Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок розгляду звернень громадян


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
               УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 409 від 20.12.96
   м.Київ
 
 
       Про порядок розгляду звернень громадян
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням НКРЕ
     N 11 ( v0011227-02 ) від 21.03.2002 )
 
   На виконання Закону  України  "Про  звернення  громадян"
( 393/96-ВР ) від 2 жовтня 1996 року та у зв'язку з необхідністю
врегулювання нормативно-правової діяльності Національної комісії
регулювання електроенергетики України (НКРЕ) прийняти до виконання
порядок звернення громадян до НКРЕ: ( Преамбула із змінами,
внесеними згідно з Розпорядженням НКРЕ N 11 ( v011227-02 ) від
21.03.2002 )
   1. Звернення громадян:
   Громадяни України мають право  звернутися  до  НКРЕ  із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної
діяльності, заявою або  клопотанням  щодо  реалізації  своїх
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних
інтересів та скаргою про їх порушення.
   Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на
її території, мають таке ж право на подання звернення, як і
громадяни  України,  якщо  інше  не передбачено міжнародними
договорами.
   2. Вимоги до звернення:
   У зверненні має бути зазначене прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
   Звернення може бути подано як окремою особою, так і групою
осіб.
   Звернення має бути підписане заявником із зазначенням дати.
   Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається
заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через
десять днів від дня його надходження.
   3. Мова звернень і рішень та відповідей на них:
   Громадяни мають право звертатися до НКРЕ українською чи іншою
мовою, прийнятною для сторін.
   Рішення  щодо  звернень  громадян  та відповіді на них
оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі
рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою
спілкування заявника.
   4. Умови, за яких можлива відмова в прийнятті та розгляді
звернення:
   Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому
порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.
   Якщо питання, порушені в одержаному НКРЕ зверненні, не
входять до сфери її повноважень, вони в термін не більший п'яти
днів, пересилаються за належністю до відповідного органу чи
посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав
звернення.  Якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняття  обгрунтованого  рішення,  воно  в  той же термін
повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.
   Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим
органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
   5. Звернення, які не підлягають розгляду:
   Письмове  звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити
авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
   Не розглядаються звернення від одного і того ж громадянина з
одного і того ж питання, якщо перше звернення вирішене по суті.
   6.  Принцип  нерозголошення  відомостей, що містяться у
зверненні:
   Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей
без згоди громадян чи відомостей, що становлять державну або іншу
таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це
обмежує  права і законні інтереси громадян. Не допускається
з'ясування  даних  про особу громадянина, які не стосуються
звернення.
   7. Діловодство з розгляду звернень громадян:
   Діловодство з розгляду звернень громадян ведеться в порядку,
який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
   8. Розгляд пропозицій громадян:
   НКРЕ розглядає пропозиції (зауваження) та повідомляє громадян
про результати розгляду.
   Пропозиції Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної
Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядає Голова НКРЕ
особисто, а за його відсутності - один із Членів Комісії.
   9. Розгляд заяв:
   Працівники НКРЕ зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати
заяви,  перевіряти  викладені в них факти, приймати рішення
відповідно до чинного законодавства України і забезпечувати їх
виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв.
   Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві,
доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на
Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням
порядку оскарження прийнятого рішення.
   10. Розгляд скарг громадян:
   Скарга на дії чи рішення територіальних представництв НКРЕ
подається на ім'я Голови НКРЕ.
   Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,
інвалідів  Великої  Вітчизняної  війни розглядає Голова НКРЕ
особисто, а за його відсутності - один з Членів Комісії.
   До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії
рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші
документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду
повертаються громадянину.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням НКРЕ N 11
( v0011227-02 ) від 21.03.2002 )
   11. Термін подання скарги:
   Скарга на рішення, що вже оскаржувались, може бути подана до
НКРЕ протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше
одного  місяця  з часу ознайомлення громадянина з прийнятим
рішенням.
   Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений
Головою НКРЕ .
   12. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги:
   Громадянин, який звернувся з заявою або скаргою до НКРЕ має
право:
   особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи
скаргу, та брати участь у перевірці поданої заяви чи скарги;
   знайомитися з матеріалами перевірки;
   подавати додаткові матеріали або наполягати на здійсненні їх
запиту;
   бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
   одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи
скарги;
   висловлювати письмово чи усно вимогу щодо дотримання таємниці
розгляду заяви чи скарги;
   вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом
порушень встановленого порядку розгляду звернень.
   13. Обов'язки НКРЕ щодо розгляду заяв чи скарг:
   НКРЕ в межах своїх повноважень зобов'язана:
   об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
   на прохання громадянина запрошувати його на співбесіду до
НКРЕ для розгляду його заяви чи скарги;
   скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках,
передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають
закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до
припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови,
які спричиняли порушення ;
   забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання
прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
   письмово повідомляти громадянина про результати перевірки
заяви чи скарги і суть прийнятого рішення;
   вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом
порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в
результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати
питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено
порушення;
   у разі визнання заяви чи скарги необгрунтованою роз'яснити
порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
   не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг
іншим органам.
   14. Термін розгляду звернень громадян:
   Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше
одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення , - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо у місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо, Голова НКРЕ встановлюють
необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі,
яка подала заяву.
   15. Безоплатність розгляду звернень:
   НКРЕ розглядає звернення громадян, не стягуючи плати.
   16. Особистий прийом громадян:
   Голова,  Члени НКРЕ та інші посадові особи зобов'язані
проводити особистий прийом громадян.
   Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години.
Графік прийому доводиться до відома громадян.
   17. Відшкодування витрат на перевірку звернень, які містять
завідомо неправдиві відомості:
   Витрати, здійснені НКРЕ у зв'язку з перевіркою звернень, які
містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з
громадянина за рішенням суду.
   18. Начальникам структурних підрозділів забезпечити неухильне
виконання  встановленого  порядку розгляду звернень громадян.
( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням НКРЕ N 11
( v0011227-02 ) від 21.03.2002 )
   19.  Контроль  за  виконанням розпорядження покласти на
заступника начальника управління справами Боровик О.В. ( Пункт 19
із  змінами,  внесеними  згідно з Розпорядженням НКРЕ N 11
( v0011227-02 ) від 21.03.2002 )
 
 
 Голова Комісії                      З.Буцьо
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка