Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


            ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 244 від 29.11.96          Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ               юстиції України
                   20 грудня 1996 р.
                   за N 730/1755
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОН
      N 197 ( z0364-02 ) від 15.03.2002 )
    Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід
             (корисну модель)
 
   На виконання підпункту 6 пункту 5 наказу Держпатенту України
від 12 квітня 1996 р. N 77 "Про створення окремого підрозділу
НДЦПЕ" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок розгляду заявки на винахід (корисну
модель), що додається.
   2. Наказ Держпатенту України від 9 березня 1995 р. N 44
( z0115-95 ) "Про затвердження Правил проведення експертизи заявки
на винахід і корисну модель" вважати таким, що втратив чинність.
   3. Зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України.
   4. Опублікувати зазначений в пункті 1 цього наказу Порядок
розгляду заявки на винахід (корисну модель) в офіційному бюлетені
Держпатенту України "Промислова власність".
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держпатенту України В.Жарова.
 
 Голова Держпатенту України                В.Петров
                        Затверджено
                  наказом Держпатенту  України
                  від 29 листопада 1996 р. N 244
    Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель)
   Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р.
N 3687-12 (далі - Закон), Постанови Верховної Ради України "Про
введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" від 23 грудня 1993 р. N 3769-12  та постанови
Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок видачі патентів
України на винаходи без проведення експертизи заявок по суті" від
29 серпня 1994 року N 593 ( 593-94-п ) (далі - Постанова N 593) і
є основним нормативним документом, який регламентує  порядок
проведення експертизи заявок на видачу патентів на винаходи
строком дії 5 та 20 років і патентів на корисні моделі. Додержання
положень та вимог, наведених у цьому Порядку, сприяє вчасному та
якісному проведенню експертизи.
            Перелік  скорочень
 
Закон        Закон України "Про охорону прав на винаходи і
          корисні моделі" ( 3687-12 )
 
Відомство      Держпатент України
 
НДЦПЕ        Науково-дослідний центр патентної експертизи
 
Реєстр       Державний реєстр патентів України на винаходи,
          Державний реєстр патентів України на корисні
          моделі
 
патент       патент України на винахід (корисну модель)
 
винахідник     людина, творчою працею якої створено винахід
          (корисну модель)
 
винахід (корисна  результат творчої діяльності людини у
модель)       будь-якій галузі технології
 
заявка       сукупність документів, необхідних для видачі
          патенту
 
попередня заявка  заявка, яка була подана до Відомства чи до
          відповідного органу держави-учасниці Паризької
          конвенції про охорону промислової власності і
          за якою заявлено пріоритет
 
відкликана заявка  заявка, яка відкликана заявником
 
відхилена заявка  заявка, яка за висновком Відомства не має
          достатніх підстав для видачі патенту
 
заявник       особа, яка подала заявку
 
особа        громадянин або юридична особа
 
представник заяв-  представник у справах  інтелектуальної
ника        власності (патентний повірений) або інша
          довірена особа
 
пріоритет заявки  першість у поданні заявки
 
дата пріоритету   дата подання  заявки до Відомства чи до
          відповідного органу держави-учасниці Паризької
          конвенції про охорону промислової власності,
          за якою заявлено пріоритет
 
МПК         Міжнародна патентна класифікація
 
Паризька конвенція Паризька конвенція про охорону промислової
          власності ( 995_123 )
 
Договір       Договір про патентну кооперацію (РСТ)
 
Інструкція     Інструкція до Договору про патентну кооперацію
          (РСТ)
 
міжнародна заявка  заявка, яка подається згідно з Договором про
          патентну кооперацію (РСТ)
 
одержуюче      національне відомство або міжурядова
відомство      організація, куди подається міжнародна заявка
 
зазначене відомство національне відомство держави або національне
          відомство, що діє від імені держави,  яка
          зазначена заявником  відповідно до глави I
          Договору про патентну кооперацію (РСТ)
 
вибране відомство  національне відомство держави або національне
          відомство, що  діє від імені держави, яка
          зазначена заявником відповідно до глави II
          Договору про патентну кооперацію (РСТ)
 
публікація     доведення офіційним шляхом до загального
          відома будь-якої інформації про винахід
          (корисну модель)
 
п.         пункт
 
ст.         стаття
           I. Загальні положення
   1. Призначення представника заявника
   Під час подання заявки та ведення справ по одержанню патенту
заявник може скористатися послугами представника  у  справах
інтелектуальної власності, зареєстрованого згідно з Положенням
про представників у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
10 серпня 1994 р. N 545 ( 545-94-п ), або іншої довіреної особи
шляхом видачі їм відповідного доручення, яке додається до заявки.
   Зазначене доручення має бути підписане заявником і  не
потребує нотаріального засвідчення. Підпис посадової особи, якщо
заявником є юридична особа, має бути скріплено печаткою.
   Представником заявника, який проживає чи  має  постійне
місцезнаходження поза межами України, може бути лише патентний
повірений, якщо інше не  передбачено  міжнародними  угодами.
Призначення представника заявника може бути відмінено  самим
заявником або його правонаступником шляхом подання до Відомства
заяви у письмовій формі.
   2. Листування з Відомством
   Листування з Відомством веде заявник або його представник
(далі - заявник) стосовно кожної заявки окремо за адресою НДЦПЕ.
   Матеріали, які надсилають до НДЦПЕ після подання заявки під
час її розгляду, повинні містити номер та дату подання заявки чи
дату відправлення заявки поштою, а також  підпис  заявника.
Матеріали, які не містять номера заявки, повертають заявнику без
розгляду за умов, що цей номер не можна визначити побічним
шляхом.
   Матеріали, які надсилають під час розгляду заявки, подають у
визначені Законом ( 3687-12 ) строки. Якщо строк у Законі виражено
словом "протягом" і останній день строку припадає на вихідний, то
днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.
Якщо закінчення строку припадає на такий місяць, в якому немає
відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього
місяця.
   3. Внесення виправлень та уточнень до матеріалів заявки
   До дати одержання рішення про видачу патенту  чи  про
відхилення заявки заявник має право з власної ініціативи або
протягом двох місяців від дати одержання запиту Відомства внести
виправлення та уточнення до матеріалів заявки.
   Внесення виправлень та уточнень  до  матеріалів  заявки
здійснюють шляхом подання відповідних нових аркушів до кожного
примірника заявки. Без подання нових аркушів можуть бути надіслані
виправлення та уточнення щодо усунення помилок, стилістики тощо,
за умов, що такі виправлення та уточнення не призведуть до
погіршення чіткості тексту.
   4. Ознайомлення з матеріалами, що протиставлені заявці
   Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним
запиту Відомства затребувати копії патентних матеріалів,  що
протиставлені заявці. Затребувані копії  заявнику  надсилають
протягом місяця від дати одержання його запиту. З матеріалами
неопублікованої заявки в тій її частині, на яку є посилання в
запиті чи рішенні, заявник може бути ознайомлений безпосередньо в
НДЦПЕ у порядку, встановленому Відомством. Копії таких матеріалів
не надсилають.
   5. Подання додаткових матеріалів
   До дати одержання рішення про видачу патенту  чи  про
відхилення заявки заявник з власної ініціативи або протягом двох
місяців від дати одержання запиту Відомства чи затребуваних ним
копій патентних матеріалів, що протиставлені заявці, може подати
додаткові матеріали, які уточнюють документи заявки.
   Якщо додаткові матеріали не виходять за межі розкритої у
поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), їх беруть до уваги
під час проведення експертизи заявки.
   Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої
у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), під  час
проведення експертизи заявки не враховують. Вони можуть бути
оформлені заявником як самостійна заявка із сплатою відповідного
збору.
   6. Продовження строків подання матеріалів на запит
   Строки, які передбачені Законом для подання матеріалів на
запит Відомства, можуть бути продовжені за клопотанням заявника.
   Клопотання про продовження строку подання матеріалів на запит
Відомства повинно надійти до НДЦПЕ до закінчення такого строку.
   Клопотання, подане з порушенням  зазначених  вимог,  не
розглядають.
   7. Поновлення пропущених строків
   Пропущені заявником строки можуть бути поновлені за наявності
поважних причин.
   Мотивоване клопотання про поновлення пропущеного  строку
повинно надійти до НДЦПЕ протягом шести місяців  від  дати
закінчення пропущеного строку. Разом із зазначеним клопотанням
подається документ, який підтверджує сплату встановленого за
поновлення строку збору.
   Про поновлення пропущеного  строку  заявнику  надсилають
повідомлення. Клопотання, подане з порушенням зазначених вимог, не
розглядають.
   8. Розгляд заявки за участю заявника
   8.1. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення
Відомства особисто або через свого представника брати участь у
розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи заявки.
   Розгляд питань, що виникли під час проведення експертизи
заявки, здійснюють шляхом переговорів чи експертної наради.
   Переговори проводять щодо питань, які можуть бути вирішені
безпосередньо експертом і заявником (як правило, це питання
технічного характеру).
   Експертну нараду проводять для  вирішення  питань,  які
вимагають участі керівника групи і(або) начальника експертного
відділу НДЦПЕ (як  правило,  це  спірні  питання  правового
характеру).
   У випадку незгоди сторін на переговори чи експертну нараду
можуть бути запрошені представники Відомства.
   Якщо від імені декількох заявників один з них бере участь у
розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи, він
повинен мати доручення від решти заявників на право участі у
переговорах чи експертній нараді.
   8.2. Пропозиція щодо проведення переговорів чи експертної
наради може бути викладена у запиті, рішенні або повідомленні
Відомства (далі - запит, рішення, повідомлення). Необхідність
проведення переговорів чи експертної наради, дата і час їх
проведення також можуть бути узгоджені із заявником по телефону.
   Якщо ініціатива стосовно спільного розгляду питань,  що
виникли під час проведення експертизи, належить заявнику, він
подає клопотання щодо цього письмово (або у відповіді на запит
Відомства) чи по телефону. Якщо заявник прибув на переговори чи
експертну нараду без попереднього узгодження з НДЦПЕ, йому може
бути відмовлено в їх проведенні.
   Сторона, яка у призначений час за збігом обставин не має
можливості взяти участь у переговорах чи експертній нараді,
повідомляє про це іншу сторону і узгоджує з нею іншу дату і час їх
проведення.
   8.3. За результатами переговорів чи  експертної  наради
складають протокол за встановленою формою, який містить відомості
про учасників, наведені сторонами доводи і пропозиції та висновки
щодо подальшого діловодства за заявкою.
   При відсутності згоди щодо обговорюваних на переговорах чи
експертній нараді питань в протоколі фіксують окремі думки їх
учасників, зокрема, запропоновану заявником нову редакцію формули
винаходу, питання експерта, які вимагають письмового роз'яснення,
заяву про відкликання заявки тощо, і містять відповідні висновки.
Протокол у двох примірниках підписують всі учасники переговорів чи
експертної наради.
   Один примірник протоколу додають до матеріалів заявки, а
другий - отримує заявник. До протоколу, який передають заявнику,
може додаватись запит або, у  випадку  відкликання  заявки,
повідомлення про припинення діловодства за заявкою, про що у
протоколі роблять відповідний запис.
   8.4. Строки подання заявником необхідних виправлень  та
уточнень або додаткових матеріалів щодо запиту чи рішення, що
зазначені у  протоколі  переговорів  чи  експертної  наради,
продовжують від дати проведення цих переговорів чи експертної
наради.
   9. Відкликання заявки
   Заявник має право у будь-який час, але не пізніше дати
одержання ним рішення про видачу патенту, відкликати заявку.
   Якщо клопотання про відкликання заявки надійде до дати
прийняття рішення за результатом експертизи заявки за формальними
ознаками, або експертизи заявки на видачу патенту строком дії 5
років, заявку повертають заявнику.
   Якщо клопотання про відкликання  заявки  надійде  після
зазначеної дати, заявнику надсилають повідомлення про припинення
діловодства за заявкою. Матеріали відкликаної заявки передають до
архіву Відомства.
   Відкликана заявка не має правових наслідків. Подальші дії
заявника базуватися на такій заявці не можуть.
            II. Розгляд заявки
   10. Конфіденційність та секретність заявки
   Відомості про заявку не підлягають незаконному розголошенню,
їх вважають конфіденційними з дати надходження заявки до НДЦПЕ до
дати публікації Відомством відомостей про патент на винахід
строком дії 5 років, відомостей про заявку або до  видачі
охоронного документа.
   Якщо у ході експертизи заявки встановлено, що заявлений
об'єкт створено з використанням інформації, зареєстрованій у Зводі
відомостей, що становлять державну таємницю, або він може бути
віднесений до державної таємниці відповідно до статті 6 Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), матеріали заявки
передають до відділення НДЦПЕ по прийому, реєстрації та розгляду
заявок  на секретні об'єкти промислової власності. Подальший
розгляд заявки здійснюють згідно з Порядком розгляду заявок на
винаходи  (корисні моделі), що становлять державну таємницю,
затвердженим наказом Держпатенту України від 26 березня 1996 р.
N 57 ( z0172-96 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
9 квітня 1996 р. N 172/1197, про що  заявнику  надсилають
повідомлення.
   11. Встановлення дати подання заявки
   11.1. Відомство приймає рішення про встановлення дати подання
заявки за датою її надходження, якщо матеріали заявки містять:
   клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене
українською мовою;
   відомості про заявника та його адресу, викладені українською
мовою;
   частину, яка зовнішньо нагадує опис винаходу  (корисної
моделі);
   один або декілька пунктів  формули  винаходу  (корисної
моделі);
   документ про сплату збору за подання заявки.
   При цьому частина, яка зовнішньо нагадує опис винаходу
(корисної моделі), повинна містити ознаки, необхідні і достатні
для досягнення технічного результату. Якщо частина, яка зовнішньо
нагадує опис винаходу (корисної моделі), викладена іншою мовою,
ніж українська, то для збереження дати подання заявки її переклад
українською мовою повинен надійти протягом двох місяців від дати
подання заявки.
   Документ про сплату збору за подання заявки повинен надійти
до НДЦПЕ разом із заявкою або протягом двох місяців від дати її
надходження.
   11.2. Якщо матеріали заявки відповідають вимогам п.11.1.
цього Порядку. Відомство, після надходження документа про сплату
збору  за  подання  заявки,  надсилає  заявнику рішення про
встановлення дати подання заявки із зазначенням  присвоєного
восьмизначного номера.
   11.3. Якщо матеріали заявки не відповідають  зазначеним
вимогам, заявнику надсилають  повідомлення  про  необхідність
виправлення недоліків у двомісячний строк від дати одержання ним
повідомлення Відомства.
   Якщо в матеріалах заявки є посилання на креслення, але самі
креслення в матеріалах заявки відсутні, заявнику пропонують у
двомісячний строк від дати одержання ним повідомлення Відомства
надіслати зазначені креслення або виключити посилання на них з
матеріалів заявки.
   Датою подання заявки у цих випадках буде дата одержання НДЦПЕ
виправлених матеріалів і (або) креслень.
   11.4. Якщо виправлені матеріали і (або) креслення у визначені
строки не надійшли або документ про сплату збору за подання заявки
не надійшов разом із заявкою чи протягом двох місяців від дати її
надходження, заявку вважають неподаною, про що заявнику надсилають
повідомлення.
   12. Встановлення дати пріоритету
   Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же
винахід (корисну модель), яка подана до  Відомства  чи  до
відповідного  органу  держави-учасниці  Паризької  конвенції
( 995_123 ) при умові, що заявка, щодо якої просять встановити
пріоритет, надійшла до Відомства протягом 12 місяців від дати
подання попередньої заявки і на попередню заявку пріоритет не
заявлено.
   12.1. Якщо заявник просить встановити пріоритет за датою
подання попередньої заявки, перевіряють дотримання таких вимог:
   заява про пріоритет з посиланням на дату подання і номер
попередньої заявки повинна бути подана не пізніше трьох місяців
від дати подання заявки до Відомства;
   об'єкт, що заявляється, повинен бути розкритий в матеріалах
попередньої заявки;
   у формулу об'єкта, що заявляється, мають бути включені всі
ознаки з формули попередньої заявки, щодо яких просять встановити
пріоритет.
   Заявка, щодо якої просять встановити пріоритет за датою
подання попередньої заявки до Відомства, має бути подана тим же
заявником, що й попередня заявка.
   Якщо заявник бажає встановити пріоритет за датою подання
попередньої заявки до  відповідного  органу  держави-учасниці
Паризької конвенції, крім дотримання всіх зазначених в цьому
розділі вимог, перевіряють наявність засвідченої копії попередньої
заявки з перекладом на українську мову, яка повинна надійти разом
із заявкою про пріоритет або не пізніше трьох місяців від дати
подання заявки до Відомства. При цьому переклад попередньої заявки
на українську мову повинен бути підписаний заявником. Якщо заявник
просить встановити пріоритет за датою подання попередньої заявки
до Відомства, діловодство по якій ще не завершено,  то  з
надходженням заяви про пріоритет попередню  заявку  вважають
відкликаною в тій частині, на яку заявлено пріоритет, про що
заявнику надсилають повідомлення.
   Якщо деякі ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі
винаходу (корисної моделі) попередньої заявки відсутні,  для
надання пріоритету достатньо, щоб ці ознаки були викладені в описі
попередньої заявки.
   Якщо просять встановити пріоритет за декількома попередніми
заявками, кожну з них перевіряють на відповідність вищезазначеним
вимогам.
   12.2. При дотриманні заявником всіх зазначених у цьому
розділі вимог пріоритет встановлюють за датою попередньої заявки.
   12.3. Якщо після встановлення дати пріоритету під  час
експертизи заявки по суті у формулу винаходу (корисної моделі)
вносять зміни, проводять повторну перевірку дотримання  всіх
зазначених в цьому розділі вимог.
           III. Експертиза заявки
   За заявкою на видачу патенту України на винахід строком дії
5 років проводиться експертиза заявки, під час якої перевіряють:
   відповідність об'єкта, що заявляється, вимогам ст.5 Закону
( 3687-12 );
   відповідність заявки вимогам ст.12 Закону з  урахуванням
окремих вимог Відомства до матеріалів заявки згідно з пунктом 9
цієї статті.
   За заявкою на видачу патенту України на винахід строком дії
20 років проводять експертизу заявки за формальними ознаками та
експертизу заявки по суті.
   За заявкою на видачу патенту України на корисну модель
проводять експертизу заявки за формальними ознаками.
   1З. Експертиза заявки на винахід (корисну  модель)  за
формальними ознаками
   13.1. Об'єктами експертизи за формальними ознаками може бути
заявка, щодо якої прийнято рішення про встановлення дати подання
заявки та яка містить у заяві прохання про видачу патенту України
на винахід строком дії 20 років, або про видачу патенту України на
корисну модель.
   Експертизу заявки за формальними ознаками здійснюють без
спеціального клопотання заявника.
   Під  час  експертизи  заявки  за  формальними  ознаками
перевіряють:
   відповідність об'єкта, що заявляється, вимогам ст. 5 Закону;
   наявність доручення заявника, якщо заявка подана  через
представника заявника;
   дотримання вимоги єдності винаходу (корисної моделі);
   дотримання вимог щодо складу заявки та мови викладення
матеріалів;
   наявність необхідних відомостей про заявника (заявників),
винахідника (винахідників);
   наявність у описі винаходу відомостей, що підтверджують
можливість здійснення винаходу;
   виконання вимог щодо структури формули винаходу;
   виконання вимог до документів заявки, визначених Відомством:
   правильність подання заявки фізичною або юридичною особою,
яка проживає чи має постійне місцезнаходження за межами України;
   чіткість та достатність викладення  суті  винаходу  для
можливості виявлення об'єкта правової охорони;
   відповідність документів заявки один одному в частині назви
винаходу (корисної  моделі)  в  окремих  документах  заявки,
відповідність креслень опису тощо;

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка