Законы Украины

Новости Партнеров
 

Конвенція про охорону праці при використанні азбесту N 162


              Конвенція
      про охорону праці при використанні азбесту
             N 162 (укр/рос)
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці та зібралася на свою сімдесят другу сесію 4 червня 1986
року,
   зазначаючи відповідні міжнародні конвенції та рекомендації з
праці і, зокрема Конвенцію ( 993_162 ) і Рекомендацію 1974 року
про  професійні  ракові захворювання ( 993_098 ), Конвенцію
( 993_051 ) і Рекомендацію 1977 року про виробниче середовище
(забруднення повітря, шум та  вібрація) ( 993_174 ), Конвенцію
( 993_050 ) і Рекомендацію 1981 року про безпеку та гігієну праці
( 993_075 ), Конвенцію ( 993_042 ) і Рекомендацію 1985 року про
служби гігієни праці ( 993_072 ), переглянутий 1980 року список
професійних захворювань ( 993_280 ), доданий до Конвенції 1964
року про допомогу у випадках виробничого травматизму ( 993_306 ),
а  також  "Зведення  практичних правил з охорони праці при
використанні азбесту", опубліковане Міжнародним бюро праці в 1984
році,  в  якому встановлено засади національної політики та
діяльності на національному рівні,
   ухваливши прийняти ряд пропозицій щодо охорони праці при
використанні азбесту, що є четвертим пунктом порядку денного
сесії,
   вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції,
   ухвалює цього двадцять четвертого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот вісімдесят шостого року  наведену  Конвенцію,  яка
називатиметься Конвенцією 1986 року про азбест.
      Розділ I. Сфера застосування та визначення
               Стаття 1
   1. Ця Конвенція охоплює всі види діяльності, пов'язані з дією
азбесту на працівників у процесі роботи.
   2. Член Організації, який ратифікує цю Конвенцію, може після
консультації  з  відповідними  найбільш   представницькими
організаціями роботодавців і працівників і на основі оцінки
небезпек для здоров'я та вжитих заходів безпеки вилучати зі сфери
застосування деяких положень Конвенції певні галузі економічної
діяльності або певні підприємства, якщо він переконаний, що в
застосуванні їх до цих галузей або підприємств немає потреби.
   3. Компетентний орган, приймаючи рішення про вилучення певних
галузей економічної діяльності або певних підприємств, бере до
уваги частоту, тривалість і рівень впливу, а також вид роботи та
умови праці на робочому місці.
               Стаття 2
   Відповідно до мети цієї Конвенції:
   a) термін "азбест" означає волокнисту форму мінералів з класу
силікатів, що належить до гірських мінералів групи серпентину,
тобто хризотил (білий азбест) та групи амфіболу, тобто актиноліт,
амозит  (коричневий  азбест, кумингтоніт-грунерит), антофіліт,
крокидоліт (голубий азбест), термоліт або будь-які інші сполуки,
котрі містять один чи більше з цих елементів;
   b) термін "азбестовий пил" означає частки  азбесту,  що
містяться в повітрі, або частки азбесту, що осіли, які можуть
здійнятися в повітря виробничого середовища;
   c) термін "азбестовий пил, що міститься в повітрі" означає, з
метою виміру, частки пилу, котрі вимірюються гравіметричним або
іншим еквівалентним методом;
   d) термін "респірабельні азбестові волокна" означає азбестові
волокна, діаметр яких менше ніж 3 мкм, а відношення довжини
волокна до його діаметра більше ніж 3:1. Тільки волокна, довжина
яких більше ніж 5 мкм, беруться до уваги з метою виміру;
   e) термін "вплив азбесту" означає на виробництві  вплив
респірабельних  азбестових  волокон або азбестового пилу, що
перебуває в повітрі, джерелом яких є азбест або  мінерали,
матеріали чи вироби, котрі містять азбест;
   f) термін  "працівники"  охоплює  членів   виробничих
кооперативів;
   g) термін "представники працівників" означає представників
працівників, яких визнано такими в національному законодавстві чи
практиці відповідно до Конвенції 1971 року про представників
працівників ( 993_186 ).
          Розділ II. Загальні засади
               Стаття 3
   1. Національне законодавство чи правила приписують заходи,
яких слід вживати для запобігання, контролю та захисту працівників
у зв'язку з впливом шкідливих для здоров'я факторів, що виникають
під час роботи з азбестом.
   2. Національне  законодавство  та правила, розроблені на
виконання параграфа 1 цієї статті, періодично переглядаються з
урахуванням технічного прогресу і досягнень у галузі наукових
знань.
   3. Компетентний орган може санкціонувати тимчасові часткові
вилучення з заходів, приписаних на виконання параграфа 1 цієї
статті,  на  умовах  та в межах термінів, визначених після
консультацій  з  найбільш  представницькими   відповідними
організаціями роботодавців і працівників.
   4. Дозволяючи часткові вилучення із заходів на виконання
параграфа 3 цієї статті, компетентний орган забезпечує вжиття
потрібних запобіжних заходів для охорони здоров'я працівників.
               Стаття 4
   Компетентний орган консультується з найбільш представницькими
заінтересованими організаціями роботодавців і працівників, щодо
заходів, яких слід вжити для введення в дію положень  цієї
Конвенції.
               Стаття 5
   1. Дотримання законодавства та правил, прийнятих на виконання
статті 3 цієї Конвенції, забезпечується належною і відповідною
системою інспекції.
   2. Національні законодавство чи правила передбачають потрібні
заходи,  серед яких відповідні санкції з метою забезпечення
ефективного дотримання та виконання положень цієї Конвенції.
               Стаття 6
   1. Роботодавці  несуть  відповідальність  за  виконання
приписаних заходів.
   2. У разі коли два або більше  роботодавців  одночасно
здійснюють  свою  діяльність  в  одній  робочій  зоні, вони
співробітничають з метою виконання  приписаних  заходів,  не
зменшуючи відповідальності кожного роботодавця за охорону здоров'я
та безпеку праці працівників, які у нього працюють. Компетентний
орган влади приписує, у разі потреби, загальні засади такого
співробітництва.
   3. Роботодавці  у співробітництві зі службами безпеки і
гігієни праці після консультацій з відповідними представниками
працівників розробляють порядок дій на випадок аварійних ситуацій.
               Стаття 7
   Працівники зобов'язані,  в  межах своєї відповідальності,
виконувати інструкції з безпеки та гігієни праці, що стосуються
запобігання, контролю і захисту від дії шкідливих для здоров'я
факторів, які виникають під час роботи з азбестом.
               Стаття 8
   Роботодавці і працівники або їхні представники здійснюють, по
змозі, якнайтісніше співробітництво на всіх рівнях на підприємстві
під час проведення заходів, приписаних цією Конвенцією.
      Розділ III. Захисні та профілактичні заходи
               Стаття 9
   Національні законодавство чи правила, прийняті на виконання
статті 3 цієї Конвенції, передбачають запобігання впливові азбесту
або захисту від нього за допомогою одного чи більше з таких
заходів:
   a) встановлення для роботи, під час якої може відбуватися
вплив азбесту, правил, котрі приписують відповідні інженерні
заходи захисту і методи роботи, серед яких гігієна робочого місця;
   b) встановлення спеціальних правил та процедур, серед яких
дозвіл на використання азбесту чи деяких його різновидів, або
деяких  виробів, котрі містять азбест, чи проведення деяких
виробничих процесів.
              Стаття 10
   У тих випадках, коли потрібно захистити здоров'я працівників
і це технічно здійсненне, національні законодавство чи правила
передбачають один чи більше з таких заходів:
   a) заміну азбесту чи деяких його різновидів або виробів,
котрі містять азбест, там, де це можливо, іншими матеріалами чи
виробами  або  альтернативними  технологічними процесами, які
компетентний орган вважає на основі наукової оцінки за нешкідливі
або за такі, що становлять меншу небезпеку для здоров'я;
   b) повну або часткову заборону використання азбесту чи деяких
його різновидів або виробів, котрі містять азбест, у деяких
виробничих процесах.
              Стаття 11
   1. Застосування крокидоліта та виробів, які містять  це
волокно, забороняється.
   2. Компетентний орган має повноваження дозволяти,  після
консультації   з  відповідними  найбільш  представницькими
організаціями роботодавців і працівників, часткові вилучення з
передбаченої в параграфі 1 цієї статті заборони, якщо заміна
практично нездійсненна, за умови, що вживають заходів, котрі
забезпечують, щоб здоров'я працівників не наражалося на загрозу.
              Стаття 12
   1. Розпилення всіх видів азбесту забороняється.
   2. Компетентний орган має повноваження дозволяти,  після
консультації   з  відповідними  найбільш  представницькими
організаціями роботодавців і працівників, часткові вилучення з
передбаченої в параграфі 1 цієї статті заборони, якщо заміна
практично нездійсненна, за умови, що вживають заходів, котрі
забезпечують, щоб здоров'я трудівників не наражалося на загрозу.
              Стаття 13
   Національні законодавство  та  правила  передбачають,  що
роботодавці відповідно до порядку  і  в  межах,  визначених
компетентним органом, сповіщають його про певні види робіт,
пов'язані з впливом азбесту.
              Стаття 14
   Підприємства, котрі добувають і постачають азбест, а також
виготовляють  і  постачають вироби, що його містять, несуть
відповідальність за належне маркірування тари і, якщо це потрібно,
виробу, причому це маркірування повинне, згідно з приписами
компетентного органу, робитися такою мовою і в такий спосіб, щоб
заінтересовані працівники та споживачі легко розуміли його.
              Стаття 15
   1. Компетентний  орган приписує гранично допустимі рівні
впливу на працівників азбесту або інші критерії впливу для оцінки
виробничого середовища.
   2. Гранично допустимі рівні або  інші  критерії  впливу
встановлюються, періодично переглядаються та оновлюються в світлі
технічного прогресу і розширення науково-технічних знань.
   3. На всіх робочих місцях, де працівники зазнають впливу
азбесту, роботодавець вживає всіх відповідних  заходів,  щоб
запобігти попаданню азбестового пилу в повітря чи контролювати
його, та забезпечувати, щоб дотримувалися гранично допустимі рівні
або інші критерії впливу, а також скоротити вплив до рівня
настільки низького, наскільки це практично здійсненне.
   4. Якщо  заходи,  котрих вживають на виконання положень
параграфа 3 цієї статті, не ведуть до зниження впливу азбесту до
гранично допустимих рівнів або не відповідають іншим критеріям
впливу, визначеним на виконання параграфа  1  цієї  статті,
роботодавець забезпечує, експлуатує та замінює, якщо потрібно, без
витрат з боку працівників належну респіраторну захисну техніку і
спеціальний захисний одяг, залежно від обставин. Респіраторна
захисна техніка відповідає нормам, встановленим  компетентним
органом, і використовується тільки як додатковий, тимчасовий,
доконечно потрібний або винятковий захід, а не як альтернатива
технічному контролю.
              Стаття 16
   Кожний роботодавець несе відповідальність за розроблення та
здійснення практичних заходів щодо запобігання впливу азбесту на
працівників, які працюють на підприємстві та контролю за ним, а
також щодо захисту від шкідливих факторів, котрі виникають під час
роботи з азбестом.
              Стаття 17
   1. Знесення  устаткування або споруди, в яких є крихкі
ізоляційні матеріали, а також очищення від азбесту будівель чи
споруд, де азбест може опинитися в повітрі, здійснюють тільки
роботодавці або підрядчики, котрі визнані компетентним органом як
такі, що мають кваліфікацію для виконання такої роботи відповідно
до положень цієї Конвенції, і які отримали повноваження для
виконання такої роботи.
   2. Роботодавець або підрядчик зобов'язані до початку робіт із
знесення підготувати робочий план, котрий уточнює заходи, яких
треба вжити, серед них заходи, спрямовані на:
   a) забезпечення працівників всім потрібним захистом;
   b) обмеження виділення азбестового пилу в повітря; і
   c) забезпечення  видалення  відходів, що містять азбест,
відповідно до статті 19 цієї Конвенції.
   3. З  працівниками або їхніми представниками проводяться
консультації щодо робочого плану, зазначеного в параграфі 2 цієї
статті.
              Стаття 18
   1. У випадках, коли особистий одяг працівників може виявитися
забрудненим азбестовим  пилом,  роботодавець,  відповідно  до
національних законодавства чи правил та після консультацій з
представниками працівників, видає відповідний робочий одяг, який
не можна носити поза робочим місцем.
   2. Обробка та чищення використаного робочого і спеціального
захисного одягу здійснюються, згідно з вимогою компетентного
органу, в контрольованих умовах з метою запобігання виділенню
азбестового пилу.
   3. Національні законодавство чи правила забороняють забирати
додому  робочий  та  спеціальний  захисний  одяг  і  засоби
індивідуального захисту.
   4. Роботодавець несе відповідальність за чищення, підтримання
у належному стані та зберігання робочого одягу, спеціального
захисного одягу і засобів індивідуального захисту.
   5. Роботодавець надає, по змозі, працівникам, які зазнали
впливу азбесту, можливості для умивання, прийняття ванни або душу
в робочій зоні.
              Стаття 19
   1. Відповідно до національних законодавства та  практики
роботодавці  видаляють  відходи, котрі містять азбест, таким
способом, щоб не наражалося на загрозу здоров'я відповідних
працівників, серед яких ті, хто обробляє відходи, що містять
азбест, або населення, котре живе поблизу підприємства.
   2. Компетентні органи та роботодавці вживають відповідних
заходів для запобігання забрудненню навколишнього  середовища
азбестовим пилом, що виділяється внаслідок виробничого процесу.
      Розділ IV. Нагляд за виробничим середовищем
        та за станом здоров'я працівників
              Стаття 20
   1. У разі потреби захисту здоров'я працівників роботодавець
вимірює концентрацію азбестового пилу, який міститься в повітрі
робочої зони, та контролює вплив азбесту на працівників через
проміжки  часу і застосовуючи методи, визначені компетентним
органом влади.
   2. Результати контролю за виробничим середовищем та впливом
азбесту  на  працівників  зберігаються  протягом  приписаного
компетентним органом терміну.
   3. Відповідні працівники та їхні представники, а також служби
інспекції мають доступ до цих даних.
   4. Працівники чи їхні представники мають право вимагати
проведення контролю за навколишнім середовищем і звертатися до
компетентного органу у зв'язку з результатами контролю.
              Стаття 21
   1. Працівники, які зазнають або зазнали впливу азбесту,
відповідно до національних законодавства та практики, проходять
такі медичні огляди, які потрібні для спостереження стану їхнього
здоров'я у зв'язку з впливом цього шкідливого виробничого фактора
та для діагностики професійних захворювань, спричинених впливом
азбесту.
   2. Контроль стану  здоров'я  працівників  у  зв'язку  з
використанням азбесту не спричиняє втрати в заробітках для них.
Він здійснюється безплатно і, в міру можливості, проводиться в
робочий час.
   3. Працівників належним та відповідним чином інформують про
результати  медичних  оглядів  і вони дістають індивідуальні
консультації щодо стану їхнього здоров'я у зв'язку з виробничою
діяльністю.
   4. Якщо продовження роботи, пов'язаної з впливом азбесту,
вважається з медичного погляду небажаним, вживають відповідно до
національних умов і практики, всіх заходів для забезпечення
відповідним працівникам інших засобів збереження їхнього доходу.
   5. Компетентний орган розробляє систему повідомлення про
професійні захворювання, спричинені азбестом.
        Розділ V. Інформування та навчання
              Стаття 22
   1. Компетентний орган після консультації і в співробітництві
з  заінтересованими  найбільш  представницькими  організаціями
роботодавців і працівників проводить відповідні заходи з метою
сприяння поширенню інформації та просвіти всіх відповідних осіб
про шкідливі для здоров'я фактори, що виникають при контакті з
азбестом, та про методи запобігання їм і контролю за ними.
   2. Компетентний орган забезпечує, щоб роботодавці мали у
письмовому вигляді основні засади й процедури, котрі стосуються
заходів стосовно навчання та періодичного інструктажу працівників
з питань небезпечного впливу дії азбесту, методів запобігання йому
та боротьби з ним.
   3. Роботодавець забезпечує, щоб усі працівники, які зазнають
або можуть зазнавати впливу азбесту, були поінформовані про
шкідливі фактори, пов'язані з їхньою роботою, діставали інструкції
щодо  профілактичних заходів та правильних методів роботи і
діставали постійне навчання в цих галузях.
         Розділ VI. Прикінцеві положення
              Стаття 23
   Офіційні документи  про  ратифікацію  цієї  Конвенції
надсилаються Генеральному директорові Міжнародного бюро праці для
реєстрації.
              Стаття 24
   1. Ця Конвенція має обов'язкову силу тільки для тих членів
Міжнародної організації праці, документи про ратифікацію яких
зареєстрував Генеральний директор.
   2. Вона набуває чинності через дванадцять місяців від дати
реєстрації Генеральним директором документів про ратифікацію двох
членів Організації.
   3. Надалі ця Конвенція набуває чинності для кожного члена
Організації через дванадцять місяців від дати реєстрації його
документа про ратифікацію.
              Стаття 25
   1. Кожний член Організації, який ратифікував цю Конвенцію,
після закінчення десяти років від дня, коли вона початково набула
чинності, може денонсувати її актом про денонсацію, надісланим
Генеральному директорові Міжнародного бюро праці та зареєстрованим
ним. Денонсація набуває чинності через рік від дати її реєстрації.
   2. Для  кожного  члена Організації, який ратифікував цю
Конвенцію і протягом року  після  закінчення  зазначених  у
попередньому параграфі десяти років не скористався передбаченим у
цій статті правом на денонсацію, Конвенція лишатиметься чинною на
наступні десять років, і надалі він зможе денонсувати її після
закінчення кожного десятиріччя в порядку, передбаченому в цій
статті.
              Стаття 26
   1. Генеральний директор Міжнародного бюро праці оповіщає всіх
членів Міжнародної організації  праці  про  реєстрацію  всіх
документів про ратифікацію та заяв про денонсацію, надісланих йому
членами Організації.
   2. Оповіщаючи членів Організації про реєстрацію отриманого
ним другого документа про ратифікацію, Генеральний  директор
звертає їхню увагу на дату настання чинності цієї Конвенції.
              Стаття 27
   Генеральний директор  Міжнародного  бюро  праці  надсилає
Генеральному секретареві  Організації  Об'єднаних  Націй  для
реєстрації відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ) вичерпні відомості про всі документи про
ратифікацію та заяви про денонсацію, зареєстровані ним відповідно
до положень попередніх статей.
              Стаття 28
   У випадках, коли Адміністративна рада Міжнародного бюро праці
вважає це за потрібне, вона подає Генеральній конференції доповідь
про застосування цієї Конвенції і розглядає доцільність внесення
до порядку денного Конференції питання про її повний або частковий
перегляд.
              Стаття 29
   1. Якщо Конференція ухвалить нову конвенцію, що повністю або
частково переглядає цю Конвенцію, і якщо в новій конвенції не
передбачено іншого, то:
   a) ратифікація  будь-яким  членом  Організації  нової,
переглянутої конвенції спричиняє автоматично,  незалежно  від
положень статті 25, негайну денонсацію цієї Конвенції за умови, що
нова, переглянута конвенція набула чинності;
   b) від дня настання чинності нової, переглянутої конвенції цю
Конвенцію закрито для ратифікації членами Організації.
   2. Ця Конвенція залишається в будь-якому разі чинною за
формою та змістом для тих членів Організації, які ратифікували її,
але не ратифікували переглянутої конвенції.
              Стаття 30
   Англійський і  французький  тексти  цієї Конвенції мають
однакову силу.
   Дата набуття чинності: 16 червня 1989 року.
 
 Конвенції та рекомендації, ухвалені
 Міжнародною організацією праці
 1965-1999, Том II
 Міжнародне бюро праці, Женева
              Конвенция
      об охране труда при использовании асбеста
               N 162
 
   Генеральная конференция Международной организации труда,
   созванная В Женеве Административным советом Международного
бюро труда и собравшаяся на свою 72-ю сессию 4 июня 1986 года,
   отмечая соответствующие   международные   конвенции   и
рекомендации по труду и, в частности, Конвенцию ( 993_162 ) и
Рекомендацию 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях
( 993_098 ), Конвенцию ( 993_051 ) и Рекомендацию 1977 года о
производственной среде  (загрязнение воздуха, шум и вибрация)
( 993_174 ), Конвенцию ( 993_050 ) и Рекомендацию 1981 года о
безопасности и гигиене труда ( 993_075 ), Конвенцию ( 993_042 ) и
Рекомендацию 1985 года о службах гигиены труда ( 993_072 ),
пересмотренный в 1980 году список профессиональных заболеваний
( 993_280 ), прилагаемый к Конвенции 1964 года о пособиях в
случаях производственного травматизма ( 993_306 ), а также "Свод
практических правил по охране труда при использовании асбеста",
опубликованный Международным бюро труда в 1984 году, в котором
установлены принципы национальной политики и деятельности на
национальном уровне,
   постановив принять ряд предложений об охране труда  при
использовании асбеста, что является четвертым пунктом повестки дня
сессии,
   решив придать  этим  предложениям  форму  международной
конвенции,
   принимает сего двадцать четвертого дня июня месяца тысяча
девятьсот восемьдесят шестого года следующую Конвенцию, которая
будет именоваться Конвенцией 1986 года об асбесте.
 
        РАЗДЕЛ I. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
                Статья 1
   1. Настоящая Конвенция охватывает все виды деятельности,
связанные с воздействием асбеста на трудящихся в процессе работы.
   2. Член Организации, ратифицирующий настоящую  Конвенцию,
может  после  консультации  с  соответствующими  наиболее
представительными организациями предпринимателей и трудящихся и на
основании  оценки  опасностей  для  здоровья и принятых мер
безопасности исключать из сферы применения некоторых положений
Конвенции  отдельные  отрасли  экономической деятельности или
отдельные предприятия, если он убежден, что в их применении к этим
отраслям или предприятиям нет необходимости.
   3. Компетентный орган, принимая  решение  об  исключении
отдельных  отраслей  экономической деятельности или отдельных
предприятий, принимает во внимание частоту, продолжительность и
уровень воздействия, а также вид работы и условия труда на рабочем
месте.
                Статья 2
   Для целей настоящей Конвенции:
   а) термин "асбест" означает волокнистую форму минералов из
класса силикатов, принадлежащую к  горным  минералам  группы
серпентина, т.е. хризотил (белый асбест) и группы амфибола, т.е.
актинолит, амозит (коричневый асбест,  куммингтонит-грунерит),
антофиллит, крокидолит (голубой асбест), термолит, или любые иные
соединения, содержащие один или более из этих элементов;
   b) термин "асбестовая пыль" означает содержащиеся в воздухе
частицы асбеста или осевшие частицы асбеста, которые  могут
подняться в воздух производственной среды;
   с) термин "содержащаяся в воздухе асбестовая пыль" означает,
в целях измерения, частицы пыли, измеряемые гравиметрическим или
иным эквивалентным методом;
   d) термин  "респирабельные  асбестовые  волокна" означает
асбестовые волокна, диаметр которых менее 3 мкм, а отношении длины
волокна к его диаметру более чем 3 : 1. Только волокна, длина
которых более 5 мкм, принимается во внимание в целях измерения;
   е) термин  "воздействие асбеста" означает воздействие на
производстве находящихся в воздухе респирабельных  асбестовых
волокон или асбестовой пыли, источником которых является асбест
или минералы, материалы или асбестосодержащие изделия;
   f) термин   "трудящиеся"  включает  в  себя  членов
производственных кооперативов;
   g) термин "представители трудящихся" означает представителей
трудящихся,  которые  признаны  как  таковые  национальными
законодательством или практикой в соответствии с Конвенцией 1971
года о представителях трудящихся ( 993_186 ).
            РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
                Статья 3
   1. Национальными   законодательством   или   правилами
предписываются меры, которые следует принимать для предупреждения,
контроля и защиты трудящихся в связи с воздействием опасных для
здоровья факторов, возникающих при работе с асбестом.
   2. Национальные законодательство и правила, разработанные во
исполнение   пункта  1  настоящей  статьи,  периодически
пересматриваются с учетом технического прогресса и достижений в
области научных знаний.
   3. Компетентный  орган  может  санкционировать  временные
частичные изъятия из мер, предписанных во исполнение пункта 1
настоящей статьи, на условиях и в пределах сроков, определяемых
после консультаций с наиболее представительными соответствующими
организациями предпринимателей и трудящихся.
   4. Разрешая частичные изъятия из мер во исполнение пункта 3
настоящей статьи, компетентный  орган  обеспечивает  принятие
необходимых мер предосторожности для охраны здоровья трудящихся.
                Статья 4
   Компетентный орган    консультируется   с   наиболее
представительными заинтересованными организациями предпринимателей
и  трудящихся относительно мер, которые следует принять для
приведения в действие положений настоящей Конвенции.
                Статья 5
   1. Соблюдение  законодательства  и  правил,  принятых  в
исполнение статьи 3 настоящей Конвенции, обеспечивается надлежащей
и соответствующей системой инспекции.
   2. Национальные законодательство или правила предусматривают
необходимые меры, включая  соответствующие  санкции  с  целю
обеспечения  эффективного  соблюдения  и выполнения положений
настоящей Конвенции.
                Статья 6
   1. Предприниматели несут  ответственность  за  выполнение
предписанных мер.
   2. В случае,  когда  двое  или  более  предпринимателей
одновременно осуществляют свою деятельность в одной рабочей зоне,
они сотрудничают в целях выполнения предписанных мер, не уменьшая
ответственности каждого предпринимателя за охрану здоровья и
безопасность труда работающих у него трудящихся. Компетентный
орган власти предписывает, в случае необходимости, общие принципы
такого сотрудничества.
   3. Предприниматели в сотрудничестве со службами безопасности
и  гигиены  труда  после  консультаций  с  соответствующими
представителями  трудящихся разрабатывают порядок действий на
случай аварийных ситуаций.
                Статья 7
   Трудящиеся обязаны, в рамках своей ответственности, выполнять
инструкции  по  безопасности  и  гигиене  труда,  касающиеся
предупреждения, контроля и защиты от воздействия вредных для
здоровья факторов, возникающих при работе с асбестом.
                Статья 8
   Предприниматели и  трудящиеся  или  их  представители
осуществляют, по возможности, самое тесное сотрудничество на всех
уровнях  на  предприятии при осуществлении мер, предписанных
настоящей конвенцией.
       РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТНЫЕ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
                Статья 9
   Национальные законодательство или  правила,  принятые  во
исполнение  статьи  3  настоящей  Конвенции,  предусматривают
предупреждение воздействия асбеста или защиты от него с помощью
одной или более из следующих мер:
   а) установление для работы, при которой может иметь место
воздействие  асбеста,  правил,  предписывающих соответствующие
инженерные методы защиты и методы работы, включая гигиену рабочего
места;
   b) установление специальных правил и  процедур,  включая
разрешение  на  использование  асбеста  или  некоторых  его
разновидностей, или некоторых асбестосодержащих изделий,  или
проведение некоторых производственных процессов.
                Статья 10
   В тех случаях, когда необходимо защитить здоровье трудящихся
и это технически осуществимо, национальные законодательство или
правила предусматривают одну или более из следующих мер:
   а) замену асбеста или некоторых его разновидностей, или
асбестосодержащих  изделий  там,  где  это возможно, другими
материалами или изделиями, или альтернативными технологическими
процессами, которые компетентный орган считает на основе научной
оценки как безвредные или представляющие меньшую опасность для
здоровья;
   b) полное или частичное запрещение использование асбеста или
некоторых его разновидностей, или асбестосодержащих изделий в
некоторых производственных процессах.
                Статья 11
   1. Применение крокидолита и изделий, содержащих это волокно,
запрещается.
   2. Компетентный орган имеет полномочия разрешать,  после
консультации  с  соответствующими  наиболее  представительными
организациями предпринимателей и трудящихся, частичные изъятия из
предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи запрета, если замена
практически неосуществима, при условии, что принимаются меры,
обеспечивающие, чтобы здоровье трудящихся не ставилось под угрозу.
                Статья 12
   1. Распыление всех видов асбеста запрещается.
   2. Компетентный орган власти имеет полномочия разрешать,
после консультации с соответствующими наиболее представительными
организациями предпринимателей и трудящихся, частичные исключения
из предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи запрета, если
применение альтернативных методов практически неосуществимо, при
условии, что принимаются меры, обеспечивающие, чтобы здоровье
трудящихся не ставилось под угрозу.
                Статья 13
   Национальные законодательства и правила предусматривают, что
предприниматели  в  соответствии  с  порядком и в пределах,
определенных компетентным органом, извещают его об определенных
видах работ, связанных с воздействием асбеста.
                Статья 14
   Предприятия, добывающие  и  поставляющие асбест, а также
производящие и поставляющие содержащие  его  изделия,  несут
ответственность за должную маркировку тары и, если необходимо,
изделия, причем эта маркировка должна, согласно предписаниям
компетентного  органа, производиться на таком языке и таким
способом, чтобы заинтересованные трудящиеся и потребители легко
понимали ее.
                Статья 15
   1. Компетентный  орган  предписывает предельно допустимые
уровни воздействия на трудящихся асбеста или другие критерии
воздействия для оценки производственной среды.
   2. Предельно  допустимые  уровни  или  другие  критерии
воздействия  устанавливаются,  периодически пересматриваются и
обновляются в  свете  технического  прогресса  и  расширения
научно-технических знаний.
   3. На всех рабочих местах, где трудящиеся  подвергаются
воздействию асбеста, предприниматель принимает все соответствующие
меры, чтобы предотвратить или контролировать попадание асбестовой
пыли  в  воздух и обеспечивать, чтобы соблюдались предельно
допустимые уровни или другие критерии воздействия, а  также
сократить воздействие до уровня настолько низкого, насколько это
практически осуществимо.
   4. Если меры, принимаемые во исполнение положений пункта 3
настоящей статьи, не приводят к снижению воздействия асбеста до
предельно допустимых уровней или не отвечают другим критериям
воздействия, указанным во исполнение пункта 1 настоящей статьи,
предприниматель  обеспечивает, эксплуатирует и заменяет, если
необходимо, без  расходов  со  стороны  трудящихся,  должную
респираторную защитную технику и специальную защитную одежду, в
зависимости от обстоятельств. Респираторная защитная  техника
соответствует  нормам,  установленным компетентным органом, и
используется только  как  дополнительная,  временная,  крайне
необходимая  или исключительная мера, а не как альтернатива
техническому контролю.
                Статья 16
   Каждый предприниматель несет ответственность за разработку и
осуществление практических мер по предупреждению и контролю за
воздействием асбеста на работающих на предприятии его трудящихся,
а также о защите от вредных факторов, возникающих при работе с
асбестом.
                Статья 17
   1. Снос оборудования или сооружения, содержащих  хрупкие
асбестосодержащие изоляционные материалы, а также очистка от
асбеста зданий или сооружений, где асбест может оказаться в
воздухе, осуществляются только предпринимателями или подрядчиками,
которые признаны компетентным органом, как имеющие квалификацию
для выполнения такой работы в соответствии с положениями настоящей
конвенции, и которые получили полномочия для выполнения такой
работы.
   2. Предприниматель или подрядчик обязаны до начала работ по
сносу  подготовить  рабочий  план,  уточняющий меры, которые
необходимо принять, включая меры, направленные на:
   а) обеспечение трудящихся всей необходимой защитой;
   b) ограничение выделения асбестовой пыли в воздух; и
   с) обеспечение  удаления  асбестосодержащих  отходов  в
соответствии со статьей 19 настоящей Конвенции.
   3. С  трудящимися  или  их  представителями  проводятся
консультации относительно рабочего плана, указанного в пункте 2
настоящей статьи.
                Статья 18
   1. В случаях, когда личная одежда трудящихся может оказаться
загрязненной асбестовой пылью, предприниматель, в соответствии с
национальными законодательством или правилами и после консультаций
с представителями трудящихся, выдает соответствующую  рабочую
одежду, которую нельзя носить вне рабочего места.
   2. Обработка и чистка использованной рабочей и специальной
защитной одежды осуществляются, согласно требованию компетентного
органа, в контролируемых условиях в целях предупреждения выделения
асбестовой пыли.
   3. Национальные законодательство  или  правила  запрещают
уносить домой рабочую и специальную защитную одежду и средства
индивидуальной защиты.
   4. Предприниматель  несет  ответственность  за  чистку,
поддержание в надлежащем состоянии и хранение рабочей одежды,
специальной защитной одежды и средств индивидуальной защиты.
   5. Предприниматель предоставляет,  по  мере  возможности,
трудящимся, подвергшимся воздействию асбеста, возможности для
умывания, принятия ванны или душа в рабочей зоне.
                Статья 19
   1. В соответствии с  национальными  законодательством  и
практикой предприниматели удаляют асбестосодержащие отходы таким
образом, чтобы не ставилось под угрозу здоровье соответствующих
трудящихся,  включая  тех, кто обрабатывает асбестосодержащие
отходы, или населения, проживающего вблизи предприятия.
   2. Компетентные  органы  и  предприниматели  принимают
соответствующие меры для предотвращения загрязнения окружающей
среды   асбестовой   пылью,  выделяющейся  в  результате
производственного процесса.
    РАЗДЕЛ IV. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ И ЗА
          СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ
                Статья 20
   1. В  случае  необходимости  защиты  здоровья трудящихся
предприниматель измеряет концентрацию содержащейся в  воздухе
рабочей зоны асбестовой пыли и контролирует воздействие асбеста на
трудящихся через промежутки времени и применяя методы, указанные
компетентным органом власти.
   2. Результаты контроля за производственной средой и  за
воздействием  асбеста  на  трудящихся  хранятся  в  течение
предписанного компетентным органом срока.
   3. Соответствующие трудящиеся и их представители, а также
службы инспекции имеют доступ к этим данным.
   4. Трудящиеся или их представители имеют право требовать
проведения контроля за окружающей  средой  и  обращаться  к
компетентному органу в связи с результатами контроля.
                Статья 21
   1. Трудящиеся, подвергающиеся или подвергшиеся воздействию
асбеста, в соответствии с национальными законодательством  и
практикой, проходят такие медицинские осмотры, которые необходимы
для наблюдения за состоянием их здоровья в связи с воздействием
этого  вредного  производственного фактора и для диагностики
профессиональных заболеваний, вызванных воздействием асбеста.
   2. Контроль за состоянием здоровья трудящихся в связи с
использованием асбеста не влечет за собой потери в заработках для
них.  Он  осуществляется  бесплатно и, по мере возможности,
проводится в рабочее время.
   3. Трудящиеся должным и соответствующим образом информируются
о результатах медицинских осмотров и получают индивидуальные
консультации  относительно  состояния их здоровья в связи с
производственной деятельностью.
   4. Если продолжение работы, связанной с воздействием асбеста,
считается  с  медицинской  точки  зрения  нежелательным,
предпринимаются,  в соответствии с национальными практикой и
условиями, все меры для обеспечения соответствующим трудящимся
других средств сохранения их дохода.
   5. Компетентный орган разрабатывает систему уведомления о
профессиональных заболеваниях, вызываемых асбестом.
         РАЗДЕЛ V. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
                Статья 22
   1. Компетентный орган после консультации и в сотрудничестве с
заинтересованными  наиболее  представительными  организациями
предпринимателей и трудящихся проводит соответствующие мероприятия
с целью содействия распространению информации и просвещения всех
соответствующих лиц о вредных для здоровья факторах, возникающих
при контакте с асбестом, и о методах их предупреждения и контроля
за ними.
   2. Компетентный орган обеспечивает, чтобы предприниматели
имели в письменном виде основные принципы и процедуры, касающиеся
мер  относительного  обучения  и  периодического  инструктажа
трудящихся по вопросам опасного воздействия асбеста, методов его
предупреждения и борьбы с ним.
   3. Предприниматель  обеспечивает,  чтобы  все трудящиеся,
которые подвергаются или могут подвергаться воздействию асбеста,
были информированы о вредных факторах, связанных с их работой,
получали инструкции относительно профилактических мер и правильных
методов работы и получали постоянное обучение в этих областях.
         РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
                Статья 23
   Официальные грамоты  о  ратификации  настоящей  Конвенции
направляются Генеральному директору Международного бюро труда для
регистрации.
                Статья 24
   1. Настоящая Конвенция имеет обязательную силу только для тех
членов Международной организации труда, ратификационные грамоты
которых зарегистрированы Генеральным директором.
   2. Она вступит в силу через через двенадцать месяцев после
даты регистрации Генеральным директором ратификационных грамот
двух членов Организации.
   3. Впоследствии  настоящая Конвенция вступит в силу для
каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты
регистрации его ратификационной грамоты.
                Статья 25
   1. Каждый  член  Организации,  ратифицировавший настоящую
Конвенцию, по истечении десяти лет со дня ее первоначального
вступления в силу может денонсировать ее заявлением о денонсации,
направленным Генеральному директору Международного бюро труда и
зарегистрированным им. Денонсация вступает в силу через год после
даты ее регистрации.
   2. Для  каждого члена Организации, который ратифицировал
настоящую Конвенцию и в годичный срок по истечении указанных в
предыдущем пункте десяти лет не воспользовался предусмотренным в
настоящей статье правом на денонсацию, Конвенция будет оставаться
в  силе на следующие десять лет, и впоследствии он сможет
денонсировать ее по истечении каждого десятилетия в порядке,
предусмотренном в настоящей статье.
                Статья 26
   1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает
всех членов Международной организации труда о регистрации всех
ратификационных грамот и заявлений о денонсации, направленных ему
членами Организации.
   2. Извещая членов Организации о регистрации полученной им
второй ратификационной грамоты, Генеральный директор обращает их
внимание на дату вступления в силу настоящей Конвенции.
                Статья 27
   Генеральный директор Международного бюро труда направляет
Генеральному секретарю  Организации  Объединенных  Наций  для
регистрации в соответствии со статьей 102 Устава Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ) исчерпывающие сведения о всех
ратификационных  грамотах  и  заявлениях  о  денонсации,
зарегистрированных им в соответствии с положениями предыдущих
статей.
                Статья 28
   В случаях, когда Административный совет Международного бюро
труда считает это необходимым, он  представляет  Генеральной
конференции  доклад  о  применении  настоящей  конвенции  и
рассматривает  целесообразность  включения  в  повестку  дня
Конференции вопроса о ее полном или частичном пересмотре.
 
               Статья 29
   1. Если Конференция примет новую конвенцию, полностью или
частично пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой
конвенции не предусмотрено иное, то:
   а) ратификация  каким-либо  членом  Организации  новой,
пересматривающей конвенции  влечет  за  собой  автоматически,
независимо от положений статьи 25, незамедлительную денонсацию
настоящей Конвенции при условии, что новая, пересматривающая
конвенция вступила в силу;
   b) со дня вступления в силу новой, пересматривающей конвенции
настоящая конвенция закрыта для ратификации членами Организации.
   2. Настоящая Конвенция остается в любом случае в силе по
форме  и  содержанию  для  тех  членов Организации, которые
ратифицировали  ее,  но  не  ратифицировали  пересматривающую
конвенцию.
                Статья 30
   Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют
одинаковую силу.
   Дата вступления в силу: 16 июня 1989 года.
 
 "Конвенции и рекомендации,
 принятые МКТ. 1957-1990 гг.,
 Женева, 1991". Том 1
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка