Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

   наявність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно) інших даних та вимог, що передбачені Правилами
складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і
корисну модель (далі - Правила складання), затвердженими наказом
Держпатенту України від 17 листопада 1994 р. N 132 ( z0318-94 ) та
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 грудня 1994 р.
N 318/528, а також:
   відповідність залежних пунктів формули незалежному пункту;
   виконання вимог щодо якості та форми виконання поданих
документів заявки;
   наявність необхідної кількості примірників;
   відповідність документа про сплату збору за подання заявки
встановленим вимогам, в тому числі стосовно розміру збору.
   13.2. Якщо у ході експертизи заявки за формальними ознаками
встановлено, що вона оформлена на винахід (корисну модель), який
(яка) не відповідає умовам надання правової охорони, заявнику
надсилають рішення про відхилення заявки.
   13.3. У ході експертизи заявки за формальними ознаками
уточнюють зазначений заявником класифікаційний індекс МПК або
визначають цей індекс, якщо заявник його пропустив. Визначення
класифікаційного індексу МПК здійснюють відповідно до правил,
викладених у Вступі до діючої редакції МПК.
   Класифікаційні індекси можуть бути змінені під час проведення
експертизи заявки по суті.
   13.4. Якщо у ході експертизи заявки за формальними ознаками
виявлено, що вона оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону
( 3687-12 ), заявника повідомляють про виявлені недоліки чи
відсутність деяких документів і пропонують протягом двох місяців
від дати одержання повідомлення Відомства виправити наявні або
подати відсутні документи.
   Підставою для цього є:
   відсутність доручення заявника, якщо заявка подана через
представника заявника;
   порушення вимоги єдності винаходу (корисної моделі);
   невідповідність матеріалів заявки п.4 ст.12 Закону;
   невідповідність зазначеним вимогам відомостей про заявника
(заявників), винахідника (винахідників);
   відсутність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу;
   невиконання вимог щодо структури формули винаходу;
   подання заявки фізичною або юридичною особою, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження за межами України не через
патентного повіреного при  умові,  що  така  можливість  не
передбачена відповідними міжнародними угодами;
   нечіткий або неповний виклад суті винаходу, що заважає або
робить неможливим виявлення об'єкта правової охорони;
   невідповідність документів заявки один одному, зокрема, різна
назва винаходу (корисної моделі) в окремих документах заявки,
невідповідність креслень опису тощо;
   відсутність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно), інших даних та вимог, що  передбачені
Правилами складання, а також:
   невідповідність залежних пунктів формули незалежному пункту;
   подання документів заявки у формі та вигляді, що перешкоджає
їх розгляду та публікації;
   подання документів заявки в кількості примірників менше, ніж
встановлено;
   невідповідність документа про сплату збору за подання заявки
встановленим вимогам, в тому числі стосовно розміру збору;
   відсутність документа, передбаченого законодавством України,
який підтверджує право на зменшення розміру збору.
   13.5. Якщо матеріали, які надійшли від заявника у відповідь
на повідомлення Відомства, не містять необхідних виправлень і
уточнень, заявнику надсилають мотивоване рішення про відхилення
заявки.
   Якщо затребувані у повідомленні Відомства матеріали або
мотивоване клопотання про  продовження  строку  подання  цих
матеріалів не надійдуть у встановлений строк, заявнику надсилають
рішення про відхилення заявки.
   13.6. Якщо у ході експертизи заявки за формальними ознаками
виявлено, що заявка оформлена з порушенням вимог єдності винаходу
(корисної моделі), заявнику пропонують протягом двох місяців від
дати одержання повідомлення Відомства визначити, який винахід
(корисну модель) слід розглядати і, при необхідності, внести
уточнення до заявки. При цьому інші винаходи (корисні моделі)
можуть бути оформлені заявником окремими заявками із сплатою
відповідного збору.
   Якщо у встановлений строк вимогу єдності не буде виконано або
заявник не надішле мотивоване клопотання про продовження цього
строку, НДЦПЕ проводить експертизу винаходу (корисної моделі),
зазначеного у формулі першим.
   13.7. Якщо заявка на винахід відповідає всім  вимогам,
зазначеним у цьому розділі, заявника повідомляють про можливість
проведення експертизи заявки по суті.
   Якщо заявка на корисну модель відповідає всім вимогам,
зазначеним у цьому розділі, заявнику надсилають рішення про видачу
патенту на корисну модель.
   13.8. Якщо заявник не згодний з рішенням Відомства про
відхилення заявки, він має право протягом трьох місяців від дати
одержання ним зазначеного рішення подати мотивоване заперечення до
Апеляційної ради Відомства.
   14. Експертиза заявки на видачу патенту України на винахід
строком дії 5 років
   14.1. Об'єктом експертизи заявки на видачу патенту України на
винахід строком дії 5 років може бути заявка, щодо якої прийнято
рішення про встановлення дати подання заявки та яка містить
прохання заявника (або окреме клопотання, якщо у заяві відсутнє
таке прохання) одержати патент на  винахід  без  проведення
експертизи заявки по суті.
   Експертизу здійснюють без спеціального клопотання заявника.
   14.2. Якщо заявлено пріоритет, дату пріоритету встановлюють
згідно з п.12 цього Порядку.
   14.3. Перевірку класифікаційного індексу МПК виконують згідно
з п.13.1.2. цього Порядку.
   14.4. Під час експертизи перевіряють:
   відповідність об'єкта, що заявляється, вимогам ст.5 Закону;
   відповідність заявки вимогам ст.12 Закону;
   наявність доручення заявника, якщо заявка подана  через
представника заявника;
   дотримання вимоги єдності винаходу;
   дотримання вимог щодо складу заявки та мови викладення
матеріалів заявки;
   наявність необхідних відомостей про заявника (заявників),
винахідника (винахідників);
   наявність в описі винаходу відомостей про прототип;
   наявність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу;
   виконання вимог щодо структури формули винаходу;
   виконання вимог до документів заявки, визначених Відомством:
   правильність подання заявки фізичною або юридичною особою,
яка проживає чи має постійне місцезнаходження за межами України;
   відповідність один одному документів заявки, зокрема, назви
винаходу в окремих документах заявки;
   виконання вимог щодо структури опису винаходу;
   наявність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно) та інших даних, передбачених  Правилами
складання;
   виконання вимог щодо якості оформлення документів з метою
використання опису та формули винаходу у редакції заявника при
публікації;
   наявність необхідної кількості примірників, що визначена
Правилами складання;
   відповідність встановленим вимогам документа про сплату збору
за подання заявки, в тому числі й стосовно розміру збору.
   14.5. Якщо у ході експертизи заявки встановлено, що вона
оформлена на об'єкт, який не відповідає умовам надання правової
охорони, заявнику надсилають рішення про відхилення заявки.
   14.6. Якщо рішення про встановлення дати подання заявки
прийнято згідно з п.1 ст.13 Закону, здійснюють дії згідно з п.11.3
та п.11.4 цього Порядку.
   14.7. Якщо у ході експертизи заявки виявлено, що вона
оформлена з порушенням вимог ст.12 Закону ( 3687-12 ), заявника
повідомляють про виявлені недоліки і пропонують протягом двох
місяців від дати одержання повідомлення виправити наявні або
подати відсутні документи.
   Підставою для цього є:
   відсутність у матеріалах заявки чітко визначеного прохання
заявника про видачу патенту строком дії 5 років;
   відсутність доручення заявника, якщо заявка подана через
представника заявника;
   невідповідність матеріалів заявки п.4 ст.12 Закону;
   невідповідність зазначеним вимогам відомостей про заявника
(заявників), винахідника (винахідників);
   неможливість виявлення об'єкта правової охорони;
   відсутність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу;
   порушення вимог єдності винаходу;
   явне порушення встановленої структури формули винаходу;
   відсутність  в  описі  винаходу  будь-якого  розділу,
передбаченого Правилами складання;
   подання заявки фізичною або юридичною особою, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження за межами України не через
представника у справах інтелектуальної власності при умові, що
така можливість не передбачена відповідними міжнародними угодами;
   невідповідність один одному документів заявки, зокрема, різна
назва винаходу в окремих документах заявки;
   відсутність у заяві про видачу патенту реквізитів, печатки
(якщо це необхідно),  інших  даних,  передбачених  Правилами
складання, а також:
   виявлення в оформленні і змісті документів явних недоліків,
які перешкоджають їх публікації;
   подання документів заявки в кількості примірників менше, ніж
встановлено;
   невідповідність документа про сплату збору  встановленим
вимогам, в тому числі стосовно розміру збору;
   відсутність документа, передбаченого законодавством України,
який підтверджує право на зменшення розміру збору.
   14.8. Якщо матеріали,  які  надійшли  у  відповідь  на
повідомлення Відомства, не містять необхідних  виправлень  і
уточнень, заявнику надсилають рішення про відхилення заявки.
   14.9. Якщо затребувані  у  повідомленні  матеріали  або
мотивоване клопотання про продовження строку подання виправлених
матеріалів не надійдуть до Відомства у встановлений  строк,
заявнику надсилають рішення про відхилення заявки.
   14.10. Якщо у ході експертизи заявки виявлено явне порушення
вимоги єдності винаходу, заявнику пропонують протягом двох місяців
від дати одержання повідомлення Відомства визначити, який винахід
слід розглядати і, при необхідності, внести уточнення до заявки.
При цьому інші винаходи можуть бути оформлені заявником окремими
заявками із сплатою відповідного збору.
   Якщо у встановлений строк вимогу єдності не буде виконано або
заявник не надішле мотивоване клопотання про продовження цього
строку, НДЦПЕ розглядає технічне рішення, зазначене у формулі
першим.
   14.11. Якщо заявка на винахід відповідає всім вимогам,
зазначеним у цьому розділі, заявнику надсилають рішення про видачу
патенту на винахід без проведення експертизи заявки по суті під
відповідальність його власника, без гарантії чинності, з формулою
і описом в редакції заявника.
   14.12. Якщо у ході експертизи заявки встановлено, що вона
оформлена на винахід, який не відповідає умовам надання правової
охорони, заявнику надсилають рішення про відхилення заявки.
   14.13. Якщо заявник не згодний з рішенням Відомства, він має
право протягом трьох місяців від дати одержання ним цього рішення
подати мотивоване заперечення до Апеляційної ради Відомства.
   14.14. Якщо заявник згодний з рішенням Відомства про видачу
патенту строком дії 5 років, він повинен протягом двох місяців від
дати одержання рішення про видачу патенту надіслати документ про
сплату збору за видачу патенту, в тому числі за підтримання
чинності патенту протягом 5 років дії.
   15. Експертиза заявки на винахід по суті
   15.1. Умови проведення експертизи заявки на винахід по суті
   Експертизу заявки на винахід по суті (далі - експертиза по
суті) проводить НДЦПЕ за наявності:
   клопотання про проведення експертизи по суті;
   документа про сплату збору за проведення експертизи по суті;
   звіту про патентний пошук, що здійснено визнаним міжнародним
пошуковим органом, пошуковим органом, зареєстрованим Відомством у
встановленому порядку, або рішення про видачу патенту за такою ж
заявкою патентним відомством держави, де передбачена перевірочна
система видачі патентів на винаходи. В останньому випадку, якщо
дата подання заявки в патентне відомство держави, де передбачена
перевірочна система видачі патентів на винаходи, передує даті
подання такої ж заявки в Україні і стосовно неї не заявлено
пріоритет, до рішення про видачу патенту необхідно додати звіт про
пошук за час між датами подання цих двох заявок.
   При проведенні експертизи по суті Відомство має  право
затребувати у заявника вибірковий переклад і  копії  джерел
інформації, на які є посилання у звіті про пошук.
   15.1.1. Клопотання про проведення експертизи по суті може
бути подано:
   заявником - після одержання повідомлення Відомства  про
можливість проведення експертизи заявки по суті  або  після
одержання патенту на строк дії 5 років, але не пізніше трьох років
від дати подання заявки;
   будь-якою особою - після публікації відомостей про заявку на
винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки.
   15.1.2. За заявками на видачу патенту України на винахід,
поданих в період дії Тимчасового положення про правову охорону
об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в
Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня
1992 року N 479/92, та визнаного таким, що втратило чинність,
Указом Президента України від 22 червня 1994 року N 324/94, строк
подання клопотань про проведення експертизи по суті становить
5 років від дати подання заявки до Відомства.
   15.1.3. За міжнародними заявками, міжнародна подача яких була
здійснена у період з 25.12.1991 р. по 30.06.1994 р., цей строк
становить 5 років від дати міжнародної подачі таких заявок за
умов, що вони надійшли до Відомства у визначені строки.
   15.1.4. Документ про сплату збору за проведення експертизи по
суті повинен надійти разом з клопотанням. Якщо такий документ
відсутній, зазначене клопотання вважають неподаним.
   Якщо сума сплаченого збору не відповідає  встановленому
розміру, особа, яка подала клопотання, повинна в двомісячний строк
від дати одержання повідомлення Відомства про необхідність доплати
зазначеного збору подати документ про таку доплату. Якщо документ
про доплату збору не надійде у визначений строк, клопотання
вважають неподаним.
   15.1.5. Після створення необхідної патентно-інформаційної
бази експертиза по суті провадитиметься за клопотанням заявника
без додання до клопотання звіту про патентний пошук.
   15.1.6. Якщо особа, яка подала клопотання про проведення
експертизи по суті, не є заявником, заявника повідомляють про
надходження такого клопотання від третьої особи.
   Якщо клопотання про проведення експертизи по суті за однією
заявкою подають декілька осіб, до уваги беруть клопотання з більш
ранньою датою надходження. Іншим надсилають повідомлення про
можливість повернення зборів, сплачених за проведення експертизи.
   Особа, яка подала клопотання про проведення експертизи по
суті, може відкликати його до її початку. При цьому збір за
проведення експертизи по суті повертають. Після початку експертизи
по суті клопотання щодо її проведення не може бути відкликане,
експертизу проводять у повному обсязі, а сплачений збір не
повертають. Під час проведення експертизи по суті Відомство веде
листування за адресою, що зазначена заявником в  матеріалах
заявки.
   15.2. Проведення експертизи по суті
   Під  час  проведення  експертизи  по  суті  перевіряють
відповідність заявки на винахід вимогам Правил складання, формулу
винаходу,   відповідність   заявленого   винаходу   умовам
патентоспроможності, а також правильність оформлення документа про
сплату збору, зокрема, розмір збору.
   Якщо заявником подана заява  про  пріоритет,  додатково
перевіряють правильність встановлення дати пріоритету, яку було
визначено під час проведення експертизи за формальними ознаками.
   15.2.1. Перевірка формули винаходу
   Формулу винаходу розглядають з урахуванням змін, які вніс
заявник в ході експертизи за формальними ознаками. Під час
перевірки формули винаходу визначають наявність в ній суттєвих
ознак заявленого об'єкта, сукупність яких достатня для досягнення
зазначеного заявником технічного результату. Наявність суспільної
потреби в одержанні такого технічного результату не перевіряють.
   Якщо в заявці наведена одноланкова чи багатоланкова формула з
одним незалежним пунктом, перевіряють дотримання заявником вимоги
єдності винаходу.
   Незалежний пункт формули не визнають як такий, що відноситься
до одного винаходу, якщо сукупність охарактеризованих в ньому
суттєвих ознак включає:
   виражені у вигляді альтернативи ознаки, що не забезпечують
одержання одного і того ж технічного результату, або альтернатива
щодо групи функціонально самостійних ознак (вузол чи деталь
пристрою, речовина, матеріал, інгредієнт композиції, дія способу,
приладдя, що застосовується в способі тощо), в тому числі, якщо
вибір тієї чи іншої альтернативи будь-якої з ознак залежить від
вибору, який зроблено щодо іншої (інших) ознаки (ознак);
   ознаку, що виражена зворотом типу "може містити", який
припускає як наявність, так і відсутність цієї ознаки у зазначеній
сукупності, або якщо кількісний вміст одного з інгредієнтів
речовини зазначено у вигляді інтервалу значень з нижньою границею,
яка дорівнює нулю; характеристику  винаходів,  що  стосуються
об'єктів різного виду чи сукупності засобів, кожен з яких має
власне призначення без реалізації вказаною сукупністю засобів
загального призначення.
   Ознакою порушення єдності винаходу є також наявність у
залежному пункті формули ознак, що замінюють або виключають ознаки
незалежного пункту.
   Якщо в заявці наведена формула з двома або більш незалежними
пунктами, крім вищезазначеної перевірки щодо кожного незалежного
та відповідних залежних пунктів, перевіряють, чи об'єднані вони
єдиним винахідницьким задумом.
   Групу винаходів визнають об'єднаною єдиним винахідницьким
задумом, якщо:
   один з винаходів призначений для одержання (виготовлення)
іншого, наприклад, пристрій або речовина та спосіб одержання
(виготовлення) зазначеного пристрою або речовини в цілому чиїх
частини;
   один з винаходів  призначений  для  здійснення  іншого,
наприклад, спосіб та пристрій для здійснення зазначеного способу в
цілому чи одній з його дій;
   один з винаходів призначений для використання іншого (в
іншому), наприклад, спосіб та пристрій, який призначений для
застосування у зазначеному способі в цілому чи в одній з його дій,
або спосіб та речовина, яка призначена для використання  в
зазначеному способі, тощо;
   винаходи  стосуються  об'єктів  одного  виду  однакового
призначення, які забезпечують  одержання  тотожних  технічних
результатів.
   Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо,
крім загального технічного результату для всіх винаходів групи,
формулювання одного з окремих технічних результатів будь-якого
винаходу додатково включає посилання на будь-яку  спеціальну
особливість, наприклад, "зниження тертя" або "зниження тертя в
умовах підвищеної вологості".
   Тотожність технічних результатів не вважають порушеною, якщо
для кожного з винаходів групи (чи одного з них) зазначено декілька
технічних результатів, а збіг встановлено лише стосовно деяких з
них.
   Якщо під час перевірки поданої заявником формули винаходу
виявлена її невідповідність вимозі єдності винаходу, в тому числі,
якщо така невідповідність не була виявлена під час проведення
експертизи заявки за формальними ознаками, заявнику надсилають
повідомлення з пропозицією відредагувати формулу винаходу, не
виходячи за межі раніш викладеного в матеріалах заявки. Пропозицію
відредагувати формулу винаходу надсилають заявнику і в деяких
інших випадках. Підставою для редагування формули може бути:
   відсутність у формулі суттєвої ознаки, що містить опис, і яка
необхідна для досягнення технічного результату;
   наявність у формулі несуттєвих  ознак  або  ознак,  що
характеризують лише окремі форми виконання  чи  використання
винаходу;
   наявність у формулі ознак, ідентифікацію яких зробити важко;
наявність у формулі ознак, для характеристики яких використана
застаріла термінологія або термінологія, яка не має широкого
вжитку і не супроводжується роз'ясненням вжитих термінів;
   наявність у формулі ознак, що виражені  альтернативними
поняттями при можливості використання загальних понять;
   наявність у формулі ознаки, що виражена загальним поняттям,
при існуванні таких окремих форм реалізації ознаки, що підпадають
під зазначене загальне поняття, але не забезпечують одержання
зазначеного заявником технічного результату.
   Якщо під час проведення експертизи  по  суті  виявлена
необхідність включення до формули нового (нових) незалежного
(незалежних) пункту (пунктів), заявнику надсилають повідомлення
про необхідність зробити доплату збору за проведення експертизи по
суті відповідно до встановленого Відомством розміру або зазначити,
який з виражених незалежними пунктами формули об'єктів винаходу
підлягає подальшому розгляду.
   При подальшому розгляді заявки враховують формулу,  яка
відредагована заявником.
   15.2.2.  Перевірка  винаходу  на  відповідність  умовам
патентоспроможності
   Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо  він
новий, має винахідницький рівень і є промислово придатним.
   15.2.3. Новизна винаходу
   Винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки.
При визначенні рівня техніки до уваги беруть всі відомості, які
стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки, або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
   Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня
техніки, є:
   для опублікованих описів до охоронних документів - зазначена
на них дата публікації;
   для вітчизняних друкованих видань і друкованих видань СРСР -
зазначена на них дата підписання до друку;
   для інших друкованих видань та для вітчизняних друкованих
видань і друкованих видань СРСР, на яких не проставлено дату
підписання до друку, - дата виходу в світ, а при відсутності
можливості її встановлення, - останній день місяця чи 31 грудня,
зазначеного у виданні року, якщо дата виходу в світ визначається
лише місяцем або роком;
   для депонованих рукописів, статей, оглядів, монографій тощо
- дата їх депонування;
   для звітів про науково-дослідні роботи, пояснювальних записок
до дослідно-конструкторських робіт та іншої конструкторської,
технологічної і проектної документації,  яка  є  в  органах
науково-технічної інформації, - дата надходження її до  цих
органів;
   для нормативно-технічної документації - дата реєстрації її в
уповноваженому на це органі;
   для матеріалів дисертацій, виданих на правах рукопису, - дата
надходження їх до бібліотеки;
   для прийнятих на конкурс робіт - дата викладення їх для
ознайомлення, підтверджена документами, які стосуються проведення
конкурсу;
   для джерел інформації, що сприймаються візуально (плакати,
моделі, вироби тощо), - документально підтверджена дата, від якої
стає можливим їх огляд;
   для експонатів, розташованих на виставці, - документально
підтверджена дата початку їх показу;
   для усних доповідей, лекцій, виступів тощо - дата доповіді,
лекції, виступу, якщо вони зафіксовані апаратурою звукового запису
або стенографією в порядку, діючому на зазначену дату;
   для відомостей про технічні засоби, які стали відомими в
результаті їх використання, - документально підтверджена дата, від
якої ці відомості стали загальнодоступними.
   До рівня техніки включають всі патенти (в тому числі, того ж
заявника), що внесені до Реєстру, від дати їх пріоритету.
   До рівня техніки включають також заявки, які надійшли до
Відомства з більш ранньою датою пріоритету, в тій редакції, в якій
вини існували на дату пріоритету заявки, що розглядається, за
дотриманням таких умов:
   заявка подана іншою особою, тобто іншим заявником;
   заявка подана в Україні;
   заявка не відкликана, тобто вона або виданий за нею патент
згодом будуть опубліковані у встановленому порядку.

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка