Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про орієнтовний план роботи Центральної виборчої комісії на IV квартал 2000 року


          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 
 N 103 від 03.10.2000
    м. Київ
 
 vd20001003 vn103
       Про орієнтовний план роботи Центральної
       виборчої комісії на IV квартал 2000 року
 
   Відповідно до статті 11 Закону України "Про  Центральну
виборчу комісію" ( 733/97-вр ) та розділу VII Регламенту Комісії
Центральна виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити орієнтовний план роботи Центральної виборчої
комісії на IV квартал 2000 року (додається).
   2. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
секретаря Центральної виборчої комісії  Давидовича  Я.В.  та
керівника Секретаріату Комісії Кавуна М.Г.
 
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                від 3 жовтня 2000 року N 103
             ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
        роботи Центральної виборчої комісії
           на IV квартал 2000 року
       I. Питання для розгляду на засіданнях
          Центральної виборчої комісії
 
-----------------------------------------------------------------------------
  |     Питання    | Відпові-  | Термін | Дата  | Доповідач
  |            | дальний   | подання |розгляду |
  |            | за     |     |     |
  |            | підготовку |     |     |
-----------------------------------------------------------------------------
1. Про забезпечення    Коваль М.І.  Жовтень  Жовтень  Коваль М.І.
  виборчих дільниць та
  дільниць з референдуму
  кабінами для таємного
  голосування
  багаторазового
  використання
 
2. Про Положення про    Давидович   Листопад Листопад Давидович Я.В.
  порядок акредитації   Я.В.
  (реєстрації) та     Кравцова
  статус офіційних    С.Л.
  спостерігачів на    Шапоренко
  виборах Президента   І.С.
  України, народних
  депутатів України,
  депутатів Верховної
  Ради Автономної
  Республіки Крим,
  депутатів місцевих
  рад, сільських,
  селищних, міських
  голів на
  всеукраїнському та
  місцевих референдумах
 
3. Про Інструкцію з    Ставнійчук   Грудень  Грудень  Ставнійчук М.І.
  діловодства виборчих  М.І.
  комісій, комісій з   Дондик М.І.
  всеукраїнського
  референдуму
 
4. Про орієнтовний план  Давидович   Грудень  Грудень  Давидович Я.В.
  роботи Центральної   Я.В.
  виборчої комісії на I  Кавун М.Г.
  квартал 2001 року
 
5. Про нагородження    Демяненко   Протягом      Демяненко М.І.
  Почесною грамотою    М.І.      кварталу
  Центральної виборчої
  комісії
------------------------------------------------------------------------------
     II. Питання, що врегульовуються розпорядженнями
        Голови Центральної виборчої комісії
 
-----------------------------------------------------------------
 |      Питання      |  Термін  | Відповідальний
 |                |  подання | за підготовку
-----------------------------------------------------------------
1. Про акредитацію представників  Протягом  Терещук О.В.
  засобів масової інформації при  кварталу
  Центральній виборчій комісії
 
2. Про розподіл обов'язків між   Листопад  Дондик М.І.
  працівниками управління
  організаційно-методичної
  роботи Секретаріату
  Центральної виборчої комісії
 
3. Про третю річницю Центральної  Листопад  Давидович Я.В.
  виборчої комісії
 
4. Про нормативи використання    Грудень   Шевченко В.Г.,
  канцелярського приладдя та          Селенкова І.Д.,
  господарських предметів           Теренчук П.Д.
  споживання структурними
  підрозділами Центральної
  виборчої комісії
------------------------------------------------------------------
          III. Основні напрями роботи
          Центральної виборчої комісії
 
---------------------------------------------------------------------------------
                 | Документ, що | Термін  | Відповідальний за
                 | визначає   | подання | підготовку
                 | питання    |      |
       Питання       | (постанова  |      |
                 | Комісії, роз- |      |
                 | порядження,  |      |
                 | доручення   |      |
                 | Голови    |      |
                 | Комісії тощо) |      |
---------------------------------------------------------------------------------
1. Розробка пропозицій   щодо  Розпорядження  До 15   Алсуф'єв В.В.,
  внесення змін і доповнень до  Голови      жовтня   Ставнійчук М.І.,
  чинного    законодавства  Центральної         Гашицький О.В.,
  України, яких буде вимагати  виборчої          Данилевський Ю.М.,
  прийняття  проекту  Закону  комісії від         Коваль М.І.,
  України "Про внесення змін  30 червня          Нельга О.В.,
  до  Закону  України  "Про  2000 року          Співак В.І.,
  вибори  народних депутатів  N 52            Князевич Р.П.,
  України"                          Шапоренко І.С.,
                                Шевченко В.І.,
                                Барановська Г.С.,
                                Довгош О.М.
 
2. Узагальнення пропозицій  до  Доручення    15     Шевченко В.І.
  Методичних рекомендацій щодо  Голови      жовтня
  підготовки проектів постанов  Центральної
  Центральної виборчої комісії  виборчої
                  комісії від
                  18 вересня
                  2000 року
                  N 66
 
3. Підготовка та   проведення  Розпорядження  27     Нельга О.В.,
  міжнародної     науково-  Голови      жовтня   Ставнійчук М.І.,
  практичної конференції "Роль  Центральної         Співак В.І.,
  і  місце  засобів масової  виборчої          Гашицький О.В.,
  інформації  у  виборчому  комісії від         Рибачук М.Ф.,
  процесі" (за окремим планом)  1 вересня          Кавун М.Г.,
                  2000 року          Дондик М.І.,
                  N 60            Кравцова С.Л.,
                                Теренчук П.Д.
 
4. Підготовка пропозицій  щодо  Розпорядження  Жовтень  Сіверський П.М.,
  технічного  завдання  на  Голови           Дондик М.І.
  розробку     програмного  Центральної
  забезпечення    створення  виборчої
  інформаційного банку даних  комісії від
  про  політичні  партії  в  31 травня
  Україні та їх діяльність    2000 року
                  N 41
 
5. Підготовка проекту Положення  Ініціативно   Жовтень  Терещук О.В.
  про Всеукраїнський конкурс в
  засобах масової інформації
  на   кращий   матеріал,
  присвячений виборам народних
  депутатів   України  або
  питанням      виборчого
  законодавства  в 2001-2002
  роках
 
6. Підготовка макета  збірника  Розпорядження  До 1    Ставнійчук М.І.,
  статей  членів Центральної  Голови      листопада Давидов Р.К.,
  виборчої   комісії   з  Центральної         Демяненко М.І.,
  актуальних      проблем  виборчої          Алсуф'єв В.В.,
  організації та  проведення  комісії від         Гашицький О.В.,
  виборів та референдумів в  27 червня          Данилевський Ю.М.,
  Україні            2000 року          Нельга О.В.,
                  N 48            Рибачук М.Ф.,
                                Князевич Р.П.,
                                Шапоренко І.С.
 
7. Розробка пропозицій   щодо  Доручення    До 1    Сіверський П.М.
  технічних    можливостей  Голови      листопада
  застосування   пластикових  Центральної
  паспортів  при  проведенні  виборчої
  виборчих   кампаній   та  комісії від
  референдумів          25 вересня
                  2000 року
                  N 69
 
8. Опрацювання пропозицій щодо  Доручення    До 1    Давидович Я.В.,
  уніфікації     постанов  Голови      листопада Співак В.І.,
  Центральної виборчої комісії  Центральної         Коваль М.І.,
  з питань проведення виборів  виборчої          Ставнійчук М.І.,
  Президента України, народних  комісії від         Старовойтова Г.М.,
  депутатів      України,  18 вересня         Алсуф'єв В.В.,
  всеукраїнського референдуму,  2000 року          Татарнікова Л.А.,
  прийнятих у 1997-2000 роках,  N 68            Кавун М.Г.,
  для включення їх до Збірника                Дондик М.І.,
  нормативно-правових актів                 Шевченко В.І.,
                                Вовк О.Н.
 
9. Проведення   паспортизації  Ініціативно   Листопад  Сіверський П.М.
  одиниць  технічних засобів
  (комп'ютерів,   принтерів,
  копіювальних машин, факсових
  апаратів) за формою паспорту
  технічних засобів
 
10. Забезпечення    розробки  Розпорядження  Листопад  Сіверський П.М.
  прикладного   програмного  Голови
  забезпечення     роботи  Центральної
  бібліотеки    юридичного  виборчої
  управління        та  комісії від
  автогосподарства,       29 вересня
    а саме:           2000 року
  - облік літератури у      N 55
   бібліотеці;
  - облік та контроль
   за використанням
   автотранспорту
 
11. Підготовка пропозицій  щодо  Доручення    Грудень  Коваль М.І.,
  Порядку формування виборчих  Голови           Сіверський П.М.,
  фондів політичних  партій,  Центральної         Шевченко В.Г.,
  виборчих блоків, кандидатів  виборчої          Щербаков В.Є.
  у народні депутати України,  комісії від
  здійснення  контролю  за  1 вересня
  надходженням, достовірністю  2000 року
  обліку  і  використанням  N 21-42-652
  коштів виборчих фондів та  та від
  звітності  про  них  та  11 вересня
  розробка проекту технічного  2000 року
  завдання  на  впровадження  N 63
  програмних  засобів  для
  забезпечення   Центральною
  виборчою комісією, окружними
  виборчими     комісіями,
  органами      державної
  податкової служби України та
  установами Ощадного  Банку
  України      процедури
  автоматизованого контролю за
  надходженням і використанням
  коштів  виборчих  фондів
  політичних партій, виборчих
  блоків, кандидатів у народні
  депутати України.
 
12. Запровадження    системи  Розпорядження  До 1    Шевченко В.І.
  комп'ютерного     обліку  Голови      грудня
  літератури та систематизація  Центральної
  законодавства    України,  виборчої
  забезпечення      його  комісії від
  кодифікації          29 серпня
                  2000 року
                  N 55
 
13. Підготовка макета  збірника  Розпорядження  До 1    Нельга О.В.,
  матеріалів     науково-  Голови      грудня   Ставнійчук М.І.,
  практичної конференції "Роль  Центральної         Дондик М.І.
  і  місце  засобів масової  виборчої
  інформації  у  виборчому  комісії від
  процесі"            27 червня
                  2000 року
                  N 48
 
14. Узагальнення   пропозицій  Ініціативно   До 20   Дондик М.І.
  структурних   підрозділів          грудня
  Секретаріату  Комісії  до
  орієнтовного  плану роботи
  Центральної виборчої комісії
  на I квартал 2001 року
 
15. Підготовка макета  збірника  Розпорядження  До 25   Давидович Я.В.,
  "Виборче    законодавство  Голови      грудня   Ставнійчук М.І.,
  України" (закони та  інші  Центральної         Дондик М.І.,
  нормативно-правові акти, що  виборчої          Шевченко В.І.,
  регулюють проведення виборів  комісії від         Шапоренко І.С.
  і референдумів в Україні)   31 серпня
                  2000 року
                  N 57
 
16. Підготовка   статистичного  Постанова    До 29   Барановський М.А.
  звіту роботи з кадрами за  Кабінету     грудня
  2000 рік і передача його до  Міністрів
  міського     управління  України від
  статистики           20 червня
                  2000 року
                  N 993
 
17. Підготовка резерву  кадрів  Постанова    До 29   Барановський М.А.
  для державної служби на 2001  Кабінету     грудня
  рік              Міністрів
                  України від
                  19 грудня
                  1994 року
                  N 853
 
18. Завершення роботи    щодо  Постанова    До 29   Терещенко Т.М.
  формування  та  підготовки  Центральної   грудня
  документів  до   виборів  виборчої
  Президента  України,  що  комісії від
  надійшли  до  Центральної  26 січня
  виборчої комісії з виборчих  1998 року
  дільниць, розташованих  за  N 24
  кордоном  забезпечення  їх
  зберігання в архіві Комісії
  відповідно до Закону
 
19. Підготовка спільно     з  Доручення    До 29   Ставнійчук М.І.
  Міністерством  освіти  та  Голови      грудня
  науки  України,  Академією  Центральної
  педагогічних наук України за  виборчої
  сприяння     Міжнародної  комісії
  фундації  виборчих  систем
  (IFES) навчального посібника
  для     старшокласників
  загальноосвітніх    шкіл
  "Виборче право України"
 
20. Підготовка документів,  що  Постанова    Протягом  Терещенко Т.М.,
  передбачені  номенклатурою  Центральної   кварталу  Кривошея Г.В.
  справ Комісії, для передачі  виборчої
  на зберігання до архіву    комісії від
                  26 січня
                  1998 року
                  N 24
 
21. Забезпечення     участі  За запро-    Протягом  Кравцова С.Л.
  представників  Центральної  шеннями     кварталу
  виборчої   комісії   в  міжнародних
  діяльності    міжнародних  організацій
  організацій та  інститутів  та інститутів
  (міжнародних  конференціях,
  симпозіумах,   семінарах,
  засіданнях    виконавчих
  органів      Асоціації
  організаторів виборів країн
  Центральної  та  Східної
  Європи АОВЦСЄ, Міжнародної
  фундації  виборчих  систем
  IFES, Бюро з демократичних
  інститутів та прав людини
  БДІПЛ/ОБСЄ)
 
22. Здійснення заходів   щодо  За дво-     Протягом  Кравцова С.Л.
  організації     поїздок  сторонніми    кварталу
  делегацій    Центральної  угодами
  виборчої   комісії   до
  Угорської    Республіки,
  Російської  Федерації  для
  обміну досвідом, а також в
  інші  країни  з  метою
  спостереження за проведенням
  президентських      та
  парламентських виборів
 
23. Здійснення заходів   щодо  Угода між    Протягом  Кравцова С.Л.,
  організації   перебування  Центральною   кварталу
  делегації Центрального бюро  виборчою
  з обробки даних, реєстрації  комісією
  населення   і   виборів  України і МВС
  Міністерства   внутрішніх  Угорської
  справ Угорської Республіки  Республіки
  Центральної виборчої комісії  та про
  Російської  Федерації  в  співробітництво
  м.Києві            з питань
                  розвитку
                  виборчих систем,
                  Протокол про
                  співробітництво
                  між Центральною
                  виборчою
                  комісією
                  України та
                  Центральною
                  виборчою
                  комісією
                  Російської
                  Федерації
 
24. Підготовка та   проведення  За        Протягом  Кравцова С.Л.
  зустрічей Голови Центральної  ініціативою   кварталу
  виборчої комісії та членів  сторін
  Комісії  з  представниками
  міжнародних   організацій,
  дипломатичних представництв
 
25. Підготовка оглядів  преси,  Розпорядження  Протягом  Терещук О.В.
  інших     інформаційно-  Голови      кварталу
  аналітичних матеріалів   з  Центральної
  найважливіших    проблем  виборчої
  суспільно-політичного життя  комісії від
  країни  та  зарубіжжя для  8 вересня
  членів Центральної виборчої  2000 року N 65
  комісії   й   керівників
  структурних   підрозділів
  Секретаріату Комісії
 
26. Підготовка   інформаційних  Положення    Протягом  Терещук О.В.
  матеріалів щодо діяльності  про прес-    кварталу
  Центральної виборчої комісії  службу
  для висвітлення їх у засобах  Центральної
  масової інформації       виборчої
                  комісії,
                  затверджене
                  Головою
                  Комісії
                  1 березня
                  1999 року
 
27. Здійснення    моніторингу  Ініціативно   Протягом  Терещук О.В.
  достовірності  повідомлень          кварталу
  засобів масової інформації
  про роботу Комісії
 
28. Підготовка інформації  про  Розпорядження  Протягом  Кривошея Г.В.
  стан виконання документів,  Голови      кварталу
  що знаходяться на контролі   Центральної
                  виборчої
                  комісії від
                  25 квітня
                  2000 року N 34
 
29. Підготовка   інформаційно-  Розпорядження  Протягом  Дондик М.І.
  довідкових матеріалів  щодо  Голови      кварталу
  діяльності політичних партій  Центральної
  та громадських організацій   виборчої
                  комісії від
                  1 вересня
                  2000 року N 62
 
30. Здійснення   інформаційно-  Положення про  Протягом  Терещук О.В.
  довідкового консультативного  Секретаріат   кварталу
  обслуговування акредитованих  Центральної
  представників    засобів  виборчої
  масової інформації       комісії
 
31. Доопрацювання   структури  Ініціативно   Протягом  Сіверський П.М.
  офіційного   розподіленого          кварталу
  WEB-сервера   Центральної
  виборчої комісії в мережі
  Internet  та  оприлюднення
  наданої      інформації
  відповідно  до  регламенту
  підготовки  та  розміщення
  матеріалів
 
32. Експлуатація       та  Постанова    Протягом  Коваль М.І.,
  адміністрування        Центральної   кварталу  Сіверський П.М.
  інформаційно-аналітичної    виборчої
  системи   "Вибори"  щодо  комісії від
  актуалізації   довідників,  22 грудня
  інформаційно-довідкового та  1999 року
  консультативного        N 446
  обслуговування    членів
  Комісії  та  працівників
  Секретаріату
 
33. Забезпечення    розробки  Розпорядження  Протягом  Сіверський П.М.
  технічних вимог та тендерних  Голови      кварталу
  пропозицій,    визначення  Центральної
  виконавців  щодо створення  виборчої
  програмного забезпечення за  комісії від
  тематикою:           29 серпня
                  2000 року N 55
  - банк  даних   "Виборчі
  інфраструктури
  адміністративно-
  територіальних утворень  в
  інформаційно-аналітичному
  забезпеченні  виборів  і
  референдумів";
  - розробка    технології
  автоматизованого підрахунку
  голосів, поданих за кожного
  кандидата,   за   список
  кандидатів  від   кожної
  політичної партії, виборчого
  блоку партій у дільничних
  виборчих   комісіях   з
  використанням сканерів  та
  автоматизованого
  виготовлення    запрошень
  виборцям;
  - розробка    технологій
  голосування з використанням
  телемережі;
  - розробка основних  вимог
  щодо  створення  реєстру
  виборців України в рамках
  Державного реєстру населення
  України  (після  прийняття
  відповідних закону України
  та   постанов   Кабінету
  Міністрів України)
 
34. Забезпечення    розробки  Розпорядження  Протягом  Сіверський П.М.
  технічного  завдання  на  Голови      кварталу
  створення           Центральної
  повнофункціональної      виборчої
  підсистеми первинної обробки  комісії від
  та  передачі  інформації  29 серпня
  виборчими комісіями нижчого  2000 року N 55
  рівня   до   Центральної
  виборчої комісії
 
35. Підготовка матеріалів   до  Розпорядження  Протягом  Давидович Я.В.,
  збірника     нормативних  Голови      кварталу  Ставнійчук М.І.
  документів  "Документальне  Центральної
  забезпечення    виборчих  виборчої
  комісій   по   виборах  комісії від
  Президента України, народних  27 червня
  депутатів України та комісій  2000 року N 47
  з      всеукраїнського
  референдуму"
 
36. Підготовка інформації  для  Постанова    Жовтень  Шевченко В.Г.
  Міністерства    фінансів  Кабінету
  України  про  використання  Міністрів
  коштів,   виділених   із  України від
  резервного фонду  Кабінету  11 березня
  Міністрів   України   на  2000 року
  погашення заборгованості, що  N 480
  виникла під час підготовки
  та  проведення   виборів
  депутатів  місцевих  рад,
  сільських, селищних, міських
  голів у 1998 році та виборів
  Президента України в 1999
  році
 
37. Підготовка пропозицій  для  Ініціативно   Жовтень  Шевченко В.Г.
  Міністерства    фінансів
  України щодо внесення змін
  до   річного   розпису
  призначень    Державного
  бюджету України на 2000 рік
  з  урахуванням  фактичної
  потреби  в  коштах  на
  утримання    Центральної
  виборчої комісії
 
38. Підготовка фінансового звіту  Розпорядження  Жовтень  Шевченко В.Г.,
  та   аналізу   виконання  Голови           Селенкова І.Д.
  кошторису  видатків   на  Центральної
  утримання    Центральної  виборчої
  виборчої  комісії  за  9  комісії від
  місяців 2000 року       25 квітня
                  2000 року
                  N 34, наказ
                  Державного
                  казначейства
                  України від
                  10 липня
                  2000 року N 62
 
39. Підготовка     зведеного  Наказ      Жовтень  Селенкова І.Д.
  фінансового      звіту  Державного
  Центральної виборчої комісії  казначейства
  (юридичної  особи)  за  9  України від
  місяців 2000 року       10 липня
                  2000 року N 62
 
40. Підготовка     зведеного  Наказ      Жовтень  Селенкова І.Д.
  фінансового      звіту  Державного
  Центральної виборчої комісії  казначейства
  (головного   розпорядника  України від
  коштів) за 9 місяців 2000  10 липня
  року              2000 року N 62
 
41. Підготовка   статистичних  Наказ      Жовтень  Селенкова І.Д.
  звітів  про  оплату праці  Держкомстату
  працівників   Центральної  України від
  виборчої  комісії  за  9  11 жовтня
  місяців 2000 року       2000 року N 24
 
42. Підготовка звітності   про  Постанова    Жовтень  Селенкова І.Д.
  нарахування та перерахування  правління
  коштів до фондів страхування  Пенсійного
  за 9 місяців 2000 року     фонду
                  України
                  від 29
                  січня 2000
                  року N 1-3
 
43. Проведення      річної  Розпорядження  Жовтень-  Селенкова І.Д.,
  інвентаризації матеріальних  Голови      листопад  Теренчук П.Д.,
  цінностей, що перебувають на  Центральної         Боровиченко Р.М.
  балансі Центральної виборчої  виборчої
  комісії            комісії від
                  13 вересня
                  2000 року N 61
 
44. Підготовка до  затвердження  Доручення    До 10   Кавун М.Г.,
  проектної  та  кошторисної  Голови      жовтня   Теренчук П.Д.,
  документації для проведення  Центральної         Шевченко В.Г.
  ремонтних    робіт   в  виборчої
  прес-центрі Комісії      комісії від
                  18 вересня
                  2000 року
 
45. Проведення    необхідних  Доручення    Жовтень  Теренчук П.Д.,
  організаційно-технічних    Голови           Плотніков О.В.
  заходів   з   підготовки  Центральної
  приміщень    Центральної  виборчої
  виборчої комісії для роботи  комісії від
  в осінньо-зимовий період    18 вересня
                  2000 року
 
46. Придбання    необхідного  Ініціативно   До 15   Теренчук П.Д.,
  інвентаря та обладнання для          листопада Клименко О.П.
  складських приміщень
 
47. Забезпечення  канцелярським  Ініціативно   Протягом  Теренчук П.Д.,
  приладдям   та   іншими          кварталу  Шевченко В.Г.,
  матеріалами      членів                Селенкова І.Д.
  Центральної виборчої комісії
  та працівників Секретаріату
  Комісії
------------------------------------------------------------------------------
 
 Секретар Центральної виборчої комісії         Я.ДАВИДОВИЧ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка