Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Національної програми громадських робіт


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 5 листопада 1993 р. N 910
                Київ
       Про затвердження Національної програми
            громадських робіт
 
   З метою  забезпечення  організаційних,  фінансових  і
матеріально-технічних передумов для надання  робочих  місць
незайнятому працездатному населенню, безробітним і громадянам, які
вивільнятимуться у процесі структурної перебудови  економіки,
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Національну програму  громадських  робіт
(додається).
   2.  Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів,
Міністерству праці, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
уточнити одночасно з розробленням проекту плану економічного і
соціального розвитку України на 1994 рік обсяги витрат  на
проведення громадських робіт і передбачити їх окремим рядком у
проектах державного та відповідних місцевих бюджетів.
   3. Міністерству праці та Міністерству статистики інформувати
у III кварталі 1994 р. та у I кварталі 1995 р. Кабінет Міністрів
України і населення про хід проведення громадських робіт.
 
   Президент України                Л. КРАВЧУК
   Інд.26
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 листопада 1993 р. N 910
           НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
            ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
 
              З М І С Т
   Передумови розроблення Національної
   програми громадських робіт               
   Основні напрями організації громадських робіт     
   Перелік заходів, пов'язаних з реалізацією
   громадських робіт                   
   1. Організаційне забезпечення             
   2. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення    
   3. Нормативно-правове і наукове забезпечення     
   4. Управління Програмою                
    Додатки                      
 
 
        Передумови розроблення Національної
          програми громадських робіт
   Національна програма громадських робіт (надалі - Програма)
розроблена згідно з Указом Президента України від 19 червня 1993
року N 221/93 "Про Національну програму громадських робіт". В
основу Програми покладено пропозиції Ради Міністрів Республіки
Крим, органів державної виконавчої влади областей, міст Києва та
Севастополя, заінтересованих міністерств і відомств та наукових
установ.
   Метою Програми є подолання негативних економічних, соціальних
і психологічних наслідків безробіття шляхом  залучення  до
громадських  робіт  незайнятого  працездатного  населення,
безробітних, а також громадян, що вивільнятимуться у зв'язку зі
структурною  перебудовою  економіки.  Водночас  за  рахунок
громадських робіт  передбачається  формування  соціальної  та
виробничої інфраструктур, пов'язаних передусім із задоволенням
життєвих потреб населення, підвищенням його добробуту.
   Таким чином, громадські роботи Програмою розглядаються як
універсальний засіб активної політики держави на ринку праці в
умовах навального збільшення чисельності  незайнятих,  коли
безробіття в окремих регіонах може перетворитися на масове. Вони
грунтуються на базі Державної та регіональних програм зайнятості і
передбачають можливість створення в регіонах великої кількості
тимчасових робочих місць у періоди масового вивільнення працюючих
у зв'язку з ліквідацією і перепрофілюванням підприємств.
   Програма передбачає два етапи в організації громадських
робіт.
   На першому етапі (з четвертого кварталу 1993 року і протягом
1994 року) вони носять переважно регіональний характер (додаток N
1) і задовольняють зростаючий попит на робочі місця. Водночас у
цей період здійснюються підготовчі заходи для реалізації другого
етапу - розгортання громадських робіт національного рівня, що
потребує створення системи постійних і тимчасових робочих місць.
На другому етапі (починаючи з другого півріччя 1994 року і в
наступні роки) зазначені робочі місця комплектуватимуться як за
рахунок безробітних тих територій, де вони створюються (місцевих
трудових ресурсів), так і шляхом територіального перерозподілу
незайнятого працездатного населення, яке виходить на регіональні
ринки праці.
   Таку форму організації зайнятості Програма розглядає як
важливий засіб кадрового забезпечення великих народногосподарських
проектів.
   На сьогодні направлення незайнятого населення на громадські
роботи ще не набуло вагомих обсягів. Так, на 1993 рік було
укладено 1,8 тис. договорів з підприємствами й організаціями на
виконання громадських робіт. Це створило умови для залучення до
цих робіт 28,4 тис. чоловік. Фактично ж у них взяло участь 5,9
тис. чоловік, з яких 3,1 тис. - безробітні.
   Обмежена участь населення у громадських роботах зумовлена
рядом об'єктивних причин, головні серед яких - наявність вільних
робочих місць з постійним характером  роботи,  зокрема  в
будівництві; значно вищий, ніж потребують громадські роботи,
професійно-кваліфікаційний рівень безробітних; відсутність коштів
у підприємств і держави на організацію цих робіт і т. ін.
   Виходячи з особливостей організації в Україні громадських
робіт передумови залучення до них незайнятого населення на 1994
рік повинні враховувати стан ринку праці та перспективи його
розвитку.
   На підставі наукових досліджень, проведених при підготовці
проекту Державної програми зайнятості населення на 1994 рік, а
також прогнозних розрахунків, здійснених місцевими  органами
державної виконавчої влади, було запропоновано три варіанти оцінки
кількості та складу незайнятого населення на ринку праці, у тому
числі осіб, що братимуть участь у громадських роботах протягом
року (додатки N 2 і N 3).
   Передбачувана цими варіантами  чисельність  незайнятого
населення на ринку праці становитиме в 1994 році відповідно
близько 1,9 млн., 2,4 млн. і 1,4 млн. чоловік.
   Враховуючи ситуацію, що складається в народному господарстві,
заходи програми виходять з кризового варіанту. Згідно з цим
варіантом протягом року зберігатиметься певна кількість вільних
робочих місць і вакансій, з яких більш як 90 відсотків припадає на
робітничі професії. Певні зміни відбудуться у складі безробітних,
оскільки активізується вивільнення працюючих, зокрема тих, що
перебувають у стані часткового безробіття. Зменшиться на ринку
праці питома вага жінок (з 79 до 50 - 60 відсотків), службовців (з
67 до 45 - 50 відсотків), натомість з'являться на ньому селяни,
зокрема теперішні маятникові мігранти, сезонні працівники із
приміських селищ, які залишаться без роботи внаслідок скорочення
робочих місць у містах (їх питома вага становитиме 8 - 10
відсотків).
   За умови належної організації громадських робіт, точного
визначення обсягів робіт, орієнтованих на потреби регіону і на
можливості використання всіх категорій незайнятого населення,
включаючи жінок, молодь, службовців певних професій, чисельність
осіб, що братимуть у них участь, згідно з прийнятим варіантом
становитиме протягом 1994 року 400 тис. (додаток N 4), протягом
1995 року - близько 600 тис. чоловік.
          Основні напрями організації
            громадських робіт
   Програмою передбачається залучення до громадських  робіт
незайнятого працездатного населення як на регіональному рівні, так
і при реалізації проектів загальнодержавного характеру.
   Розповсюдженість робіт регіонального масштабу  на  всій
території держави та очікуване значне зростання їх  обсягів
порівняно з 1993 роком (додаток N 1) дають підстави розглядати ці
роботи як складову частину Програми. Вони спрямовані переважно на
вирішення соціально-економічних завдань  місцевого  рівня  та
забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб,
зареєстрованих як безробітні.
   Водночас значно збільшаться обсяги громадських робіт  в
основних життєзабезпечуючих комплексах народного господарства, а
саме:
   в агропромисловому комплексі - на розбудові соціальної сфери
села, спорудженні сільських електромереж,  шляхів,   систем
водопостачання та газифікації сільських населених пунктів, при
здійсненні заходів щодо збереження та підвищення родючості земель,
проведення меліоративних робіт, створення малих підприємств з
первинної переробки сировини в місцях її виробництва, розширенні
та реконструкції матеріальної бази заготівельного, ремонтного та
технічного господарства комплексу тощо;
   на залізничному транспорті - при виконанні робіт, пов'язаних
із збільшенням довжини станційних, а також других і третіх
головних колій, підвищенням міцності верхньої будови  колії,
будівництвом і переоснащенням приміщень вокзалів, створенням умов
для високоефективного  обслуговування  пасажирів,  розвитком
метрополітенів;
   на автомобільному транспорті - в роботах, спрямованих на
розвиток мережі автомобільних доріг із  твердим  покриттям,
передусім у сільській місцевості;
   на водному та повітряному транспорті - на вдосконаленні й
реконструкції портового господарства, будівництві нових портових
споруд та злітно-посадочних смуг в аеропортах,  спорудженні
приміщень та створенні кращих умов для обслуговування пасажирів;
   на трубопровідному транспорті - на будівництві нафтокомплексу
в Одеському транспортному вузлі, нарощуванні потужностей  на
нафтоперевальних морських пунктах і спорудженні системи нафтоводів
від них, будівництві та розширенні нових систем магістральних
газопроводів, розширенні мережі діючих газопроводів для подання
газу та забезпечення потреб у ньому малих міст і сільських
населених пунктів;
   у будівельному комплексі - для задоволення попиту на будівлі
і споруди; у розвитку та поліпшенні матеріально-технічної бази
комплексу, зокрема спорудженні  цегельних  заводів,  цехів
ніздрюватобетонних блоків, цементно-шиферних комбінатів, у тому
числі на завершенні будівництва розпочатих, особливо пускових
об'єктів;
   у житлово-комунальному комплексі та в зв'язку  -  на
розгортанні житлового будівництва в регіонах з низьким рівнем
забезпеченості громадян житлом, зокрема при створенні умов для
повернення кримських татар та інших народів в місця історичного
проживання; у розвитку об'єктів  комунального  господарства
загальнодержавного, міжобласного та  регіонального  значення,
нарощуванні потужностей  автоматичних  телефонних  станцій,
будівництві телевізійних і радіомовних станцій, введенні в дію
міжміських кабельних і радіорелейних ліній зв'язку, спорудженні
нових і переоснащенні діючих вузлових підприємств зв'язку;
   в охороні навколишнього середовища - для участі у виконанні
завдань Національної програми ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи і соціального захисту громадян на 1993-1995 роки і на
період до 2000 року та Національної програми  екологічного
оздоровлення басейну ріки Дніпро і поліпшення якості питної води,
на спорудженні каналізаційно-очисних споруд у населених пунктах,
облаштуванні нових родовищ нафти і газу.
   Програма  передбачає,  що  використання   незайнятого
працездатного населення на громадських роботах у  зазначених
комплексах здійснюватиметься у першу чергу на пріоритетних і
найбільш значущих потужностях та об'єктах, наведених у додатку N
5, щодо яких уже укладено контракти на їх створення та розпочато
будівництво.
   Що ж до інших життєво важливих народногосподарських проектів,
то протягом 1994 року має бути визначено конкретний їх перелік на
1995 і наступні роки.
   Обсяги громадських робіт, що їх вестимуть окремі відомства,
не включені до переліку робіт регіонального характеру, наведено в
додатку N 6.
 
      Перелік заходів, пов'язаних з реалізацією
            громадських робіт
   Громадські роботи як засіб забезпечення зайнятості мають
виняткове значення у перехідні періоди розвитку держави, коли
ресурси обмежені, економіка  розбалансована,  існує  безліч
невирішених соціальних та регіональних проблем. Зарубіжний досвід
показує, що за рахунок організації громадських робіт країни долали
30- і навіть 40- відсотковий рівень безробіття.
   Для реалізації потенційних можливостей громадських робіт
необхідно здійснити  комплекс заходів щодо їх організаційного,
фінансового, матеріально-технічного,  нормативно-правового  та
наукового забезпечення.
         1. Організаційне забезпечення
   З метою формування організаційного механізму  проведення
громадських робіт передбачається здійснити такі заходи:
   організувати, виходячи з визначених обсягів громадських робіт
регіонального характеру (додаток N 1), укладення договорів між
роботодавцями та державною службою зайнятості щодо скерування на
ці роботи осіб з числа безробітних і незайнятого населення шляхом
внутрірайонного та  внутріобласного  перерозподілу  трудових
ресурсів.
               Рада Міністрів Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські державні адміністрації.
                  IV квартал 1993 року;
 
   визначити обсяги громадських робіт та кількість осіб, які
скеровуються на ці роботи, за пріоритетними  об'єктами  і
виробничими потужностями (додаток N 5). У разі потреби забезпечити
ці об'єкти кадрами, організувати комплектування їх робочою силою в
установленому порядку, в тому числі за рахунок територіального
перерозподілу незайнятого населення.
                Мінпраці, Рада Міністрів Республіки
                Крим,  обласні,  Київська  та
                Севастопольська  міські  державні
                адміністрації.
                  IV квартал 1993 року -
                  січень 1994 року;
 
   визначити за роками потребу в  робочій  силі  й  у
матеріально-технічних ресурсах, а також обсяги, джерела та порядок
фінансування і внести до Мінекономіки та Мінпраці пропозиції про
доцільність проведення громадських робіт, укладення відповідних
державних контрактів і формування державного замовлення  для
реалізації  таких  важливих  народногосподарських  проектів
національного рівня, як:
   будівництво    швидкісних    залізничних    ліній
Київ-Львів-Краків-Берлін, Київ-Крим, Харків-Крим;
   створення потужностей для виробництва пасажирських вагонів і
моторовагонного рухомого складу (електро- та дизель-поїздів);
   будівництво та обладнання берегової стаціонарної бункерної
(паливно-заправної) бази морського транспорту;
   будівництво та реконструкція швидкісних  автомагістралей:
Німеччина-Польща-Північ України  - центр  Росії;   Центральна
Європа-центр України-Близький Схід;
   реконструкція аеропортів  Києва  (Жуляни-Васильків  та
Бориспіль);
   будівництво заводів для виробництва цегли з використанням
відходів вуглезбагачення, а також продукції з ніздрюватого бетону.
            Мінбудархітектури, Мінфін, Держкомресурсів,
            міністерства й відомства, Рада Міністрів
            Республіки  Крим,  обласні, Київська та
            Севастопольська    міські    державні
            адміністрації.
               До 1 вересня 1994 року;
   забезпечити укладення державних контрактів і  формування
державного замовлення на проведення громадських робіт  щодо
визначених до виконання проектів із зазначенням обсягів цих робіт
за галузями народного господарства, потреби в робочій силі та
пільгового порядку їх фінансування.
                  Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін,
                  Мінбудархітектури,  відповідні
                  заінтересовані міністерства і
                  відомства,  Рада  Міністрів
                  Республіки  Крим,  обласні,
                  Київська  та  Севастопольська
                  міські державні адміністрації.
                  IV квартал 1994 року;
   провести інвентаризацію незакінчених  і  законсервованих
об'єктів та розглянути можливість організації громадських робіт
для завершення їх будівництва і введення в експлуатацію.
   З питань, які потребують рішень Уряду, внести відповідні
пропозиції Кабінетові Міністрів України.
               Мінекономіки,   Мінбудархітектури,
               Мінпраці,  Мінфін,  заінтересовані
               міністерства  і  відомства,  Рада
               Міністрів Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
                  Кожних півроку, починаючи
                   з IV кварталу 1993 року;
   забезпечити в разі потреби професійну перепідготовку осіб, в
першу чергу для оволодіння  будівельними  професіями,  які
скеровуються на громадські роботи на крупних народногосподарських
об'єктах.
               Мінпраці, Міносвіти, Рада Міністрів
               Республіки Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська  міські  державні
               адміністрації.
                  Протягом усього періоду
                  реалізації Програми;
   організувати в разі потреби  місця  (приміщення)  для
тимчасового розселення зайнятих на громадських роботах осіб, які
не мають постійного місця проживання або проживають в інших
населених пунктах, безкоштовне транспортне обслуговування  у
випадках територіального перерозподілу робочої сили, а також
необхідний рівень соціально-побутового забезпечення та оплати
праці.
               Рада Міністрів  Республіки  Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські державні адміністрації.
                  Протягом усього періоду
                  реалізації Програми;
   підготувати перелік громадських робіт, до яких можуть бути
залучені жінки та службовці з урахуванням їх професійного та
статево-вікового складу, зокрема перспективні види громадських
робіт для молоді, жінок. Передбачити участь цих категорій робочої
сили в підготовчих роботах із складання державного регістру
населення.
                Мінпраці, Рада Міністрів Республіки
                Крим,  обласні,  Київська  та
                Севастопольська  міські  державні
                адміністрації.
                  Щоквартально, починаючи
                  з IV кварталу 1993 року;
   сприяти залученню до громадських робіт працівників, які
перебувають у стані вимушеної часткової або неповної зайнятості,
шляхом надання підприємствам і організаціям  фінансової  та
матеріально-технічної допомоги в розгортанні цих робіт.
                Мінпраці, Рада Міністрів Республіки
                Крим,  обласні,  Київська  та
                Севастопольська  міські  державні
                адміністрації.
                  Протягом усього періоду
                  реалізації Програми;
        2. Фінансове та матеріально-технічне
              забезпечення
   Програма передбачає, що інвестором громадських робіт виступає
держава, яка формує необхідні для цього кошти та матеріальні
ресурси за рахунок перерозподілу державного та місцевого бюджетів,
коштів підприємств, організацій та установ, цільових  коштів
державного фонду сприяння зайнятості населення, розміщення позик
тощо (додаток N 7).
   Для цього потрібно:
   уточнити витрати на реалізацію заходів, пов'язаних  із
проведенням громадських робіт у 1994 році з урахуванням індексу
зростання цін. Пропозиції щодо їх фінансування внести до проектів
відповідних місцевих і державних бюджетів та державного фонду
сприяння зайнятості населення.
               Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Рада
               Міністрів Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
                  Листопад 1993 року;
   забезпечити першочергове фінансування проведення громадських
робіт на об'єктах, щодо яких укладено державні контракти та
сформовано державне замовлення, а також на об'єктах регіонального
значення (додатки N 8 і N 5).
               Мінфін, Мінпраці,    Мінекономіки,
               міністерства і відомства-замовники,
               Рада  Міністрів  Республіки  Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські державні адміністрації.
                  Починаючи з 1 січня 1994 року;
   рекомендувати надання пільгових кредитів підприємствам і
організаціям усіх форм власності на організацію та проведення
громадських робіт, передбачених Програмою.
               Мінфін, Мінпраці, комерційні банки.
                  Починаючи з 1 січня 1994 року;
   визначити потребу в матеріально-технічних  ресурсах  на
проведення громадських робіт регіонального характеру.
                Рада Міністрів  Республіки  Крим,
                обласні,    Київська     та
                Севастопольська  міські  державні
                адміністрації,  підприємства  й
                організації-замовники.
                  IV квартал 1993 року;
   здійснити  заходи  для  задоволення  потреби    в
матеріально-технічних ресурсах на проведення громадських робіт
регіонального характеру.
                Рада Міністрів  Республіки  Крим,
                обласні,    Київська     та
                Севастопольська  міські  державні
                адміністрації,  підприємства  й
                організації-замовники;
                  Починаючи з 1 січня 1994 року;
   забезпечити підприємства та організації основними видами
матеріально-технічних ресурсів, виробництво і споживання яких
контролюється державою, під обсяги громадських робіт, передбачених
Програмою.
               Держкомресурсів,    Мінекономіки,
               міністерства і відомства-замовники,
               Рада Міністрів  Республіки  Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські державні адміністрації.
                  Починаючи з 1 січня 1994 року;
   розглянути питання про доцільність створення та джерела
формування спеціального фонду громадських робіт для фінансування
їх проведення  під  час  реалізації  особливо  значущих
народногосподарських проектів.
               Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, МВС,
               Міноборони,   Міносвіти,   Фонд
               соціальної адаптації молоді.
                  I півріччя 1994 року;
   враховуючи нинішній економічний спад та значний  дефіцит
державного бюджету, розглянути питання про можливість випуску
облігацій внутрішньої позики і залучення заощаджень населення (на
вигідних для нього умовах), а також про участь комерційних та
іноземних банків у фінансуванні загальнонаціональних громадських
робіт. Внести до Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції
з цього питання.
                  Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці,
                  Ощадний банк, комерційні банки
                  разом із Національним банком.
                  I квартал 1994 року.
         3. Нормативно-правове і наукове
              забезпечення
   Для економічного заохочення підприємств  у  розгортанні
громадських робіт і стимулювання безробітних до участі в них, а
також для приведення намічених заходів у відповідність з вимогами
цієї Програми необхідно:
   внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін і
доповнень до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
і до відповідних нормативних  актів  з  питань  організації
громадських робіт.
                  Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки,
                  Мінюст.
                  До 1 квітня 1994 року;
   розробити і затвердити методичні рекомендації з  питань
національної організації оплачуваних громадських  робіт  та
стимулювання безробітних до участі в них.
                 Мінпраці, Мінфін,  Мінекономіки,
                 Міноборони,     Мінсоцзахист,
                 Мінмолодьспорт, Науково-дослідний
                 центр  з  проблем  зайнятості
                 населення та ринку праці Академії
                 наук і Мінпраці, Фонд соціальної
                 адаптації молоді, Рада Міністрів
                 Республіки   Крим,   обласні,
                 Київська  та  Севастопольська
                 міські державні адміністрації.
                  До 1 квітня 1994 року;
   розглянути і внести до Кабінету Міністрів України пропозиції
про доцільність:
   зменшення відсотку відрахувань у державний фонд сприяння
зайнятості населення, пільгового оподаткування фондів споживання
для підприємств і організацій, які проводять громадські роботи;
                  IV квартал 1993 року;
   застосування для осіб, зайнятих на громадських роботах в
агропромисловому комплексі, оплати праці в натуральному вигляді
(повністю або частково у перерахунку до грошового заробітку),
продажу за пільговими цінами зерна, цукру, картоплі, овочів,
фруктів, інших продуктів;
                  до 1 квітня 1994 року;
   оплати праці осіб, залучених до громадських робіт, у розмірі
не нижче середньої заробітної плати, яка склалася у певній галузі
або на певному підприємстві;
                  IV кварталі 1993 року;
   звільнення працівників на період участі в громадських роботах
від сплати прибуткового податку;
                  IV квартал 1993 року;
   надання підприємствам і організаціям, які створюють робочі
місця для проведення громадських робіт, безпроцентних позичок із
державного фонду сприяння зайнятості населення.
                  IV квартал 1993 року.
                Мінпраці,  Мінфін,  Мінекономіки,
                Науково-дослідний центр з проблем
                зайнятості населення та ринку праці
                Академії  наук і Мінпраці, Рада
                Міністрів Республіки Крим, обласні,
                Київська та Севастопольська міські
                державні адміністрації;
   провести  соціологічне  обстеження  для   з'ясування
соціально-економічних  орієнтирів  незайнятого  працездатного
населення, встановлення можливих обсягів і напрямів залучення
працівників, які перебувають у стані прихованого безробіття, до
громадських робіт. За результатами  обстеження  підготувати
конкретизовані пропозиції та надіслати їх місцевим державним
адміністраціям і органам самоврядування.
               Мінпраці, Мінстат, Науково-дослідний
               центр з проблем зайнятості населення
               та ринку праці Академії наук  і
               Мінпраці, Рада Міністрів Республіки
               Крим,  обласні,  Київська   та
               Севастопольська  міські  державні
               адміністрації.
                 До 1 квітня 1994 року;
   розробити методичні рекомендації щодо формування програм
громадських робіт.
                Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,
                Мінстат,   Науково-дослідний
                центр  з  проблем зайнятості
                населення  та  ринку  праці
                Академії наук і Мінпраці. 
                 До 1 липня 1994 року.
 
           4. Управління Програмою
   Контроль за реалізацією Програми покладається на Мінпраці,
Мінфін, Раду Міністрів Республіки Крим,  місцеві  державні
адміністрації, державну службу зайнятості, відповідні міністерства
й відомства. Управління виконанням Програми передбачає здійснення
таких заходів:
   щоквартальна оцінка стану виконання обсягів громадських робіт
та інформування Кабінету Міністрів України, місцевих органів
державної виконавчої влади. У разі  необхідності  вносяться
пропозиції щодо коригування Програми та усунення відхилень від
передбачених заходів.
               Мінпраці, Мінекономіки,   Мінстат,
               Мінфін, Держкомресурсів, міністерства
               та   відомства-замовники,   Рада
               Міністрів Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
                  Щоквартально, до 25 числа
                  кожного наступного місяця;
   оперативний контроль за  виконанням  і  фінансуванням
громадських робіт та щоквартальне інформування з цих питань
населення через засоби масової інформації, Уряд і органи державної
виконавчої влади.
              Мінпраці, Мінфін,  Фонд  соціальної
              адаптації молоді, Укртелерадіокомпанія,
              Укрінформ, Рада Міністрів Республіки
              Крим,   обласні,   Київська   та
              Севастопольська   міські   державні
              адміністрації,   державна   служба
              зайнятості.
                  Протягом усього періоду
                  реалізації Програми;
   проведення  інформаційно-роз'яснювальної  роботи  серед
населення, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних
закладах, на ярмарках вакансій тощо стосовно  значення  та
необхідності громадських робіт, формування у населення позитивного
ставлення до них.
               Укртелерадіокомпанія,   Укрінформ,
               Мінпраці, Міносвіти, Мінмолодьспорт,
               Мінсоцзахист, Міноборони, МВС, Фонд
               соціальної адаптації молоді, Рада
               Міністрів Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
                  Протягом усього періоду
                  реалізації Програми;
   вдосконалення структури і, в разі потреби, збільшення штатної
чисельності державної служби зайнятості у зв'язку з виконанням
Національної програми громадських робіт, передусім у регіонах, де
реалізовуватимуться найважливіші народногосподарські проекти.
               Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, Рада
               Міністрів Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
                  До 1 червня 1994 року;
   узагальнення досвіду проведення громадських робіт у регіонах,
на  окремих  об'єктах,  у  процесі  реалізації  великих
народногосподарських проектів і поширення найбільш ефективних
методів їх організації.
               Мінпраці, Науково-дослідний центр з
               проблем зайнятості населення та ринку
               праці Академії наук і Мінпраці, Рада
               Міністрів Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               державні адміністрації.
                  IV квартал 1994 року.
 
 
                          Додаток N 1
                          до Програми
       Обсяги громадських робіт регіонального
            характеру в 1994 році
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
              | Обсяги гро- | Необхідна | Потреба в
              | мадських  | кількість | робочій
      Регіон     | робіт,*   | робочих  | силі,
              | млн. карбо- | місць,  | чоловік
              | ванців   | одиниць  |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Республіка Крим        4505,5    2329    3569  
                
  Області:
 
 Вінницька           1230,5    11849    11976 
 Волинська           1711,4     825     825
 Дніпропетровська        7018,4     7182    7182
                
 Донецька            7276,5    12144    12600
 Житомирська           315,1     6000    7100
 Закарпатська          450      3500    5200
                 
 Запорізька           666,7     2970    3413
 Івано-Франківська       1189      5420    6050 
 Київська            509,4     1847    1852
                
 Кіровоградська         2364,9     3408    3457
 Луганська           7787,4     7630    7630
 Львівська            300,4     1957    1957
                
 Миколаївська          2199,4     1836    2664
 Одеська            1442,1     6628    6640
 Полтавська           291,9     1623    1623
                 
 Рівненська           139      1700    1700
 Сумська             128,6     642     741
 Тернопільська         2693,5     1813    2000 
                
 Харківська           5714     21435    26300
 Херсонська           1124,5     1502    1651
 Хмельницька           884,4     3142    3185
                 
 Черкаська            950,5     4233    4340 
 Чернівецька           748      2692    2732
 Чернігівська          112,8     301     322
                 
 м. Київ             886,6     4300    5462
 м. Севастополь          39,4     485     485 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
     Усього        52679,9   119393   132656
 ————————————————————
 * У цінах на 1 липня 1993 року.
 
 
                          Додаток N 2
                          до Програми
         Прогноз чисельності та складу
          осіб, що братимуть участь у
         громадських роботах у 1994 році
                          (тис. чоловік)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
               |     Варіанти прогнозу
               |———————————————————————————————————
   Прогнозований показник  | Стабіліза- | Кризовий | Екстрапо-
               | ційний   |     | ляційний
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Чисельність зареєстрованих
 безробітних на кінець       800    1489,6   277,4
 року *
    з них
 робітники             365     689,6   100 
 службовці             360     600    173,4
 селяни               75     200     4 
 жінки               480     650    193
 молодь до 30 років        200     380    50 
                  
 Чисельність незайнятих, що
 братимуть участь у громад-
 ських роботах протягом року    180     400    60
                  
    з них
 робітники             126     270    49 
 службовці             24     60    10
 селяни               30     70     1
                  
 Середньомісячний приріст
 чисельності зареєстрованих    + 25   + 60,5   + 9,2
 безробітних
 
 Чисельність незайнятих, що
 братимуть участь у громад-
 ських роботах, у середньому
 на місяць             15    33,3     5 
 ———————————————————————————
 * Передбачається, що на кінець 1993 року кількість
  безробітних становитиме близько 120 тис. осіб.
 
 
                          Додаток N 3
                          до Програми
               Прогноз
          розвитку ринку праці України
              в 1994 році
                         (тис. чоловік)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
               |    Варіанти прогнозу
   Прогнозований показник  |———————————————————————————————————
               | Стабіліза- | Кризовий | Екстрапо-
               | ційний   |     | ляційний
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Очікувана чисельність      1944,1   2360,9   1361,1
 незайнятих на ринку
 праці
 
 Обсяги працевлаштування      987,7    653,6   616,0
 
 Направлено на перепідго-     142,4    28,7    75,3
 товку та навчання
 
 Чисельність зареєстрова-     800,0    1489,6   277,4
 них безробітних на кінець
 року
 
 
                          Додаток N 4
                          до Програми
         Чисельність осіб, що братимуть
          участь у громадських роботах
          у 1994 році, за напрямами
 
                         (тис. чоловік)
 
 Створення об'єктів виробничої
 інфраструктури                    35
    у тому числі
 будівництво та реконструкція шляхів          25
    з них у сільській місцевості          10
 
 Створення об'єктів соціальної інфраструктури     45
    у тому числі
 будівництво та реконструкція житла          40
 з них у сільській місцевості             35
 
 Спеціалізовані громадські роботи           90
 
 Сільськогосподарські та сезонні роботи        135
 
 Упорядкування території (прибирання,
 озеленення)                      25
 
 Робота на діючих виробничих об'єктах         70
 —————————————————————————
 Усього зайнято на громадських роботах        400
 
 
 
                          Додаток N 5
                          до Програми
               ПЕРЕЛІК
       створюваних за рахунок централізованих
       капіталовкладень* об'єктів і виробничих
        потужностей для проведення на них
            громадських робіт
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  Міністерства та відомства- | Рік початку|Міністерства, органі-
  замовники проведення гро-  | та закін- |зації та відомства,
 мадських робіт. Найменування | чення бу- |які здійснюють будів-
  та місцезнаходження будов  | дівництва |ництво
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
             Держкомнафтогаз
 
 Газопровід Глібівка-Сімфе-    1992-1994  орендна фірма
 рополь-Севастополь              "Укргазбуд"
 
 Будівництво виробничих баз    1989-1994  ВО "Укрнафта"
 у Івано-Франківській і
 Львівській областях
 
 Будівництво автодороги з     1992-1995  Укртрансбуд
 твердим покриттям в Черні-
 гівській області
 
 Газопровід Джанкой-       1993-1995  орендна фірма
 Феодосія-Керч                "Укргазбуд"
 
 Нафтоперевалочний комплекс    1993-1994  Держкомнафтогаз
 в районі м. Одеси
 
               Мінпром
 
 Розширення Південно-Дон-     1987-1994  Укрмонтажспецбуд
 баського водопроводу,
 Донецька область
 
 Регулювання русла річки     1966-1994     -"-
 Казенний Торець, Донецька
 область
 
              Мінмашпром
 
 Чорноморський суднобудівний   1986-1994     -"-
 завод, м. Миколаїв
  друга нитка водоводу
  Дніпро-Миколаїв
 
 Завод "Південдизельмаш",     1987-1995
 м. Токмак Запорізької
 області
  мережі та споруди водопостачання     Укрбуд
  м. Токмак, які знаходяться за ме-
  жами будівельних майданчиків
 
              Мінчорнобиль
 
 Дніпропетровський державний
 міжобласний спецкомбінат
  реконструкція пункту похо-  1993-1995  Укрбуд
  вання радіоактивних відхо-
  дів із будівництвом нового
  сховища радіоактивних від-
  ходів, 23 кілометр автошля-
  ху Дніпропетровськ-Запоріж-
  жя, Дніпропетровська область
 
              Укрцемент
 
 Термінал для приймання, пе-   1992-1995     -"-
 реробки, зберігання та від-
 вантаження цементу морським
 транспортом, м. Миколаїв
 
               Мінтранс
 
 Реконструкція Запорізького     -"-   Міненерго
 трикамерного шлюзу
 
              Міносвіти
 
 Гуртожитки            1991-1994  Украгропромбуд
 
 Громадсько-побутові корпуси     -"-      -"-
 
              Мінлісгосп
 
 Під'їзні шляхи          1992-1994  Мінлісгосп
 
 Протиерозійні споруди      1993-1994     -"-
 
             Мінсільгосппрод
 
 Під'їзні залізничні колії    1987-1994  Украгропромбуд
 до районних агрохімкомплек-          (госпспосіб)
 сів
 
 Лінії електропередач 0,4 кВ   1992-1994  Міненерго
 до сільських населених
 пунктів
 
 Шляхи з твердим покриттям у     -"-   Укршляхбуд
 межах сільських населених
 пунктів
 
              Держводгосп
 
 Дністровський груповий во-    1990-1996  Держводгосп
 догін (1 черга), Одеська
 область
 
 Іванівський груповий водо-    1989-1995     -"-
 гін, Херсонська область
 
 Південний груповий водогін    1992-1997     -"-
 (1 черга), Донецька область
 
 Солоняно-Томаківський гру-    1992-1998     -"-
 повий водогін, Дніпро-
 петровська область
 
 Південно-Рогачівська зрошу-   1986-1995     -"-
 вальна система (IV черга),
 Запорізька область
 
 Генічеська зрошувальна си-    1991-1997     -"-
 стема, Херсонська область
 
 Золотарівська зрошувальна    1990-1995     -"-
 система, Луганська область
 
 Градизька зрошувальна си-    1987-1994     -"-
 стема, Полтавська область
 
 Канал Дніпро-Донбас,       1976-1995     -"-
 Донецька область
 (II черга, I етап)
 
 Канал Дніпро-Інгулець,      1978-1994     -"-
 Кіровоградська область
 
 Татарбунарський груповий     1993-1999     -"-
 водогін, Одеська область
 
 Нікопольський груповий       -"-      -"-
 водогін, Дніпропетровська
 область
 
 Петрівський груповий водо-    1993-1997     -"-
 гін, Кіровоградська область
 
              Держкомзем
 
 Водоскидні споруди і проти-   1992-1994  Держводгосп
 ерозійні ставки-мулонакопи-
 чувачі
 
           Дніпропетровська обласна
           державна адміністрація
 
 Метрополітен, м. Дніпро-     1981-1997  Укрметротунельбуд
 петровськ
 
          Харківська обласна державна
             адміністрація
 
 Метрополітен, м. Донецьк     1991-1998  Держвуглепром
 
 Переселення населення із     1993-1995  Укрбуд, Укртрансбуд
 зони будівництва другої
 черги каналу Дніпро-
 Донбас, Донецька область
 
          Львівська обласна державна
             адміністрація
 
 Переселення населення із     1993-1995  Украгропромбуд
 зони будівництва Стрийсь-
 кого водосховища
 
          Рівненська обласна державна
             адміністрація
 
 Шлюз-регулятор на р. Горинь,   1993-1995  Держводгосп
 Рівненська область
 
           Київська міська державна
             адміністрація
 
 Метрополітен, м. Київ       1988-1994  Укрметротунельбуд
 ————————————————————————————————
 * Обсяги фінансування та потреби в робочій силі для громадських
  робіт визначаються щорічно замовником спільно з виконавцем та
  місцевими органами державної виконавчої влади.
                           Додаток N 6
                           до Програми
         Пропозиції окремих міністерств і
          відомств щодо організації
         громадських робіт на 1994 рік
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            |  Обсяг  |  Необхідна |Потреба
            |  робіт,  |  кількість |в робочій
  Міністерство,    |   млн.  |  робочих  |силі,  
  відомство      |  карбо-  |  місць,   |чоловік
            |  ванців  |  одиниць  |   
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Департамент ав-      485000    2410     2410
 тодоріг Мінтран-
 су ***
 Держжитлокомун-        33     85      89
 госп
 Укрмісцевпром         295     59      59
 Держкомлегтекс         *     87      87
 Укрмонтажспецбуд        *    2472     2472
 Міністерство охо-        *    8540     8540
 рони здоров'я
 Львівська заліз-       4448     909     1023
 ниця
 Південно-Західна      11686    1312     1329
 залізниця
 Придніпровська        240     14      14
 залізниця
 Держвуглепром        94832    4195      4195
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 Усього          596534*    20083     20218
 
                       Продовження таблиці
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
  Витрати на фінансування громадських
     робіт, млн. карбованців
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
      |       У тому числі за рахунок
 Усього   |————————————————————————————————————————————————————
      | коштів | коштів, | коштів  | коштів  | інших
      |замовника| що над- | місцевих |державного| джерел
      |     | ходять на| бюджетів | фонду  |
      |     | шляхові |      |сприяння |
      |     | роботи  |      |зайнятості|
      |     |     |      |населення |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 
  485000    -    325000   150000    -    10000
 
    33    33     -      -     -     _
   295    -     -      -     -    295**
    за рахунок коштів замовника*
    *    *     *      *     *     *
    *    *     *      *     *     *
   4448   4448     -      -     -     -
  11686    -     -     11686    -     -
   240    -     -      240    -     -
  94832  94832     -      -     -     -
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  596534  99313    325000   161926    -    10295
 
 ——————————————
 * Показники будуть визначені або уточнені в I кварталі 1994 року
 
 ** За рахунок державного бюджету
 
 *** Передбачені заходи, крім створення 2410 додаткових робочих
   місць, забезпечать повну зайнятість 28086 працівників, які
   зараз перебувають у стані прихованого безробіття.
                          Додаток N 7
                          до Програми
               ВИТРАТИ
        на реалізацію заходів, передбачених
           Програмою на 1994 рік
                        (млн. карбованців)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
           |   |   У тому числі за рахунок
           |Витра-|————————————————————————————————————
           |ти,  |коштів|коштів,|коштів|коштів |інших
   Захід      |всього|замов-|що над-|місце-|держав-|джерел
           |   |ника |ходять |вих  |ного  |
           |   |   |на шля-|бюдже-|фонду |
           |   |   |хові  |тів  |сприян-|
           |   |   |роботи |   |ня зай-|
           |   |   |    |   |нятості|
           |   |   |    |   |населе-|
           |   |   |    |   |ння  |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Організація громадсь- 52680  22373  2076  8333  9147  10751
 ких робіт на регіо-                     ****
 нальному рівні
 
 Організація громадсь- 31500             31500
 ких робіт на об'єктах
 і виробничих потужнос-
 тях, включених до дер-
 жавного контракту**
 
 Організація громадсь- 10500             10500
 ких робіт при реалі-
 зації крупних проек-
 тів, передбачених
 Програмою***
 
 Організація громадсь- 596534 99313  325000 161926  -  10295
 кмх робіт згідно з
 пропозиціями окремих
 міністерств і
 відомств**
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Усього        691214 121686 327076 170259 51147 21046
 
 ——————————————————————
 * Витрати можуть бути уточнені в ході реалізації передбачених
  заходів.
 
 ** Витрати з інших джерел будуть визначені в I кварталі 1994
  року.
 
 *** Витрати з інших джерел будуть визначені в II кварталі 1994
   року.
 
 **** За рахунок державного бюджету.
 
                          Додаток N 8
                          до Програми
               ВИТРАТИ
         для проведення громадських робіт
        на регіональному рівні на 1994 рік
                        (млн. карбованців)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
        |     |   У тому числі за рахунок коштів
        |     |———————————————————————————————————————
        |Витрати*,|замов- |що над-|місце- |держав-|держав-
 Регіон    |всього  |ника  |ходять |вих  |ного  |ного
        |     |    |на шля-|бюдже- |фонду |бюджету
        |     |    |хові  |тів  |сприян-|
        |     |    |роботи |    |ня зай-|
        |     |    |    |    |нятості|
        |     |    |    |    |насе- |
        |     |    |    |    |лення |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Республіка Крим 4505,5  1420  110  183,5  461,5  2330,5
   Області:
 
 Вінницька    1230,5  859,6  73,5  102,5  190,5   4,4
 Волинська    1711,4   53,1   0,3   5,6   2,4   1650
 Дніпропетровська 7018,4  2470,5   -  4306,3  241,6    -
 
 Донецька     7276,5  2461,3  685  2430  1693,9   6,3
 Житомирська    315,1   10,9   1,8  -   302,4    -
 Закарпатська   450   247    3   40   160     -
 
 Запорізька    666,7  458,9  35   138,5  34,3    -
 Івано-Франківська 1189   239,6  241,6  174,2  261,4  272,2
 Київська     509,4   46,2   -   45,5   2,4  415,3
 
 Кіровоградська  2364,9  2286,3   5,3  50,3  18    5
 Луганська    7787,4   -    -    -  3893,7  3893,7
 Львівська     300,4   90,6  72,9  32,6   6,3   98
 
 Миколаївська   2199,4  332,4  400   106,4  36,6  1324
 Одеська     1442,1  609,6  83,6  71,7  282,8  394,4
 Полтавська    291,9  262,7   0,5  22,4   6,3   -
 
 Рівненська    139   104,1   3,1   9,5  16,4   5,9
 Сумська      128,6   93,7   0,5  33,5   -    0,9
 Тернопільська  2693,5  2629,6  53   10,9   -     -
 
 Харківська    5714   4402,6  94,7  94,7  1120,3   1,7
 Херсонська    1124,5  785,4   -   144,9  192,3   1,9
 Хмельницька    884,4  771,6  56,3  50,3   -    6,2
 
 Черкаська     950,5  507,8   -   171,9  184,9  85,9
 Чернівецька    748   461,2   -   25,8   9,2  251,8
 Чернігівська   112,8   98,2   9,2   0,6   1,8   3
 
 м. Київ      886,6  655,2  147,3  57,1   27    -
 м. Севастополь   39,4   14,7   -   24    0,7   -
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Усього     52679,9 22372,8 2076,6 8332,7  9146,7 10751,1
 —————————————————
 * У цінах на 1 липня 1993 року.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка