |
|через обслуговуючі,   |      |         |       |
|заготівельні і     |      |         |       |
|переробні підприємства |      |         |       |
|та реструктуризацію   |      |         |       |
|заборгованості зі    |      |         |       |
|сплати податків і    |      |         |       |
|зборів (обов'язкових  |      |         |       |
|платежів)        |      |         |       |
|переробних підприємств |      |         |       |
|агропромислового    |      |         |       |
|комплексу" ( 2237-14 ) |      |         |       |
|за станом        |      |         |       |
|на січня 2000 року,   |      |         |       |
|Порядком проведення   |      |         |       |
|врегулювання      |      |         |       |
|заборгованості,     |      |         |       |
|затвердженим спільним  |      |         |       |
|наказом Мінагрополітики |      |         |       |
|та Мінфіну від     |      |         |       |
|11.07.2001 N 207/335  |      |         |       |
|( z0602-01 )      |      |         |       |
|(зареєстровано в    |      |         |       |
|Мін'юсті України 17   |      |         |       |
|липня 2001 року за   |      |         |       |
|N 602/5793)       |      |         |       |
-----------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка