Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо проведення взаємозаліку коштів по фінансуванню видатків в рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
                ЛИСТ
 
 N 19-211/10-5925 від 05.09.96
                   Начальникам державних
                   податкових інспекцій по
                   Автономній Республіці Крим,
                   областях, мм. Києву і
                   Севастополю
 
       Щодо проведення взаємозаліку коштів по
      фінансуванню видатків в рахунок погашення
       недоїмки по належних до бюджету платежах
 
   Головна державна податкова інспекція просить посилити роботу
по проведенню взаємозаліку коштів по фінансуванню видатків в
рахунок погашення недоїмки по належних до бюджету платежах.
   Організацію зазначеної роботи скоординувати з відповідними
органами  Державного  казначейства,  враховуючи документи, що
додаються.
   Зазначені матеріали   доведіть  підвідомчим  податковим
інспекціям та забезпечте їх використання в роботі.
 
 Перший заступник начальника
 Головної Державної податкової
 інспекції України                    О.І.Шитря
            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
     про порядок проведення взаємозаліку коштів по
      фінансуванню видатків в рахунок погашення
       недоїмки по належних до бюджету платежах
   На виконання  постанов  Кабінету  Міністрів  України від
16.05.96 р. N 526  ( 526-96-п )  та  від 17.05.96 р. N 537
( 537-96-п ) з метою подолання платіжної кризи і удосконалення
управління бюджетними коштами Міністерством фінансів  України
встановлюється такий порядок проведення взаємозаліку коштів по
фінансуванню видатків в рахунок погашення недоїмки по платежах до
бюджету.
   1. Взаємозалік проводиться між розпорядником бюджетних коштів
в межах затвердженого кошторису видатків бюджетної установи на
дату проведення взаємозаліку по відповідному розділу, главі,
параграфу і статті бюджетної класифікації та платником податків,
який не спроможний своєчасно їх сплатити, на суму, що не перевищує
розмір недоїмки платника по відповідних видах податків.
   2. Підставою  для  проведення  взаємозаліку  є  протокол
взаєморозрахунків між розпорядником коштів, який фінансується з
державного (місцевого) бюджету, та платником податків.
   Протокол складається за формою, наведеною в додатку 1. До
протоколу додаються:
   - довідка районної (міської) податкової інспекції про суму
недоїмки по доходах державного та місцевого бюджетів терміном не
більше 10 днів до проведення взаємозаліку (додаток 2);
   - акт звірки розрахунків між підприємством та розпорядником
коштів державного (місцевого) бюджету за надані послуги (додаток
3).
   3. Ініціатор  проведення  взаємозаліку  подає  погоджений
протокол та необхідні документи, на підставі яких був складений
протокол,  до  Головного  управління Державного казначейства.
Кількість примірників протоколу повинна на шість перевищувати
кількість учасників взаємозаліку.
   4. Рішення про проведення взаємозаліку по державних податках
приймається Головним управлінням Державного казначейства, а по
місцевих податках - відповідним фінансовим органом, в аналогічному
порядку.
   5. Доходи,  зараховані  до  Державного  бюджету  шляхом
взаємозаліку, в частині, що згідно з нормативами відрахувань на
поточний рік належить місцевим бюджетам, відносяться на взаємні
розрахунки між Державним та місцевими бюджетами. Рішення про
віднесення на взаємні розрахунки коштів,  належних  місцевим
бюджетам, приймається Міністерством фінансів України, підписується
Міністром або його заступником і доводиться до Міністерства
фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських фінансових управлінь листом за формою
згідно з додатком 4. Один примірник листа направляється ГУДКУ для
обліку взаємних розрахунків між державним та місцевими бюджетами.
   6. ГУДКУ по одному  примірнику  затвердженого  протоколу
надсилає обласним управлінням Державного казначейства, Головній
державній податковій інспекції України, Міністерству фінансів
України  (відповідному  управлінню галузевого фінансування та
головному  бюджетному  управлінню),  облміськфінуправлінням.
Міністерство фінансів, в свою чергу, надсилає копію затвердженого
протоколу головному розпоряднику коштів (міністерству, відомству),
що фінансує бюджетну установу - учасника взаємозаліку. Обласні
управління Держказначейства, Міністерство фінансів  Автономної
Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські
фінансові управління інформують про проведений взаємозалік свої
підвідомчі органи, надсилаючи їм копію затвердженого протоколу.
   Фінансові органи при прийнятті  рішення  про  проведення
взаємозаліку  надсилають  затверджений  протокол  учасникам
взаємозаліку.
   7. Територіальні органи  Держказначейства  або  фінансові
органи,  якщо  взаємозалік проводиться по місцевих податках,
надсилають затверджений протокол податковим інспекціям за місцем
реєстрації платника.
   8. Органи  Держказначейства,  фінансові органи, податкові
інспекції, міністерства, відомства,  розпорядники  коштів  та
платники  податків  відображають  проведений  взаємозалік  в
бухгалтерському обліку згідно з порядком, зазначеним у протоколі,
датою його затвердження.
   9. Фінансові  органи,  органи  Держказначейства, державні
податкові інспекції, міністерства та відомства - розпорядники
бюджетних  коштів  реєструють протоколи в журналі реєстрації
протоколів проведених взаємозаліків за формою згідно з додатком 5.
   10. За   порядок   проведення   взаємозаліку   несуть
відповідальність:
   а) галузеві  управління  Міністерства   фінансів   та
Головдержказначейство - за проведення взаємозаліку в межах суми,
затвердженої кошторисом видатків;
   б) фінансові органи - відповідальність, аналогічну зазначеній
в пункті "а";
   в) податкові інспекції - за підтвердження суми недоїмки по
платежах до бюджету;
   г) учасники взаємозаліку (розпорядники бюджетних коштів та
платники податків) - за  достовірність  вказаних  ними  сум
заборгованості за надані послуги;
   д) фінансові органи,  органи  Держказначейства,  державні
податкові інспекції та учасники взаємозаліку - за повноту і
своєчасність відображення проведеного взаємозаліку в обліку та
звітності.
   11. Не допускається проведення взаємозаліку за рахунок коштів
на виплату заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних
виплат.
 
 Міністр фінансів України             В.М.Короневський
                   Додаток N 1
              Протокол N
      взаєморозрахунків між розпорядником коштів,
      який фінансується з Державного (місцевого)
         бюджету та платником податків
   від "___"______________ 199__ р.
 
_______________________________________________________________ та
      (Назва розпорядника коштів Державного (місцевого)
__________________________________________________________________
            бюджету з одного боку)
__________________________________________________________________
       (Назва платника податку з іншого боку)
на підставі документів Державної податкової інспекції по _________
__________________________________________________________________
           (області, району, місту)
та акта звірки розрахунків між підприємством та розпорядником
коштів Державного місцевого бюджету за надані послуги, склали цей
протокол про взаємозалік коштів по фінансуванню видатків в рахунок
погашення недоїмки по належних до бюджету платежах.
Станом на "___"__________ 199__ р. заборгованість
__________________________________________________________________
           (назва платника податку)
   становить __________________ млн. крб.
 
------------------------------------------------------------
|      |Загальна| Вид бюджету | Сума, на яку проведено|
|  Назва  | сума  |-------------|   взаємозалік   |
| податку |заборго-|Держ. |Місц. |-----------------------|
|      |ваності |бюджет|бюджет|  Держ.  |  Місц.  |
|      |    |   |   | бюджет  | бюджет  |
|-----------+--------+------+------+-----------+-----------|
|      |    |   |   |      |      |
------------------------------------------------------------
   Підлягає взаємозаліку  в рахунок коштів, які мають бути
одержані по фінансуванню з державного бюджету на суму
____________
в ____ кварталі 1996 р. на утримання _____________________________
                   (назва бюджетної установи)
та по фінансуванню з місцевого бюджету на суму ___________________
в ____ кварталі 1996 р. на утримання _____________________________
                   (назва бюджетної установи)
   Одержувач коштів  з  державного бюджету заборгував перед
платником до державного бюджету __________ млн. крб., до місцевого
бюджету ________ млн. крб. за одержану продукцію, виконані роботи
або надані послуги.
   Взаємозалік заборгованості проводиться таким чином:
 
1. _______________________________________________________________
            (платник платежів)
не сплачує до бюджету платежі в сумі _________ млн. крб. та
відображає  в  бухгалтерському  обліку цю суму як погашення
кредиторської заборгованості.
 
2. _______________________________________________________________
          (одержувач коштів з бюджету)
відображає в бухгалтерському обліку як надходження фінансування по
розділу _____ главі _____ параграфу _______ статті ______ та
погашення заборгованості за одержану продукцію, виконані роботи
або надані послуги від ________________________________________ на
                (платник податку)
суму _____________ млн. крб.
 
3. _______________________________________________________________
          (Міністерство, відомство)
відображає в бухгалтерському обліку як одержане фінансування по
розділу _______ главі _______ параграфу _______ статті ________ та
проведене фінансування  по  відповідних  підрозділах бюджетної
класифікації __________________________________________________ на
              (розпорядник коштів)
суму ____________ млн. крб.
 
4. Головне управління Державного казначейства України відображає
суму проведеного взаємозаліку  в  бухгалтерському  обліку  як
надходження доходів до ____________________________ бюджету коштів
               (вид бюджету)
від ______________________________________________________________
            (Назва підприємства)
по податку ____________________ в сумі _________________ млн. крб.
       (назва податку)      (сума прописом)
та проведене фінансування з ______________________________________
                    (вид бюджету)
__________________________________________________________________
          (назва бюджетної установи)
по розділу ________ главі _______ параграфу _______ статті _______
 
5. Фінансовий орган відображає в бухгалтерському  обліку  як
надходження доходів до ____________________________ бюджету коштів
               (вид бюджету)
від ______________________________________________________________
            (Назва підприємства)
__________________________________________________________________
по податку ____________________ в сумі _________________ млн. крб.
       (назва податку)       (сума прописом)
__________________________________________________________________
та проведене фінансування з ______________________________________
                 (вид бюджету)
__________________________________________________________________
          (назва бюджетної установи)
по розділу _______ главі _____ параграфу _______ статті __________
 
6. Податкова інспекція відображає  суму,  на  яку  проведено
взаємозалік, як суму надходження по видах податків в особовому
рахунку платника
_____________________________    ______________________________
Міністерство фінансів України    Податкова інспекція
(галузеве управління)
М.П.                М.П.
_____________________________    ______________________________
Головне управління         Установа, підприємство
Держказначейства України
М.П.                М.П.
_____________________________    ______________________________
Обласне управління         Міністерство (головний
Держказначейства          розпорядник коштів)
М.П.                М.П.
_____________________________    ______________________________
Обласне фінансове управління    Бюджетна установа
 М.П.                М.П.
 
Міністерство, відомство проводить суму взаємозаліку як одержане та
передане фінансування по  відповідних  підрозділах  бюджетної
класифікації  при  умові  фінансування  видатків за відомчою
структурою.
                   Додаток N 2
       Довідка Державної податкової інспекції
           про недоїмку по податках
        по _______________________________
            місто, район, область
 
Повідомляємо, що за ______________________________________________
           ідентифікаційний код, назва платника податку
станом на __________________________ є заборгованість по платежах:
       число, місяць, рік
                          Млн. крб.
-------------------------------------------------------------
|Вид податку| Загальна сума недоїмки | Державний | Місцевий |
|      |            |  бюджет | бюджет |
-------------------------------------------------------------
 
 Начальник _______________________    _______________________
       (Міської, районної)     (Прізвище та ініціали)
 податкової інспекції
 
 М.П.
 
Реєстраційний номер ________ "____"_______________ 199_ р.
               дата   місяць
 
Довідка реєструється в спеціальному журналі податкової інспекції.
                   Додаток N 3
      Акт звірки розрахунків між підприємством та
      розпорядником коштів Державного (місцевого)
          бюджету за надані послуги
 
 
Станом на ___________________________ кредиторська заборгованість
       число, місяць, рік
за _______________________________________________________________
   Назва розпорядника коштів Державного (місцевого) бюджету
ставить ________________________________________________ млн. крб.
             Сума прописом
за надані послуги ________________________________________________
                Назва підприємства
 
 Керівник              Керівник
 Головний бухгалтер         Головний бухгалтер
 М.П.                М.П.
                   Додаток N 4
         Міністерство фінансів України
_____________________________________ обласне фінансове управління
      Про взаємні розрахунки з державним бюджетом
   Міністерство фінансів України повідомляє,  що  згідно  з
проведеним у ________________ місяці 199___ року взаємозаліком між
_______________________________________________________________ та
 Назва установи або організації, яка фінансується з державного
              бюджету
__________________________________________________________________
Назва підприємства, установи, організації (учасника взаємозаліку)
вся сума надходжень по _______________________________________ від
                  Вид податку
__________________________________________________________________
           Назва платника податку
зарахована до  державного бюджету без відрахувань у місцевий
бюджет.
   У зв'язку з цим, кошти у сумі _______________________________
млн. крб., які підлягають поверненню бюджету області згідно з
нормативами відрахувань, відносяться на взаємні розрахунки і
відображаються в обліку виконання обласного бюджету по дебету
рахунка 061 "Взаємні розрахунки" та кредиту рахунка 040 "Доходи
бюджету" як одержані доходи по ___________________________________
                     Вид податку
 
 Заступник міністра
 М.П.
                   Додаток N 5
    Журнал реєстрації протоколів проведення взаємозаліку
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Номер |  Дата  |  N  |  Дата  | Назва |Назва платника податку,| Період |    |    |  Сума  |  Дата  |
| по  |надходження|протоколу|затвердження|бюджетної|  з яким проведено  |(заборго- | Вид | Вид |взаємозаліку|відправлення|
|порядку|протоколу, |     | протоколу | установи| взаємозалік, та його |ваність  |податку|бюджету|(млн. крб.) |  в ДПІ,  |
|    |  вх. N  |     |      |     | ідентифікаційний код |станом на)|    |    |      |  вих. N  |
|-------+-----------+---------+------------+---------+-----------------------+----------+-------+-------+------------+------------|
|    |      |     |      |     |            |     |    |    |      |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка