Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 вересня 1993 р. N 768
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 1020 ( 1020-95-п ) від 18.12.95 )
     Про затвердження Положення про Валютно-кредитну
         раду Кабінету Міністрів України
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 1020 ( 1020-95-п ) від 18.12.95 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про Валютно-кредитну раду  Кабінету
Міністрів України, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України               Л. КУЧМА
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.40
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 1020 ( 1020-95-п ) від 18.12.95 )
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 вересня 1993 р. N 768
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Валютно-кредитну раду
          Кабінету Міністрів України
 
   1. Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів України (надалі
Валютно-кредитна рада) є постійно  діючим  органом  Кабінету
Міністрів України, створеним для  впорядкування  використання
іноземних кредитів  і  коштів  Державного  валютного  фонду,
забезпечення  координації  діяльності  міністерств,  відомств,
підприємств і організацій щодо здійснення торговельно-економічних
і валютно-фінансових зв'язків із зарубіжними країнами.
   У своїй діяльності Валютно-кредитна рада  виходить  з
необхідності забезпечення активної участі країни у міжнародному
поділі праці та збільшення її експортного потенціалу як важливих
передумов задоволення соціально-економічних  потреб  держави,
поліпшення добробуту її населення, а також структурної перебудови
народного господарства.
   2. Валютно-кредитна рада в своїй діяльності  керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
рішеннями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   3. На Валютно-кредитну раду покладається:
   розгляд стратегії державної валютно-кредитної політики і
подання пропозицій з цього питання Кабінету Міністрів України;
   контроль  за  здійсненням  міжвідомчої   координації
зовнішньоекономічної  діяльності  та  проведенням   єдиної
зовнішньоекономічної політики;
   керівництво діяльністю міністерств і відомств на світових
ринках позикового капіталу з метою залучення додаткових валютних
кредитних ресурсів;
   контроль за ефективністю використання іноземних кредитів,
наданих під гарантії Уряду України;
   розгляд проектів прогнозних розрахунків валютних надходжень і
витрат, платіжного балансу країни і подання їх  Кабінетові
Міністрів України;
   контроль за формуванням і ефективним використанням коштів
Державного валютного фонду, розгляд пропозицій про виділення
коштів з нього;
   розгляд та прийняття рішень з пропозицій міністерств і
відомств, іноземних та міжнародних організацій, фірм, іноземних та
українських банків щодо залучення іноземних кредитів на вигідних
для держави умовах, а також надання державних кредитів зарубіжним
країнам;
   визначення пріоритетних напрямів використання  іноземних
кредитів, а також щорічних лімітів залучення іноземних кредитів,
зовнішньої та внутрішньої валютної заборгованості;
   розгляд поданих міністерствами і відомствами у встановленому
порядку висновків за кредитними проектами окремих  суб'єктів
підприємництва і прийняття рішень про надання гарантій Уряду, з
подальшим їх затвердженням Кабінетом Міністрів України;
   контроль за  станом  платіжно-фінансових  розрахунків,
пов'язаних з виконанням міждержавних торговельно-економічних угод;
   розгляд пропозицій щодо удосконалення системи управління
зовнішньоекономічною діяльністю, усунення монополізму в галузі
зовнішньоекономічних відносин, розширення експортного потенціалу
країни і розвитку імпортозамінюючих виробництв;
   аналіз діяльності міністерств і відомств, інших органів
державної виконавчої влади щодо здійснення зовнішньоекономічних
зв'язків, виконання підприємствами та організаціями зобов'язань,
що випливають з міждержавних угод України, використання валютних
коштів;
   вирішення питань удосконалення банківської системи  для
розширення можливостей валютного кредитування економіки України.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 1020 ( 1020-95-п ) від 18.12.95 )
   4. Валютно-кредитна рада має право:
   надавати від імені Уряду України гарантії за одержуваними
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності кредитами та відкликати
раніше надані гарантії у разі їх невикористання позичальниками
кредитів;
   одержувати від міністерств, відомств, інших органів державної
виконавчої влади, підприємств, банків, фінансово-кредитних установ
та інших організацій інформацію, статистичні та інші аналітичні
дані для виконання покладених на Раду завдань;
   залучати до вирішення питань, що належать до її компетенції,
фахівців міністерств, відомств та інших  органів  державної
виконавчої влади, установ, організацій, а також провідних учених і
незалежних експертів аудиторських фірм.
   5. Валютно-кредитну раду очолює голова - Віце-прем'єр-міністр
України. До складу Валютно-кредитної ради входять заступник голови
Ради, відповідальний секретар, Міністр  економіки,  Міністр
фінансів, Міністр зовнішніх економічних  зв'язків,  Міністр
закордонних справ, Голова Правління Національного банку  (за
згодою), голова правління Укрексімбанку, голова Державного митного
комітету, Голова Фонду державного майна, завідуючий Відділом з
питань іноземних кредитів і валютних фондів Кабінету Міністрів
України.
   У разі необхідності до складу Ради можуть бути введені
представники інших міністерств і відомств.
   Персональний склад Валютно-кредитної ради  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
   Виконання функцій робочого апарату Ради здійснює Відділ з
питань іноземних кредитів і валютних фондів Кабінету Міністрів
України.
   6. Валютно-кредитна рада проводить свої засідання,  як
правило, два рази на місяць. Засідання Ради є правомочним, якщо на
ньому присутні не менше двох третин її членів.
   Рішення Валютно-кредитної  ради  приймаються  відкритим
голосуванням більшістю голосів її членів. За однакової кількості
голосів вирішальним є голос голови Ради. У разі участі в роботі
Валютно-кредитної ради осіб, уповноважених членами Ради, вони не
мають права голосу і при визначенні кворуму не враховуються.
   Рішення Валютно-кредитної ради оформляються та доводяться до
виконавців у вигляді протоколів засідань Ради, які підписуються
головою Ради або його заступником.
   У період між засіданнями Валютно-кредитної ради рішення у
разі необхідності приймаються головою Ради і доводяться  до
виконавців у вигляді відповідних вказівок і доручень. Про прийняте
рішення голова інформує членів Ради на її наступному засіданні.
   7. Рішення Валютно-кредитної ради з питань, що входять до її
компетенції, є обов'язковими для виконання міністерствами  і
відомствами,  державними  адміністраціями,   підприємствами,
організаціями і установами.
   8. Валютно-кредитна рада користується бланками і печатками
Кабінету Міністрів України.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка