Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форм статистичних звітів N 1-е, 3, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35 та Інструкції щодо їх заповнення

Страница 4Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
   7.30. У графі 1 розділу В обліковуються особи, щодо яких
відкликано касаційні скарги, касаційні подання прокурора,  в
зв'язку з чим касаційне провадження закрито.
   7.31. Особи,  стосовно  яких  вироки залишено без змін,
відображаються в графі 2.
   7.32. У графі 3 обліковуються особи, щодо яких скасовано
вироки (обвинувальні чи виправдувальні).
   7.33. У графі 4 зазначаються особи, стосовно яких вироки
скасовано з направленням справи на нове розслідування, а в графах
5 - 7 - з направленням на новий судовий чи апеляційний розгляд, а
саме в графі 5 - загальна кількість осіб, щодо яких справи
надіслано на новий розгляд, у графі 6 - кількість осіб, стосовно
яких справи надіслано на новий судовий розгляд, у графі 7 - на
новий апеляційний розгляд.
   7.34. У графах 8 - 11 указуються підстави скасування вироків
з направленням справ на новий судовий чи апеляційний розгляд; у
графі 8 - кількість осіб, щодо яких вироки скасовано у зв'язку з
істотним порушенням кримінально-процесуального закону; в графі 9 -
неправильним застосуванням кримінального закону; в графі 10 -
невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі
засудженого; в графі 11 - однобічністю, неповнотою судового
слідства або невідповідністю висновків суду, викладених у вироку
суду, фактичним обставинам справи.
   7.35. Особи, стосовно яких справи закрито, відображаються в
графах 12 - 15 таким чином: у графі 12 - усі особи, щодо яких
справи закрито з різних підстав; у графі 13 - особи, стосовно яких
справи закрито за відсутністю події злочину чи відсутністю в
діянні складу злочину; в графі 14 - у зв'язку із застосуванням
акту амністії; в графі 15 - у зв'язку з помилуванням.
   7.36. У графі 16 зазначаються всі особи, щодо яких вироки
скасовано із скасуванням ухвал апеляційного суду.
   7.37. Кількість  осіб,  стосовно  яких  вироки  змінено,
відображається в графі 17.
   7.38. Загальна кількість  осіб,  щодо  яких  переглянуто
касаційною інстанцією вироки апеляційного суду, винесені ним як
судом першої інстанції, вироки апеляційного суду, винесені ним в
апеляційному порядку, та вироки районного (міського), міжрайонного
(окружного) судів, військових судів гарнізонів, зазначається в
графі 18 (сума граф 2, 3, 16).
   7.39. Розділ  Г  містить  дані (за кількістю осіб) про
результати перегляду судом касаційної інстанції ухвал і постанов,
винесених місцевими та апеляційними судами.
   7.40. Визначаючи вид злочину, за яким обліковуються особи в
розділі Г, потрібно дотримуватися правил, зазначених в п.7.28.
   7.41. Кількість осіб, щодо яких касаційні скарги, касаційні
подання  прокурора  відкликано,  в  зв'язку з чим касаційне
провадження закрито, відображається в графі 1.
   7.42. У графі 2 зазначаються особи, стосовно яких постанови
та ухвали залишено без змін; у графах 3 - 7 - щодо яких ухвали і
постанови скасовано, а саме: у графі 3 - загальна кількість осіб,
у графі 4 - кількість осіб, стосовно яких ухвали і постанови
скасовано з направленням справи на нове розслідування, в графі 5 -
з  направленням  на новий судовий розгляд, з них на новий
апеляційний розгляд - у графі 6, із закриттям справи - в графі 7.
   7.43. У графах 8 - 9 обліковуються усі особи, щодо яких
скасовано ухвали та постанови (з графи 3), зокрема в графі 8 -
судові рішення суду першої інстанції, у графі 9 - апеляційної
інстанції.
   7.44. Загальна кількість осіб, щодо яких ухвали та постанови
змінено, відображаються в графі 10.
   7.45. У графі 11 зазначаються всі особи, стосовно яких за
касаційними  скаргами,  касаційними  поданнями  прокурорів
переглядалися касаційною інстанцією ухвали та постанови місцевих і
апеляційних судів (сума граф 2, 3, 10).
   7.46. Додатки 1 та 2 до розділу В містять дані за кількістю
осіб про результати перегляду вироків судом касаційної інстанції в
розрізі областей, а саме: додаток 1 - щодо усіх осіб, стосовно
яких переглядалися вироки, додаток 2 - тільки щодо неповнолітніх.
   7.47. Додатки 3 та 4 до розділу Г містять дані за кількістю
осіб про результати перегляду ухвал та постанов судом касаційної
інстанції в розрізі областей, а саме: додаток 3 - щодо усіх осіб,
стосовно яких переглядалися ухвали та постанови, додаток 4 -
тільки щодо неповнолітніх.
  8. Звіт за формою N 32 "Звіт про перегляд судових рішень у
   кримінальних справах у порядку виключного провадження"
   8.1. Первинні статистичні звіти за даною формою складають
апеляційні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
та  Севастополя,  військові  апеляційні  суди  регіонів  та
Військово-Морських Сил, судова палата Верховного Суду України та
військова судова палата Верховного Суду України.
   8.2. У Міністерстві юстиції України на підставі статистичних
звітів апеляційних судів складається зведений статистичний звіт
про перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку
виключного провадження цими судами; у Верховному Суді України на
підставі статистичних звітів судової палати та військової судової
палати складається зведений статистичний звіт про перегляд судових
рішень у кримінальних справах у порядку виключного провадження
Верховним Судом України.
   8.3. За достовірність та своєчасне подання звіту несуть
відповідальність голови судів, а також безпосередні виконавці
звітів. Указані особи підписують звіт. За достовірність документів
первинного  обліку  несуть  відповідальність  особи,  які їх
заповнюють.
   8.4. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за
відповідні звітні періоди (квартал, півріччя, дев'ять місяців і
рік).
   Залишки нерозглянутих  справ  на  початок  звітного року
вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на
кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число
кожного звітного періоду.
   8.5. У Верховному Суді України звіт за  формою  N  32
складається автоматично підсистемою "Статистика ВСУ" на основі
внесеної в інформаційно-пошукову систему КАРС інформації з кожної
справи.
   8.6. В апеляційних судах звіт за даною формою складається на
основі обліково-статистичної картки на справу за формою N 29
"Обліково-статистична картка на кримінальну справу в порядку
виключного провадження".
   8.7. Розділ А "Перегляд судових рішень, що набрали законної
сили,  в  порядку  виключного  провадження за нововиявленими
обставинами" містить дані про кількість подань, що надійшла до
суду, та результати їх розгляду.
   8.8. У рядку 1 зазначеного розділу відображаються подання, що
надійшли до суду за такими  нововиявленими  обставинами  як
фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також показань
свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного,  висновку  і
пояснень судового експерта, на яких грунтується вирок; у рядках 2
- 4 - кількість подань щодо зловживання під час провадження в
справі, а саме: в рядку 2 - загальна кількість; у рядку 3 - щодо
зловживання прокурора, дізнавача, слідчого; у рядку 4 - судді.
   8.9. Подання про перегляд судових рішень у зв'язку з іншими
обставинами, що не були відомі суду при винесенні рішення і які
самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять
неправильність   засудження  або  виправдання  підсудного,
обліковуються в рядку 5.
   8.10. У рядку 6 зазначається загальна кількість подань про
перегляд судових рішень, що набрали законної сили, в порядку
виключного провадження за нововиявленими обставинами (сума рядків
1, 2, 5).
   8.11. Залишок  нерозглянутих  подань на початок звітного
періоду обліковується в графі 1, а в графах 2 - 4 - кількість
подань, що надійшла за звітний період (у графі 2 - загальна
кількість, у графі 3 - відображаються подання  Генерального
прокурора України та його заступників, а в графі 4 - подання
прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів областей, міст
Києва і Севастополя, військових прокурорів (на правах прокурора
області).
   8.12. У графах 5 - 7 указується кількість  справ,  що
повернута, у тому числі в графі 5 - усі справи, а в графі 6 - у
зв'язку з відкликанням подання.
   8.13. Графи 8 - 11 містять дані про розгляд подань прокурорів
за  нововиявленими обставинами, а саме: графа 8 - загальну
кількість розглянутих подань, графа 9 - подання, що задоволені,
графа  10 - подання, залишені без задоволення, графа 11 -
кількість, осіб, щодо яких подання залишено без задоволення.
   8.14. Результати  перегляду  судових  рішень  у  порядку
виключного   провадження   за  нововиявленими  обставинами
відображаються в графах 12 - 23.
   8.15. У графах 12 та 13 зазначається відповідно загальна
кількість судових рішень, що скасовано чи змінено, та кількість
осіб, щодо якої прийнято такі рішення.
   8.16. Судові рішення, скасовані з направленням справи на нове
розслідування, відображаються в графі 14, а особи щодо яких
розглянуто ці справи - у графі 15.
   8.17. Про скасування судових рішень з направленням справи на
новий судовий розгляд зазначається в графі 16 (особи щодо яких
винесено такі рішення - в графі 17), з направленням на новий
апеляційний розгляд - у графі 18 (особи - в графі 19).
   8.18. Графи 22 та 23 містять дані відповідно про кількість
змінених рішень та кількість осіб, стосовно яких судові рішення
змінено.
   8.19. У графі 20 обліковуються справи, в яких за поданнями
прокурорів скасовано судові рішення із закриттям справи, а в графі
21 - особи, щодо яких прийнято такі рішення.
   8.20. Кількість  нерозглянутих  справ у звітному періоді
обліковуються в графі 24.
   8.21. У розділі Б відображаються відомості щодо розгляду
клопотань про перегляд судових рішень у зв'язку з неправильним
застосуванням кримінального закону та істотним порушенням вимог
кримінально-процесуального закону.
   8.22. У рядку 1 зазначаються клопотання про перегляд судових
рішень у зв'язку з неправильним застосуванням кримінального закону
(незастосуванням  судом  кримінального  закону,  що  підлягає
застосуванню; застосуванням кримінального закону, що не підлягає
застосуванню; неправильним тлумаченням закону, що суперечить його
змісту),  а  в  рядку  2  -  істотним  порушенням  вимог
кримінально-процесуального  закону  (за наявності підстав для
закриття справи її не було закрито; вирок винесено незаконним
складом суду; порушено право обвинуваченого на захист; порушено
право обвинуваченого користуватися рідною мовою чи мовою, якою він
володіє, і допомогою перекладача; розслідування справи провадила
особа, яка підлягала відводу; порушено правила  підсудності;
порушено таємницю наради суддів; вирок (постанову) не підписано
будь-ким із суддів тощо).
   8.23. Графа 1 містить дані про кількість клопотань, що
залишилася нерозглянута з попереднього звітного року, графи 2 - 7
- про кількість клопотань, що надійшла у звітному періоді (графа 2
- усі клопотання, що надійшли; графа 3 - кількість клопотань, що
надійшла від Генерального прокурора України та його заступників;
графа  4 - прокурора Автономної Республіки Крим, прокурорів
областей, міст Києва і Севастополя, прирівняних до них прокурорів
та їх заступників; графа 5 - прокурора, який брав участь у
розгляді справ судом першої, апеляційної чи касаційної інстанції;
графа 6 - засуджених, їх захисників чи законних представників, а
графа 7 - інших осіб).
   8.24. У графі 8 відображаються справи, що відповідно до ч. 4
ст. 400-9 КПК України ( 1003-05 ) були витребувані суддею, який
розглядає клопотання про перегляд судового рішення.
   8.25. Наслідки розгляду клопотань обліковуються в графах 9 -
11: у графі 9 - усі розглянуті клопотання; у графі 10 -
клопотання, що залишені без задоволення, а в графі 11 - кількість
клопотань, що задоволено та внесено подання суддів про його
судовий розгляд.
   8.26. Залишок нерозглянутих клопотань на кінець звітного
періоду відображаються в графі 12.
   8.27. Наслідки  перегляду  судових  рішень за поданнями,
підписаними не менш як п'ятьма суддями касаційного суду, у зв'язку
з неправильним застосуванням кримінального закону та істотним
порушенням вимог кримінально-процесуального закону, відображаються
в розділі В.
   8.28. Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо
перегляду судового рішення з підстав, зазначених пунктом 2 частини
першої статті 400-4 КПК України ( 1003-05 ), обліковуються в
рядках 1, 2 даного розділу за правилами, наведеними в п.8.22 даної
інструкції.
   8.29. Залишок нерозглянутих справ на початок звітного періоду
обліковується в графі 1, кількість справ, що надійшла до суду у
звітному періоді для перегляду судових рішень, - у графі 2, а
кількість осіб, щодо яких справи знаходяться на розгляді в суді,
зазначається в графі 3.
   8.30. Результати перегляду судових рішень відображаються в
графах 4 - 17. Загальна кількість судових рішень, що переглянута,
зазначається в графі 4, а кількість осіб, щодо яких переглянуто
такі рішення, - у графі 5.
   8.31. Загальна  кількість скасованих та змінених судових
рішень обліковується в графі 6, а особи, щодо яких переглянуто ці
рішення, - у графі 7.
   8.32. У  графі  8 зазначаються рішення, що скасовано з
направленням справ на нове розслідування, а особи, щодо яких
винесено такі рішення, - у графі 9.
   8.33. Кількість судових рішень, скасованих з направленням
справ на новий судовий розгляд, обліковується в графі 10 (особи,
стосовно  яких прийнято такі рішення, - у графі 11), а з
направленням на новий апеляційний розгляд - у графі 12 (особи - у
графі 13).
   8.34. Дані про скасування судових рішень із закриттям справи
зазначаються в графі 14, а особи, щодо яких винесено ці рішення, -
у графі 15.
   8.35. Усі змінені рішення та особи, щодо яких їх змінено,
обліковуються відповідно в графах 16 та 17.
   8.36. Кількість справ, що залишилися нерозглянутими на кінець
звітного періоду, та кількість осіб, стосовно яких залишилися
нерозглянуті такі справи, відображаються відповідно в графах 18 та
19.
    9. Звіт за формою N 33 "Звіт про розгляд цивільних
        справ судом касаційної інстанції"
   9.1. Статистичний звіт за даною формою складає Верховний Суд
України.
   9.2. За достовірність та своєчасне подання звіту несуть
відповідальність голова суду, а також безпосередні виконавці
звітів. Указані особи підписують звіт. За достовірність документів
первинного обліку  несуть  відповідальність  особи,  які  їх
заповнюють.
   9.3. Звіт складається накопичувальним підсумком даних за
відповідні звітні періоди (квартал, півріччя, дев'ять місяців і
рік).
   Залишки нерозглянутих справ  на  початок  звітного  року
вказуються за станом на 1 січня звітного періоду. Залишки на
кінець звітного періоду вказуються за станом на останнє число
кожного звітного періоду.
   9.4. Звіт за формою N 33 складається автоматично підсистемою
"Статистика  ВСУ"  на  основі  внесеної  інформації  в
інформаційно-пошукову систему КАРС з кожної справи.
   9.5. Розділ  А містить дані про вирішення питання щодо
передачі справ на розгляд складу судової палати.
   9.6. У рядках 1 - 3 обліковуються рішення та ухвали місцевих
судів, а саме в рядку 1 - загальна їх кількість, у рядку 2 -
тільки рішення суду, в рядку 3 - тільки ухвали суду.
   9.7. Рядки 4 - 6 містять дані про рішення  і  ухвали
апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції:
рядок 4 - усі судові рішення; рядок 5 - рішення суду; рядок 6 -
ухвали суду.
   9.8. Загальна кількість рішень та ухвал апеляційного суду,
постановлені ним в апеляційному порядку, зазначаються в рядку 7, з
них кількість рішень суду - в рядку 8, а ухвали суду - в рядку 9.
   9.9. Усі судові рішення, на які подано касаційні скарги чи
внесено касаційні подання прокурора, обліковуються в рядку 10.
   9.10. Залишок справ на початок звітного періоду, в яких не
вирішено питання про їх передачу на розгляд складу судової палати,
відображається в графі 1, а справи, що надійшли в звітному
періоді, - в графах 2 - 5 (у графі 2 - уся кількість справ; у
графі 3 - справи, що надійшли за касаційними поданнями прокурорів;
у графі 4 - за касаційними скаргами сторін та інших осіб, які
брали участь у справі; у графі 5 - за касаційними скаргами інших
осіб, які не брали участі в справі, але суд вирішив питання про їх
права і обов'язки).
   9.11. Загальна кількість справ, що з різних підстав повернута
судом касаційної інстанції, обліковується в графі 6, з них у графі
7 - у зв'язку з відкликанням касаційної скарги, касаційного
подання прокурора (про що винесено ухвалу); у графі 8 - для
вирішення судом першої чи апеляційної інстанцій питань щодо
виконання вимог ст. 321, 323 ЦПК України ( 1003-05 ).
   9.12. У графі 11 зазначаються всі справи, в яких розглянуто
питання про їх передачу на судовий розгляд складу судової палати.
У графі 12 відображаються справи, що передані на розгляд складу
судової палати, з них кількість справ, в яких зупинено виконання
відповідних рішень, обліковуються в графі 13.
   9.13. У графі 14 зазначаються справи, в яких відмовлено в
передачі справ на розгляд судової палати і винесено ухвалу про
відмову в задоволенні касаційної скарги.
   9.14. Графа 15 містить дані про кількість справ, в яких суд
встановлював наявність підстав для передачі справи на розгляд
складу судової палати понад 10-денний строк.
   9.15. Залишок справ на кінець звітного періоду, в яких не
вирішено питання про їх передачу на розгляд судової палати,
обліковується в графі 16.
   9.16. У розділі Б даного звіту відображається розгляд судом
касаційної інстанції справ за касаційними скаргами та касаційними
поданнями прокурорів.
   9.17. У рядках 1, 7, 13 обліковують загальну кількість
судових рішень відповідно місцевих судів (рядок 1), апеляційного
суду,  винесених  ним як судом першої інстанції (рядок 7),
апеляційного суду, винесених ним в апеляційному порядку (рядок
13).
   9.18. Крім того, усі рішення місцевих судів відображаються в
рядку 2; апеляційного суду, винесені ним як  судом  першої
інстанції, - в рядку 8; апеляційного суду, винесені ним в
апеляційному порядку, - в рядку 14, а ухвали зазначених судів -
відповідно в рядках 3, 9, 15.
   9.19. У рядках "ухвали" зазначаються не тільки ті ухвали, що
наведені в наступних рядках, але й ухвали про відмову забезпечити
докази (ст. 39 ЦПК ( 1501-06 ); щодо визначення ціни позову; з
питань, пов'язаних із судовими витратами (ст. 81 ЦПК); про відмову
зняти штраф або зменшити його розмір (ст. 83 ЦПК); про відмову
поновити пропущений строк (ст. 89 ЦПК); з питань забезпечення
позову (ст. 157 ЦПК ( 1502-06 ); про зупинення провадження у
справі (ст. 223 ЦПК); про внесення виправлень у рішенні (ст. 213
ЦПК); про відмову винести додаткове рішення (ст. 214 ЦПК); про
роз'яснення рішення (ст. 215 ЦПК); про відмову в задоволенні заяви
про перегляд рішення або ухвали суду у зв'язку з нововиявленими
обставинами (ст. 347-7 ЦПК ( 1503-06 ); з питань поновлення строку
для пред'явлення виконавчого документа до виконання (ст. 350 ЦПК);
про відстрочку чи розстрочку виконання, зміну способу і порядку
виконання рішення (ст. 351 ЦПК); з питань видачі дубліката
виконавчого листа (ст. 353 ЦПК); про тимчасове влаштування дитини
до дитячого або лікувального закладу (ст.354 ЦПК); з питання
оголошення розшуку боржника або дитини (ст. 355 ЦПК); з питань
повороту виконання (ст. 421 ЦПК ( 1503-06 ).
   9.20. Ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви (заяви,
скарги), винесені місцевими судами, зазначаються в рядку 4,
апеляційними судами, винесені ними як судом першої інстанції, - у
рядку 10.
   9.21. Ухвали місцевих судів про закриття провадження в справі
відображаються в рядку 5, ухвали апеляційних судів, винесені ними
як судом першої інстанції, - у рядку 11.
   9.22. У рядку 6 обліковуються ухвали місцевих судів про
залишення позовної заяви (заяви, скарги) без розгляду, у рядку 12
- такі самі ухвали апеляційних судів, винесені ними як судом
першої інстанції.
   9.23. Ухвали про закриття провадження в справі, винесені
апеляційними судами в апеляційному порядку, відображаються в рядку
16, а ухвали про залишення позовної заяви, заяви, скарги без
розгляду - у рядку 17.
   9.24. Залишок на початок звітного періоду нерозглянутих справ
зазначається в графі 1, а кількість справ, що в звітному періоді
передана на розгляд судової палати, - у графі 2. У графі 1
відображаються не тільки справи, в яких оголошено перерву чи
розгляд яких був відкладений на наступний звітний період, але й
справи, що вперше призначені до розгляду на дату, що припадає на
наступний звітний період.
   9.25. Графи 3 - 5 містять дані про результати розгляду
касаційних скарг, касаційних подань прокурорів, а саме графа 3 -
загальну кількість справ, що розглянута за касаційними скаргами,
касаційними поданнями; графа 4 - кількість справ, в яких касаційні
скарги, касаційні подання прокурорів задоволені, а графа 5 -
відхилені.
   9.26. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду
відображається в графі 6.
   9.27. У  розділі  В  обліковуються  результати перегляду
касаційною інстанцією судових рішень.
   9.28. Визначаючи  категорію  цивільних  справ,   слід
дотримуватися таких правил:
   - у рядках звіту, де зазначена загальна кількість справ
(усього), вказуються не лише справи, перераховані "у тому числі",
але й усі інші, що належать до даної категорії;
   - у рядку 1 "Справи, що виникають з трудових правовідносин"
обліковуються справи про спори, що регулюються законодавством про
працю незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої
приналежності підприємства, установи, організації, за винятком
спорів  деяких категорій працівників, особливості праці яких
визначаються статутами і чинним законодавством (члени кооперативів
та їх об'єднань, селянських (фермерських) господарств з іноземними
інвестиціями, працівники орендних та спільних підприємств, члени
громадських та інших об'єднань громадян, звільнені від виборної
платної посади за рішенням органів, що їх обрали, тощо). Проте, у
випадку  вирішення  спорів згаданої категорії працівників на
підставі положень Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) та
прийнятих відповідно до нього актів законодавства України, ці
спори відображаються в рядках 1 - 6;
   - у рядку 3 "Про виплату заробітної плати" враховуються
справи про оплату вимушеного прогулу;
   - у рядку 5 "Про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
працівниками підприємству, установі, організації" враховуються
позови юридичних осіб, прокурорів до працівників, а також позови в
порядку регресу;
   - у рядку 10 "Справи про стягнення аліментів на утримання
дітей"  відображаються  справи,  розглянуті  в  місцевому
(апеляційному) суді одноособово та колегіальним складом суду як з
винесенням постанов, так і рішень. Справи про стягнення аліментів
на інших осіб обліковуються в рядку 7;
   - у рядку 13 "Справи з житлових правовідносин", а також у
рядках  16 - 19 у розділі "Спори про право власності" не
враховуються спори про спадкове право, що обліковуються в рядку 40
"Інші справи позовного провадження". У рядку 17 обліковуються
спори про визнання права власності на майно: про витребування
майна з чужого незаконного володіння, про усунення перешкод у
користуванні майном, про визнання і зміну часток у спільній
власності. Спори між подружжям щодо права на майно, нажите в
період шлюбу, обліковуються в рядку 7;
   - у  розділі "Спори про відшкодування шкоди, заподіяної
ушкодженням здоров'я чи смертю громадянина" враховуються  як
первинні позови фізичних осіб та в їх інтересах позови прокурорів,
так і позови в порядку регресу;
   - у  розділі  "Спори  про  паювання землі" враховуються
результати розгляду судом справ не тільки пов'язаних із земельною
часткою (паєм), а й майнових паїв. Зокрема, спори щодо отримання
(видачі) сертифіката на право на земельну частку (пай); про
відведення  земельної ділянки в натурі, у рахунок погашення
належних громадянам майнових паїв; про порушення умов договору
оренди як земельної, так і майнової частки паю та інші;
   - у рядку 40 "Інші справи позовного провадження" враховуються
всі інші категорії справ позовного провадження, не враховані в
рядках 1-39. Це спори про спадкове майно, про поділ майна,
невиконання або неналежне виконання угод та інші;
   - у рядку 41 "Спори, що виникають з порушення законодавства
про об'єднання громадян" обліковуються лише спори, що регулюються
Законом України  від  16.06.92  "Про  об'єднання  громадян"
( 2460-12 ), а спори стосовно релігійних організацій обліковуються
в  рядку  42  "Провадження  в  справах,  що  виникають  з
адміністративно-правових відносин";
   - у рядку 42 розділу "Провадження в справах, що виникають з
адміністративно-правових  відносин"  відображаються  скарги на
рішення щодо релігійних організацій, заяви про розшук боржників та
заяви органів міліції про стягнення коштів за розшук боржників,Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка