Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розрахунку початкової ціни пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах під час приватизації


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1507 від 17.08.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 серпня 2001 р.
                   за N 737/5928
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна
     N 854 ( z0476-02 ) від 17.05.2002 )
    Про затвердження Порядку розрахунку початкової ціни
     пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
   що підлягають продажу на конкурсах під час приватизації
 
   Керуючись пунктом  26 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ), відповідно до вимог пункту 93 Методики
оцінки  вартості  майна  під  час приватизації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N  1554
( 1554-2000-п ), з метою стимулювання попиту під час продажу
пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на  конкурсах,
забезпечення надходжень коштів від приватизації до Державного
бюджету Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок розрахунку початкової ціни пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, що підлягають продажу на
конкурсах під час приватизації, що додається.
   2. Центральному апарату Фонду державного майна України та
його регіональним відділенням керуватися зазначеним Порядком під
час підготовки рекомендацій конкурсним комісіям щодо початкової
ціни пакетів акцій відкритих акціонерних товариств на конкурсах.
   3. Управлінню оцінки майна і фінансово-господарського аналізу
(Н.Лебідь) зареєструвати зазначений Порядок у Міністерстві юстиції
України.
   4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ ФДМУ "Про
затвердження Положення про порядок розрахунку початкової ціни
пакетів акцій ВАТ, що підлягають продажу за грошові кошти на
комерційних конкурсах" від 17.03.99 N  473  (  z0205-99  ),
зареєстрований в  Міністерстві  юстиції  України  02.04.99 за
N 205/3498.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Ю.Гришана.
 
 Голова Фонду                      О.Бондар
                   Затверджено
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   17.08.2001 N 1507
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 серпня 2001 р.
                   за N 737/5928
               ПОРЯДОК
       розрахунку початкової ціни пакетів акцій
         відкритих акціонерних товариств,
   що підлягають продажу на конкурсах під час приватизації
           I. Загальні положення
   1. Цим  Порядком  регламентується  процедура  розрахунку
початкової ціни пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що
підлягають продажу на конкурсах під час їх приватизації.
   Порядок передбачає  обов'язкове  врахування  індексації
балансової вартості основних фондів за станом на 1 січня 1995 р. у
початковій ціні пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
статутні фонди  яких  визначено  без  урахування  зазначеної
індексації, а також особливості оцінки пакетів акцій холдингових
компаній на підставі оцінки пакетів акцій, що належать державі,
відкритих  акціонерних товариств та іншого державного майна,
переданих до їх статутних фондів, та з урахуванням результатів
фінансово-господарської діяльності холдингової компанії.
   2. Розрахунок початкової ціни пакетів акцій відповідно до
цього Порядку здійснюється державним органом приватизації  і
використовується для розробки та подання рекомендацій конкурсним
комісіям з продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених у процесі приватизації, на конкурсах.
   3. Датою  оцінки  є  останнє  число  місяця. Розрахунок
проводиться у місячний термін від дати  оцінки.  Розрахунок
початкової ціни пакета акцій холдингової компанії здійснюється
протягом 45 календарних днів з дати оцінки.
      II. Визначення початкової ціни пакетів акцій
      відкритих акціонерних товариств на конкурсах
   4. Початкова ціна пакетів  акцій  відкритих  акціонерних
товариств, статутний фонд яких визначено без урахування індексації
балансової вартості основних фондів за станом на 1 січня 1995 р.,
розраховується на підставі їх номінальної вартості, збільшеної на
коефіцієнт індексації. Коефіцієнт індексації номінальної вартості
пакета акцій дорівнює відношенню розрахункового розміру статутного
фонду ВАТ з урахуванням суми індексації балансової вартості
основних фондів, що ввійшли до статутного фонду, за станом на 1
січня 1995 р., до розміру статутного фонду, визначеного без
урахування зазначеної суми.
   Розрахунок здійснюється на  підставі довідки розшифрування
рахунку  88, субрахунок "Фонд індексації балансової вартості
основних фондів", щодо основних фондів, які ввійшли до статутного
фонду відкритого акціонерного товариства. Довідка-розшифрування
підписується керівником і головним бухгалтером,  скріплюється
печаткою і видається товариством на письмовий запит державного
органу приватизації у строк, що не перевищує 20 календарних днів
від  дати  оцінки.  Особи,  що  підписали  довідку,  несуть
відповідальність за достовірність та своєчасність її надання
згідно з законодавством.
   Результат розрахунку  оформлюється  у  формі  звіту  про
результати розрахунку  початкової  ціни  пакета  акцій  ВАТ
(додаток 1).
   5. Початкова ціна пакетів  акцій  відкритих  акціонерних
товариств, статутний фонд яких визначено з урахуванням індексації
балансової вартості основних фондів станом на 1 січня 1995 р.
дорівнює їх номінальній вартості.
   6. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, статутний фонд яких враховує індексацію балансової
вартості основних фондів станом на 1 квітня 1996 р., дорівнює їх
номінальній вартості.
   7. Початкова ціна пакетів  акцій  відкритих  акціонерних
товариств,  статутний фонд яких визначено на підставі вимог
Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої
постановою Кабінету  Міністрів України від 12.10.2000 N 1554
( 1554-2000-п ), дорівнює їх номінальній вартості.
      III. Особливості визначення початкової ціни
        пакетів акцій холдингових компаній
   8. У цьому Порядку до холдингової компанії належать компанії,
що створюються у формі відкритого акціонерного товариства з
унесенням до нього пакетів акцій ВАТ та іншого державного майна
відповідно до вимог Положення про холдингові  компанії,  що
створюються  в  процесі  корпоратизації  та  приватизації,
затвердженого Указом Президента України від 11 травня 1994 р.
N 224 ( 224/94 ).
   9. Оцінка пакетів акцій холдингових компаній проводиться на
підставі оцінки пакетів акцій, що належать державі, відкритих
акціонерних товариств та іншого державного майна, переданих до
статутних фондів  холдингових  компаній,  та  з  урахуванням
результатів її фінансово-господарської діяльності.
   10. Основними  критеріями  оцінки пакетів акцій ВАТ, що
передані до статутного фонду холдингової компанії, є:
   прибутковість роботи ВАТ та її динаміка;
   урахування під час оцінки пакета акцій ВАТ суми індексації
   балансової вартості основних фондів за станом на 1 квітня
   1996 року, що ввійшли до його статутного фонду, відповідно до
   пункту 22 цього Порядку;
   властивості пакета акцій ВАТ.
   11. Розрахункова вартість холдингової компанії на дату оцінки
є результатом сумування розрахованої згідно з цим  Порядком
вартості пакетів акцій ВАТ, що передані до її статутного фонду, та
балансової вартості майна на дату складання балансу за останній
звітний період.
   Початкова ціна пакета акцій холдингової компанії визначається
як  добуток  розрахункової  вартості  холдингової  компанії,
коефіцієнта розміру пакета акцій, що оцінюється, коефіцієнта
властивостей зазначеного пакета та коефіцієнта рентабельності за
формулою
          В = Р x K x K x K ,
           х  х  п  в  р
   де  В - початкова ціна пакета акцій холдингової компанії
      х
     Р - розрахункова вартість холдингової компанії;
      х
     K - коефіцієнт розміру пакета акцій, що оцінюється;
      п
     K - коефіцієнт властивостей пакета акцій, що оцінюється;
      в
     K - коефіцієнт рентабельності.
      р
   12. Оцінка пакетів акцій ВАТ та іншого державного майна, що
передані до статутного фонду холдингової компанії, та початкової
ціни  пакета  акцій  холдингової  компанії  державний  орган
приватизації здійснює на підставі таких документів:
   балансів (форма N 1) за останні два повних календарних роки
та на останню звітну дату;
   звітів про фінансові результати (форма N 2) за останні два
повних календарних роки та на останню звітну дату;
   довідки щодо суми індексації балансової вартості основних
фондів, що ввійшли до статутного фонду ВАТ, за станом на 01.01.95
(для ВАТ, вартість пакетів акцій яких не враховує зазначену
індексацію) та 01.04.96 (для всіх інших ВАТ, крім ВАТ, вартість
пакетів  акцій яких визначена відповідно до Методики оцінки
вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п );
   довідки щодо балансової вартості іншого державного майна, що
передано  до статутного фонду холдингової компанії, на дату
складання балансу за останній звітний період.
   13. Представлені ВАТ та холдинговою компанією документи,
зазначені в п. 12 цього Порядку, повинні бути підписані керівником
підприємства та головним бухгалтером і скріплені печаткою.
   Зазначені особи  несуть відповідальність за достовірність
документів та своєчасність їх надання згідно із законодавством.
   Документи надаються  відповідно  до  письмового  запиту
державного органу приватизації в строк, що не перевищує тридцяти
календарних днів від дати оцінки, зазначеної в письмовому запиті.
   14. Під  час оцінки пакетів акцій ВАТ, що передані до
статутного фонду холдингової компанії, використовуються алгоритми
таких методів:
   прибутковості;
   індексування вартості пакетів акцій.
   15. Показники,  що  відображають  прибутковість  роботи
підприємства, визначаються в динаміці за два повних звітних роки,
а також за звітний період поточного року, у якому проводиться
розрахунок, за даними річних та квартальних звітів про фінансові
результати.
   Розрахунок за методом прибутковості  здійснюється  шляхом
прямої капіталізації розрахункової величини річного прибутку від
звичайної діяльності до оподаткування підприємства за формулою
        Б
        п
   В = ----------- x П x K  ,
    1           вп
        С
   де  В - вартість пакета акцій за методом прибутковості;
      1
     Б - розрахункова величина річного прибутку від звичайної
      п
       діяльності до оподаткування;
     С - ставка капіталізації;
     П - коефіцієнт розміру пакета акцій, що оцінюється;
     K  - коефіцієнт властивостей пакета.
      пв
   16. Розрахункова величина річного прибутку від звичайної
діяльності до оподаткування ВАТ, пакет акцій якого переданий до
статутного фонду холдингової компанії, визначається на підставі
узагальнення інформації щодо річних прибутків від  звичайної
діяльності підприємства за два повних календарних роки та прибутку
від діяльності за повні квартали поточного року до дати оцінки.
   17. Розрахункова величина річного прибутку від звичайної
діяльності до оподаткування визначається як середнє арифметичне
значення суми поточної вартості річних прибутків (збитків) від
діяльності за формулою
      п
   Б = S Б  /k,
   п   пр
     п
   де Б - поточна вартість  річного  прибутку (збитку) від
     пр
       звичайної діяльності до оподаткування у певному році;
    k - кількість років, за які проводиться розрахунок (якщо
       дата оцінки збігається з 31 грудня року, то k
       дорівнює 2, в інших випадках - k = 3).
    S - сума
   18. Поточна вартість річного прибутку (збитку) від звичайної
діяльності до оподаткування, розраховується за формулою
   п        n
   Б = Б  x (1 + i) x (1 + i x m/12),
   пр  пр
   де Б - величина прибутку (збитку) від звичайної діяльності
     пр
       до оподаткування в певному році;
    i - ставка дисконту, що дорівнює ставці капіталізації;
    n - кількість повних (календарних) років до
      дати оцінки;
    m - кількість місяців від початку останнього неповного
      календарного року до дати оцінки.
   Якщо дата оцінки призначається на останнє число будь-якого
місяця останнього кварталу року, то показник m дорівнює 12.
   Якщо дата оцінки збігається з 31 грудня року, то формула
набуває такого вигляду
   п        n
   Б = Б  x (1 + i)
   пр  пр
   19. На  підставі  інформації щодо прибутку (збитку) від
звичайної діяльності за останній звітний квартал розраховується
поточна вартість прогнозованого річного прибутку за рік, у якому
проводиться оцінка, за формулою
   п
   Б   = Б   x (1 + i x r/12),
   пр.кв  пр.кв
     п
   де Б   - поточна  вартість  прибутку  від звичайної
     пр.кв
         діяльності до оподаткування останнього звітного
         періоду;
    Б   - прибуток   від  звичайної  діяльності  до
     пр.кв
         оподаткування останнього звітного періоду;
    r   - кількість місяців від початку останнього
         неповного звітного кварталу до дати оцінки.
   Якщо дата оцінки збігається зі звітною датою, то
    п
   Б   = Б
    пр.кв  пр.кв
   Поточна вартість прогнозованого річного прибутку за рік, у
якому проводиться розрахунок початкової ціни пакета акцій ВАТ,
визначається за формулою
         п
        Б
         пр.кв.
   Б  = ----------- x 4,
   пр
         р
   де р - порядковий номер кварталу, дані якого
       використані для розрахунку.
   Якщо розрахункова величина річного прибутку (збитку) від
діяльності підприємства (Б ) становить від'ємну величину, то
              п
оцінка пакета акцій ВАТ за методом прибутковості не проводиться.
   20. Ставка  капіталізації для розрахунку початкової ціни
пакета акцій ВАТ установлюється залежно від фінансових результатів
діяльності  відповідно  до річних даних звіту про фінансові
результати ВАТ:
   для підприємств, що мали прибутки від звичайної діяльності до
оподаткування за останні два повних роки, - 25 відсотків (значення
i = 0,25);
   для підприємств з нестабільною прибутковістю за останні два
повних роки - 27 відсотків (значення i = 0,27);
   для підприємств, що є збитковими протягом останніх двох
повних років, - 29 відсотків (значення i = 0,29).
   21. Вартість пакетів акцій ВАТ, що передані до статутного
фонду холдингової компанії, визначена за методом прибутковості, і
коригується  на  коефіцієнт  їх  властивостей.  Для  цього
застосовуються коефіцієнти властивостей пакетів у розмірі:
   для пакетів акцій, що становлять менше 25 відсотків плюс одна
акція від загальної кількості акцій ВАТ, - 0,85;
   для пакетів акцій, що становлять від 25 відсотків плюс одна
акція до 50 відсотків плюс одна акція від загальної кількості
акцій, - 0,9;
   для пакетів акцій, що становлять більше 50 відсотків плюс
одна акція від загальної кількості акцій, - 1,0.
   22. Під час оцінки пакетів акцій ВАТ, що передані  до
статутного фонду холдингової компанії, метод індексування їх
вартості застосовується у такому порядку:
   пакети акцій  ВАТ,  вартість  (номінальна вартість) яких
визначена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1999 року N 1347 ( 1347-99-п ) "Про внесення змін до
Методики оцінки вартості майна під час приватизації", оцінюється
за номінальною вартістю;
   пакети акцій ВАТ, вартість  (номінальна  вартість)  яких
визначена з урахуванням вимог Методики оцінки вартості майна під
час приватизації, затвердженої постановою Кабінету  Міністрів
України від 12 жовтня 2000 року N 1554 ( 1554-2000-п ), оцінюються
за номінальною вартістю;
   оцінка інших пакетів акцій ВАТ, що передані до статутного
фонду холдингової компанії, здійснюється з урахуванням індексації
балансової вартості основних фондів, що ввійшли до їх статутного
фонду, за станом на 1 квітня 1996 року.
   23. Урахування індексації балансової вартості основних фондів
за станом на 1 квітня 1996 року здійснюється шляхом збільшення
вартості (номінальної вартості) пакета акцій ВАТ на коефіцієнт
індексації.
   Коефіцієнт індексації дорівнює  відношенню  розрахункового
розміру  статутного фонду ВАТ з урахуванням суми індексації
балансової вартості основних фондів, що ввійшли до статутного
фонду, за станом на 1 квітня 1996 року, до розміру статутного
фонду, визначеного без урахування зазначеної суми.
   Підставою для  розрахунку  коефіцієнта  індексації  є
довідка-розшифрування рахунку 88 (субрахунок "Фонд індексації
балансової вартості основних фондів") щодо основних фондів, які
ввійшли  до  статутного  фонду  ВАТ.  Довідка-розшифрування
підписується керівником і головним бухгалтером та скріплюється
печаткою. Зазначені особи несуть відповідальність за достовірність
документів та своєчасність їх надання згідно із законодавством.
   Документи надаються  відповідно  до  письмового  запиту
державного органу приватизації в строк, що не перевищує тридцяти
календарних днів від дати оцінки, зазначеної в письмовому запиті
державного органу приватизації.
   24. Результати  розрахунку початкової ціни пакета акцій,
отримані за методами прибутковості та індексування  вартості
пакетів акцій ВАТ, підлягають узгодженню. Перевага надається
максимальному значенню, отриманому із застосуванням цих методів.
   25. Результати проведених розрахунків вартості пакетів акцій
ВАТ, що передані до статутного фонду холдингової компанії, щодо
кожного пакета акцій оформлюються у формі звіту про результати
розрахунку вартості пакета акцій ВАТ (додаток 2) і підписуються
особою, що здійснила розрахунок.
   26. Початкова ціна  пакета  акцій  холдингової  компанії
визначається відповідно до пункту 11 цього Порядку.
   Вартість іншого майна, крім пакетів акцій ВАТ, яке передано
до статутного фонду холдингової компанії, дорівнює його балансовій
вартості на дату складання балансу за останній звітний період, що
підтверджується відповідною довідкою згідно з пунктом 12.
   Коефіцієнт властивостей пакета акцій холдингової компанії
визначається за процедурою:
   для пакетів акцій, що становлять менше 25 відсотків плюс одна
акція від загальної кількості акцій ВАТ, 0,6;
   для пакетів акцій, що становлять від 25 відсотків плюс одна
акція до 50 відсотків плюс одна акція від загальної кількості
акцій, 0,75;
   для пакетів акцій, що становлять більше 50 відсотків плюс
одна акція від загальної кількості акцій, 1,0.
   Коефіцієнт рентабельності визначається за формулою
                  зв
                 ФР
           K = 1 + -------- ,
           р
               ЧД
                 зв
   де ФР  - фінансовий результат від звичайної діяльності
     зв
        (рядок 190 або 195 звіту про фінансові результати
        за останній звітний період);
    ЧД  - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
     зв
        (товарів, робіт, послуг) (рядок 035 Звіту про
        фінансові результати за останній звітний період).
   27. Початкова ціна пакета акцій холдингової компанії не може
бути меншою за її вартість, що враховує індексацію балансової
вартості основних фондів за станом на 1 січня 1995 року.
   28. Результати проведених розрахунків початкової ціни пакетів
акцій холдингових компаній оформлюються як звіт про результати
розрахунку початкової ціни пакета акцій холдингової компанії
(додаток 3) та підписуються особою, що здійснила розрахунок. До
нього додаються звіти, оформлені згідно з пунктом 25 Порядку, інші
інформаційні матеріали, що були використані в процесі розрахунків,
та письмові пояснення щодо проведених розрахунків.
 
 Заступник Начальника Управління
 оцінки майна та фінансово-господарського
 аналізу                        Н.Кравцова
 
                   Додаток 1
                   до Порядку розрахунку
                   початкової ціни пакетів
                   акцій відкритих акціонерних
                   товариств, що підлягають
                   продажу на конкурсах під час
                   приватизації, затвердженого
                   наказом ФДМУ
                   від 17.08.2001 N 1507
                ЗВІТ
   про результати розрахунку початкової ціни пакета акцій
   ________________________________________________________
              (назва ВАТ)
 
-----------------------------------------------------------------
|             Вихідні дані             |
|---------------------------------------------------------------|
|Статутний фонд, тис.грн.         |          |
|------------------------------------------+--------------------|
|Кількість акцій, шт.           |          |
|------------------------------------------+--------------------|
|Номінальна вартість однієї акції, грн.  |          |
|------------------------------------------+--------------------|
|Дата оцінки                |          |
-----------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------
|       Індексування номінальної вартості акцій      |
|---------------------------------------------------------------|
|Сума дооцінки балансової вартості основних   |        |
|фондів, що ввійшли до статутного фонду ВАТ, у |        |
|зв'язку з їх індексацією за станом на 1 січня |        |
|1995 року, тис. грн.              |        |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Коефіцієнт індексації             |        |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Розмір пакета акцій, що оцінюється, %     |        |
|-----------------------------------------------+---------------|
|Кількість акцій в пакеті, шт.         |        |
|---------------------------------------------------------------|
|            Висновок                |
|---------------------------------------------------------------|
|Початкова ціна пакета акцій, тис.грн.     |        |
-----------------------------------------------------------------
 Розрахунок провів:
 ________________________       _____________
 (П. І. Б., посада)           (підпис)
 
 "___" ___________ _______ року
                   Додаток 2
                   до Порядку розрахунку
                   початкової ціни пакетів
                   акцій відкритих акціонерних
                   товариств, що підлягають
                   продажу на конкурсах під час
                   приватизації, затвердженого
                   наказом ФДМУ
                   від 07.08.2001 N 1507
                ЗВІТ
     про результати розрахунку вартості пакета акцій
 
  __________________________________________________________
             (назва ВАТ)
----------------------------------------------------------------
|         Вихідні дані                |
|--------------------------------------------------------------|
|Статутний фонд, тис.грн.         |          |
|------------------------------------------+-------------------|
|Кількість акцій, що передані до      |          |
|холдингової компанії, шт.         |          |
|------------------------------------------+-------------------|
|Номінальна вартість однієї акції, грн.  |          |
|------------------------------------------+-------------------|
|Розмір пакета акцій, що передані до    |          |
|холдингової компанії, %          |          |
|------------------------------------------+-------------------|
|Кількість акцій в пакеті, шт.       |          |
|------------------------------------------+-------------------|
|Дата оцінки                |          |
----------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------
|       Результати розрахунку ціни пакета акцій     |
|           за методом прибутковості         |
|--------------------------------------------------------------|
|Річний прибуток (збиток) від     |  У цінах |   У   |
|звичайної діяльності до       | відповід- | поточних |
|оподаткування, тис.грн.:       | ного року |  цінах  |
|-------------------------------------+------------+-----------|
|                   |      |      |
|-------------------------------------+------------+-----------|
|                   |      |      |
|-------------------------------------+------------+-----------|
|Прибуток (збиток) від звичайної   |  У цінах |   У   |
|діяльності до оподаткування     |відповідного| поточних |
|останнього звітного періоду     | періоду  |  цінах  |
|-------------------------------------+------------+-----------|
|                   |      |      |
|-------------------------------------+------------------------|
|Величина прибутку, що приймалася для |            |
|розрахунку, у поточних цінах на дату |            |
|оцінки, тис.грн.           |            |
|-------------------------------------+------------------------|
|Коефіцієнт розміру пакета акцій   |            |
|-------------------------------------+------------------------|
|Коефіцієнт властивостей пакета акцій |            |
|-------------------------------------+------------------------|
|Ставка капіталізації         |            |
|-------------------------------------+------------------------|
|Вартість пакета акцій за методом   |            |
|прибутковості, тис.грн.       |            |
----------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------
|      Індексування вартості пакета акцій         |
|--------------------------------------------------------------|
|1.| Вартість пакета акцій на дату проведення      | Х  |
| | розрахунку визначена*:               |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
| | без урахування індексації балансової вартості   |   |
| | основних фондів, що ввійшли до статутного фонду  |   |
| | ВАТ за станом на 1 січня 1995 року         |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
| | з урахуванням індексації балансової вартості    |   |
| | основних фондів, що ввійшли до статутного фонду  |   |
| | ВАТ за станом на 1 січня 1995 року         |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
| | з урахуванням індексації балансової вартості    |   |
| | основних фондів, що ввійшли до статутного фонду  |   |
| | ВАТ за станом на 1 квітня 1996 року        |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
| | відповідно до вимог Методики оцінки вартості    |   |
| | майна під час приватизації, затвердженої      |   |
| | постановою Кабінету Міністрів України від     |   |
| | 12.10.2000 N 1554 ( 1554-2000-п )         |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
|2.| Відомості щодо врахування індексації балансової  |   |
| | вартості основних фондів*:             |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
| | сума дооцінки балансової вартості основних     |   |
| | фондів, що ввійшли до статутного фонду ВАТ, у   |   |
| | зв'язку з їх індексацією за станом на 1 січня   |   |
| | 1995 року, тис. грн.                |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
| | сума дооцінки балансової вартості основних     |   |
| | фондів, що ввійшли до статутного фонду ВАТ, у   |   |
| | зв'язку з їх індексацією за станом на 1 квітня   |   |
| | 1996 року, тис. грн.                |   |
|--+----------------------------------------------------+------|
| | розрахункова вартість статутного фонду з      |   |
| | урахуванням індексації балансової вартості     |   |
| | основних фондів за станом на 1 квітня 1996 року,  |   |
| | тис. грн.                     |   |
|-------------------------------------------------------+------|
|Коефіцієнт розміру пакета акцій            |   |
|-------------------------------------------------------+------|
|Вартість пакета акцій за методом індексування     |   |
|вартості пакета акцій, тис. грн.            |   |
----------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------
|               Висновок             |
|--------------------------------------------------------------|
|Номінальна вартість пакета акцій, тис.грн.   |       |
|------------------------------------------------+-------------|
|Вартість пакета акцій:             |       |
| за методом прибутковості, тис.грн.      |       |
|------------------------------------------------+-------------|
| за методом індексування вартості пакета    |       |
|акцій, тис.грн.                 |       |
|------------------------------------------------+-------------|
|вартість пакета акцій, тис. грн.        |       |
----------------------------------------------------------------
 Розрахунок провів:
 ____________________________     _____________
 (П. І. Б., посада)          (підпис)
 
 "___" ___________ _______ року
 ___________
 *Зазначити необхідне.
                   Додаток 3
                   до Порядку розрахунку
                   початкової ціни пакетів
                   акцій відкритих акціонерних
                   товариств, що підлягають
                   продажу на конкурсах під час
                   приватизації, затвердженого
                   наказом ФДМУ
                   від 15.08.2001 N 1507
                ЗВІТ
   про результати розрахунку початкової ціни пакета акцій
            холдингової компанії
 
  __________________________________________________________
        (назва холдингової компанії)
----------------------------------------------------------------
|              Вихідні дані            |
|--------------------------------------------------------------|
|Статутний фонд, тис.грн.          |         |
|-------------------------------------------+------------------|
|Кількість акцій, що оцінюються, шт.    |         |
|-------------------------------------------+------------------|
|Номінальна вартість однієї акції, грн.   |         |
|-------------------------------------------+------------------|
|Розмір пакета акцій, що оцінюються, %   |         |
|-------------------------------------------+------------------|
|Кількість акцій в пакеті, шт.       |         |
|-------------------------------------------+------------------|
|Дата оцінки                |         |
----------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------
|       Визначення вартості пакета акцій        |
|          холдингової компанії           |
|--------------------------------------------------------------|
|Назва ВАТ, що ввійшло до складу    | Розмір |  Вартість,|
|холдингової компанії         | пакета |   тис. |
|                   | акцій, % |   грн.  |
|--------------------------------------+----------+------------|
|--------------------------------------+----------+------------|
|--------------------------------------+----------+------------|
|--------------------------------------+----------+------------|
|--------------------------------------+----------+------------|
|1. Усього               |  х   |      |
|-------------------------------------------------+------------|
|2.| Балансова вартість іншого майна, яке передано|      |
| | до статутного фонду холдингової       |      |
| | компанії, тис. грн.             |      |
|--+----------------------------------------------+------------|
|3.| Розрахункова вартість холдингової компанії, |      |
| | тис. грн.       ( рядок 1 + рядок 2)  |      |
|--+----------------------------------------------+------------|
|4.| Коефіцієнт розміру пакета акцій       |      |
|--+----------------------------------------------+------------|
|5.| Коефіцієнт властивостей           |      |
|--+----------------------------------------------+------------|
|6.| Коефіцієнт рентабельності          |      |
|-------------------------------------------------+------------|
|Початкова ціна пакета акцій, тис. грн.      |      |
|(рядок 3 x рядок 4 x рядок 5 x рядок 6)     |      |
----------------------------------------------------------------
 Розрахунок провів:
 _______________________________     _____________
 (П. І. Б., посада)            (підпис)
 
 "___" ___________ _______ року
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка