Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 24 червня 1986 р. N 235
     Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими
               доходами
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
  N 340 ( 340-90-п ) від 11.11.90
               Постановою Кабінету Міністрів УРСР
  N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91
                         Постановами КМ
  N 387 ( 387-91-п ) від 28.12.91 - набуває чинності з 01.01.92 
  N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )
 
 
   На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15 травня
1986 р. N 575 "Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими
доходами" Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1.Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів:
   а) посилити боротьбу з розкраданням соціалістичної власності,
хабарництвом, спекуляцією та іншими корисливими злочинами, які є
джерелами нетрудових доходів. Приділяти постійну увагу глибокому
вивченню й усуненню умов, що сприяють вчиненню цих злочинів;
   б) розробити і здійснити ефективні  заходи по забезпеченню
повної схоронності соціалістичної власності, маючи на увазі:
   підвищити відповідальність   керівників    підприємств,
організацій,  установ  і  колгоспів  за  зміцнення  порядку,
організованості й дисципліни, посилити боротьбу з марнотратством і
втратами,  забезпечити  найсуворішу  економію  у використанні
матеріальних ресурсів та коштів;
   значно поліпшити первинний облік і всі форми контролю за
схоронністю  соціалістичної власності й додержанням державної
дисципліни;
   забезпечити своєчасну розробку і впровадження технічно й
економічно обгрунтованих норм матеріальних і трудових затрат,
використання машин і устаткування;
   в) забезпечити прискорений розвиток  виробництва  товарів
народного споживання і сфери послуг відповідно до постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р.
N 460  "Про Комплексну програму розвитку виробництва товарів
народного споживання і сфери послуг в Українській РСР на 1986-2000
роки"; вишукувати резерви і додаткові можливості для збільшення
обсягу виробництва й надання послуг, підвищення їх  якості,
оперативного усунення дефіциту, що з'являється на окремі товари і
послуги;
   (  Підпункт "г" пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови  Кабінету Міністрів УРСР N 163 ( 163-91-п ) від
22.08.91 )
   2. Міністерству фінансів УРСР, ЦСУ УРСР, міністерствам і
відомствам  УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
посилити контроль  за  дотриманням  державної  дисципліни  у
справі обліку і звітності, вжити рішучих заходів для поліпшення
постановки первинного обліку на підприємствах,  організаціях,
установах  і  колгоспах, завершити впровадження типових форм
первинної облікової документації, яка забезпечувала б повний і
вірогідний  облік  витрачання сировини, матеріалів і палива.
Поліпшити взаємодію з правоохоронними і контролюючими органами в
роботі  по  запобіганню, виявленню і припиненню порушень та
зловживань у галузі обліку і звітності.
   Органам ЦСУ УРСР при виявленні порушень правил прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів виключати їх із
звітності.
   3. Міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів посилити контроль за використанням громадянами
житлових  приміщень,  виходячи  з того, що вони не можуть
використовуватися на шкоду інтересам суспільства. Організувати
облік осіб, які здають житлові приміщення, дачі, садові будиночки
в піднайом (найом). Забезпечити суворе додержання ними вимог
законодавства, що регулює питання піднайму (найму) житла.
( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 )
 
   Установити, що договори найму дач і садових  будиночків
підлягають реєстрації у виконкомах місцевих Рад народних депутатів
або створюваних ними органах управління.
   Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам і
відомствам  УРСР до 1 січня 1987 р. забезпечити реєстрацію
договорів піднайму (найму) житлових, приміщень, дач, садових
будиночків, раніше укладених громадянами.
   Державному комітетові  УРСР  по  цінах,  Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству побутового
обслуговування  населення  УРСР,  Міністерству фінансів УРСР,
Міністерству юстиції УРСР у 3-місячний строк підготувати і подати
до Ради Міністрів УРСР пропозиції про умови і граничні розміри
оплати надаваних у користування наймачів житлових приміщень у
будинках, що належать громадянам на праві особистої власності, а
також майна і надаваних послуг.
   4. Виконкомам обласних,  Київського  і  Севастопольського
міських Рад народних депутатів, Міністерству торгівлі УРСР і
Укоопспілці:
   вжити заходів до поліпшення  роботи  колгоспних  ринків,
розширення на них торгівлі, здійснюваної колгоспами, радгоспами
і споживчою кооперацією, посилення контролю за додержанням правил
торгівлі. Ширше використовувати для цього можливості, надані
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 29 січня
1986  р.  N 22 "Про заходи по дальшому розвитку споживчої
кооперації";
   розширити права і підвищити відповідальність адміністрації
ринків  у  справі  контролю за додержанням правил торгівлі,
запобігання і припинення спекуляції та інших форм  здобуття
нетрудових доходів.
   Міністерству торгівлі УРСР за погодженням з Укоопспілкою і
обл (міськ) виконкомами встановити порядок обліку осіб, зайнятих
реалізацією сільськогосподарської продукції на колгоспних ринках.
   5. Держагропрому  УРСР, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів розвивати і заохочувати продаж  населенням  лишків
вироблених в особистих підсобних господарствах м'яса, молока, яєць
та іншої тваринницької продукції державним  і  кооперативним
заготівельним організаціям у місцях виробництва цієї продукції.
   Держагропрому УРСР, Держплану УРСР, Міністерству фінансів
УРСР, Міністерству юстиції УРСР разом з облвиконкомами розглянути
питання про зняття окремих обмежень кількості й видів продуктивних
тварин в особистих підсобних господарствах громадян  і  при
необхідності в 3-місячний строк внести до Ради Міністрів УРСР
пропозиції про уточнення граничних норм утримання худоби  з
урахуванням місцевих умов.
   Виконкомам місцевих Рад народних депутатів посилити контроль
за суворим додержанням установлених норм і порядку утримання
худоби в особистих підсобних господарствах громадян.
   6. Довести до відома міністерств, відомств УРСР, виконкомів
місцевих Рад народних депутатів, що Рада Міністрів СРСР постановою
від 15 травня 1986 р. N 575:
   1) Доручила Державному комітетові СРСР по праці і соціальних
питаннях разом з ВЦРПС та з участю міністерств і відомств у
3-місячний строк розглянути й вирішити питання про розширення
переліку категорій робітників і службовців, з якими  можуть
укладатися договори про повну матеріальну відповідальність.
   2) Визнала за необхідне:
   розширити коло товарів і продукції, щодо яких застосовується
порядок компенсації шкоди в краткому розмірі від роздрібних цін у
разі їх розкрадання, навмисного псування, недостачі або втрати;
   внести зміни в діючий порядок списання матеріальних цінностей
і втрат, маючи на увазі посилити контроль за обгрунтованістю
списань  і  компенсацією  шкоди  винними, а також підвищити
відповідальність службових осіб за порушення зазначеного порядку.
   Міністерству фінансів СРСР,  Міністерству  юстиції  СРСР,
Міністерству внутрішніх справ СРСР, Державному комітетові СРСР по
праці і соціальних питаннях, ЦСУ СРСР  доручено  з  участю
Прокуратури СРСР, Верховного Суду СРСР, інших міністерств і
відомств, а також ВЦРПС підготувати і внести до Ради Міністрів
СРСР у 6-місячний строк відповідні пропозиції з цих питань.
   3) Доручила  Держбанку  СРСР  і Будбанку СРСР активніше
використовувати безготівкові розрахунки як засіб попереднього
контролю за додержанням соціалістичної законності в господарських
відносинах, особливо за товарністю розрахункових  документів.
Запроваджувати,  коли це економічно доцільно, порядок оплати
товарів народного споживання після приймання їх за якістю.
   Посилити банківський контроль за розрахунками заготівельних
організацій  з індивідуальними здавачами сільськогосподарської
продукції, ширше впроваджувати безготівковий порядок оплати за
здану продукцію.
   Прийняла пропозицію  Держбанку  СРСР  про  скасування
пред'явницьких чеків підприємств, організацій і  установ  на
одержання коштів в установах Держбанку СРСР.
   4) Установила, що розрахунки за угодами на суму понад п'ять
тисяч карбованців, здійснювані між громадянами і підприємствами,
установами,  організаціями,  провадяться шляхом безготівкового
перерахування коштів через установи Держбанку СРСР або державні
трудові ощадні каси.
   ( Абзац другий підпункту четвертого пункту 6 втратив чинність
з 01.01.92 на підставі Постанови КМ N 387 ( 387-91-п ) від
28.12.91 )
   Громадяни зобов'язані подати у податковий орган декларацію
про джерела одержання коштів також на вимогу виконавчого комітету
місцевої Ради народних депутатів чи прокурора. ( Абзац третій
підпункту четвертого пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Ради Міністрів УРСР N 340 ( 340-90-п ) від 11.11.90 )
   Міністерству фінансів  СРСР, Держбанку СРСР, Міністерству
торгівлі СРСР і Міністерству юстиції СРСР доручено в 3-місячний
строк установити порядок здійснення зазначених угод і подання
декларацій.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка