Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 7 жовтня 1993 р. N 838
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1444 ( 1444-2001-п ) від 26.10.2001 )
 
      Про затвердження Положення про державний,
      галузеві, регіональні фонди охорони праці
        та фонди охорони праці підприємств
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 335 ( 335-99-п ) від 09.03.99
      N 1382 ( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про державний, галузеві, регіональні
фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств, що
додається.
   2. Державному комітетові по нагляду за охороною праці,
Міністерству фінансів за погодженням з Національним банком у
місячний термін розробити і затвердити Інструкцію про порядок
перерахування, обліку та витрачання коштів державного, галузевих,
регіональних фондів охорони праці та фондів охорони  праці
підприємств.
   3. Установити, що невикористані у звітному році кошти фондів
охорони праці вилученню не підлягають, а переходять на наступний
рік і використовуються за своїм призначенням.
   4. Міністерству статистики за поданням Державного комітету по
нагляду за охороною праці затвердити у двомісячний термін форми
статистичної звітності щодо формування та використання коштів
фондів охорони праці.
   5. Для управління державним фондом охорони праці створити в
центральному апараті Державного комітету по нагляду за охороною
праці спеціальний підрозділ у межах  установленої  Комітету
чисельності працівників.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         І. ДОЦЕНКО
   Інд.37
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 7 жовтня 1993 р. N 838
                   (в редакції постанови
                  Кабінету Міністрів України
                  від 9 березня 1999 р. N 335)
              ПОЛОЖЕННЯ
        про державний, галузеві, регіональні
        фонди охорони праці та фонди охорони
            праці підприємств
   1. Державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці та
фонди охорони праці підприємств (далі - фонди)  створюються
відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) з
метою доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог,
подальшого  підвищення  рівня  охорони праці на виробництві,
фінансування  національної,  галузевих,  регіональних  програм
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
і  комплексних  заходів,  що  розробляються  і  реалізуються
безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях (далі -
підприємства) усіх форм власності.
   2. Управління державним фондом охорони праці здійснюється
Держнаглядохоронпраці відповідно до цього Положення.
   Держнаглядохоронпраці:
   використовує кошти  державного  фонду  охорони  праці на
виконання національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, а також інших найважливіших робіт
з охорони праці відповідно до переліку заходів, які можуть
здійснюватися  за рахунок державного, галузевих, регіональних
фондів і фондів підприємств;
   здійснює загальний контроль за надходженням і витрачанням за
призначенням коштів фондів;
   дає роз'яснення з питань формування, обліку та використання
коштів фондів.
 
 
   3. Управління галузевими фондами здійснюється у порядку,
визначеному відповідно до цього Положення, міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, концернами, корпораціями,
іншими  об'єднаннями, що створені за галузевим принципом та
здійснюють координацію діяльності підприємств з питань охорони
праці.
   Кошти галузевих  фондів  використовуються  на  виконання
погоджених з Держнаглядохоронпраці галузевих програм поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також
інших найважливіших робіт з охорони праці відповідно до переліку
заходів,  які  можуть  здійснюватися  за рахунок державного,
галузевих, регіональних фондів і фондів підприємств.
   4. Управління регіональними  фондами  здійснюється  Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями, а у разі
потреби  -  районними державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування міст у порядку, визначеному зазначеними
органами відповідно до цього Положення.
   Кошти регіональних  фондів  використовуються на виконання
погоджених з  територіальними  органами  Держнаглядохоронпраці
регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, а також інших найважливіших робіт з
охорони  праці  відповідно  до переліку заходів, які можуть
здійснюватися за рахунок державного, галузевих,  регіональних
фондів і фондів підприємств.
   5. Власники підприємств або уповноважені ними органи згідно з
цим Положенням визначають порядок управління фондами підприємств,
призначають відповідальних за це посадових осіб.
   Кошти  фондів  підприємств використовуються на виконання
погоджених  з  територіальними  органами Держнаглядохоронпраці
комплексних  заходів, що забезпечують досягнення встановлених
нормативів з охорони праці, а також на подальше підвищення рівня
охорони праці на виробництві відповідно до переліку заходів, які
можуть  здійснюватися  за  рахунок  державного,  галузевих,
регіональних фондів і фондів підприємств. Рішення про використання
коштів фондів підприємств приймаються за участю профспілкових
організацій підприємств або їх представницьких органів. ( Абзац
другий пункту 5 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   6. Державний, галузеві, регіональні фонди і фонди підприємств
формуються за рахунок:
   добровільних  перерахувань  підприємств  з  прибутку, що
залишається у їх розпорядженні. Рішення про спрямування коштів
приймаються за участю профспілкових організацій підприємств або їх
представницьких органів; ( Абзац другий пункту 6 із змінами
внесеними згідно з Постановою КМ N 1382 ( 1382-2000-п ) від
01.09.2000 )
   коштів підприємств, повернених за отриману раніше допомогу на
становлення   і   розвиток   спеціалізованих   виробництв,
науково-технічних центрів, творчих колективів та експертних груп,
якщо це передбачено умовами угоди про їх надання;
   коштів інших фондів, громадських організацій, що надійшли у
порядку надання допомоги, а також інших надходжень.
   Зазначені  кошти  зараховуються  до  спеціального  фонду
Державного бюджету України на рахунки, відкриті органам Державного
казначейства України на балансових рахунках 3510 (2510) "Кошти
Державного бюджету України" за відповідними кодами бюджетної
класифікації доходів і символами звітності банку. ( Абзац п'ятий
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1382 ( 1382-2000-п ) від
01.09.2000 )
   ( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   ( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
 
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   14. За  несвоєчасне зарахування платежів установи банків
сплачують відповідним фондам  пеню  в  розмірі,  визначеному
законодавством.
 
 
   15. Розпорядники коштів фондів несуть відповідальність за
цільове та ефективне використання цих коштів.
   16. Не використані у звітному році кошти фондів вилученню не
підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за
своїм призначенням.
   17. Облік перерахування підприємствами коштів до фондів,
надходження та використання їх фондами здійснюється відповідно до
Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів
державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів
охорони праці  підприємств,  що  затверджується  Мінфіном  і
Держнаглядохоронпраці за погодженням з Національним банком та
Державним казначейством.
   18. Загальний контроль за цільовим використанням  коштів
державного фонду здійснює Державне казначейство, галузевих фондів
- Державне казначейство та Держнаглядохоронпраці, регіональних
фондів  та  фондів  підприємств  -  територіальні  органи
Держнаглядохоронпраці.
   ( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   20. Підприємства, які надали допомогу фондам, мають право
контролю за цільовим використанням цих коштів.
   21. Власники підприємства або уповноважені ними органи,
розпорядники коштів фондів зобов'язані безперешкодно надавати
посадовим особам, які здійснюють контроль відповідно до цього
Положення, необхідні документи і відомості. ( Пункт 21 в редакції
Постанови КМ N 1382 ( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )
   22. Усі  спори  між  платниками  та  органами,  які  є
розпорядниками  коштів  фондів,  розв'язуються  згідно  із
законодавством.
   23. Роз'яснення щодо застосування цього Положення надаються
Держнаглядохоронпраці.
 
 
(  Положення  в редакції Постанови КМ N 335 ( 335-99-п )
від 09.03.99 )
 
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка