Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про управління рахунком в цінних паперах


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
               Л И С Т
 
 N 01-03/383 від 14.11.2001
 
       Про управління рахунком в цінних паперах
 
   На Ваш запит про деякі питання, пов'язані з управлінням
рахунком в цінних паперах, відповідаємо наступне.
   З запиту випливає, що юридичній особі - нерезиденту (надалі -
Нерезидент)  в  системі  депозитарного обліку зберігачем був
відкритий рахунок в цінних паперах.
   При цьому керуючим рахунком був призначений торговець цінними
паперами (надалі - Торговець), яким були визначені розпорядники
рахунку.
   Після цього до зберігача звернулась фізична особа (надалі -
Довірена особа) з вимогою припинити виконання всіх депозитарних
операцій на рахунку в цінних паперах Нерезидента, надавши при
цьому  зберігачу  легалізовану генеральну довіреність, видану
Нерезидентом двом фізичним особам для здійснення цими особами
спільного представництва.
   Проаналізувавши вказану ситуацію у відповідності з вимогами
чинного законодавства України, вважаємо за необхідне зазначити
наступне.
   1. Відповідно до п.3.3 Положення ( vr061312-98  )  для
обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах
депозитарні установи здійснюють адміністративні, облікові  та
інформаційні операції.
   Аналіз пунктів 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 Положення ( vr061312-98 ),
якими визначається зміст вищевказаних операцій, дає підстави для
висновку, що операція "припинення виконання всіх депозитарних
операцій по рахунку в цінних паперах" за змістом підпадає під
облікову операцію, наслідком якої є встановлення обмежень щодо
обігу цінних паперів на рахунку, що передбачає неможливість до
настання певної події чи дати відчуження цінних паперів.
   Встановлення інших обмежень щодо повноважень по управлінню
рахунком Положенням не передбачено.
   Проте, п.п.5.8-5.8.3 Положення ( vr061312-98 ) передбачають
механізм відміни таких повноважень шляхом зміни в анкеті рахунку
інформації  про  осіб,  за  розпорядженням  яких проводяться
депозитарні операції.
   Згідно з вимогами пункту 5.11.4 Положення ( vr061312-98 )
облікова операція щодо обмеження в обігу цінних паперів може бути
наслідком розпоряджень щодо:
   застави цінних паперів;
   виставлення цінних паперів на торги через фондові біржі,
торговельно-інформаційні системи та інші організаційно оформлені
засоби ринку цінних паперів;
   позики цінними паперами;
   виконання угод купівлі із зобов'язанням зворотного продажу
(операцій "репо");
   виконання угод, гарантованих цінними паперами;
   здійснення операцій емітента щодо випущених  ним  цінних
паперів;
   виконання безумовної операції з цінними паперами;
   інших обмежень в обігу, передбачених чинним законодавством.
   Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що наявність декількох
чинних довіреностей, згідно з якими різні особи мають однорідні
повноваження, не може бути підставою для проведення як облікової
операції по обмеженню в обігу цінних паперів.
   2. Відповідно до п.5.10 Положення про депозитарну діяльність,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 26.05.98 р. N 61 ( va061312-98 ) (надалі -
Положення),  обслуговування  операцій  з  цінними  паперами
здійснюється за розпорядженням власника (депонента) або керуючого
його рахунком та/або внаслідок виконання безумовної операції з
цінними паперами у відповідності з чинним законодавством на
підставі відповідних наданих (пред'явлених згідно з п.5.3 цього
Положення) документів, що підтверджують правомірність здійснення
цих операцій.
   Аналіз абзацу 3 п.1.2 Положення ( vr061312-98 ) дає підстави
стверджувати, що вимога Довіреної особи про припинення виконання
всіх депозитарних операцій по рахунку у цінних паперів Нерезидента
за підставою її проведення (наявність довіреності на здійснення
Довіреною особою дій щодо цінних паперів Нерезидента) не підпадає
під безумовну операцію з управління рахунком у цінних паперах.
   Неможливість проведення вищевказаної операції як безумовної
випливає також з того, що разом з вимогою Довіреної особи до
зберігача не були надані документи, визначені п.п.5.3, 5.10.9
Положення ( vr061312-98 ) як необхідні для проведення такої
операції.
   Таким чином, проведення вищезазначеної операції можливе за
розпорядженням власника рахунку чи за розпорядженням керуючого
рахунком.
   3. Відповідно до п.1.2 Положення ( vr061312-98 ) керуючий
рахунком у цінних паперах - це власник рахунку у цінних паперах
або від імені власника, уповноважена ним згідно  з  чинним
законодавством, особа або юридична особа, яка має дозвіл на
здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами та
здійснює у відповідності до чинного законодавства певні дії щодо
цінних паперів власника згідно з умовами договору про відкриття
рахунку у цінних паперах та/або на підставах, визначених чинним
законодавством, від імені власника та в інтересах і за дорученням
власника.
   Згідно з п.5.3.4 Положення ( vr061312-98 ) власник, який не
призначив керуючого рахунком, здійснює управління рахунком у
цінних паперах самостійно чи через надання конкретних повноважень
на здійснення певних дій іншій особі шляхом оформлення довіреності
відповідно до чинного законодавства.
   Таким чином, Положенням встановлений порядок, відповідно до
якого управління рахунком здійснюється безпосередньо власником
рахунку (депонентом) або через призначених власником рахунку осіб.
   Розділ 5 Положення ( vr061312-98 ) вимагає при відкритті
рахунку в цінних паперах визначення порядку управління рахунком
шляхом подання зберігачу анкети рахунку та анкети керуючого
рахунком,  якщо управління рахунком буде здійснюватись через
керуючого рахунком.
   Відповідно до абзацу 27 п.1.2 Положення ( vr061312-98 )
розпорядження про виконання депозитарної операції повинно бути
підписано розпорядником рахунку - особою, призначеною власником
рахунку чи керуючим рахунком.
   Тобто, при визначенні порядку управління рахунком в цінних
паперах (безпосередньо власником рахунку чи через  керуючого
рахунком) виникає необхідність призначення розпорядників рахунку,
що здійснюється через затвердження власником чи призначеним ним
керуючим рахунком (у відповідності до обраного порядку управління)
картки зі зразками підписів розпорядників рахунку.
   Підсумовуючи вищезазначене,  управління рахунком в цінних
паперах здійснюється виключно особою, зазначеною  в  наданих
зберігачу  для  відкриття  рахунку  документах (власником чи
призначеним ним керуючим рахунком), при цьому розпорядження про
проведення  депозитарних  операцій підписуються розпорядниками
рахунку, призначеними чи власником, чи керуючим рахунком.
   Оскільки з Вашого запиту випливає, що повноваження Довіреної
особи з управління рахунком не фіксувались в системі депозитарного
обліку ані при відкритті рахунку, ані пізніше, вважаємо, що
зберігач не має права проводити операцію за вимогою Довіреної
особи.
   На нашу думку, зберігач матиме право проводити операції за
розпорядженням Довіреної особи лише після внесення відповідних
змін до анкети рахунку та подання до  зберігача  необхідних
документів,  згідно  з  вимогами  п.п.5.8-5.8.3  Положення
( vr061312-98 ).
   Враховуючи те, що відповідно до п.5.3.6 Положення одні й ті ж
повноваження по управлінню рахунком не можуть делегуватись різним
керуючим рахунком у цінних паперах, та те, що  в  системі
депозитарного  обліку  при відкритті рахунку Нерезидента вже
зафіксовані повноваження Торговця видавати розпорядження  про
здійснення  депозитарних  операцій, такі ж самі повноваження
Довіреної особи можуть бути зафіксовані при умові їх попередньої
відміни у Торговця як керуючого рахунком.
   Вказане підтверджується   також   п.5.3.5   Положення
( vr061312-98 ), відповідно до якого повноваження  керуючого
рахунком у цінних паперах, якщо керуючим рахунком не є власник,
вважаються дійсними з моменту надання цих повноважень власником та
з моменту реєстрації договору доручення або договору комісії у
зберігача та до моменту закінчення дії цього договору чи до
письмового розпорядження власника про припинення (відміну) усіх чи
певних  повноважень  керуючого  рахунком  згідно  з  чинним
законодавством.
 
 Президент ПАРД                       О.Кий
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка