Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розподіл повноважень Міністра економіки та Державного секретаря Міністерства економіки України


         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 174 від 10.08.2001
 
     Про розподіл повноважень Міністра економіки та
     Державного секретаря Міністерства економіки
               України
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
                     європ. інтеграції
    N 63 ( v0063569-02 ) від 04.03.2002 )
 
   Відповідно до Указу Президента України від 14 липня 2001 року
N 529  ( 529/2001 ) "Про Примірне положення про державного
секретаря міністерства" та з метою забезпечення ефективності
діяльності Міністерства тимчасово, до внесення змін до Положення
про Міністерство економіки України, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити розподіл повноважень Міністра економіки та
Державного секретаря Міністерства економіки України (додаються).
   2. Установити, що проекти документів подаються на підпис
Міністрові та Державному секретареві відповідно до затвердженого
розподілу.
 
                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                        Наказ Міністерства
                        економіки України
                         10.08.2001 N 174
 
      Розподіл повноважень Міністра економіки та
      Державного секретаря Міністерства економіки
               України
   Міністр:
   1. Затверджує програми і плани роботи Міністерства.
   2. Затверджує звіт про виконання програм і планів роботи
Міністерства.
   3. Розглядає проекти законів України,  актів  Президента
України  та  Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство, інших документів, які надходять на погодження до
Міністерства економіки, та їх візує.
   4. Підписує  нормативно-правові  акти,  що  видаються
Міністерством.
   5. Підписує  листи,  що  надсилаються  Міністерством  до
Президента  України, Прем'єр-міністра України, Верховної Ради
України, інших органів державної влади.
   6. Приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації
у складі Міністерства урядових органів державного управління;
погоджує граничну чисельність працівників цих органів.
   7. Вносить пропозиції Кабінету  Міністрів  України  щодо
призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових
органів, які діють у складі Міністерства, присвоєння їм рангів,
установлення надбавок.
   8. Дає згоду на утворення, реорганізацію  і  ліквідацію
територіальних органів Міністерства, а також підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери його управління.
   9. Погоджує структуру Міністерства.
   10. Пропонує для призначення на посаду та звільнення з посади
працівників  патронатної  служби  в  центральному  апараті
Міністерства.
   11. Приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство; затверджує звіт щодо розподілу
бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство.
   12. Одержує від Державного секретаря інформацію про стан
використання  бюджетних  коштів,  передбачених  на  утримання
центрального апарату Міністерства і його територіальних органів.
   13. Дає згоду на виконання Державним секретарем функцій з
управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства.
   14. Погоджує розподіл обов'язків між першими заступниками та
заступниками Державного секретаря.
   15. Спрямовує  і  координує діяльність Держбуду України,
Держкоменергозбереження України та Держстандарту України.
   Державний секретар:
   1. Організовує роботу центрального апарату Міністерства.
   2. Готує та подає на затвердження Міністрові проекти програм
і планів роботи Міністерства; організовує  і  контролює  їх
виконання; звітує про стан їх виконання перед Міністром.
   3. Забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є Міністерство, інших документів та подає їх на підпис Міністрові.
   4. Організовує  розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються Міністерством, та подає їх на підпис Міністрові.
   5. Організовує та контролює виконання законів України, актів
і доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України,
а також наказів та доручень Міністра.
   6. У разі відсутності Міністра доповідає за  дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що організовуються Президентом України та
Кабінетом Міністрів України.
   7. Забезпечує  вирішення  питань,  що  виникають  у
взаємовідносинах  центрального  апарату   Міністерства   з
Адміністрацією  Президента  України,  апаратом Верховної Ради
України, іншими державними органами і належать до їх відання.
   8. Забезпечує взаємодію центрального апарату Міністерства із
Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
   9. Забезпечує співпрацю Міністерства з іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування у процесі виконання  завдань,  покладених  на
Міністерство.
   10. Координує роботу відповідних урядових органів державного
управління,  територіальних органів Міністерства, координує і
контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери його управління, та вживає заходів до забезпечення
ефективності їх роботи.
   11. Подає   Міністрові   пропозиції  щодо  утворення,
реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів
державного управління; за поданням керівників зазначених органів
затверджує за погодженням з Міністром граничну чисельність їх
працівників;  погоджує  структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів.
   12. За  погодженням  з  Міністром  приймає рішення щодо
утворення, реорганізації і ліквідації територіальних  органів
Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління; затверджує їх  положення
(статути); призначає на Посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників цих  органів,  підприємств,
установ та організацій.
   13. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій.
   14. За  погодженням  з  Міністром  затверджує  структуру
Міністерства, а також штатний розпис та кошторис його видатків за
погодженням з Міністерством фінансів України.
   15. Організовує роботу з документами в Міністерстві.
   16. Затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
центрального апарату Міністерства, визначає відповідальність їх
керівників.
   17. Призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Міністерства.
   18. Розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Міністерства відповідних рангів
державних  службовців,  їх  заохочення  та  притягнення  до
дисциплінарної відповідальності.
   19. Подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує та
контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів,
звітує перед Міністром з цього питання.
   20. Розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими  на
утримання центрального апарату Міністерства і його територіальних
органів; інформує Міністра про стан їх використання.
   21. За погодженням з Міністром виконує функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства.
   22. Формує  та  затверджує кадровий резерв Міністерства,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників Міністерства.
   23. За погодженням з Міністром розподіляє обов'язки між
першими  заступниками  та  заступниками Державного секретаря;
визначає ступінь їх відповідальності.
   24. Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом.
   25. Забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки Міністерства.
   26. Призначає та звільняє працівників торговельно-економічних
місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном.
   27. Приймає рішення щодо відрядження за кордон та в межах
України працівників центрального апарату Міністерства, погоджує
відрядження за кордон та в межах України керівників та заступників
керівників підвідомчих підприємств, установ, організацій. ( Пункт
27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 63 ( v0063569-02 ) від 04.03.2002 )
   28. У разі ліквідації Міністерства  очолює  ліквідаційну
комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів.
   29. Виконує інші  функції,  пов'язані  із  забезпеченням
діяльності Міністерства.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка