Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Національну комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей


       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
 N 504-а від 18.10.96
                      Затверджено
                   наказом Міністерства культури
                   і мистецтв України
                   від 18 жовтня 1996 р. N 504-а
 
      Положення про Національну комісію з питань
      повернення в Україну культурних цінностей
 
   1. Національна комісія з питань  повернення  в  Україну
культурних цінностей (надалі - Національна комісія) є міжвідомчим
органом, що реалізує державну політику щодо відновлення  та
збереження національної духовної спадщини, повернення в Україну
культурних цінностей,  координує  діяльність  з  цих  питань
міністерств, відомств та інших заінтересованих організацій.
   Національна комісія підпорядкована Міністерству культури і
мистецтв України.
   2. Національна  комісія  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента
України,  декретами,  постановами  і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, рішеннями Міністерства культури і мистецтв
України, а також цим Положенням.
   Національна комісія узагальнює практику застосування актів
законодавства з питань, що входять до її компетенції, розробляє
пропозиції щодо його  вдосконалення  та  за  погодженням  з
Міністерством культури і мистецтв України вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України. У межах своєї компетенції Національна
комісія  організовує виконання актів законодавства України і
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
   3. Основними завданнями Національної комісії є:
   виявлення і сприяння поверненню  в  Україну  переміщених
культурних цінностей та вжиття заходів щодо відшкодування втрат,
зумовлених їх знищенням, руйнуванням чи пошкодженням;
   захист національних  інтересів  України  щодо переміщення
культурних цінностей, запобігання втратам культурних надбань,
нанесенню шкоди міжнародному престижу України;
   формування і  реалізація  разом  із  заінтересованими
міністерствами, відомствами, організаціями України та інших держав
програм і планів скоординованих дій щодо виявлення, вивчення,
обліку та повернення культурних цінностей в Україну;
   участь у розробці та реалізації заходів щодо  виконання
зобов'язань України як учасника міжнародних угод з питань захисту,
запобігання  незаконному  ввезенню  та  вивезенню  культурних
цінностей, сприяння їх поверненню державам, яким вони належать;
   здійснення погоджених дій з державами, які були республіками
колишнього Союзу РСР, стосовно культурних цінностей, втрачених або
переміщених з її території в період другої світової війни;
   науково-методичне та  інформаційне забезпечення діяльності
заінтересованих організацій з  питань  повернення  культурних
цінностей в Україну, видання відповідної довідкової літератури,
створення банків і баз даних, фонду копій зарубіжної україніки.
   4. Національна  комісія відповідно до покладених на неї
завдань:
   1) забезпечує складання реєстрів (систематичних описів) і
каталогів культурних цінностей України, що знаходяться за її
межами;
   2) готує пропозиції з питань повернення  в  Україну  і
запобігання незаконному вивезенню за її межі культурних цінностей;
   3) виробляє  юридичні  обгрунтування  правомірності  чи
неправомірності  перебування  культурних цінностей України на
території інших держав;
   4) організовує  проведення  експертної  оцінки культурних
цінностей, що знаходяться на території інших держав або могли
опинитися там у разі спроби незаконного вивезення їх з України;
   5) установлює контакти з відповідними органами інших держав
та утворює з ними комісії для розгляду конкретних питань стосовно
права власності на певні культурні цінності;
   6) бере участь у роботі міжнародних організацій, конференцій,
нарад з питань повернення, запобігання незаконному ввезенню та
вивезенню культурних цінностей;
   7) разом із заінтересованими центральними органами державної
виконавчої влади готує пропозиції про укладення міжнародних угод;
   8) установлює контакти з українською діаспорою з метою пошуку
культурних цінностей, створення необхідних умов для передачі їх
Україні;
   9) організовує роботу, пов'язану з виявленням та обліком на
території України культурних цінностей інших держав, і сприяє
вирішенню питань про їх повернення згідно з чинним законодавством
України та нормами міжнародного права;
   10) утворює у співробітництві з відповідними організаціями
інших держав на основі сучасних технологій банк даних  про
національні культурні цінності, що знаходяться за межами України;
   11) залучає на контрактній основі українських і зарубіжних
учених, фахівців, експертів для вивчення проблем повернення,
незаконного ввезення та вивезення культурних цінностей;
   12) сприяє проведенню державної митної політики, спрямованої
на запобігання незаконному ввезенню та вивезенню  культурних
цінностей;
   13) погоджує і контролює порядок передачі до відповідних
установ культурних цінностей, що повертаються в Україну;
   14) організовує роботу щодо створення фонду цінностей, їх
дублікатів  для  обміну  на  культурні цінності України, що
знаходяться за її межами;
   15) забезпечує  діяльність  утворюваного при Національній
комісії добродійного фонду "Спадщина", до якого надходитимуть
внески від громадян та об'єднань громадян України і зарубіжних
держав;
   16) організовує фінансування придбання за кордоном культурних
цінностей України;
   17) видає збірник матеріалів Національної комісії, в якому
друкуються документи та аналітичні публікації з проблем повернення
незаконно вивезених з України культурних цінностей, а також
здійснює публікації за Державною програмою "Повернуті імена";
   18) готує для засобів масової інформації матеріали з питань
проведення розшуку та повернення культурних цінностей в Україну.
   5. Національна комісія має право:
   1) контролювати здійснення чинного законодавства України щодо
повернення  культурних  цінностей,  запобігати незаконному їх
переміщенню, вивезенню за кордон,  заслуховувати  інформації,
повідомлення міністерств, відомств, установ і організацій з цих
питань, вимагати усунення виявлених недоліків;
   2) вносити до відповідних органів пропозиції про переміщення
культурних цінностей;
   3) одержувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів  державної  виконавчої  влади,  установ  та
організацій відомості з питань збереження і повернення в Україну
культурних цінностей;
   4) вносити в установленому порядку пропозиції про скасування
прийнятих державними органами і громадськими організаціями рішень,
наказів, інструкцій, розпоряджень, постанов та інших актів, що
суперечать законодавству України про  переміщення  культурних
цінностей;
   5) ставити питання про притягнення до відповідальності осіб,
винних  у  порушенні  законодавства  України про переміщення
культурних цінностей.
   6. Національна  комісія при виконанні покладених на неї
функцій взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, об'єднаннями громадян.
   7. Національна комісія в межах своєї компетенції видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організовує та
контролює їх виконання.
   Рішення Національної комісії з питань повернення в Україну
культурних цінностей, прийняті у межах її повноважень, мають
рекомендаційний характер, є обов'язковими для розгляду органами
державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємств,
установ і організацій.
   8. Національну комісію очолює голова, який призначається та
звільняється Міністерством культури і мистецтв України.
   Голова Національної  комісії  має  заступника,  якого за
погодженням з Міністерством культури і мистецтв призначає та
звільняє голова Національної комісії.
   Голова Національної комісії несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Комісію завдань і здійснення нею своїх
функцій, визначає ступінь відповідальності заступника голови,
відповідального секретаря, працівників Національної комісії.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
повноважень  Національної  комісії,  обговорення найважливіших
напрямів і діяльності при Національній  комісії  утворюється
науково-координаційна рада у складі голови Національної комісії
(голова  ради),  заступника  голови  Національної  комісії,
відповідального секретаря Національної комісії, вчених і фахівців,
представників органів виконавчої влади, громадських організацій,
української діаспори і зарубіжних дослідних центрів.
   Склад науково-координаційної ради затверджується Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністерства культури і мистецтв.
   Рішення ради проводяться в життя, як правило,  наказами
Національної комісії та Міністерства культури і мистецтв.
   10. Чисельність працівників апарату Національної  комісії
затверджується Міністерством культури і мистецтв.
   Структура апарату  Національної  комісії  затверджується
Міністерством культури і мистецтв.
   Штатний розпис апарату Національної комісії та положення про
його структурні підрозділи затверджуються головою Комісії.
   Працівники апарату Національної комісії приймаються на роботу
та звільняються з неї головою Національної комісії згідно із
чинним законодавством.
   11. Національна комісія фінансується за рахунок державного
бюджету. Голова Національної комісії є розпорядником коштів.
   Додатковим джерелом  фінансування  діяльності Національної
комісії можуть бути добровільні пожертвування об'єднань громадян,
трудових  колективів, окремих громадян, інші надходження, не
заборонені чинним законодавством України.
   12. Національна комісія є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 
 "Україна в  міжнародно-правових  відносинах.  Правова охорона
культурних цінностей", К.: Юрінком Інтер.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка