Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 4 листопада 1993 р. N 899
                Київ
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 1048 ( 1048-99-п ) від 16.06.99 )
     Про затвердження Положення про Державний комітет
       України з медичної та мікробіологічної
             промисловості
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України з
медичної та мікробіологічної промисловості, що додається.
   2. Прирівняти  голову Державного комітету з медичної та
мікробіологічної промисловості, його  заступників,  керівників
структурних підрозділів центрального апарату Комітету та їхніх
заступників за  умовами  матеріально-побутового  забезпечення,
медичного і транспортного обслуговування до відповідних категорій
працівників міністерств.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         І.ДОЦЕНКО
   Інд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 листопада 1993 р. N 899
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет України з медичної
        та мікробіологічної промисловості
 
   1. Державний комітет України з медичної та мікробіологічної
промисловості (Держкоммедбіопром) є центральним органом державної
виконавчої влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів України.
   Комітет реалізує основні принципи державної політики у сфері
організації та розвитку виробництва  лікарських  засобів  та
забезпечення цією продукцією населення, закладів охорони здоров'я
і тваринництва.
   2. Держкоммедбіопром  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 888-09 ) та законами України, постановами
Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами  й  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням. У  межах  своєї
компетенції Комітет організує виконання  актів  законодавства
України та здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства  з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення і вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Основними завданнями Держкоммедбіопрому є:
   організація і розвиток виробництва лікарських засобів для
забезпечення населення і потреб тваринництва;
   проведення єдиної науково-технічної та інвестиційної політики
і координація зовнішньоекономічної діяльності в галузі медичної та
мікробіологічної промисловості;
   вирішення питань забезпечення галузі матеріально-технічними
ресурсами;
   забезпечення ефективного використання трудових, матеріальних
і фінансових ресурсів галузі;
   сприяння соціально-економічному  розвитку  підприємств  і
організацій медичної та мікробіологічної промисловості.
   4. Держкоммедбіопром  відповідно  до покладених на нього
завдань:
   1) забезпечує розробку і реалізацію цільових програм розвитку
медичної, ветеринарної та мікробіологічної промисловості;
   2) бере участь у формуванні та розміщує державне замовлення,
координує діяльність підприємств, пов'язану з виконанням цього
замовлення;
   3) забезпечує  впровадження  в медичній, ветеринарній та
мікробіологічній  промисловості  міжнародних  стандартів  щодо
розробки, виробництва, випробування і контролю якості лікарських
засобів та інших виробів медичного і ветеринарного призначення;
   4) готує пропозиції про розміщення нових  і  ліквідацію
застарілих виробництв медичної та мікробіологічної промисловості;
   5) координує діяльність позавідомчих асоціацій, об'єднань,
підприємств і організацій, що виробляють продукцію медичного і
ветеринарного призначення;
   6) виступає  замовником  наукових  досліджень, проектних,
конструкторських та інших робіт, спрямованих на  виробництво
продукції медичного і ветеринарного призначення;
   7) бере  участь  у  формуванні  державних  замовлень на
будівництво найважливіших об'єктів медичної та мікробіологічної
промисловості, а також об'єктів соціальної сфери;
   8) здійснює розподіл централізованих капітальних вкладень на
найважливіших об'єктах, а також визначає пріоритети  надання
іноземних кредитів;
   9) готує пропозиції про регулювання цін і ціноутворення на
продукцію медичного і ветеринарного призначення;
   10) вживає заходів до розвитку кооперативних поставок і
пошуку нових ринків сировини та збуту готової продукції;
   11) забезпечує виконання підприємствами чинного законодавства
з питань охорони навколишнього природного середовища;
   12) готує пропозиції щодо квотування і ліцензування сировини
і продукції медичної та мікробіологічної промисловості;
   13) сприяє виконанню міжнародних договорів України з питань
медичної та мікробіологічної промисловості;
   14) налагоджує  міжнародне  співробітництво  і  розвиває
зовнішньоекономічні зв'язки;
   15) проводить роботу, спрямовану на забезпечення охорони та
соціального захисту працівників;
   16) організує роботу з питань  стандартизації,  контролю
додержання  стандартів і патентно-ліцензійних вимог, здійснює
сертифікацію продукції і виробництв медичної та мікробіологічної
промисловості, проводить експертну оцінку програм і проектів;
   17) координує роботу, пов'язану із здійсненням державної
політики в питаннях праці та заробітної плати;
   18) координує  роботу  щодо  забезпечення  підприємств
висококваліфікованими фахівцями, добору і розстановки керівних
кадрів, підготовки спеціалістів і робочих кадрів, забезпечує
реалізацію державної політики з питань зайнятості;
   19) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній
власності підприємств, установ і організацій, які входять до сфери
управління Комітету (надалі - підприємства):
   приймає рішення  про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, заснованих на загальнодержавній власності;
   затверджує статути (положення) підприємств, контролює  їх
додержання  та  приймає  рішення  у разі порушення статутів
(положень);
   укладає і розриває контракти з керівниками підприємств;
   здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням
закріпленого за підприємствами державного майна;
   дає згоду Фондові державного майна на створення спільних
підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного
фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;
   дає згоду на передачу в оренду цілісних майнових комплексів
підприємств, їх структурних підрозділів, а також  нежитлових
приміщень та погоджує істотні умови договору оренди;
   готує разом  з  відповідними  місцевими  Радами народних
депутатів висновки та пропозиції Кабінетові Міністрів України про
розмежування   державного   майна  між  загальнодержавною,
республіканською (Республіка Крим) і комунальною власністю;
   бере участь в опрацюванні та реалізації проектів приватизації
майна, що є у загальнодержавній власності;
   здійснює інші функції управління майном, передбачені чинним
законодавством.
   5. Держкоммедбіопром має право:
   1) утворювати у встановленому порядку  спеціальний  фонд
позабюджетних коштів і фонд фінансового регулювання;
   2) одержувати інформацію від міністерств, відомств, асоціацій
та об'єднань з питань, що віднесені до компетенції Комітету.
   6. Держкоммедбіопром під час виконання покладених на нього
функцій  взаємодіє  з іншими центральними органами державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. Держкоммедбіопром у межах своїх повноважень видає на
основі і на виконання чинного законодавства накази, організує і
контролює їх виконання. У разі потреби Комітет видає разом з
іншими центральними й місцевими органами державної виконавчої
влади, органами  місцевого  і  регіонального  самоврядування,
об'єднаннями громадян спільні акти.
   Рішення Комітету  з  питань  технологічних регламентів і
технологій виробництва медичної та мікробіологічної продукції,
видані у межах його повноважень, є обов'язковими для центральних
та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого
і регіонального самоврядування, а також підприємств, установ і
організацій.
   8. Держкоммедбіопром очолює голова, який призначається у
встановленому законодавством порядку.
   Голова Держкоммедбіопрому  має  заступників, які за його
поданням призначаються Кабінетом Міністрів України.  Розподіл
обов'язків між заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова Держкоммедбіопрому несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Комітет завдань та здійснення ним своїх
функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників голови,
керівників підрозділів Комітету.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції Держкоммедбіопрому, обговорення найважливіших напрямів
діяльності й розвитку медичної, ветеринарної та мікробіологічної
промисловості у Комітеті утворюється колегія у складі голови
Комітету (голова колегії), заступників голови за посадою, інших
керівних працівників Комітету. До складу колегії можуть входити
керівники інших органів державної виконавчої влади, представники
відомчих підприємств і організацій.
   Члени колегії  Держкоммедбіопрому затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
розвитку галузі в Держкоммедбіопромі створюється науково-технічна
рада  з  учених  та  висококваліфікованих  фахівців.  Склад
науково-технічної ради та положення про неї затверджуються головою
Комітету.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держкоммедбіопрому затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального    апарату    Держкоммедбіопрому
затверджується Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату та положення про його
структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
   12. Держкоммедбіопром є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка