Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки


         МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ АКАДЕМІЯ
       ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 538/95 від 29.12.2001
   м. Київ
 
 
  Про затвердження плану реалізації заходів щодо забезпечення
 виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів
            на 2002-2007 роки
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
26.10.2001 N 1403 ( 1043-2001 ) "Про затвердження Програми
розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити план реалізації заходів щодо виконання Програми
розвитку донорства крові та її компонентів на 2002-2007 роки
( 1403-2001-п ) (додається).
   2. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, директорам
Інституту гематології та трансфузіології (Перехрестенко П.М.) і
Інституту патології крові та трансфузійної медицини (Новак В.Л.)
АМН України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської, Головного управління охорони здоров'я Київської міської
держадміністрацій:
   2.1. Забезпечити виконання плану реалізації заходів щодо
виконання Програми розвитку донорства крові та її компонентів на
2002-2007 роки ( 1403-2001-п ).
   2.2. Звіти про хід виконання заходів подавати до Головного
управління організації медичної допомоги населенню МОЗ України до
1 грудня кожного року для узагальнення, аналізу та прийняття
оперативних рішень.
   3. Головному управлінню економіки (Вовк М.Г.) здійснювати
видатки на фінансування заходів у межах асигнувань, передбачених
Державним бюджетом України.
   4. Головному  управлінню  організації  медичної  допомоги
населенню (Жданова М.П.):
   4.1. Забезпечити підготовку зведеної інформації щодо ходу
виконання  заходів  Програми розвитку донорства крові та її
компонентів на 2002-2007 роки ( 1403-2001-п ) до 25 грудня кожного
року.
   4.2. Узагальнений  звіт  про  хід  виконання  Програми
( 1403-2001-п ) подавати до Кабінету Міністрів України 25 грудня
кожного року.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря МОЗ Гойду Н.Г. та віце-президента АМН України
Зозулю Ю.П.
 
 Міністр охорони здоров'я України        В.Ф.Москаленко
 
 Президент Академії
 медичних наук України              О.Ф.Возіанов
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України і Академії
                   медичних наук України
                   29.12.01 N 538/95
                План
     реалізації заходів щодо забезпечення виконання
    Програми розвитку донорства крові та її компонентів
        на 2002-2007 роки ( 1403-2001-п )
   Напружена економічна ситуація в Україні ускладнила діяльність
установ, закладів та інших суб'єктів, що здійснюють взяття,
переробку, зберігання, реалізацію донорської крові, її компонентів
та препаратів (далі - служби крові), в яких склалося скрутне
становище  з  фінансуванням.  Забезпечення зазначених установ
компонентами та препаратами крові знизилось до критичного рівня.
   Протягом 1995-2000 рр. відбулося зменшення числа донорів на
39%, що негативно позначилось на виробничих показниках. Об'єм
заготовленої крові знизився з 614595,4 л до 372016,4 л. (39,5 %).
На 1 жителя України припадає лише 7,5 мл заготовленої донорської
крові, при оптимальній потребі в 12-15 мл крові, згідно з
рекомендаціями Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я.
   Така ж закономірність спостерігається із заготівлею плазми і
випуском препаратів крові, кількість яких зменшилася відповідно на
34,4 - 49,3%.
   Оснащеність апаратурою та обладнанням установ і закладів, що
здійснюють взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської
крові, її компонентів та препаратів, знаходиться на рівні 80-х
років. Зношеність основних фондів становить 95-98 %.
   Загострилась проблема  інфекційної  безпеки  компонентів
донорської крові та виготовлених з неї препаратів. За останні 5
років  загрозливого  рівня  в  Україні  досягла  кількість
ВІЛ-інфікованих серед осіб, які виявили бажання здати кров. Якщо в
1995 році частота звернень ВІЛ-інфікованих на 100 тис. донацій
була 5,4, то в 2000 році цей показник зріс до 75,9. Загальна
кількість ВІЛ-інфікованих за 2000 р. серед осіб, які виявили
бажання стати донором становить 3469 осіб. Ситуація, що склалася,
потребує додаткових заходів щодо перевірки інфекційної безпеки
донорської  крові  для виключення можливості взяття крові у
ВІЛ\СНІД-інфікованого донора.
   Таким чином, аналіз ситуації потребує впровадження цілого
комплексу заходів, направлених на задоволення потреби населення
України  у  якісних  компонентах крові та її препаратах за
мінімальною вартістю і з максимальною безпекою та ефективністю.
   У жовтні  2001  року  постановою  КМ  України  N  1403
( 1403-2001-п ) була затверджена Програма розвитку донорства
крові та її компонентів на 2002-2007 роки.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Розділ заходів щодо  | Термін |Виконавці згідно з |   Заходи   |Термін|   Виконавці   |
| забезпечення виконання |викона- |постановою Кабінету| Міністерства |Викона|          |
|  Програми розвитку   | ння  | Міністрів України |охорони здоров'я|- ння |          |
| донорства крові та її  | (роки) |          | та Академії  |(роки)|          |
|компонентів на 2002-2007 |    |          | медичних наук |   |          |
|     роки      |    |          |  щодо їх   |   |          |
|  ( 1403-2001-п )   |    |          |  реалізації  |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|      1       |  2  |     3     |    4    | 5  |     6     |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|1. Розробити та подати  |2005  |Міноборони,    |Узагальнити   |2005 |Головне управління |
|проекти відповідних   |    |Мінтранс, Рада   |пропозиції   |   |організації медичної|
|нормативно-правових   |    |міністрів     |співвиконавців |   |допомоги населенню, |
|актів з питань      |    |Автономної     |та підготувати і|   |юридичний відділ,  |
|удосконалення порядку  |    |Республіки Крим,  |подати в    |   |Інститут гематології|
|нагородження донорів та |    |обласні, Київська і|установленому  |   |та трансфузіолопї. |
|присвоєння звання    |    |Севастопольська  |порядку     |   |Інститут патології |
|"Почесний донор     |    |міські       |узгоджені    |   |крові та      |
|України".        |    |держадміністрації |проекти     |   |трансфузійної    |
|             |    |          |відповідних   |   |медицини, МОЗ АР  |
|             |    |          |нормативно-   |   |Крим, УОЗ обласних, |
|             |    |          |правових актів з|   |Севастопольської  |
|             |    |          |питань     |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |удосконалення  |   |Київської міської  |
|             |    |          |порядку     |   |держадміністрацій  |
|             |    |          |нагородження  |   |          |
|             |    |          |донорів та   |   |          |
|             |    |          |присвоєння   |   |          |
|             |    |          |звання "Почесний|   |          |
|             |    |          |донор України". |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|2. Пропагувати серед   | 2002  |Міноборони,    |Розробити    |2002 |Головне управління |
|населення безоплатне   |    |Мінтранс, Рада   |тематику різник |   |організації медичної|
|здавання крові та її   |    |міністрів     |видів      |   |допомоги населенню, |
|компонентів і участь   |    |Автономної     |інформаційних  |   |Інститут гематології|
|активних донорів крові у |    |Республіки Крим,  |матеріалів   |   |та трансфузіолопї, |
|здійсненні плазмо-    |    |обласні, Київська і|(друкованих,  |   |МОЗ АР Крим, УОЗ  |
|цитаферезу        |    |Севастопольська  |відео- та    |   |обласних,      |
|             |    |міські       |аудіо-),    |   |Севастопольської  |
|             |    |держадміністрації |спрямованих на |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |пропаганду   |   |Київської міської  |
|             |    |          |здорового    |   |держадміністрацій  |
|             |    |          |способу життя  |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|3. Утворити Національний |2003  |АМН, Міноборони,  |Утворити    |2003 |Головне управління |
|реєстр донорів крові та |-2004  |Мінтранс, Рада   |Національний  |-2004 |організації медичної|
|її компонентів шляхом  |    |міністрів     |реєстр донорів |   |допомоги населенню, |
|запровадження методу   |    |Автономної     |крові та її   |   |Центр медичної   |
|кодування даних про   |    |Республіки Крим,  |компонентів,  |   |статистики, Головне |
|донорів, що забезпечить |    |обласні, Київська і|запровадити   |   |управління     |
|обмін інформацією між  |    |Севастопольська  |метод кодування |   |економіки, Інститут |
|закладами охорони    |    |міські       |даних про    |   |гематології та   |
|здоров'я про осіб, що не |    |держадміністрації |донорів, що   |   |трансфузіолопї, МОЗ |
|можуть допускатися до  |    |          |забезпечить   |   |АР Крим, УОЗ    |
|виконання донорських   |    |          |обмін      |   |обласних,      |
|функцій         |    |          |інформацією між |   |Севастопольської  |
|             |    |          |закладами    |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |охорони здоров'я|   |Київської міської  |
|             |    |          |про осіб, що не |   |держадміністрацій  |
|             |    |          |можуть     |   |          |
|             |    |          |допускатися до |   |          |
|             |    |          |виконання    |   |          |
|             |    |          |донорських   |   |          |
|             |    |          |функцій     |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|4. Забезпечувати     |Постійно|Рада міністрів   |Підготувати   |2002- |Головне управління |
|виготовлення препаратів |    |Автономної     |нормативно-право|2007 |організації медичної|
|крові виключно з     |    |Республіки Крим,  |ві документи  |   |допомоги населенню, |
|обстеженої в       |    |обласні, Київська і|щодо заборони  |   |управління     |
|установленому порядку  |    |Севастопольська  |виготовлення  |   |соціально-небезпеч- |
|донорської крові     |    |міські       |препаратів крові|   |них хвороб та СНІДу,|
|(плазми).        |    |держадміністрації |з плацентарної |   |управління     |
|             |    |          |крові      |   |профілактики    |
|             |    |          |        |   |інфекційних     |
|             |    |          |        |   |захворювань,    |
|             |    |          |        |   |Інститут гематології|
|             |    |          |        |   |та трансфузіології, |
|             |    |          |        |   |МОЗ АР Крим, УОЗ  |
|             |    |          |        |   |обласних,      |
|             |    |          |        |   |Севастопольської  |
|             |    |          |        |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |        |   |Київської міської  |
|             |    |          |        |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|5. Вживати заходів для  |Постійно|Рада міністрів   |Забезпечити   |2002- |Управління     |
|проведення в установах  |    |Автономної     |установи та   |2007 |профілактики    |
|та закладах охорони   |    |Республіки Крим,  |заклади охорони |   |інфекційних     |
|здоров'я обов'язкової  |    |обласні, Київська і|здоров'я    |   |захворювань, Головне|
|імунізації проти     |    |Севастопольська  |вакцинами проти |   |управління     |
|гепатиту В донорів    |    |міські       |гепатиту В   |   |організації медичної|
|компонентів крові    |    |держадміністрації |        |   |допомоги населенню, |
|             |    |          |        |   |МОЗ АР Крим, УОЗ  |
|             |    |          |        |   |обласних,      |
|             |    |          |        |   |Севастопольської  |
|             |    |          |        |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |        |   |Київської міської  |
|             |    |          |        |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|6. Забезпечувати     |Постійно|Міноборони, Рада  |Забезпечити   |2002- |Головне управління |
|обов'язкову       |    |міністрів     |установи та   |2007 |організації медичної|
|карантинізацію всій   |    |Автономної     |заклади служби |   |допомоги населенню, |
|донорської плазми, що  |    |Республіки Крим,  |крові, які   |   |ДУО "Політехмед",  |
|надходить для      |    |обласні, Київська і|здійснюють   |   |Головне управління |
|виробництва препаратів  |    |Севастопольська  |виробництво   |   |економіки, МОЗ АР  |
|             |    |міські       |препаратів   |   |Крим, УОЗ обласних, |
|             |    |держадміністрації |крові,     |   |Севастопольської  |
|             |    |          |морозильними  |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |прилавками   |   |Київської міської  |
|             |    |          |        |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|7. Організувати     |Постійно|Міноборони, Рада  |Організувати  |2002- |Головне управління |
|постачання лабораторіям |    |міністрів     |закупівлю і   |2007 |організації медичної|
|закладів служби крові  |    |Автономної     |постачання   |   |допомоги населенню, |
|тест-систем для     |    |Республіки Крим,  |лабораторіям  |   |управління     |
|обстеження донорської  |    |обласні, Київська і|закладів служби |   |профілактики    |
|крові та її компонентів |    |Севастопольська  |крові      |   |інфекційних     |
|на ВІЛ/СНІД, гепатити В і|    |міські       |тест-систем для |   |захворювань,    |
|С, сифіліс        |    |держадміністрації |обстеження   |   |управління     |
|             |    |          |донорської крові|   |соціально-небезпеч- |
|             |    |          |та її      |   |них хвороб та СНІДу,|
|             |    |          |компонентів на |   |Головне управління |
|             |    |          |ВІЛ/СНІД,    |   |економіки, МОЗ АР  |
|             |    |          |гепатити В і С, |   |Крим, УОЗ обласних, |
|             |    |          |сифіліс     |   |Севастопольської  |
|             |    |          |        |   |міської,      |
|             |    |          |        |   |ГУОЗ Київської   |
|             |    |          |        |   |міської       |
|             |    |          |        |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|8. Оснастити лабораторії |2002-  |Міноборони, Рада  |Організувати  |2002- |ДУО "Політехмед",  |
|закладів служби крові  |2005  |міністрів     |закупівлю та  |2005 |Головне управління |
|новітнім уніфікованим  |    |Автономної     |оснащення    |   |організації     |
|лабораторним обладнанням |    |Республіки Крим,  |лабораторій   |   |медичної допомоги  |
|для використання різних |    |обласні. Київська і|закладів служби |   |населенню, Головне |
|типів тест-систем    |    |Севастопольська  |крові новітнім |   |управління     |
|             |    |міські       |уніфікованим  |   |економіки, МОЗ АР  |
|             |    |держадміністрації |лабораторним  |   |Крим, УОЗ обласних, |
|             |    |          |обладнанням для |   |Севастопольської  |
|             |    |          |використання  |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |різних типів  |   |Київської міської  |
|             |    |          |тест-систем   |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|9. Забезпечити Центр   |2005  |          |9. Оснастити  |2005 |Інститут      |
|інфекційної безпеки   |    |          |Центр      |   |гематології та   |
|донорської крові, її   |    |          |інфекційної   |   |трансфузіолопї ДУО |
|компонентів та      |    |          |безпеки     |   |"Політехмед",    |
|виготовлених з них    |    |          |донорської   |   |Головне управління |
|препаратів при МОЗ    |    |          |крові, її    |   |економіки,     |
|апаратурою та обладнанням|    |          |компонентів та |   |          |
|для тестування донорської|    |          |виготовлених з |   |          |
|крові на тест-системах  |    |          |них препаратів |   |          |
|ІФА (імуноферментним   |    |          |при МОЗ     |   |          |
|методом), стандартними  |    |          |апаратурою та  |   |          |
|панелями діагностичних  |    |          |обладнанням для |   |          |
|сироваток та       |    |          |тестування   |   |          |
|низькотемпературними   |    |          |донорської крові|   |          |
|холодильниками для    |    |          |на тест-системах|   |          |
|зберігання зразків    |    |          |ІФА       |   |          |
|донорської крові     |    |          |(імуноферментним|   |          |
|             |    |          |методом),    |   |          |
|             |    |          |стандартними  |   |          |
|             |    |          |панелями    |   |          |
|             |    |          |діагностичних  |   |          |
|             |    |          |сироваток та  |   |          |
|             |    |          |низькотемператур|   |          |
|             |    |          |ними      |   |          |
|             |    |          |холодильниками |   |          |
|             |    |          |для зберігання |   |          |
|             |    |          |зразків     |   |          |
|             |    |          |донорської крові|   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|10. Забезпечити заготівлю|Постійно|Міноборони, Рада  |Оснастити    |2002- |ДУО "Політехмед",  |
|крові у пластикатну тару |    |міністрів     |установи і   |2007 |Головне управління |
|та отримання плазми для |    |Автономної     |заклади, що   |   |організації     |
|виробництва препаратів  |    |Республіки Крим,  |здійснюють   |   |медичної допомоги  |
|методом автоматичного  |    |обласні, Київська і|взяття,     |   |населенню, Головне |
|плазмаферезу, оснастити з|    |Севастопольська  |переробку,   |   |управління     |
|цією метою заклади служби|    |міські       |зберігання,   |   |економіки, МОЗ АР  |
|крові необхідним     |    |держадміністрації |реалізацію   |   |Крим, УОЗ обласних, |
|обладнанням та      |    |          |донорської   |   |Севастопольської  |
|устаткуванням      |    |          |крові, її    |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |компонентів і  |   |Київської міської  |
|             |    |          |виготовлених з |   |держадміністрацій  |
|             |    |          |них препаратів |   |          |
|             |    |          |обладнанням   |   |          |
|             |    |          |для заготівлі  |   |          |
|             |    |          |крові, плазми  |   |          |
|             |    |          |методом     |   |          |
|             |    |          |автоматичного  |   |          |
|             |    |          |плазмоцитаферезу|   |          |
|             |    |          |та обладнанням |   |          |
|             |    |          |для заготівлі  |   |          |
|             |    |          |крові у     |   |          |
|             |    |          |пластикатну тару|   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|11. Оснастити Кримську  |2003-  |Рада міністрів   |Оснастити    |2003- |ДУО "Політехмед",  |
|республіканську,     |2005  |Автономної     |Кримську    |2005 |Головне управління |
|Донецьку, Одеську,    |    |Республіки Крим,  |республіканську,|   |організації     |
|Харківську обласні та  |    |Волинська,     |Донецьку,    |   |медичної допомоги  |
|Володимир-Волинську   |    |Донецька,     |Одеську,    |   |населенню, Головне |
|станції переливання   |    |Харківська і    |Харківську   |   |управління     |
|крові, Київський міський |    |Одеська обласні,  |обласні та   |   |економіки, МОЗ АР  |
|центр крові сучасним   |    |Київська міська  |Володимир-Волин-|   |Крим, УОЗ      |
|обладнанням для     |    |держадміністрації |ську станції  |   |Волинської,     |
|виготовлення       |    |          |переливання   |   |Донецької,     |
|високоякісних препаратів |    |          |крові. Київський|   |Харківської і    |
|з плазми крові      |    |          |міський центр  |   |Одеської обласних, |
|(ультрафільтрація,    |    |          |крові сучасним |   |ГУОЗ Київської   |
|хроматографія,      |    |          |обладнанням для |   |міської       |
|водопідготовка тощо)   |    |          |виготовлення  |   |держадміністрацій  |
|             |    |          |високоякісних  |   |          |
|             |    |          |препаратів з  |   |          |
|             |    |          |плазми крові  |   |          |
|             |    |          |(ультрафільтра- |   |          |
|             |    |          |ція,      |   |          |
|             |    |          |хроматографія, |   |          |
|             |    |          |водопідготовка |   |          |
|             |    |          |тощо)      |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|12. Забезпечити     |2003-  |          |Забезпечити   |2003- |Державний      |
|промислове виробництво  |2007  |          |промислове   |2007 |департамент з    |
|кровозамінників, нових  |    |          |виробництво   |   |контролю за якістю, |
|інфузійно-трансфузійних |    |          |кровозамінників,|   |безпекою та     |
|розчинів, стабілізаторів |    |          |нових      |   |виробництвом    |
|і препаратів крові для  |    |          |інфузійно-   |   |лікарських засобів |
|задоволення потреб    |    |          |трансфузійних  |   |і виробів медичного |
|закладів охорони здоров'я|    |          |розчинів,    |   |призначення, ДУО  |
|             |    |          |стабілізаторів і|   |"Політехмед",    |
|             |    |          |препаратів крові|   |          |
|             |    |          |для задоволення |   |          |
|             |    |          |потреб закладів |   |          |
|             |    |          |охорони здоров'я|   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|13. а) Розробити     |2002  |Міністерство    |        |2002 |Державний      |
|техніко-економічне    |    |економіки та з   |        |   |департамент з    |
|обгрунтування доцільності|    |питань європейської|        |   |контролю за якістю, |
|та можливості      |    |інтеграції     |        |   |безпекою та     |
|промислового виробництва |    |          |        |   |виробництвом    |
|препаратів крові на базі |    |          |        |   |лікарських засобів |
|завода-фракціонатора   |    |          |        |   |і виробів медичного |
|             |    |          |        |   |призначення,    |
|             |    |          |        |   |Інститут      |
|             |    |          |        |   |гематології та   |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|б) Підготувати рішення  |2002  |АМН України, МОЗ  |        |   |трансфузіології   |
|Кабінету Міністрів    |    |          |        |   |          |
|України щодо створення  |    |          |        |   |          |
|науково-виробничого   |    |          |        |   |          |
|об'єднання для      |    |          |        |   |          |
|заготівлі, зберігання та |    |          |        |   |          |
|клінічного застосування |    |          |        |   |          |
|аутологічної крові та її |    |          |        |   |          |
|компонентів       |    |          |        |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|14. Впровадити у     |2003-  |          |Впровадити у  |2003- |Інститут гематології|
|діяльність установ,   |2007  |          |діяльність   |2007 |та трансфузіології, |
|закладів, що здійснюють |    |          |установ,    |   |Інститут патології |
|взяття, переробку,    |    |          |закладів, що  |   |крові та      |
|зберігання та реалізацію |    |          |здійснюють   |   |трансфузійноі    |
|донорської крові, її   |    |          |взяття,     |   |медицини, Головне  |
|компонентів та      |    |          |переробку,   |   |управління     |
|препаратів сучасні    |    |          |зберігання та  |   |організації медичної|
|методи тривалого     |    |          |реалізацію   |   |допомоги населенню, |
|зберігання клітин крові, |    |          |донорської   |   |Головне управління |
|в тому числі       |    |          |крові, її    |   |економіки      |
|кріоконсервування    |    |          |компонентів та |   |          |
|еритроцитів при помірно |    |          |препаратів   |   |          |
|низьких (-70 град.Цельсію|    |          |сучасні методи |   |          |
|та ультранизьких     |    |          |тривалого    |   |          |
|(-165 град. Цельсію;   |    |          |зберігання   |   |          |
|-196 град. Цельсію)   |    |          |клітин крові, в |   |          |
|температурах       |    |          |тому числі   |   |          |
|             |    |          |кріоконсервуванн|   |          |
|             |    |          |я еритроцитів  |   |          |
|             |    |          |при помірно   |   |          |
|             |    |          |низьких (-70  |   |          |
|             |    |          |град. Цельсію) |   |          |
|             |    |          |та ультранизьких|   |          |
|             |    |          |(-165 град.   |   |          |
|             |    |          |Цельсію; -196  |   |          |
|             |    |          |град. Цельсію) |   |          |
|             |    |          |температурах  |   |          |
|             |    |          |Оснастити    |   |          |
|             |    |          |Київський    |   |          |
|             |    |          |міський центр  |   |          |
|             |    |          |крові, ОСПК   |   |          |
|             |    |          |м. Одеси і ОСПК |   |          |
|             |    |          |м. Донецька   |   |          |
|             |    |          |кріобанками   |   |          |
|             |    |          |крові      |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|15. Забезпечити Кримську |2003-  |Рада міністрів   |Забезпечити   |2003- |ДУО "Політехмед",  |
|республіканську,     |2005  |Автономної     |Кримську    |2005 |Головне управління |
|Донецьку, Одеську,    |    |Республіки Крим,  |республіканську,|   |економіки, МОЗ АР  |
|Харківську обласні та  |    |Волинська,     |Донецьку,    |   |Крим, УОЗ      |
|Володимир-Волинську   |    |Донецька,     |Одеську,    |   |Волинської,     |
|станції переливання   |    |Харківська і    |Харківську   |   |Донецької,     |
|крові, Київський міський |    |Одеська обласні,  |обласні та   |   |Харківської і    |
|центр крові       |    |Київська міська  |Володимир-Волин-|   |Одеської обласних, |
|авторефрижераторами для |    |держадміністрації |ську станції  |   |ГУОЗ Київської   |
|транспортування     |    |          |переливання   |   |міської       |
|замороженої донорської  |    |          |крові. Київський|   |держадміністрацій  |
|плазми (з температурою  |    |          |міський центр  |   |          |
|-20 -40 град. Цельсію  |    |          |крові      |   |          |
|             |    |          |авторефрижерато-|   |          |
|             |    |          |рами для    |   |          |
|             |    |          |транспортування |   |          |
|             |    |          |замороженої   |   |          |
|             |    |          |донорської   |   |          |
|             |    |          |плазми (з    |   |          |
|             |    |          |температурою -20|   |          |
|             |    |          |-40 град.Цельс.)|   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|16. Оснастити відділи  |2003-  |Рада міністрів   |Оснастити    |2003 |ДУО "Політехмед",  |
|технічного контролю за  |2005  |Автономної     |відділи     |-2005 |Головне управління |
|якістю препаратів крові |    |Республіки Крим,  |технічного   |   |організації     |
|та кровозамінників    |    |обласні, Київська |контролю за   |   |медичної допомоги  |
|закладів служби крові  |    |та Севастопольська |якістю     |   |населенню, Головне |
|комплектами обладнання  |    |міські       |препаратів крові|   |управління     |
|для виробничого контролю |    |держадміністрації |та       |   |економіки, МОЗ АР  |
|якості          |    |          |кровозамінників |   |Крим, УОЗ обласних, |
|             |    |          |закладів служби |   |Севастопольської  |
|             |    |          |крові      |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |комплектами   |   |Київської міської  |
|             |    |          |обладнання для |   |держадміністрацій  |
|             |    |          |виробничого   |   |          |
|             |    |          |контролю якості |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|17. Обладнати Центральну |2004-  |          |Обладнати    |2004- |Інститут      |
|та Зональну (Інститут  |2006  |          |Центральну та  |2006 |гематології та   |
|гематології та      |    |          |Зональну    |   |трансфузіології,  |
|трансфузіології. Інститу |    |          |(Інститут    |   |Інститут патології |
|патології крові та    |    |          |гематології та |   |крові та      |
|трансфузійної медицини  |    |          |трансфузіології,|   |трансфузійної    |
|АМН) лабораторії     |    |          |Інститут    |   |медицини, ДУО    |
|державного контролю за  |    |          |патології крові |   |"Політехмед",    |
|якістю препаратів крові |    |          |та трансфузійної|   |Головне управління |
|та кровозамінників    |    |          |медицини АМН)  |   |економіки      |
|новітніми комплектами  |    |          |лабораторії   |   |          |
|лабораторного      |    |          |державного   |   |          |
|устаткування       |    |          |контролю за   |   |          |
|             |    |          |якістю     |   |          |
|             |    |          |препаратів крові|   |          |
|             |    |          |та       |   |          |
|             |    |          |кровозамінників |   |          |
|             |    |          |новітніми    |   |          |
|             |    |          |комплектами   |   |          |
|             |    |          |лабораторного  |   |          |
|             |    |          |устаткування  |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|18. Забезпечити Інститут |2003-  |          |Оснастити    |2003- |ДУО "Політехмед",  |
|гематолопї та      |2005  |          |Інститут    |2005 |Головне управління |
|трансфузіології. Інститу |    |          |гематології та |   |організації     |
|патології крові та    |    |          |трансфузіології,|   |медичної допомоги  |
|трансфузійної медицини  |    |          |Інститут    |   |населенню, Головне |
|АМН, Житомирську,    |    |          |патології крові |   |управління     |
|Рівненську, Черніпвську |    |          |та трансфузійної|   |економіки, Інститут |
|обласні клінічні лікарні |    |          |медицини АМН,  |   |гематолопї та    |
|обладнанням та      |    |          |Житомирську,  |   |трансфузіології,  |
|устаткуванням для    |    |          |Рівненську,   |   |Інститут патології |
|проведення терапії    |    |          |обласні клінічні|   |крові та      |
|клітинами крові та    |    |          |лікарні     |   |трансфузійної    |
|гемопоетичними клітинами |    |          |обладнанням та |   |медицини      |
|             |    |          |устаткуванням  |   |          |
|             |    |          |для проведення |   |          |
|             |    |          |терапії     |   |          |
|             |    |          |клітинами крові |   |          |
|             |    |          |та       |   |          |
|             |    |          |гемопоетичними |   |          |
|             |    |          |клітинами    |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|19. Утворити та     |2002-  |          |Утворити та   |2002- |Головне управління |
|оснастити необхідним   |2003  |          |оснастити    |2003 |організації медичної|
|обладнанням Єдиний    |    |          |необхідним   |   |допомоги населенню, |
|координаційний медичний |    |          |обладнанням   |   |Головне управління |
|центр          |    |          |Єдиний     |   |освіти, науки та  |
|             |    |          |координаційний |   |інформаційно-аналіти|
|             |    |          |медичний центр |   |чного забезпечення |
|             |    |          |        |   |ДУО "Політехмед",  |
|             |    |          |        |   |Головне управління |
|             |    |          |        |   |економіки, Інститут |
|             |    |          |        |   |гематології та   |
|             |    |          |        |   |трансфузюлопї,   |
|             |    |          |        |   |Інститут патології |
|             |    |          |        |   |крові та      |
|             |    |          |        |   |трансфузійної    |
|             |    |          |        |   |медицини      |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|20. Створити сучасну   |2003-  |Міноборони, Рада  |Створити сучасну|2003- |Головне управління |
|систему взаємозв'язку  |2005  |міністрів     |систему     |2005 |організації медичної|
|обласних і міських    |    |Автономної     |взаємозв'язку  |   |допомоги населенню, |
|закладів служби крові та |    |Республіки Крим,  |обласних і   |   |Головне управління |
|Єдиного координаційного |    |Волинська,     |міських закладів|   |освіти, науки та  |
|центру          |    |Донецька, Одеська, |служби крові та |   |інформаційно-аналіти|
|             |    |Харківська обласні,|Єдиного     |   |чного забезпечення, |
|             |    |Київська міська  |координаційного |   |відділ оперативного |
|             |    |держадміністрації |центру     |   |вирішення задач УЩТ |
|             |    |          |        |   |НР, ценгр медичної |
|             |    |          |        |   |статистики, Інститут|
|             |    |          |        |   |гематології та   |
|             |    |          |        |   |трансфузіолопї,   |
|             |    |          |        |   |Інститут патології |
|             |    |          |        |   |крові та      |
|             |    |          |        |   |трансфузійної    |
|             |    |          |        |   |медицини, МОЗ АР  |
|             |    |          |        |   |Крим, УОЗ обласних, |
|             |    |          |        |   |Севастопольської  |
|             |    |          |        |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |        |   |Київської міської  |
|             |    |          |        |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|21. Визначити потребу  |2003  |Міноборони,    |Визначити    |2003 |Головне управління |
|закладів         |    |Мінекономіки та  |потребу     |   |організації     |
|охорони здоров'я у    |    |з питань      |закладів охорони|   |медичної допомоги  |
|препаратах крові та її  |    |європейської    |здоров'я у   |   |населенню, Головне |
|компонентах, розробити  |    |інтеграції     |препаратах крові|   |управління освіти, |
|науково обїрунтовані   |    |          |та її      |   |науки та      |
|стандарти діяльності   |    |          |компонентах,  |   |інформаційно-аналі- |
|закладів служби крові  |    |          |розробити    |   |тичного забезпечення|
|             |    |          |науково     |   |Інститут      |
|             |    |          |обгрунтовані  |   |гематології та   |
|             |    |          |стандарти    |   |трансфузіолопї   |
|             |    |          |діяльності   |   |          |
|             |    |          |закладів служби |   |          |
|             |    |          |крові      |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|22. Розробити науково  |2004  |          |Розробити    |2004 |Інститут      |
|обгрунтовані стандарти  |    |          |науково-    |   |гематології та   |
|доз та визначити     |    |          |обгрунтовані  |   |трансфузіолопї,   |
|періодичність проведення |    |          |стандарти доз та|   |Інститут патології |
|плазмаферезу на основі  |    |          |визначити    |   |крові та      |
|вивчення його впливу на |    |          |періодичність  |   |трансфузійної    |
|здоров'я донорів     |    |          |проведення   |   |медицини, Головне  |
|             |    |          |плазмаферезу на |   |управління освіти, |
|             |    |          |основі вивчення |   |науки та      |
|             |    |          |його впливу на |   |інформаційно-аналі- |
|             |    |          |здоров'я    |   |тичного забезпечення|
|             |    |          |донорів.    |   |          |
|             |    |          |Виготовити   |   |          |
|             |    |          |науково-методич-|   |          |
|             |    |          |ні рекомендації |   |          |
|             |    |          |щодо стандартів |   |          |
|             |    |          |доз та     |   |          |
|             |    |          |визначення   |   |          |
|             |    |          |періодичністі  |   |          |
|             |    |          |проведення   |   |          |
|             |    |          |плазмаферезу на |   |          |
|             |    |          |основі вивчення |   |          |
|             |    |          |його впливу на |   |          |
|             |    |          |здоров'я донорів|   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|23. Розробити програмне |2003  |МНС, Міноборони,  |Розробити    |2003 |Інститут      |
|забезпечення бази даних |    |Мінтранс      |програмне    |   |гематології та   |
|про донорів крові та Гі |    |          |забезпечення для|   |трансфузіолопї,   |
|компонентів для     |    |          |створення бази |   |Інститут патології |
|Національного реєстру  |    |          |даних про    |   |крові та      |
|донорів крові      |    |          |донорів крові та|   |трансфузійної    |
|             |    |          |її компонентів. |   |медицини, Відділ  |
|             |    |          |        |   |оперативного    |
|             |    |          |        |   |вирішення задач УЩТ |
|             |    |          |        |   |НР         |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|24. Вивчити питання та у |2002  |Національна    |Вивчити питання |2002 |Управління     |
|разі потреби вжити    |    |академія наук, МЗС |та у разі    |   |профілактики    |
|заходів для       |    |          |потреби вжити  |   |інфекційних     |
|унеможливлення допуску до|    |          |заходів для   |   |захворювань,    |
|виконання донорських   |    |          |унеможливлення |   |Інститут      |
|функцій осіб, які можуть |    |          |допуску до   |   |гематології та   |
|бути інфіковані пріонами |    |          |виконання    |   |трансфузіолопї   |
|та перебували певний час |    |          |донорських   |   |          |
|в країнах, де були    |    |          |функцій     |   |          |
|зафіксовані випадки   |    |          |осіб, які можуть|   |          |
|пріонових інфекцій    |    |          |бути інфіковані |   |          |
|             |    |          |пріонами та   |   |          |
|             |    |          |перебували   |   |          |
|             |    |          |певний час в  |   |          |
|             |    |          |країнах, де були|   |          |
|             |    |          |зафіксовані   |   |          |
|             |    |          |випадки     |   |          |
|             |    |          |пріонових    |   |          |
|             |    |          |інфекцій    |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|25. Систематично     |2002  |Держкомінформ,   |Систематично  |2002 |Головне управління |
|висвітлювати проблеми  |    |Національний    |висвітлювати  |   |організації     |
|донорського руху в    |    |комітет Товариства |проблеми    |   |медичної допомоги  |
|засобах масової     |    |Червоного Хреста  |донорського руху|   |населенню, Інститут |
|інформації        |    |          |в засобах    |   |гематології та   |
|             |    |          |масової     |   |трансфузіолопї,   |
|             |    |          |інформації   |   |Інститут патології |
|             |    |          |        |   |крові та      |
|             |    |          |        |   |трансфузійної    |
|             |    |          |        |   |медицини      |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+------------------- |
|26. Забезпечувати    |Постійно|Рада Міністрів   |Розробити та  |2002- |Головне управління |
|розроблення і тиражування|    |Автономної     |забезпечити   |2007 |організації     |
|інформаційних матеріалів |    |Республіки Крим,  |тиражування   |   |медичної допомоги  |
|з питань донорства крові |    |обласні, Київська і|інформаційних  |   |населенню, Головне |
|та її компонентів    |    |Севастопольська  |матеріалів з  |   |управління освіти, |
|             |    |міські       |питань донорства|   |науки та      |
|             |    |держадміністрації, |крові та її   |   |інформаційно-аналіт |
|             |    |Національний    |компонентів   |   |ичного       |
|             |    |комітет Товариства |        |   |забезпечення,    |
|             |    |Червоного Хреста  |        |   |Інститут      |
|             |    |          |        |   |гематології та   |
|             |    |          |        |   |трансфузіолопі,   |
|             |    |          |        |   |Інститут патології |
|             |    |          |        |   |крові та      |
|             |    |          |        |   |трансфузійної    |
|             |    |          |        |   |медицини, МОЗ АР  |
|             |    |          |        |   |Крим, УОЗ обласних, |
|             |    |          |        |   |Севастопольської  |
|             |    |          |        |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |        |   |Київської міської  |
|             |    |          |        |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|27. Підготувати ескізи  |2002  |Національний    |Підготувати   |2002 |Головне управління |
|тематичної марки та   |    |комітет Товариства |ескізи     |   |організації     |
|ілюстрованого конверту на|    |Червоного Хреста  |тематичної марки|   |медичної допомоги  |
|донорську тему      |    |          |та ілюстрованого|   |населенню, Інститут |
|             |    |          |конверту на   |   |гематології та   |
|             |    |          |донорську тему |   |трансфузіолопї,   |
|             |    |          |        |   |Інститут патології |
|             |    |          |        |   |крові та      |
|             |    |          |        |   |трансфузійної    |
|             |    |          |        |   |медицини      |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|28. Вивчити та подати в |2002-200|Мінекономіки та з |Вивчити та   |2002- |Державний      |
|установленому порядку до |3    |питань європейської|подати в    |2003 |департамент з    |
|Кабінетові Міністрів   |    |інтеграції. Рада  |установленому  |   |контролю за якістю, |
|України пропозиції щодо |    |Міністрів     |порядку до   |   |безпекою та     |
|формування державного  |    |Автономної     |Кабінетові   |   |виробництвом    |
|замовлення на випуск   |    |Республіки Крим,  |Міністрів    |   |лікарських засобів |
|окремих товарів широкого |    |обласні, Київська і|України     |   |і виробів медичного |
|вжитку з донорською   |    |Севастопольська  |пропозиції щодо |   |призначення, МОЗ АР |
|символікою та символікою |    |міські       |формування   |   |Крим, УОЗ обласних, |
|Товариства Червоного   |    |держадміністрації |державного   |   |Севастопольської  |
|Хреста.         |    |разом з      |замовлення   |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |Національним    |на випуск    |   |Київської міської  |
|             |    |комітетом     |окремих товарів |   |держадміністрацій  |
|             |    |Товариства     |широкого вжитку |   |          |
|             |    |Червоного Хреста  |з донорською  |   |          |
|             |    |          |символікою та  |   |          |
|             |    |          |символікою   |   |          |
|             |    |          |Товариства   |   |          |
|             |    |          |Червоного    |   |          |
|             |    |          |Хреста.     |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|29. Розробити      |2002  |Мінекономіки та з |Розробити    |2002 |Державний      |
|техніко-економічне    |    |питань європейської|техніко-економіч|   |департамент з    |
|обгрунтування      |    |інтеграції     |не обгрунтування|   |контролю за якістю, |
|доцільності налагодження |    |          |доцільності   |   |безпекою та     |
|виробництва вітчизняної |    |          |налагодження  |   |виробництвом    |
|пластикатної тари для  |    |          |виробництва   |   |лікарських засобів і|
|заготівлі крові та її  |    |          |вітчизняної   |   |виробів медичного  |
|компонентів       |    |          |пластикатної  |   |призначення, ДУО  |
|             |    |          |тари для    |   |"Політехмед",    |
|             |    |          |заготівлі крові |   |          |
|             |    |          |та її      |   |          |
|             |    |          |компонентів   |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|30. Завершити      |2007  |НАН        |Завершити    |2007 |Інститут гематології|
|розроблення технологій  |    |          |розроблення   |   |та трансфузіолопї, |
|вірусної інактивації   |    |          |технологій   |   |Інститут патології |
|препаратів з донорської |    |          |вірусної    |   |крові та      |
|плазми, виготовлення   |    |          |інактивації   |   |трансфузійної    |
|факторів згортання крові |    |          |препаратів з  |   |медицини Державний |
|та внутрішньовенного   |    |          |донорської   |   |департамент з    |
|імуноглобуліну і     |    |          |плазми,     |   |контролю за якістю, |
|впровадити їх у     |    |          |виготовлення  |   |безпекою та     |
|виробництво на базі   |    |          |факторів    |   |виробництвом    |
|Київського міського   |    |          |згортання крові |   |лікарських засобів і|
|центру крові       |    |          |та внутрішньо- |   |виробів медичного  |
|             |    |          |венного     |   |призначення     |
|             |    |          |імуноглобуліну |   |          |
|             |    |          |і впровадити їх |   |          |
|             |    |          |у виробництво на|   |          |
|             |    |          |базі Київського |   |          |
|             |    |          |міського центру |   |          |
|             |    |          |крові      |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|31. Розробити нові    |2002-  |Міноборони,    |Розробити нові |2002- |Інститут гематології|
|вітчизняні стабілізатори |2007  |Мінтранс, Рада   |вітчизняні   |2007 |та трансфузіолопї, |
|крові, препарати     |    |Міністрів     |стабілізатори  |   |Інститут патології |
|поліфункціональної дії  |    |Автономної     |крові, препарати|   |крові та      |
|на основі донорської   |    |Республіки Крим,  |поліфункціональ-|   |трансфузійної    |
|плазми та забезпечити  |    |обласні, Київська і|ної дії на   |   |медицини, Головне  |
|використання їх в    |    |Севастопольська  |основі донорсь- |   |управління освіти, |
|закладах служби крові  |    |міські       |кої плазми та  |   |науки та      |
|             |    |держадміністрації |забезпечити   |   |інформаційно-аналіти|
|             |    |          |використання їх |   |чного забезпечення, |
|             |    |          |в закладах   |   |Головне управління |
|             |    |          |служби крові  |   |організації медичної|
|             |    |          |        |   |допомоги населенню, |
|             |    |          |        |   |МОЗ АР Крим, УОЗ  |
|             |    |          |        |   |обласних,      |
|             |    |          |        |   |Севастопольської  |
|             |    |          |        |   |міської, ГУОЗ    |
|             |    |          |        |   |Київської міської  |
|             |    |          |        |   |держадміністрацій  |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|32. Здійснювати заходи  |Постійно|МЗС        |Здійснювати   |2002- |Головне управління |
|щодо обміну досвідом   |    |          |заходи щодо   |2007 |організації медичної|
|вітчизняних фахівців з  |    |          |обміну досвідом |   |допомоги населенню, |
|фахівцями інших країн,  |    |          |вітчизняних   |   |управління     |
|що мають розвинену    |    |          |фахівців з   |   |міжнародних     |
|систему служби крові.  |    |          |фахівцями інших |   |зв'язків, Інститут |
|             |    |          |країн, що мають |   |гематології та   |
|             |    |          |розвинену    |   |трансфузіолопї,   |
|             |    |          |систему служби |   |Інститут патології |
|             |    |          |крові.     |   |крові та      |
|             |    |          |        |   |трансфузійної    |
|             |    |          |        |   |медицини      |
|------------------------ +--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|33. Забезпечувати участь |Постійно|Національний    |Забезпечувати  |2002- |Головне управління |
|вітчизняних фахівців   |    |комітет Товариства |участь     |2007 |організації медичної|
|служби крові в      |    |Червоного Хреста  |вітчизняних   |   |допомоги населенню, |
|міжнародних       |    |          |фахівців служби |   |управління     |
|конференціях, з'їздах,  |    |          |крові в     |   |міжнародних     |
|симпозіумах з      |    |          |міжнародних   |   |зв'язків, Інститут |
|гематології та      |    |          |конференціях,  |   |гематології та   |
|трансфузіолопї, сприяти |    |          |з'їздах,    |   |трансфузіолопї,   |
|у налагодженні      |    |          |симпозіумах з  |   |Інститут патології |
|співробітництва з    |    |          |гематології та |   |крові та      |
|Міжнародною Федерацією  |    |          |трансфузіолопї, |   |трансфузійної    |
|Товариства Червоного   |    |          |сприяти у    |   |медицини      |
|Хреста та Червоного   |    |          |налагодженні  |   |          |
|Півмісяця        |    |          |співробітництва |   |          |
|             |    |          |з Міжнародною  |   |          |
|             |    |          |Федерацією   |   |          |
|             |    |          |Товариства   |   |          |
|             |    |          |Червоного Хреста|   |          |
|             |    |          |та Червоного  |   |          |
|             |    |          |Півмісяця    |   |          |
|-------------------------+--------+-------------------+----------------+------+--------------------|
|34. Поглиблювати     |Постійно|МЗС, Національний |Поглиблювати  |2002- |Бюро ВООЗ з     |
|партнерські відносини з |    |комітет Товариства |партнерські   |2007 |координації та   |
|міжнародними       |    |Червоного Хреста  |відносини з   |   |зв'язків з Україною,|
|організаціями, ВООЗ,   |    |          |міжнародними  |   |Головне управління |
|Міжнародним товариством |    |          |організаціями, |   |організації медичної|
|з переливання крові   |    |          |ВООЗ,      |   |допомоги населенню, |
|(КВТ), Товариства    |    |          |Міжнародним   |   |управління     |
|Червоного Хреста     |    |          |товариством з  |   |міжнародних     |
|України, фондом ООН з  |    |          |переливання   |   |зв'язків, Інститут |
|проблем народонаселення. |    |          |крові (ІВВТ),  |   |гематології та   |
|Міжнародною Федерацією  |    |          |Товариства   |   |трансфузіолопї,   |
|Товариства Червоного   |    |          |Червоного Хреста|   |Інститут патології |
|Хреста та Червоного   |    |          |України, фондом |   |крові та      |
|Півмісяця        |    |          |ООН з проблем  |   |трансфузійної    |
|             |    |          |народонаселення,|   |медицини      |
|             |    |          |Міжнародною   |   |          |
|             |    |          |Федерацією   |   |          |
|             |    |          |Товариства   |   |          |
|             |    |          |Червоного Хреста|   |          |
|             |    |          |та Червоного  |   |          |
|             |    |          |Півмісяця    |   |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка