Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрат, пов"язаних із достроковим виходом працівників на пенсію


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 331/39 від 06.08.2001       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2001 р.
                   за N 713/5904
 
   Про затвердження Порядку відшкодування Пенсійному фонду
   України з  Фонду  загальнообов'язкового  державного
   соціального страхування України на випадок безробіття
   витрат, пов'язаних із достроковим виходом працівників
              на пенсію
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
Н А К А З У Є М О:
   Затвердити Порядок відшкодування Пенсійному фонду України з
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття витрат, пов'язаних із достроковим
виходом працівників на пенсію (додається).
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                     І.Сахань
 
 Перший заступник Голови правління
 Пенсійного фонду України                А.Сорокін
 
 "Погоджено"
 постанова правління Фонду
 загальнообов'язкового державного
 соціального страхування України
 на випадок безробіття
 06.02.2001 р. N 32
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства праці та
                   соціальної політики України
                   та Пенсійного фонду України
                   06.08.2001 N 331/39
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 серпня 2001 р.
                   за N 713/5904
               Порядок
     відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду
     загальнообов'язкового державного  соціального
     страхування України на випадок  безробіття
     витрат,  пов'язаних із достроковим виходом
           працівників на пенсію
   1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ).
   2. Порядок визначає механізм відшкодування витрат, пов'язаних
з  виплатою пенсій особам, яким вони призначені достроково,
відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) на письмове
клопотання місцевих центрів зайнятості, на які покладені функції
робочих органів виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
(далі - центри зайнятості).
   3. Відшкодуванню підлягають суми пенсій, які виплачені в
період від їх призначення до досягнення особою встановленого
законодавством пенсійного віку (у тому числі на пільгових умовах)
з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень,
інших  доплат,  допомоги на поховання та коштів, витрачених
Пенсійним фондом на доставку цих пенсій та допомоги.
   4. Центри зайнятості, де до призначення пенсій перебували на
обліку громадяни, щомісяця до 2-го числа місяця,  у  якому
проводяться  виплати,  на  підставі подання місцевого органу
Пенсійного фонду (додаток 1) та списку осіб, яким достроково
призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість
населення" (  803-12  ) (додаток 2), із зазначенням прізвищ
громадян, сум пенсій та коштів, необхідних на виплату та доставку
пенсій,  перераховують  органам  Пенсійного  фонду  кошти на
фінансування виплат поточного періоду в розмірі місячної потреби
на ці виплати.
   Список осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до
Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12), подається
органом, який призначає пенсії місцевому органу Пенсійного фонду,
до 28-го числа місяця, що передує поточному. Подання та список
осіб, яким достроково призначена пенсія, подається  органами
Пенсійного фонду до місцевих центрів зайнятості до 1-го числа
поточного місяця.
   5. На підставі звіту про фактичні витрати на виплату та
доставку пенсій і допомоги на поховання, що відшкодовуються із
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття (додаток 3), та списку померлих
осіб, яким достроково була призначена пенсія відповідно до Закону
України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (додаток 4), центри
зайнятості проводять звірку списків  осіб,  яким  достроково
призначена пенсія відповідно до Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), та остаточний розрахунок щодо відшкодування
витрат органам Пенсійного фонду.
   Список померлих осіб, яким достроково була призначена пенсія
відповідно до  Закону  України  "Про  зайнятість  населення"
( 803-12 ), та звіт про фактичні витрати на виплату та доставку
пенсій і допомоги на поховання, що відшкодовуються із Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, подаються:
   органами, які  призначають  пенсії,  -  місцевим органам
Пенсійного фонду до 5-го числа наступного за звітним місяця;
   місцевими органами Пенсійного фонду - центрам зайнятості до
7-го числа наступного за звітним місяця.
   6. Результати звірки між центрами зайнятості та органами, які
призначають пенсії, оформлюються актом, один примірник якого
передається місцевим органам Пенсійного фонду.
   У разі потреби під час звірки органи, які призначають пенсії,
повинні надавати центрам зайнятості необхідну додаткову інформацію
щодо призначення та розміру пенсій.
 
 Начальник управління загальнообов'язкового
 державного соціального страхування
 Міністерства праці та соціальної політики
 України                         Г.Лесенко
 
 Начальник управління виконання
 бюджету Пенсійного фонду України            Т.Куваєва
                 Додаток 1
                 до пункту 4 Порядку відшкодування
                 Пенсійному фонду України з Фонду
                 загальнообов'язкового державного
                 соціального страхування України
                 на випадок безробіття  витрат,
                 пов'язаних із достроковим виходом
                 працівників на пенсію
             Подається до 1-го числа поточного місяця
             рай-, міськорганом Пенсійного фонду -
             рай-, міськцентру зайнятості
 
Кому подається __________________________
        (назва й адреса одержувача)
__________________________________________
 
Подавець _________________________________
        (назва й адреса подавця)
__________________________________________
               Подання
     щодо перерахування з Фонду загальнообов'язкового
     державного соціального страхування України на
     випадок  безробіття  витрат,  пов'язаних  із
      достроковим виходом працівників на пенсію,
          на __________ 200___ року
            (місяць)
   Відповідно до Порядку відшкодування Пенсійному фонду України
з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття витрат, пов'язаних із достроковим
виходом працівників на пенсію, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України
від 06.08.2001 N 331/39, на __________ 200__ року перерахуванню
підлягає ____________________ грн.  (згідно  зі  списком,  що
додається).
 
 Керівник         __________  ______________________
              (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер    __________  ______________________
             (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 "____"_________ 200__ р.
 
 Виконавець ___________________
 Тел. _________________________
                 Додаток 2
                 до пункту 4 Порядку відшкодування
                 Пенсійному фонду України з Фонду
                 загальнообов'язкового державного
                 соціального страхування України
                 на випадок безробіття  витрат,
                 пов'язаних із достроковим виходом
                 працівників на пенсію
           Подається: до 28-го числа місяця, що передує
           поточному,  рай-,  міськорганом,  який
           призначає  пенсії,-  рай-,  міськоргану
           Пенсійного фонду України;
           до 1-го числа поточного місяця -  рай-,
           міськорганом  Пенсійного фонду України -
           рай-, міськцентру зайнятості.
 
 Кому подається ___________________________
        (назва й адреса одержувача)
 Подавець ________________________________
        (назва й адреса подавця)
               Список
   осіб, яким достроково призначена пенсія відповідно до
      Закону України "Про зайнятість населення"
          на __________ 200__ року
             (місяць)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N  |Прізвище,|Адреса|  Сума призначеної   |  Сума витрат на    | Загальна сума витрат,  | Термін  |
|з/п|особо-| ім'я, |   |  пенсії на поточний   | доставку пенсії у   | пов'язаних із      |припинення|
|  |вого |  по  |   |   період, грн.    | поточному періоді,   |  достроковим виходом  | відшко- |
|  |рахун-|батькові |   |             |     грн.      | працівників на пенсію, | дування |
|  |ку  |     |   |             |             | грн.          |Пенсійному|
|  |   |     |   |--------------------------+-------------------------+--------------------------| фонду з |
|  |   |     |   |Загаль-| у тому числі   |За- | у тому числі   | Усього| у тому числі   | ФЗДССУ** |
|  |   |     |   |на   |------------------|галь-|-------------------|(гр. 5+|------------------|  на  |
|  |   |     |   |сума  |додат- | за   |на  | на  |  за  | гр. 8)|додаткова| за  | випадок |
|  |   |     |   |    |кова  |рахунок  |сума |доставку| рахунок |    |пенсія і |рахунок |безробіття|
|  |   |     |   |    |пенсія |коштів  |   |додатко-| коштів  |    |компенса-|коштів |     |
|  |   |     |   |    | і  |ФЗДССУ** |   |вої   |ФЗДССУ** |    |ція*   |ФЗДССУ**|     |
|  |   |     |   |    |компен-| на   |   |пенсії і|  на   |    |(гр.6+  | на  |     |
|  |   |     |   |    |сація* |випадок  |   |компен- | випадок |    |гр.9)  |випадок |     |
|  |   |     |   |    |    |безробіття|   |сації* |безробіття|    |     |безро- |     |
|  |   |     |   |    |    |(гр.5-  |   |    | (гр.8-  |    |     |біття  |     |
|  |   |     |   |    |    |гр.6)   |   |    | гр.9)  |    |     |(гр.7+ |     |
|  |   |     |   |    |    |     |   |    |     |    |     |гр.10) |     |
|---+------+---------+------+-------+-------+----------+-----+--------+----------+-------+---------+--------+----------|
| 1 | 2  |  3  | 4  |  5  | 6  |  7   | 8 | 9   |  10   |  11 |  12  | 13  |  14   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________
 * Додаткова пенсія і компенсація громадянам, які проживають на
  територіях радіоактивного забруднення, призначені відповідно до
  ст.37 і ст.51 Закону України "Про статус та соціальний захист
  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
  ( 796-12 ).
** ФЗДССУ на випадок безробіття - Фонд загальнообов'язкового
  державного  соціального  страхування  України  на  випадок
  безробіття.
   М.П.
 
 Керівник       ____________     ____________________
            (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер  ___________      ____________________
            (підпис)       (ініціали, прізвище)
 
 "____"____________ 200__ р.
                 Додаток 3
                 до пункту 5 Порядку відшкодування
                 Пенсійному фонду України з Фонду
                 загальнообов'язкового державного
                 соціального страхування України
                 на випадок безробіття  витрат,
                 пов'язаних із достроковим виходом
                 працівників на пенсію
            Подається: до 5-го числа наступного за
            звітним місяця рай-, міськорганом, який
            призначає пенсії, - рай-,  міськоргану
            Пенсійного фонду України; до 7-го числа
            наступного  за  звітним  місяця  рай-,
            міськорганом Пенсійного  фонду  - рай-,
            міськцентру зайнятості.
 
 Кому подається ______________________________
        (назва і адреса одержувача)
 Подавець ____________________________________
        (назва та адреса подавця)
                Звіт
    про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій і
    допомоги на поховання, що відшкодовуються з Фонду
    загальнообов'язкового   державного   соціального
      страхування України на випадок безробіття,
          за _____________ 200__ року
            місяць
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |Чисельність|Чисельність|Фактично виплачена пенсія (грн.)|Виплачена допомога на поховання |Витрати на доставку пенсії та   |Загальна сума витрат, пов'язаних |Перера- |Остаточний розрахунок   |
|      |пенсіонерів|померлих  |--------------------------------|     (грн.)         |допомоги на поховання (грн.)   |із достроковим виходом працівників|ховано |  за місяць       |
|      |(осіб)   |пенсіонерів|Загальна|у тому числі      |--------------------------------+----------------------------------|на пенсію (грн.)         |органам |  (грн.)         |
|      |      |(осіб)   | сума |-----------------------|Загальна| у тому числі     |Загальна| у тому числі      |----------------------------------|Пенсій- |---------------------------|
|      |      |      |    |додаткова |за рахунок | сума |-----------------------| сума |-------------------------| Усього | у тому числі      |ного  |за Пенсійним |за центром  |
|      |      |      |    |пенсія і  |коштів   |    |додаткова |за рахунок |    |додаткова |за рахунок  |(гр.4+ |-------------------------|фонду в |  фондом  |зайнятості  |
|      |      |      |    |компенса- |ФЗДССУ**  |    |пенсія і  |коштів   |    |пенсія і  |коштів    | гр.7+ |додаткова |за рахунок  |звітно- |(гр.16>гр.15)|(гр.16>гр.15)|
|      |      |      |    |ція *   |на випадок |    |компенса- |ФЗДССУ**  |    |компенса- |ФЗДССУ**   | гр.10) |пенсія і  |коштів    |му міся-|  ***    |  ***    |
|      |      |      |    |      |безробіття |    |ція *   |на випадок |    |ція *   |на випадок  |    |компенса- |ФЗДССУ**   |ці   |       |       |
|      |      |      |    |      |(гр.4-гр.5)|    |      |безробіття |    |      |безробіття  |    |ція *   |на випадок  | (грн.) |       |       |
|      |      |      |    |      |      |    |      |(гр.7-гр.8)|    |      |(гр.10-гр.11)|    |(гр.5+гр.8+|безробіття  |    |       |       |
|      |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    | гр.11)  | (гр.6+   |    |       |       |
|      |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      | гр.9+гр.12) |    |       |       |
|------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-------------+--------+-----------+-------------+--------+-------------+-------------|
|  1    |   2   |  3   |  4  |  5   |  6   |  7  |   8   |  9    |  10  |  11   |  12    |  13  |   14  |  15    | 16  |   17   | 18     |
|------------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+-------------+--------+-----------+-------------+--------+-------------+-------------|
|Пенсіонери, |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|яким    |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|достроково |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|призначена |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|пенсія   |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|відповідно |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|до Закону  |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|України "Про|      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|зайнятість |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
|населення" |      |      |    |      |      |    |      |      |    |      |       |    |      |       |    |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
_____________________
  * Додаткова пенсія і компенсація громадянам, які проживають на
   територіях радіоктивного забруднення, призначені відповідно
   до ст.51 і ст.37 Закону України "Про статус та соціальний
   захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
   катастрофи" ( 796-12 ).
 ** ФЗДССУ на випадок безробіття - Фонд загальнообов'язкового
   державного соціального страхування  України  на  випадок
   безробіття.
 *** За умови, коли гр.16 більша за гр.15 - у  графі  17
   проставляється сума, яку повинен повернути місцевий орган
   Пенсійного фонду.
**** За  умови,  коли  гр.16 менша за гр.15 - у графі 18
   проставляється  сума,  яку  повинен  перерахувати  центр
   зайнятості для остаточного розрахунку з Пенсійним фондом.
   М.П.
 
 Керівник      ___________     _____________________
            (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________     _____________________
            (підпис)      (ініціали, прізвище)
 
 "____"__________ 200__ р.
                 Додаток 4
                 до пункту 5 Порядку відшкодування
                 Пенсійному фонду України з Фонду
                 загальнообов'язкового державного
                 соціального страхування України
                 на випадок безробіття  витрат,
                 пов'язаних із достроковим виходом
                 працівників на пенсію
              Подається: до 5-го числа наступного за
              звітним місяця  рай-,  міськорганом,
              який  призначає  пенсії,  -  рай-,
              міськоргану Пенсійного фонду України;
              до 7-го числа наступного за звітним
              місяця рай-, міськорганом Пенсійного
              фонду - рай-, міськцентру зайнятості.
 
 Кому подається ___________________________
        (назва й адреса одержувача)
 Подавець _________________________________
        (назва й адреса подавця)
               Список
   померлих осіб, яким достроково була призначена пенсія
   відповідно до Закону України "Про зайнятість населення"
           за __________ 200__ року
             (місяць)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | N  |Прізвище,|Адреса| Дата |   Розмір    |  Витрати на   |  Витрати на   |Термін     |
|з/п|особо-| ім'я, |   |смерті|  виплаченої   | доставку допомоги |  допомогу на  |припинення   |
|  |вого |  по  |   |   | допомоги на   |  на поховання,  | поховання та її |відшкодування |
|  |рахун-|батькові |   |   |  поховання,   |    грн.     | доставку, грн.  |Пенсійному   |
|  |ку  |     |   |   |   грн.    |          |         |фонду з ФЗДССУ |
|  |   |     |   |   |------------------+--------------------+------------------|на   випадок|
|  |   |     |   |   |Загаль-|у тому  |Загальна |у тому  |Загаль-| у тому  |безробіття   |
|  |   |     |   |   | на  |числі за | сума  |числі за | на  |числі за |        |
|  |   |     |   |   | сума |рахунок  |     |рахунок  |сума  |рахунок  |        |
|  |   |     |   |   |    |коштів  |     |коштів  |    |коштів  |        |
|  |   |     |   |   |    |ФЗДССУ на|     |ФЗДССУ на|    |ФЗДССУ на|        |
|  |   |     |   |   |    |випадок  |     |випадок  |    |випадок  |        |
|  |   |     |   |   |    |безробіття|     |безробіття|    |безробіття|        |
|---+------+---------+------+------+-------+----------+---------+----------+-------+----------+---------------|
|1 | 2  |  3  |  4 |  5 |  6  |  7   |  8  |  9   | 10  |  11   |   12    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
___________________
  ФЗДССУ на випадок безробіття - Фонд загальнообов'язкового
  державного соціального  страхування  України  на  випадок
  безробіття.
  До списку включаються особи, які померли у звітному місяці до
  досягнення ними встановленого законодавством пенсійного віку
  (в т.ч. пільгового).
  У список не включаються померлі особи, допомога на поховання
  яких виплачена з місцевого бюджету.
   М.П.
 
 Керівник      ___________      _____________________
           (підпис)       (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________      _____________________
           (підпис)       (ініціали, прізвище)
 
 "___"_________ 200__ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка