Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 24 червня 1986 р. N 235
     Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими
               доходами
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
  N 340 ( 340-90-п ) від 11.11.90
               Постановою Кабінету Міністрів УРСР
  N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91
                         Постановами КМ
  N 387 ( 387-91-п ) від 28.12.91 - набуває чинності з 01.01.92 
  N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )
 
 
   На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 травня
1986 р. N 575 "Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими
доходами" Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1.Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів:
   а) посилити боротьбу з розкраданням соціалістичної власності,
хабарництвом, спекуляцією та іншими корисливими злочинами, які є
джерелами нетрудових доходів. Приділяти постійну увагу глибокому
вивченню й усуненню умов, що сприяють вчиненню цих злочинів;
   б) розробити і здійснити ефективні  заходи по забезпеченню
повної схоронності соціалістичної власності, маючи на увазі:
   підвищити відповідальність   керівників    підприємств,
організацій,  установ  і  колгоспів  за  зміцнення  порядку,
організованості й дисципліни, посилити боротьбу з марнотратством і
втратами,  забезпечити  найсуворішу  економію  у використанні
матеріальних ресурсів та коштів;
   значно поліпшити первинний облік і всі форми контролю за
схоронністю  соціалістичної власності й додержанням державної
дисципліни;
   забезпечити своєчасну розробку і впровадження технічно й
економічно обгрунтованих норм матеріальних і трудових затрат,
використання машин і устаткування;
   в) забезпечити прискорений розвиток  виробництва  товарів
народного споживання і сфери послуг відповідно до постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р.
N 460  "Про Комплексну програму розвитку виробництва товарів
народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000
роки"; вишукувати резерви і додаткові можливості для збільшення
обсягу виробництва й надання послуг, підвищення їх  якості,
оперативного усунення дефіциту, що з'являється на окремі товари і
послуги;
   (  Підпункт "г" пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови  Кабінету Міністрів УРСР N 163 ( 163-91-п ) від
22.08.91 )
   2. Міністерству фінансів УРСР, ЦСУ УРСР, міністерствам і
відомствам  УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
посилити контроль  за  дотриманням  державної  дисципліни  у
справі обліку і звітності, вжити рішучих заходів для поліпшення
постановки первинного обліку на підприємствах,  організаціях,
установах  і  колгоспах, завершити впровадження типових форм
первинної облікової документації, яка забезпечувала б повний і
вірогідний  облік  витрачання сировини, матеріалів і палива.
Поліпшити взаємодію з правоохоронними і контролюючими органами в
роботі  по  запобіганню, виявленню і припиненню порушень та
зловживань у галузі обліку і звітності.
   Органам ЦСУ УРСР при виявленні порушень правил прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів виключати їх із
звітності.
   3. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів посилити контроль за використанням громадянами
житлових  приміщень,  виходячи  з того, що вони не можуть
використовуватися на шкоду інтересам суспільства. Організувати
облік осіб, які здають житлові приміщення, дачі, садові будиночки
в піднайом (найом). Забезпечити суворе додержання ними вимог
законодавства, що регулює питання піднайму (найму) житла.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )
 
   Установити, що договори найму дач і садових  будиночків
підлягають реєстрації у виконкомах місцевих Рад народних депутатів
або створюваних ними органах управління.
   Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам і
відомствам  УРСР до 1 січня 1987 р. забезпечити реєстрацію
договорів піднайму (найму) житлових, приміщень, дач, садових
будиночків, раніше укладених громадянами.
   Державному комітетові  УРСР  по  цінах,  Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству побутового
обслуговування  населення  УРСР,  Міністерству фінансів УРСР,
Міністерству юстиції УРСР у 3-місячний строк підготувати і подати
до Ради Міністрів УРСР пропозиції про умови і граничні розміри
оплати надаваних у користування наймачів житлових приміщень у
будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, а
також майна і надаваних послуг.
   4. Виконкомам обласних,  Київського  і  Севастопольського
міських Рад народних депутатів, Міністерству торгівлі УРСР і
Укоопспілці:
   вжити заходів до поліпшення  роботи  колгоспних  ринків,
розширення на них торгівлі, здійснюваної колгоспами, радгоспами
і споживчою кооперацією, посилення контролю за додержанням правил
торгівлі. Ширше використовувати для цього можливості, надані
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 січня
1986  р.  N 22 "Про заходи по дальшому розвитку споживчої
кооперації";
   розширити права і підвищити відповідальність адміністрації
ринків  у  справі  контролю за додержанням правил торгівлі,
запобігання і припинення спекуляції та інших форм  здобуття
нетрудових доходів.
   Міністерству торгівлі УРСР за погодженням з Укоопспілкою і
обл (міськ) виконкомами встановити порядок обліку осіб, зайнятих
реалізацією сільськогосподарської продукції на колгоспних ринках.
   5. Держагропрому  УРСР, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів розвивати і заохочувати продаж  населенням  лишків
вироблених в особистих підсобних господарствах м'яса, молока, яєць
та іншої тваринницької продукції державним  і  кооперативним
заготівельним організаціям у місцях виробництва цієї продукції.
   Держагропрому УРСР, Держплану УРСР, Міністерству фінансів
УРСР, Міністерству юстиції УРСР разом з облвиконкомами розглянути
питання про зняття окремих обмежень кількості й видів продуктивних
тварин в особистих підсобних господарствах громадян  і  при
необхідності в 3-місячний строк внести до Ради Міністрів УРСР
пропозиції про уточнення граничних норм утримання худоби  з
урахуванням місцевих умов.
   Виконкомам місцевих Рад народних депутатів посилити контроль
за суворим додержанням установлених норм і порядку утримання
худоби в особистих підсобних господарствах громадян.
   6. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, виконкомів
місцевих Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою
від 15 травня 1986 р. N 575:
   1) Доручила Державному комітетові СРСР по праці і соціальних
питаннях разом з ВЦРПС та з участю міністерств і відомств у
3-місячний строк розглянути й вирішити питання про розширення
переліку категорій робітників і службовців, з якими  можуть
укладатися договори про повну матеріальну відповідальність.
   2) Визнала за необхідне:
   розширити коло товарів і продукції, щодо яких застосовується
порядок компенсації шкоди в краткому розмірі від роздрібних цін у
разі їх розкрадання, навмисного псування, недостачі або втрати;
   внести зміни в діючий порядок списання матеріальних цінностей
і втрат, маючи на увазі посилити контроль за обгрунтованістю
списань  і  компенсацією  шкоди  винними, а також підвищити
відповідальність службових осіб за порушення зазначеного порядку.
   Міністерству фінансів СРСР,  Міністерству  юстиції  СРСР,
Міністерству внутрішніх справ СРСР, Державному комітетові СРСР по
праці і соціальних питаннях, ЦСУ СРСР  доручено  з  участю
Прокуратури СРСР, Верховного Суду СРСР, інших міністерств і
відомств, а також ВЦРПС підготувати і внести до Ради Міністрів
СРСР у 6-місячний строк відповідні пропозиції з цих питань.
   3) Доручила  Держбанку  СРСР  і Будбанку СРСР активніше
використовувати безготівкові розрахунки як засіб попереднього
контролю за додержанням соціалістичної законності в господарських
відносинах, особливо за товарністю розрахункових  документів.
Запроваджувати,  коли це економічно доцільно, порядок оплати
товарів народного споживання після приймання їх за якістю.
   Посилити банківський контроль за розрахунками заготівельних
організацій  з індивідуальними здавачами сільськогосподарської
продукції, ширше впроваджувати безготівковий порядок оплати за
здану продукцію.
   Прийняла пропозицію  Держбанку  СРСР  про  скасування
пред'явницьких чеків підприємств, організацій і  установ  на
одержання коштів в установах Держбанку СРСР.
   4) Установила, що розрахунки за угодами на суму понад п'ять
тисяч карбованців, здійснювані між громадянами і підприємствами,
установами,  організаціями,  провадяться шляхом безготівкового
перерахування коштів через установи Держбанку СРСР або державні
трудові ощадні каси.
   ( Абзац другий підпункту четвертого пункту 6 втратив чинність
з 01.01.92 на підставі Постанови КМ N 387 ( 387-91-п ) від
28.12.91 )
   Громадяни зобов'язані подати у податковий орган декларацію
про джерела одержання коштів також на вимогу виконавчого комітету
місцевої Ради народних депутатів чи прокурора. ( Абзац третій
підпункту четвертого пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Ради Міністрів УРСР N 340 ( 340-90-п ) від 11.11.90 )
   Міністерству фінансів  СРСР, Держбанку СРСР, Міністерству
торгівлі СРСР і Міністерству юстиції СРСР доручено в 3-місячний
строк установити порядок здійснення зазначених угод і подання
декларацій.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68801
EUR30.01067
RUB0.41837
PLN7.00137
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка