Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх заповнення

Страница 5заяви про видачу дубліката виконавчого листа тощо;
   - у рядку 43 враховуються скарги на неправильності в списках
виборців та в списках громадян, які мають право брати участь у
референдумі; скарги на рішення і дії територіальної, окружної
(територіальної) виборчої комісії з виборів депутатів і голів
сільських,  селищних,  районних, міських, районних у містах,
обласних Рад і заяви про скасування рішень виборчої комісії;
скарги на рішення і дії Центральної та окружної виборчих комісій з
виборів Президента України та заяви про  скасування  рішень
Центральної виборчої комісії; скарги на відмову зареєструвати
претендента кандидатом у Президенти України; заяви про скасування
рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в
народні депутати України; заяви  про  дострокове  припинення
повноважень народного депутата України в разі невиконання ним
вимог щодо несумісності депутатської діяльності з іншими видами
діяльності;
   - у рядку 44 обліковуються скарги на дії органів і службових
осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень;
   - у рядку 45 відображаються скарги громадян (у тому числі
скарги іноземців та осіб без громадянства, що перебувають у країні
на законних підставах, - іммігрантів, осіб, які працюють, прибули
на її територію в установленому порядку на певний час тощо) на
рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи
службових осіб у сфері управлінської діяльності, що надійшли до
суду відповідно до ст. 55 Конституції України ( 254к/96-вр ),
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-вр ) та глави
31-А ЦПК України ( 1502-06 ).
   Не відображаються в даному рядку скарги про оскарження актів,
перевірку  конституційності  яких  віднесено  до  повноважень
Конституційного Суду України або щодо яких передбачено інший
порядок судового оскарження. Під останнім слід розуміти порядок,
спеціально встановлений відповідними законами. Зокрема, оскарження
рішення, дії чи бездіяльності службових осіб органів дізнання,
досудового слідства, суду, прокуратури;
   - у рядку 48 "Справи про стягнення з громадян недоїмки по
податках" обліковуються справи щодо самооподаткування сільського
населення і державного обов'язкового страхування; про стягнення
недоїмки по податках, зборах (обов'язкових платежах), пред'явлених
згідно із Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 );
   - у розділі "Справи окремого  провадження"  (рядок  50)
обліковуються справи про визнання громадянина обмежено дієздатним
чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно відсутнім чи
про оголошення громадянина померлим; про усиновлення дітей, які
проживають на території України, громадянами України та іноземними
громадянами;  про встановлення неправильності запису в актах
громадянського стану; про встановлення фактів, що мають юридичне
значення (про встановлення факту участі в роботах з ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС і її наслідків тощо); про відновлення
прав на втрачені цінні папери на пред'явника; про оскарження
нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні тощо.
   9.29. У графі 1 обліковуються судові рішення, залишені без
змін, а касаційні скарги, касаційні подання прокурорів відхилено.
   9.30. У графі 2 відображаються всі справи, в яких скасовано
судові рішення, з них з направленням на новий розгляд - у графі 3
(у тому числі на новий судовий розгляд першої інстанції - у графі
4, апеляційної інстанції - у графі 5); із залишенням в силі
судового рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної
інстанції, - у графі 8; із закриттям провадження в порушеній
цивільній справі - у графі 9, із залишенням заяви без розгляду - у
графі 10.
   9.31. Судові рішення, змінені судом касаційної інстанції,
обліковуються так: у графі 11 - загальна кількість змінених
рішень; змінені рішення суду першої інстанції - у графі 12,
апеляційної інстанції - у графі 13).
   9.32. Загальна кількість судових рішень, переглянута судом
касаційної інстанції, зазначається в графі 14 (сума граф 1, 2,
11), з них судові рішення, що були скасовані чи змінені (тобто
касаційні скарги, касаційні подання прокурорів задоволено), - у
графі 15.
   9.33. Суми  державного  мита  за  касаційними  скаргами
обліковуються в графі 16, у гривнях без урахування копійок.
   9.34. Графи 17-19 містять дані про скасовані судові рішення
касаційної інстанції у випадку розгляду  касаційної  скарги,
касаційного подання прокурора, що надійшли до суду касаційної
інстанції після закінчення касаційного розгляду (ст.346  ЦПК
України ( 1503-06 ).
   9.35. У графах 20-22 відображаються судові рішення, винесені
судом касаційної інстанції при  розгляді  касаційних  скарг,
касаційних подань прокурора: у графі 20 - усі судові рішення,
винесені судом касаційної інстанції, у графі 21 - тільки рішення,
у графі 22 - тільки ухвали.
   9.36. Додаток 1 до розділу В містить дані в розрізі областей
про результати перегляду касаційною інстанцією судових рішень.
 
 
 
 10. Звіт за формою N 34 "Звіт про результати перегляду рішень,
 ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та
           винятковими обставинами"
   10.1. Первинні статистичні звіти за даною формою складають
Верховний Суд України, апеляційні суди Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військові апеляційні суди
регіонів та Військово-Морських Сил, місцеві суди, у тому числі
військові.
   10.2. За достовірність та своєчасне подання звіту несуть
відповідальність голови суду, а також безпосередні виконавці
звітів. Указані особи підписують звіт. За достовірність документів
первинного обліку  несуть  відповідальність  особи,  які  їх
заповнюють.
   10.3. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за
відповідні звітні періоди (квартал, півріччя, дев'ять місяців і
рік).
   Залишки нерозглянутих справ  на  початок  звітного  року
вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на
кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число
кожного звітного періоду.
   10.4. У  Верховному  Суді України звіт за формою N 34
складається автоматично підсистемою "Статистика ВСУ" на основі
внесеної в інформаційно-пошукову систему КАРС інформації з кожної
справи.
   В апеляційних  та  місцевих судах звіт за даною формою
складається на підставі обліково-статистичної картки на справи,
передбачених інструкцією з діловодства в судах.
   10.5. У розділі А наводяться дані щодо розгляду заяв про
перегляд рішень і ухвал у зв'язку з нововиявленими обставинами.
   10.6. Заяви, що надійшли до суду, про перегляд рішень і ухвал
за нововиявленими обставинами, обліковуються в рядках 1 - 11 таким
чином: у рядку 1 - щодо істотних для справи обставин, що не були і
не могли бути відомі заявникові; у рядках 2 - 6 - щодо завідомо
неправдивих показань свідка, завідомо неправильних  висновків
експертів,  завідомо  неправильного  перекладу,  фальшивості
документів або речових доказів, що потягло за собою ухвалення
незаконного рішення, що встановлено вироком суду, який набрав
законної сили; у рядках 7 - 9 - щодо злочинних дій сторін, інших
осіб, які брали участь у справі, чи злочинних діянь суддів,
вчинених при розгляді справи, встановлених вироком суду, який
набрав законної сили; у рядку 10 - щодо скасування рішення, вироку
або ухвали (постанови) суду чи постанови іншого органу, що стали
підставою для винесення рішення, ухвали; у рядку 11 - щодо
визнання неконституційним закону, що був застосований судом при
вирішенні справи.
   10.7. Рядок 12 містить загальну кількість заяв про перегляд
рішень і ухвал за нововиявленими обставинами, що надійшли до суду.
   10.8. У  графі  1  зазначаються  заяви,  що  залишилися
нерозглянутими на початок звітного періоду, а в графах 2 - 5 -
заяви, що надійшли у звітному періоді (у графі 2 - загальна їх
кількість; у графі 3 - заяви, що надійшли від прокурора; у графі 4
- від сторін; у графі 5 - від інших осіб, які брали участь у
справі).
   10.9. Усі розглянуті заяви відображаються в графі 6.
   10.10. У графі 7 обліковуються ухвали суду про відмову в
задоволенні заяв у зв'язку з нововиявленими обставинами, а в
графах 8 - 10 - про задоволення таких заяв, а саме в графі 8 -
загальна кількість; у графі 9 - про скасування рішень суду, у
графі 10 - про скасування ухвал суду.
   10.11. Залишок нерозглянутих заяв на кінець звітного періоду
відображається в графі 11.
   10.12. Результати розгляду справи після скасування рішення,
ухвали суду обліковуються в звітах за відповідними формами за
загальними правилами.
   10.13. У розділі Б звіту за даною формою відображається
розгляд заяв про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з винятковими
обставинами.
   10.14. У рядках 1, 5, 9 зазначається загальна кількість
рішень і ухвал відповідно місцевих, апеляційних судів, Верховного
Суду України щодо яких подано заяви про їх перегляд.
   10.15. Заяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку  з
неоднозначним застосуванням судами одного і того ж положення
закону обліковуються в рядку 2 (рішення і ухвали місцевих судів)
та рядку 6 (рішення і ухвали апеляційних судів).
   10.16. Заяви  про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з
застосуванням положення закону всупереч нормам Конституції України
( 254к/96-вр ) відображаються в рядках 3 (рішення і ухвали
місцевих судів), 7 (рішення і ухвали апеляційних судів), 10
(рішення і ухвали Верховного Суду України).
   10.17. Заяви  про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з
встановленням міжнародною судовою установою, юрисдикція  якої
визнана  Україною,  фактів  порушення  Україною  міжнародних
зобов'язань, обліковуються в рядку 4 (рішення і ухвали місцевих
судів), рядку 8 (рішення і ухвали апеляційних судів), рядку 11
(рішення і ухвали Верховного Суду України).
   10.18. У графі 1 відображається залишок нерозглянутих заяв на
початок звітного періоду; у графах 2-5 - кількість заяв, що
надійшла в звітному періоді (у графі 2 - загальна кількість; у
графі 3 - заяви, що надійшли від прокурорів, у графі 4 - від
сторін, у графі 5 - від інших осіб, які брали участь у справі).
   10.19. Розглянуті заяви про перегляд рішень і ухвал за
винятковими обставинами обліковуються в графі 6, з них кількість
заяв, що задоволено, - у графі 7, відмовлено в задоволенні - у
графі 8.
   10.20. Залишок нерозглянутих заяв про перегляд рішень і ухвал
за винятковими обставинами відображається в графі 9.
   10.21. Розділ В містить дані про результати перегляду рішень
і ухвал у зв'язку з винятковими обставинами.
   10.22. Визначаючи  категорію  цивільних  справ,  слід
дотримуватися правил, зазначених в п.9.28.
   10.23. У графі 1 обліковуються всі судові рішення, що були
переглянуті у зв'язку з винятковими обставинами.
   10.24. У графі 2 відображаються всі справи, в яких скасовано
судові рішення, з них з направленням на новий розгляд - у графі 3
(у тому числі на новий судовий розгляд першої інстанції - у графі
4, апеляційної інстанції - у графі 5); із залишенням в силі
судового рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної
інстанції, - у графі 8; із закриттям провадження в порушеній
цивільній справі - у графі 9, із залишенням заяви без розгляду - у
графі 10.
   10.25. Судові рішення, змінені судом касаційної інстанції,
обліковуються так: у графі 11 - загальна кількість змінених
рішень; змінені рішення суду першої інстанції - у графі 12,
апеляційної інстанції - у графі 13).
   10.26. Суми державного мита обліковуються в графі 14, у
гривнях без урахування копійок.
   10.27. Графи 15 - 17 містять дані про скасовані судові
рішення касаційної інстанції.
   10.28. У графах 18 - 20 відображаються судові рішення,
винесені судом касаційної інстанції при перегляді судових рішень
за винятковими обставинами: у графі 18 - усі судові рішення, у
графі 19 - тільки рішення, у графі 20 - тільки ухвали.
 
 11. Звіт за формою N 35 "Звіт про результати перегляду постанов
   Вищого господарського суду України в касаційному порядку
           Верховним Судом України"
   11.1. Звіт за формою N 35 автоматично складається підсистемою
"Статистика ВСУ" на основі введеної щодо кожної справи інформації
в інформаційно-пошукову систему КАРС.
   11.2. Розділ 1 "Рух касаційних скарг і подань і результати їх
розгляду"  містить  дані  про  всі справи (за Господарським
процесуальним Кодексом ( 1798-12 ), що надійшли та були розглянуті
у Верховному Суді України за звітний період за касаційними
поданнями та касаційними скаргами.
   11.3. У рядках 1 - 11 розділу 1 обліковуються спори, що
виникають при укладенні, зміні, розірванні договорів, або спори
про визнання договорів недійсними; у рядках 12 - 25 розділу 1
обліковуються справи щодо спорів про визнання недійсними актів; у
рядку 26 розділу 1 відображаються справи про банкрутство; у рядках
27 - 44 розділу 1 обліковуються справи щодо майнових спорів; інші
справи, що не враховуються у попередніх рядках, обліковуються у 45
та 46 рядках.
   11.4. Справа, в якій одночасно подано касаційне подання
прокурора та касаційну скаргу, обліковується один раз, як така, що
надійшла за касаційним поданням прокурора.
   11.5. Кількість справ, що надійшли до Верховного Суду України
за звітний період, обліковуються у графах 1 - 3.
   11.6. У графі 2 облікується кількість касаційних подань на
постанови Вищого господарського суду України, що надійшли до
Верховного Суду України. Графа 3 містить дані про кількість
касаційних скарг, що надійшли до Верховного Суду України.
   11.7. У  графах  4 - 6 відображаються справи, що були
розглянуті у Верховному Суді України. З  них  у  графі  5
обліковуються  кількість справ, щодо яких було відмовлено в
порушенні провадження, у графі 6 - справи, щодо яких порушено
касаційне провадження.
   11.8. Залишок  нерозглянутих  справ та подань на кінець
звітного періоду обліковується у графі 7.
   11.9. У графах 8 - 10 обліковуються справи, щодо яких
постанову Вищого господарського суду України було скасовано.
Зокрема у графі 8 обліковується кількість справ, постанови, щодо
яких було скасовано з передачею справи на новий розгляд, у графі 9
- з припиненням провадження у справі. Загальна кількість таких
справ обліковується у графі 10.
   11.10. У графах 11 - 15 зазначаються підстави скасування
постанов Вищого господарського суду України (з графи 10).
   11.11. У графі 11 обліковуються справи, щодо яких постанови
Вищого господарського суду України було скасовано у зв'язку з
невідповідністю до Конституції України ( 254к/96-вр ). У графі 12
зазначаються справи, щодо яких постанови Вищого господарського
суду України було скасовано  у  зв'язку  з  невідповідністю
міжнародним договорам. У графі 13 обліковуються справи, щодо яких
постанови Вищого господарського суду України було скасовано у
зв'язку з невідповідністю рішенням Верховного Суду України.
   11.12. Графа 14 містить кількість справ, щодо яких постанови
Вищого господарського суду України було скасовано у зв'язку з
різним застосуванням закону.
   11.13. У довідці до розділу 1 обліковуються:
   - загальна кількість скарг, заяв і звернень, які надійшли до
Верховного Суду України за звітний період;
   - загальна кількість окремих ухвал, винесених судовою палатою
з господарських справ.
   11.14. У  розділ  2 обліковується сума державного мита,
сплаченого стороною у справі.
   11.15. У графах з 1 по 5 обліковується сума державного мита
сплаченого заявниками. У графах з 6 по 10 - сума державного мита,
яка була повернута заявникам.
 
 Директор Департаменту
 адміністрування судів                 В.В.Юрченко
           СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   Коди                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-|  |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за  |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|зації |  |  |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|вищого |  |  |
| за |нтифіка- |    |   |діяль-| за |форми  |трального|рівня -|  |  |
| ДКУД|ційний  |    |   |ності | КФВ |господа-|органу  |іденти-|  |  |
|   |код за  |    |   | за  |   |рювання |виконав- |фікаці-|  |  |
|   |ЄДРПОУ  |    |   |КВЕД |   |за КОПФГ|чої влади|йний  |  |  |
|   |     |    |   |   |   |    |за СПОДУ |код за |  |  |
|   |     |    |   |   |   |    |     |ЄДРПОУ |  |  |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 |   2 |  3  |  4 |  5 | 6 |  7  |   8  |  9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
 
Кому подається звіт _______________  Форма N 1-е
___________________________________
(найменування та адреса одержувача)  ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
Організація (установа),        від 25.12.2001 N 504
що подає звіт _____________________
___________________________________  Поштова - квартальна
               Подається: Верховним Судом України -
               Міністерству  юстиції   України,
               Держкомстату України до 15-го числа
               після звітного періоду
                Звіт
     про роботу касаційної інстанції Верховного Суду
     України з розгляду кримінальних справ щодо осіб,
       засуджених до довічного позбавлення волі
          за ____________ 200 __ р.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Види злочинів    | статті |                   Число осіб за справами:                           |число |
|рядка|              | КК   |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|осіб, |
|   |              | України |   розглянутими у касаційному порядку          |   розглянутими у порядку виключного провадження  |помилу-|
|   |              |     |----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|ваних |
|   |              |     |вироки | довічне позбавлення |вироки  |у тому  |усього|вироки | довічне позбавлення |вироки|у тому  |усього|Прези- |
|   |              |     |залишено| волі замінено на   |скасовано|числі із |   |залишено| волі замінено на   |скасо-|числі із |   |дентом |
|   |              |     |без змін| позбавлення волі на |     |закриттям|   |без змін| позбавлення волі на |вано |закриттям|   |України|
|   |              |     |    | певний строк     |     |справи  |   |    | певний строк     |   |справи  |   |    |
|   |              |     |    |----------------------|     |     |   |    |----------------------|   |     |   |    |
|   |              |     |    |з переква-|без перек- |     |     |   |    |з переква-|без перек- |   |     |   |    |
|   |              |     |    |ліфікацією|валіфікації|     |     |   |    |ліфікацією|валіфікації|   |     |   |    |
|   |              |     |    |злочину  |злочину  |     |     |   |    |злочину  |злочину  |   |     |   |    |
|   |              |     |--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
|   |              |     | 1   |  2   |  3   |  4  |  5  |  6 |  7  |   8  |  9   |  10|  11  | 12 |  13 |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 1 |Всього           |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 2 |у тому числі:        |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |Посягання на життя     |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |державного чи громадського |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |діяча            | 112   |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 3 |Умисне вбивство при     |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |обтяжуючих обставинах    | 115 ч.2 |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 4 |Терористичний акт      | 258 ч.3 |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 5 |Посягання на життя     |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |працівника правоохоронного |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |органу, члена громадського |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |формування з охорони    |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |громадського порядку і   |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |державного кордону або   |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |військовослужбовця     | 348   |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 6 |Посягання на життя     |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |захисника чи представника  |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |особи у зв'язку з      |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |діяльністю, пов'язаною з  |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |наданням правової допомоги | 400   |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 7 |Опір начальникові або    |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |примушування його до    |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |порушення службових     |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |обов'язків         | 404 ч.4 |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 8 |Порушення законів та    |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |звичаїв війни        | 438 ч.2 |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 9 |Застосування зброї     |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |масового знищення      | 439 ч.2 |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 10 |Геноцид           | 442 ч.1 |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|-----+----------------------------+---------+--------+----------+-----------+---------+---------+------+--------+----------+-----------+------+---------+------+-------|
| 11 |Посягання на життя     |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |представника іноземної   |     |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
|   |держави           | 443   |    |     |      |     |     |   |    |     |      |   |     |   |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець ___________________    Керівник ___________________
      (прізвище, телефон)         (підпис, прізвище)
                    "___"___________ 200__ року
 
 
 
           СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
--------------------------------------------------------------------------------
|                   Коди                   |
|------------------------------------------------------------------------------|
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
|форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-|  |КС |
|доку-|ції-скла-|рії за |за  |еконо-|влас-|заційно-|ства, ін-|зації |  |  |
|мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної|ності|правової|шого цен-|вищого |  |  |
| за |нтифіка- |    |   |діяль-| за |форми  |трального|рівня -|  |  |
| ДКУД|ційний  |    |   |ності | КФВ |господа-|органу  |іденти-|  |  |
|   |код за  |    |   | за  |   |рювання |виконав- |фікаці-|  |  |
|   |ЄДРПОУ  |    |   |КВЕД |   |за КОПФГ|чої влади|йний  |  |  |
|   |     |    |   |   |   |    |за СПОДУ |код за |  |  |
|   |     |    |   |   |   |    |     |ЄДРПОУ |  |  |
|-----+---------+-------+------+------+-----+--------+---------+-------+---+---|
| 1 |   2 |  3  |  4 |  5 | 6 |  7  |   8  |  9 |10 |11 |
--------------------------------------------------------------------------------
 
Кому подається звіт _______________  Форма N 3
___________________________________
(найменування та адреса одержувача)  ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
Організація (установа),        від 25.12.2001 N 504
що подає звіт _____________________
___________________________________  Поштова - квартальна
Район _____________________________
Місто _____________________________
Область ___________________________
      Подається:
      а) місцевими судами - управлінням юстиції до 5-го
      числа після звітного періоду
      б) військовими  місцевими  судами  -  військовим
      апеляційним судам регіонів та Військово-Морських Сил -
      до 5-го числа після звітного періоду
      в) апеляційними судами Автономної Республіки Крим,
      областей, міст Києва і Севастополя - Міністерству
      юстиції до 8-го числа після звітного періоду, копію -
      управлінню юстиції, державному статистичному органу за
      своїм місцезнаходженням
      г) управліннями юстиції, військовими судами регіонів
      та Військово-Морських Сил - Міністерству юстиції до
      15-го числа після звітного періоду, копію - державному
      статистичному органу за своїм місцезноходженням
      ґ) Міністерством юстиції - Держкомстату до 30-го числа
      після звітного періоду
                ЗВІТ
   ПРО РОЗГЛЯД СУДАМИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
 (ПОРУШЕНИХ ЗА СТАТТЯМИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001 РОКУ)
          за _____________ 200__ р.
          РОЗДІЛ А. ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ
   (сума гр.1 і 2 = сумі гр.11 і 14;
   гр.11 = сумі гр.5, 6, 7, 8, 9, 10;
   гр.3 ряд. "УСЬОГО" = сумі гр.17, 19, 21-26 ряд. "УСЬОГО")
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Види злочинів  |Статті|Залишок|Надійшло|Кількість осіб, |      Закінчено провадження справ                   |Залишок |Кіль- |Не роз- |Кількість осіб,  |  Кількість осіб у справах із закінченим провадженням    |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка