Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін та доповнень до Статуту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


      ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З
         ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 25 від 19.09.2001
 
     Про затвердження змін та доповнень до Статуту
    Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
             працездатності
 
   Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити зміни  та  доповнення  до  Статуту  Фонду
соціального  страхування  з тимчасової втрати працездатності,
затвердженого постановою правління Фонду від 05.06.2001 р. N 9:
   1.1. абзац 3 пункту 4.3 виключити;
   1.2. абзац 4 пункту 4.3 викласти в новій редакції:
   "Право голосу члена правління, за його відсутності з поважних
причин (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо),  може
передаватись письмовим дорученням іншому члену правління від тієї
ж представницької сторони або посадовій особі органу (установи,
організації), який представляє відсутній член правління Фонду у
його складі, при цьому кожний присутній на засіданні правління
може голосувати тільки за одного відсутнього члена правління
Фонду. Доручення передається Виконавчій дирекції Фонду до початку
засідання правління Фонду".
   2. Виконавчій дирекції Фонду погодити зміни та доповнення до
Статуту Фонду в Міністерстві юстиції України.
   3. Виконавчій дирекції Фонду, виконавчим дирекціям відділень
Фонду довести даний Статут до робочих органів відділень Фонду.
 
 Голова правління                  В.А.Куліченко
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                 постановою правління Фонду
                 соціального страхування з
                 тимчасової втрати працездатності
                 від 5 червня 2001 р. N 9
                 (із змінами та доповненнями,
                 затвердженими постановою
                 правління Фонду соціального
                 страхування з тимчасової втрати
                 працездатності
                 від 19 вересня 2001 р. N 25)
               Статут
         Фонду соціального страхування
        з тимчасової втрати працездатності
           I. Загальні положення
   1.1. Фонд  соціального  страхування  з тимчасової втрати
працездатності (далі - Фонд) створений відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою  працездатності  та  витратами,
зумовленими народженням  та  похованням"  (  2240-14  ) і є
правонаступником Фонду соціального страхування України.
   1.2. Фонд є некомерційною самоврядною організацією.
   Фонд не  несе  відповідальності за зобов'язання держави.
Держава є гарантом  надання  матеріального  забезпечення  та
соціальних послуг застрахованим особам за цим видом страхування,
стабільності діяльності Фонду.
   1.3. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України
( 254к/96-ВР   ),  Основами  законодавства  України  про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ),
Законом  України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ),
Кодексом законів про працю  України  (  322-08  ),  іншими
законодавчими  та  нормативно-правовими  актами, а також цим
Статутом.
   1.4. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах уповноваженого  банку,  печатку  із  зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп, бланки, а
також власну символіку, що затверджується правлінням Фонду.
   Фонд набуває прав юридичної особи з дня реєстрації його
Статуту в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої
влади.
   1.5. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі
державою, представниками застрахованих осіб  і  роботодавців.
Представниками застрахованих осіб є профспілки, їх об'єднання або
інші уповноважені найманими працівниками органи (представники).
   Управління Фондом здійснюють правління та Виконавча дирекція
Фонду. В Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і
Севастополі  безпосереднє  управління здійснюють правління та
виконавчі дирекції відповідних відділень Фонду.
   Робочими органами Виконавчої дирекції Фонду та його відділень
є виконавчі дирекції відділень Фонду в Автономній Республіці Крим,
областях, в містах Києві і Севастополі. У районах та містах
республіканського (Автономної Республіки Крим)  та  обласного
значення за рішенням та в порядку, встановленому правлінням Фонду,
можуть  створюватися  виконавчі  дирекції  або  уповноважені
представники відділень Фонду.
   1.6. Фонд в межах своїх повноважень на основі та на виконання
актів законодавства приймає рішення, організовує та контролює їх
виконання.
   Рішення Фонду, прийняті в  межах  його  компетенції,  є
обов'язковими  для  виконання  підприємствами,  установами та
організаціями всіх форм власності і застрахованими громадянами.
   1.7. Зміни і доповнення до Статуту Фонду затверджуються
правлінням  Фонду.  Реєстрація  статуту Фонду із змінами та
доповненнями здійснюється в спеціально уповноваженому центральному
органі виконавчої влади.
   1.8. Місцезнаходження Фонду - за адресою Виконавчої дирекції
Фонду: 01012, м.Київ, майдан Незалежності, 2.
   Відділення Фонду знаходяться за адресами виконавчих дирекцій
відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі.
   Відділення Фонду є юридичними особами.
          II. Напрями діяльності Фонду
   2.1. Фонд є органом, який здійснює:
   - організаційно-управлінські заходи по виконанню завдань,
покладених на Фонд;
   - керівництво та управління загальнообов'язковим державним
соціальним  страхуванням  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням;
   - збір і акумуляцію страхових внесків та інших коштів,
призначених для фінансування  матеріального  забезпечення  та
соціальних послуг, що надаються Фондом;
   - матеріальне забезпечення (надання допомоги) застрахованим
особам у зв'язку з настанням страхового випадку: тимчасової втрати
працездатності, вагітності та пологів, народження дитини, доглядом
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, смерті застрахованої
особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні;
   - забезпечення у межах асигнувань, установлених на ці цілі
бюджетом  Фонду,  оздоровчих  заходів  (оплата  путівок  на
санаторно-курортне лікування застрахованим особам, членам їх сімей
та студентам за наявності медичних показань, до дитячих оздоровчих
закладів);
   - часткове    фінансування    санаторіїв-профілакторіїв
підприємств, установ та організацій, надання соціальних послуг у
позашкільній роботі з дітьми (утримання дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, дитячих оздоровчих таборів і позашкільне обслуговування) в
порядку, визначеному правлінням Фонду.
   2.2. Фонд не може проводити будь-яку  діяльність,  крім
передбаченої Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 ) та використовувати страхові кошти не за
цільовим призначенням.
     III. Права, обов'язки і відповідальність Фонду
   3.1. Фонд має право:
   - видавати  у  межах  своєї  компетенції  постанови,
розпорядження,  накази,  положення,  інструкції,  методичні
рекомендації з питань надання матеріального забезпечення  та
соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним
страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;
   - здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продовження
листків непрацездатності застрахованим особам;
   - одержувати безоплатно від державних органів, підприємств,
установ, організацій (у тому числі від державних податкових
органів, банківських, інших фінансово-кредитних  установ)  та
громадян - суб'єктів підприємницької діяльності відомості щодо
сплати страхових внесків та використання страхових коштів;
   - здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти
сплати страхових внесків та використання страхових коштів на
підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників;
   - одержувати необхідні пояснення (у тому числі письмові) з
питань, що виникають під час перевірок;
   - зупиняти операції підприємств, установ, організацій  і
фізичних  осіб  -  суб'єктів підприємницької діяльності, які
використовують найману працю, з розрахунковими та іншими рахунками
в банківських установах у разі відмови їх від реєстрації у
виконавчих дирекціях відділень Фонду як платників  страхових
внесків або відмови від сплати страхових внесків;
   - застосовувати  фінансові   санкції   та   накладати
адміністративні  штрафи,  передбачені  Законом  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою  працездатності  та  витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 )  та  іншими  актами
законодавства;
   - порушувати  відповідно  до  законодавства  питання про
притягнення посадових осіб до відповідальності за  порушення
законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, вимагати надання
інформації про вжиті заходи;
   - розглядати звернення страхувальників і застрахованих осіб у
разі виникнення спірних питань щодо фінансування та надання
допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням.
   3.2. Для реалізації основних напрямів діяльності Фонд повинен
забезпечувати:
   - фінансування  матеріального  забезпечення  та  надання
соціальних  послуг  відповідно  до  Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 );
   - реєстрацію страхувальників як платників страхових внесків у
десятиденний строк з дня подання документів, визначених правлінням
Фонду;
   - контроль за правильним нарахуванням, своєчасною сплатою
страхувальником страхових внесків,  а  також  обгрунтованістю
проведених ним витрат страхових коштів;
   - контроль за достовірністю поданих страхувальниками  та
застрахованими особами відомостей, визначених статтями 27 і 51
Закону України "Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 );
   - контроль за обгрунтованістю видачі та продовження листків
непрацездатності закладами охорони здоров'я і санаторно-курортними
закладами незалежно від форм власності;
   - ведення обліку і звітності щодо страхових коштів;
   - публікування в засобах масової інформації про бюджет Фонду
на поточний рік та звіту про виконання бюджету Фонду за минулий
рік;
   - надання через засоби масової інформації роз'яснень про
права та обов'язки суб'єктів страхування за загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням;
   - надання безоплатно застрахованим особам і страхувальникам
консультацій  з  питань  застосування  законодавства  про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням;
   - інформування застрахованих осіб про призначення (відмову) і
розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види та умови
надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, а також
про  порядок  оскарження  рішень  у разі відмови в наданні
матеріального забезпечення і соціальних послуг;
   - стягнення надміру виплачених коштів з юридичних і фізичних
осіб у встановленому законом порядку;
   - сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації працівників,
які забезпечують діяльність Фонду;
   - співпрацювання   з   фондами   з   інших   видів
загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування  у
реалізації  заходів,  пов'язаних  з  наданням  матеріального
забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам, приймаючи
спільне рішення щодо участі у фінансуванні цих заходів;
   - зв'язки з органами та організаціями зарубіжних країн в
галузі соціального страхування;
   - щорічне подання Кабінету Міністрів України звіту  про
виконання бюджету Фонду за минулий рік і оприлюднення його в
засобах масової інформації.
   3.3. Фонд несе відповідальність згідно з  законодавством
України  за  шкоду, заподіяну особам внаслідок неповного та
несвоєчасного надання матеріального забезпечення та соціальних
послуг відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 ).
  IV. Правління Фонду та його відділень: порядок формування,
        права, обов'язки, відповідальність
   4.1. До  складу  правління  Фонду  включаються  по  15
представників від держави, роботодавців та застрахованих осіб, які
виконують свої обов'язки на громадських засадах.
   Представники від держави призначаються Кабінетом Міністрів
України,  представники  застрахованих  осіб  та  роботодавців
обираються (делегуються) сторонами самостійно.
   Строк повноважень членів правління Фонду становить шість
років і закінчується в день першого засідання нового складу
правління.
   4.2. Правління Фонду:
   - спрямовує та контролює діяльність Виконавчої  дирекції
Фонду, правлінь та виконавчих дирекцій відділень Фонду;
   - визначає поточні та перспективні завдання Фонду;
   - затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність
Фонду;
   - подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
визначення розміру внесків  на  загальнообов'язкове  державне
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням;
   - визначає за погодженням із Національним банком України
порядок надходження та обліку коштів Фонду, приймає рішення з
цього питання та порядку витрачання коштів Фонду;
   - затверджує інструкцію про порядок складання та виконання
бюджету Фонду;
   - розглядає та затверджує річний бюджет Фонду та звіт про
його виконання, а також річні бюджети відділень Фонду та звіти про
їх виконання;
   - визначає порядок фінансування та умови надання путівок на
санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціалізованих
оздоровчих закладах (в тому числі дитячих);
   - здійснює контроль за цільовим використанням коштів Фонду,
веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження
та використання, розглядає матеріали ревізій та перевірок по
коштах Фонду;
   - вирішує питання щодо формування та використання резерву
коштів для забезпечення фінансової стабільності Фонду в сумі,
необхідній  для  фінансування  матеріального  забезпечення  в
розрахунку на місяць;
   - обирає  та  звільняє  голову правління Фонду та його
заступників;
   - розглядає кандидатури і затверджує на посадах директора
Виконавчої дирекції Фонду та його заступників, а також приймає
рішення про їх звільнення;
   - затверджує структуру  органів  Фонду,  чисельність  їх
працівників, умови оплати праці та адміністративно-господарські
витрати Фонду;
   - представляє Фонд у взаємовідносинах з органами державної
влади, місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами,
організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту
громадян, а також органами соціального страхування зарубіжних
країн, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із
захистом соціальних прав людини;
   - розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду;
   - затверджує положення про відділення  Фонду,  Виконавчу
дирекцію Фонду та виконавчі дирекції відділень Фонду;
   - затверджує Статут Фонду і вносить пропозиції щодо змін та
доповнень до нього;
   - утворює постійні комісії правління Фонду та затверджує
Положення про них;
   - за поданням відділень Фонду з урахуванням пропозицій по
галузях щорічно розглядає та затверджує програми (у розрізі
регіонів) щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх
сімей та їх кошторис;
   - за поданням Виконавчої дирекції Фонду затверджує план
розподілу путівок на санаторно-курортне лікування застрахованих і
членів їх сімей;
   - затверджує  положення  про комісію (уповноваженого) із
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, що  створюється  (обирається)  на
підприємстві, в установі, організації;
   - визначає порядок складання та виконання бюджету Фонду,
здійснення платежів, ведення бухгалтерського обліку і звітності по
коштах Фонду;
   - встановлює  розмір допомоги при народженні дитини, по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги
на поховання;
   - виконує інші функції, які не суперечать законодавству.
   4.3. Основною формою роботи правління Фонду є засідання, які
проводяться  згідно  з  Регламентом  правління  Фонду,  що
затверджується на його першому засіданні.
   Регламент правління  Фонду передбачає порядок підготовки,
проведення засідань правління, розгляду питань, прийняття ним
рішень, оформлення і доведення їх до членів правління, виконавців,
громадськості.
   Право голосу члена правління, за його відсутності з поважних
причин (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо),  може
передаватись письмовим дорученням іншому члену правління від тієї
ж представницької сторони або посадовій особі органу (установи,
організації), який представляє відсутній член правління Фонду у
його складі, при цьому кожний присутній на засіданні правління
може голосувати тільки за одного відсутнього члена правління
Фонду. Доручення передається Виконавчій дирекції Фонду до початку
засідання правління Фонду.
   Правління Фонду проводить свої засідання  відповідно  до
затвердженого плану, але не рідше одного разу на квартал.
   4.4. Правління правомочне приймати рішення за наявності на
засіданні не менше двох третин складу кожної представницької
сторони. Засідання правління протоколюється та стенографується із
застосуванням магнітних носіїв інформації.
   4.5. Рішення  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього
проголосувало більшість присутніх членів правління. У разі рівного
розподілу голосів, голос голови є вирішальним.
   Рішення правління Фонду, прийняте на засіданні, оформляється
постановою, яка є обов'язковою для виконання органами Фонду,
страхувальниками та застрахованими особами.
   4.6. На першому засіданні правління Фонду обирається голова
правління та двоє його заступників строком на два роки почергово
від кожної представницької сторони. За згодою сторін правління
Фонду може прийняти рішення про продовження повноважень голови
правління на наступні два роки. Процедура обрання голови правління
Фонду та голови правління відділення Фонду і їх заступників
визначається Регламентом правління Фонду.
   Голова правління:
   - скликає та веде засідання правління;
   - забезпечує дотримання Регламенту роботи правління;
   - підписує прийняті правлінням Фонду постанови, а також
розпорядження правління Фонду;
   - визначає  та  розподіляє  обов'язки  між заступниками,
контролює їх виконання;
   - повідомляє Наглядову раду та орган державного нагляду у
разі неприйняттям правлінням Фонду у встановлені терміни рішення
щодо визначення розмірів страхових внесків та затвердження річного
бюджету Фонду;
   - звітує на спільному засіданні Наглядової ради та правління
Фонду після закінчення строку його повноважень;
   - виконує інші функції за рішенням правління Фонду.
   4.7. Голова правління несе відповідальність за невиконання
своїх повноважень перед правлінням Фонду.
   Голова правління  Фонду  може  бути  позбавлений  своїх
повноважень правлінням Фонду:
   - за його особистим проханням;
   - у разі невиконання повноважень або  виконання  їх  з
порушенням законодавства та цього Статуту;
   - на вимогу двох третин  загальної  чисельності  членів
правління, оформленою письмово за їх підписами;
   - за поданням Наглядової ради або органу державного нагляду;
   - через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх
обов'язків.
   Дострокове припинення головою повноважень як члена правління,
одночасно припиняє і його повноваження як голови.
   Якщо питання про позбавлення повноважень голови правлінням
винесено:
   1) ним особисто - засідання правління веде заступник голови
правління;
   2) за ініціативою членів правління - засідання веде обраний
членами правління головуючий з числа членів правління.
   У разі позбавлення повноважень голови правління Фонду або
його заступників до закінчення встановленого строку новий голова
або його заступники обираються від тієї ж сторони на строк, що
залишився.
   4.8. Заступники   голови   правління   Фонду   несуть
відповідальність перед правлінням Фонду за невиконання своїх
обов'язків.
   Позбавлення повноважень заступників голови правління Фонду
здійснюється  за  процедурою,  передбаченою  для  позбавлення
повноважень голови правління.
   4.9. Обов'язки членів правління Фонду:
   - брати участь у засіданнях правління Фонду та у діяльності
постійних комісій та робочих груп, створених правлінням Фонду;
   - виконувати доручення правління Фонду;
   - працювати  над  документами  з питань, що входять до
повноважень правління Фонду.
   4.10. При виконанні своїх обов'язків член правління Фонду має
право на:
   - тимчасове звільнення від основної роботи під час виконання
обов'язків члена правління Фонду (засідання Фонду, відрядження
тощо);
   - відшкодування за рахунок коштів Фонду матеріальних витрат,
пов'язаних з виконанням обов'язків члена правління Фонду.
   4.11. Члени правління Фонду несуть  відповідальність  за
неналежне виконання своїх обов'язків перед правлінням Фонду та
стороною, що їх делегувала. У разі систематичного невиконання
членом правління своїх обов'язків, за рішенням правління Фонду,
стороні, представником якої він є, направляється обгрунтоване
подання. Ця сторона зобов'язана до наступного засідання правління
Фонду прийняти відповідне рішення і  повідомити  про  нього
правління. У разі прийняття стороною, представником якої він є,
рішення про відкликання члена правління, ця сторона делегує іншого
представника на строк повноважень правління, що залишився.
   4.12. Якщо член правління (член правління відділення) Фонду з
поважних причин виводиться зі складу правління, сторона, яку він
представляв,  має  делегувати  іншого  представника на строк
повноважень правління, що залишився.
   4.13. Правління Фонду здійснює  контроль  за  діяльністю
Виконавчої дирекції фонду шляхом:
   - щорічного аналізу звітів Виконавчої дирекції Фонду про
виконання покладених на неї функцій;
   - заслуховування керівника Виконавчої дирекції та керівників
виконавчих дирекцій відділень Фонду про результати їх діяльності;
   - аналізу фінансових звітів Фонду щодо виконання бюджету;
   - участі членів правління у перевірках діяльності робочих
органів Фонду;
   - розгляду  матеріалів  ревізій  та перевірок діяльності
Виконавчої дирекції Фонду та виконавчих дирекцій відділень Фонду;
   - призначення аудиторських перевірок.
   4.14. Правління відділення Фонду створюється на паритетних
засадах  із  представників  держави,  застрахованих  осіб  і
роботодавців. До складу правління відділення Фонду включаються від
кожної сторони по 7 представників, які виконують свої обов'язки на
громадських засадах.
   Правління відділення Фонду здійснює свою діяльність згідно з
Положенням про відділення Фонду, що затверджується правлінням
Фонду.
   4.15. Правління відділення Фонду:
   - визначає поточні завдання відділення Фонду і звітує перед
правлінням Фонду про свою діяльність;
   - розглядає та затверджує річний бюджет відділення Фонду та
звіт про його виконання в порядку, затвердженому правлінням Фонду,
організовує роботу по виконанню бюджету;
   - щорічно розглядає з урахуванням пропозицій галузей програму
і  кошторис  (у розрізі регіонів) щодо відновлення здоров'я
застрахованих осіб та членів їх сімей, студентів, яка включає
заходи  щодо  санаторно-курортного  лікування, оздоровлення в
санаторіях-профілакторіях,  пансіонатах,  дитячих  оздоровчих
таборах, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, позашкільне
обслуговування;
   - представляє відділення Фонду у взаємовідносинах з органами
державної  влади,  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами,  організаціями,  об'єднаннями  громадян  з питань
соціального захисту застрахованих осіб;
   - здійснює  і  інші функції, передбачені положенням про
відділення Фонду, які не суперечать законодавству.
   V. Виконавчі дирекції Фонду та його відділень: права,
          обов'язки, відповідальність
   5.1. Виконавча дирекція Фонду є виконавчим органом правління
Фонду, який забезпечує виконання рішень правління. Виконавча
дирекція є підзвітною правлінню Фонду та здійснює діяльність від
імені Фонду в межах та порядку, визначеному цим Статутом та
положенням  про  Виконавчу дирекцію Фонду, що затверджується
правлінням Фонду.
   5.2. Виконавчу дирекцію Фонду очолює директор, який має трьох
заступників, в тому числі одного першого. Директор Виконавчої
дирекції Фонду та його заступники призначаються та звільняються з
посад правлінням Фонду.
   На посади  директора  Виконавчої  дирекції  Фонду,  його
заступників може бути рекомендовано особу, яка має стаж практичної
роботи в сфері соціальних питань не менше п'яти років. Не можуть
займати ці посади особи, які не є громадянами України або мають
судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не знята
в установленому законом порядку, а також у разі звільнення їх з
останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37,
пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40 і статтями 41, 45 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ).
   Директор Виконавчої  дирекції  Фонду  входить  до складу
правління Фонду з правом дорадчого голосу.
   Директор Виконавчої  дирекції  Фонду здійснює керівництво
поточною  діяльністю  Виконавчої  дирекції  Фонду  і  несе
відповідальність перед правлінням Фонду за невиконання своїх
обов'язків, визначає ступінь відповідальності своїх заступників,
директорів виконавчих дирекцій відділень Фонду відповідно до
функціональних обов'язків.
   Директор виконавчої дирекції Фонду:
   - здійснює оперативне розпорядження страховими коштами Фонду
в межах затвердженого бюджету Фонду;
   - представляє інтереси страховика в судових та інших органах;
   - накладає фінансові санкції та адміністративні штрафи у
випадках, передбачених чинним законодавством;
   - призначає  та  звільняє керівників виконавчих дирекцій
відділень Фонду за погодженням з їх правлінням;
   - виконує інші обов'язки, передбачені чинним законодавством
та Положенням про виконавчу дирекцію Фонду.
   5.3. Виконавча дирекція Фонду:
   1) забезпечує   збір   та   акумуляцію  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою  втратою  працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, інших надходжень до бюджету Фонду;
   2) здійснює заходи, що забезпечують фінансову стабільність
Фонду та оперативне розпорядження страховими коштами Фонду в межах
затвердженого бюджету Фонду;
   3) здійснює матеріальне забезпечення та надання соціальних
послуг згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 );
   4) укладає  договори з санаторно-курортними закладами на
придбання в них путівок на підставі  плану  їх  розподілу,
затвердженого правлінням Фонду;
   5) здійснює контроль за правильністю нарахування, своєчасною
та  повною сплатою страхових внесків, правильним і цільовим
використанням коштів Фонду;
   6) здійснює контроль за обгрунтованістю видачі та продовження
листків  непрацездатності  закладами  охорони  здоров'я  і
санаторно-курортними закладами незалежно від форм власності;
   7) накладає фінансові санкції та адміністративні штрафи у
випадках, передбачених чинним законодавством;
   8) організовує і проводить навчання працівників  органів
Фонду,  санаторіїв-профілакторіїв та страхового активу (голів
комісій, бухгалтерів та ін.);
   9) надає правову допомогу страхувальникам та застрахованим
особам з питань оплати листків непрацездатності, виплат при
народженні  дитини,  догляду за нею, на поховання, а також
санаторно-курортного лікування та оздоровлення;
   10) представляє  інтереси страховика в судових та інших
органах;
   11) готує і подає на розгляд правління:
   - пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;
   - пропозиції щодо розмірів допомоги при народженні дитини та
догляду за нею, на поховання;
   - пропозиції  щодо  створення  виконавчих  дирекцій  або
уповноважених представників відділень у  районах  та  містах
республіканського  (Автономної  Республіки Крим) та обласного
значення;
   - проект бюджету Фонду та звіт про його виконання;
   - звіт про діяльність Виконавчої дирекції Фонду;
   - проекти нормативно-правових актів Фонду;
   - пропозиції щодо вдосконалення  законодавства  у  сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням;
   - пропозиції щодо розміру резерву коштів Фонду;
   12) виконує  інші  функції  відповідно до Положення про
Виконавчу дирекцію Фонду.
   5.4. Виконавчі дирекції відділень Фонду підзвітні правлінням
відділень Фонду та Виконавчій дирекції Фонду та здійснюють свою
діяльність від імені Фонду в межах і в порядку, передбачених цим
Статутом та Положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду, що
затверджується правлінням Фонду.
   Виконавчі дирекції відділень Фонду вирішують покладені на них
завдання  у  тісній  взаємодії  з  профспілковими  органами,
роботодавцями та місцевими органами виконавчої влади.
   Керівників виконавчих дирекцій відділень Фонду призначає та
звільняє директор Виконавчої дирекції Фонду за погодженням з
правлінням відділення Фонду. До керівників виконавчих дирекцій
відділень Фонду застосовуються вимоги, що містяться у пункті 5.2
цього Статуту.
   Директор виконавчої дирекції відділення Фонду входить до
складу правління відділення Фонду з правом дорадчого голосу.
   5.5. Виконавча дирекція відділення Фонду:
   1) веде реєстр платників страхових внесків;
   2) забезпечує  збір  та   акумуляцію   внесків   на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та  витратами,  зумовленими
народженням та похованням, в межах повноважень виконавчої дирекції
відділення Фонду;
   3) здійснює заходи, що забезпечують фінансову стабільність
Фонду та відділення Фонду, оперативне розпорядження страховими
коштами в межах затвердженого бюджету відділення Фонду;
   4) здійснює матеріальне забезпечення та надання соціальних
послуг згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 );
   5) здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною
та повною сплатою страхових внесків, правильним і  цільовим
використанням коштів Фонду;
   6) здійснює контроль за обгрунтованістю видачі та продовження
листків  непрацездатності  закладами  охорони  здоров'я  і
санаторно-курортними закладами незалежно від форм власності;
   7) представляє  інтереси  страховика в судових та інших
органах;
   8) готує і подає на розгляд правління відділення Фонду та
Виконавчій дирекції Фонду:
   - проект бюджету відділення Фонду та звіт про його виконання;
   - пропозиції щодо розміру резервних коштів;
   - проекти програми (у розрізі регіонів) та кошторису щодо
відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей, яка
включає  заходи  щодо  санаторно-курортного  лікування  та
оздоровлення, розроблені з урахуванням пропозицій по галузях;
   9) організовує і проводить навчання своїх працівників та
страхового активу;
   10) виконує  інші  функції  відповідно до Положення про
виконавчі дирекції відділень Фонду.
   5.6. Районна  (міжрайонна),  міська  виконавча  дирекція
відділення Фонду:
   - веде реєстр платників страхових внесків;
   - здійснює контроль за правильним нарахуванням, своєчасною та
повною сплатою страхових внесків, правильним і цільовим  їх
використанням;
   - затверджує і доводить кошториси до страхувальників;
   - готує пропозиції про проект бюджету по страхових коштах;
   - веде облік коштів Фонду  та  складає  звіт  про  їх
використання;
   - бере участь у здійсненні заходів по санаторно-курортному
лікуванню застрахованих осіб і членів їх сімей, оздоровленню
дітей, позашкільному обслуговуванню;
   - приймає участь та проводить навчання працівників дирекції
та страхового активу;
   - готує пропозиції до програми щодо відновлення здоров'я
застрахованих осіб і членів їх сімей.
      VI. Формування та використання коштів Фонду
   6.1. Формування коштів Фонду здійснюється за рахунок:
   - страхових  внесків  страхувальників  -  роботодавців і
застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в  порядку,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 );
   - сум витрат страхувальника, не прийнятих до заліку в рахунок
страхових внесків, пені, штрафів та інших фінансових санкцій,
застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до
законодавства;
   - благодійних внесків підприємств, установ, організацій та
фізичних осіб;
   - асигнувань із Державного бюджету України;
   - інших надходжень відповідно до законодавства.
   6.2. Проект бюджету Фонду по доходах і витратах формується в
межах сум, що надходять до Фонду згідно законодавства.
   Проект бюджету Фонду складається на рік в розрізі його
відділень відповідно до інструкції про порядок складання  і
виконання бюджету Фонду, яка затверджується правлінням Фонду.
Погоджений з відділеннями Фонду проект бюджету Фонду подається
його Виконавчою дирекцією на розгляд і затвердження правлінню
Фонду.
   Строки підготовки,  подання  та розгляду проекту бюджету
встановлюються правлінням Фонду.
   Спірні питання, пов'язані з підготовкою проекту бюджету,
вирішуються правлінням Фонду.
   6.3. Кошти Фонду не включаються до  Державного  бюджету
України, не підлягають вилученню та використовуються тільки за
цільовим призначенням. У разі їх невикористання в поточному році
вони переходять на наступний фінансовий рік.
   Кошти Фонду зараховуються на єдиний централізований рахунок у
виконавчих дирекціях Фонду та його відділень в установах банків,
визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів
Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який
обслуговує фонди з соціальних видів страхування.
   Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів
Фонду визначаються договором між установами банків та органами
Фонду.
   6.4. Напрями використання коштів Фонду.
   Кошти Фонду спрямовуються на:
   - виплату  застрахованим  особам  допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по
догляду  за  дитиною до досягнення нею трирічного віку, на
поховання;
   - фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення
застрахованих осіб і членів їх сімей та інших соціальних послуг,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності  та  витратами,  зумовленими  народженням  та
похованням" ( 2240-14 );
   - утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць
для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб і
забезпечення фінансової стабільності Фонду;
   - забезпечення поточної діяльності та утримання  органів
Фонду,  розвиток  його  матеріально-технічної бази, вирішення
соціально-побутових  питань  та  питань  стимулювання  праці
працівників органів Фонду.
   6.5. Для  забезпечення  фінансової  стабільності  Фонду
утворюється резерв коштів у сумі, що необхідна для фінансування
всіх видів матеріального забезпечення, передбачених статтею 34
Закону України "Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ), у
розрахунку на місяць.
   Резерв використовується за цільовим призначенням за рішенням
правління Фонду.
   Резерв коштів Фонду зберігається на спеціальних депозитних
рахунках, відкритих в установах банків на ім'я виконавчих дирекцій
Фонду та його відділень.
   6.6. Матеріально-технічне  забезпечення  Фонду,  включаючи
будівництво або придбання службових та виробничих приміщень,
автотранспорту, меблів, здійснюється за рахунок  коштів,  що
надходять до Фонду.
   6.7. Майно Фонду становлять основні фонди та обігові кошти, а
також інше майно, придбане ним за рахунок коштів Фонду, а також
майно, передане йому у власність іншими власниками, вартість якого
відображається у самостійному балансі.
   Майно, що передано Фонду для проведення страхової діяльності,
використовується ним у порядку, встановленому  законодавством
України.
   6.8. Оплата   праці   працівників   органів   Фонду,
адміністративно-господарські витрати Фонду здійснюються за рахунок
коштів, що надходять до Фонду.
   6.9. Бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та
звітність Фонду ведуться відповідно до законодавства України,
інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду, яку він розробляє за погодженням із Національним банком
України.
   Фонд у встановленому порядку складає звіт про фінансову
діяльність і щорічно до 15 березня подає його Кабінетові Міністрів
України та публікує у пресі.
           VII. Вирішення спорів
   7.1. Спірні питання, що виникають між платником страхових
внесків і робочим органом Виконавчої дирекції Фонду з приводу
нарахування страхових внесків і пені, стягнення недоїмки та
неприйняття  до  заліку в рахунок страхових внесків витрат,
проведених з порушенням  чинного  законодавства,  вирішуються
Виконавчою дирекцією, якій підзвітний цей орган.
   7.2. Рішення  комісії  /уповноваженого/  по  соціальному
страхуванню про призначення допомоги та надання соціальних послуг
може бути оскарженим застрахованою особою до робочого органу
Виконавчої дирекції Фонду, в якому зареєстрований страхувальник.
         VIII. Нагляд за діяльністю Фонду
   8.1. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності здійснює Наглядова рада, яка діє
на громадських засадах.
   Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно  членами
правління Фонду, працівниками Виконавчої дирекції Фонду та її
відділень.
   Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності статутних завдань і
цільового використання коштів Фонду.
   8.2. Державний  нагляд  за  діяльністю  Фонду  у  сфері
загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування  з
тимчасової  втрати  працездатності  та витратами, зумовленими
народженням та похованням, здійснює спеціально  уповноважений
центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики, який здійснює контроль за дотриманням страхувальниками
та Фондом законів України, нормативно-правових актів, що регулюють
відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
        IX. Ліквідація, реорганізація Фонду
   9.1. Діяльність  Фонду  може бути припинена шляхом його
ліквідації  чи  реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,
перетворення) відповідно до законодавства України.
   9.2. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією,
утвореною відповідно до законодавства.
   9.3. У разі злиття (приєднання) Фонду з іншими страховими
фондами усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до
новоутвореного Фонду, який виник в результаті злиття (приєднання).
   9.4. Фонд вважається реорганізованим з моменту виключення
його з державного реєстру України та нової реєстрації Фонду.
   9.5. Фонд вважається ліквідованим з моменту виключення його з
Державного реєстру України.
   9.6. У разі ліквідації Фонду усі його наявні кошти та майно
використовуються в порядку, встановленому законодавством України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка