Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі та Кабінетом Міністрів України про торгівлю деякими сталеливарними виробами


               Угода
    між Європейським Співтовариством по вугіллю та сталі
      та Кабінетом Міністрів України про торгівлю
         деякими сталеливарними виробами
 
                       Неофіційний переклад
     Європейське Співтовариство по вугіллю та сталі
             з одного боку
      та Кабінет Міністрів України з іншого боку,
          які є Сторонами цієї Угоди
   беручи до уваги бажання Сторін сприяти упорядкованому та
рівноправному  розвитку  торгівлі  сталлю  між  Європейським
Співтовариством по вугіллю та сталі (далі - Співтовариство) та
Україною;
   беручи до уваги, той факт, що Угода про партнерство та
співробітництво (УПС) ( 998_012 ), яка встановила партнерські
взаємовідношення  між  Європейським  Співтовариством  та його
країнами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку,
набула чинності 1 березня 1998 року;
   беручи до уваги, що укладання угоди про торгівлю товарами,
які охоплені Договором про створення Європейського Співтовариства
по вугілля та сталі ( 994_026 ) (Угода про ЄСВС), передбачено
Статтею 22(1) Угоди про партнерство та співробітництво (УПС)
( 998_012 ).
   беручи до уваги, що Стаття 22 (1) Угоди про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ) визначає, що торгівля товарами, які
підпадають під дію Угоди про ЄСВС ( 994_026 ), має регулюватися
положеннями Частини III УПС, за винятком Статті 14, та положеннями
цієї Угоди;
   беручи до уваги, що Договір про створення Європейського
співтовариства по вугіллю та сталі ( 994_026 ) втратить чинність
23 липня 2002 року, ЄС покладає на себе всі права та обов'язки
встановлені для Співтовариства, тобто чітко визначається, що ця
Угода не втрачає чинності внаслідок закінчення терміну  дії
Договору про створення ЄСВС;
   беручи до  уваги  процес приєднання України до Світової
організації  торгівлі  (СОТ)  та  підтримки  Європейськими
Співтовариствами інтеграції України до міжнародної торговельної
системи;
   оскільки торгівля у 1995-2001 роках деякими виробами, на які
розповсюджується Угода про створення Європейського Співтовариства
по вугілля та сталі ( 994_026 ), здійснювалася в рамках Угоди між
Сторонами, яка має бути замінена наступною угодою, що враховує
розвиток взаємовідносин між Сторонами;
   беручи до уваги, що Сторони поновлюють свої зобов'язання щодо
досягнення в якомога коротші терміни повної лібералізації торгівлі
по відношенню до сталеливарних виробів, які підпадають під дію
цієї Угоди;
   оскільки ця Угода має  супроводжуватися  співробітництвом
Сторін  у  сталеливарній галузі, включаючи відповідні обміни
інформацією, яке здійснюється в рамках Контактної групи з питань
вугілля  та  сталі, як передбачено статтею 22(2) Угоди про
партнерство та співробітництво ( 998_012 );
   ВИРІШИЛИ укласти цю Угоду та з цією метою призначили своїх
повноважних представників:
   КОМІСІЮ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ ТА
   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
   ЯКІ ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
               Стаття 1
   1. Сфера дії цієї Угоди поширюється на:
   а. Торгівлю сталеливарними виробами, охопленими Договором про
створення ЄСВС ( 994_026 ) і наведеними у Додатку I до цієї Угоди
(далі - Додаток I), які мають походження Сторін.
   б. Відходи та брухт чорних металів відповідно до кодів групи
7204 Комбінованої номенклатури ЄС.
   2. Торгівля  сталеливарними  виробами,  які  охоплюються
Договором про створення ЄСВС ( 994_026 ), але не зазначені у
Додатку I, не підлягає  кількісним  обмеженням  та  повинна
регулюватися відповідними положеннями Угоди про партнерство та
співробітництво ( 998_012 ),  зокрема  тими,  що  стосуються
антидемпінгових процедур і спеціальних заходів.
   3. Інші питання, які пов'язані із застосуванням цієї Угоди та
не  регулюються  її  положеннями, мають бути врегульовані у
відповідності  до  положень  Угоди  про  партнерство  та
співробітництво ( 998_012 ).
               Стаття 2
   1. Сторони погодилися встановити на кожний календарний рік та
дотримуватися протягом терміну дії цієї Угоди кількісних обмежень
зазначених у Додатку II до цієї Угоди (далі - Додаток II),
відносно українського експорту до ЄС товарів, перелік  яких
наведено в Додатку I. Такий експорт підлягає системі подвійної
перевірки, як зазначено в Протоколі A цієї Угоди (далі - Протокол
A).
   2. Сторони поновлюють свої зобов'язання за належних умов
досягти повної лібералізації торгівлі сталеливарними виробами,
перелік яких встановлено у Додатку I.
   3. Кількісні обмеження на експорт відходів та брухту чорних
металів групи 7204 Комбінованої номенклатури ЄС заборонено між
Сторонами.
   4. Сторони погодилися,  що  загальний  обсяг  кількісних
обмежень, встановлений у Додатку II, повинно бути зменшено на
величину імпорту до ЄС з України продукції, переліченої у Додатку
I, що здійснювався протягом періоду з 01.01.2002 до набуття
чинності цієї Угоди.
   5. Імпорт  в обсягах, які перевищують відповідні обсяги
кількісних обмежень, встановлені в Додатку II має бути дозволений,
у випадку коли промисловість ЄС не в спромозі задовольнити
внутрішній попит та в наслідок дефіциту у постачанні одного або
більше продуктів, зазначених в Додатку I. Консультації повинні
бути порушені негайно за запитом будь-якої Сторони з метою
визначення рівня дефіциту. Протягом консультацій на підставі
результатів консультацій та базуючись на об'єктивних доказах ЄС
має  порушити внутрішню процедуру щодо збільшення кількісних
обмежень, встановлених в Додатку II.
   6. У випадку, якщо країни-кандидати на членство в ЄС набудуть
членства в ЄС до припинення дії цієї Угоди, Сторони погодилися
вивчити питання щодо збільшення кількісних обмежень, встановлених
в Додатку II.
   7. Кожна  сторона,  в будь-який час, може запропонувати
проведення консультації з питань:
   - рівнів кількісних обмежень, встановлених у Додатку II, якщо
умови по відношенню до виробів, охоплених Додатком I, значно
погіршилися або поліпшилися;
   - можливості переносу невикористаних  обсягів  кількісних
обмежень, зазначених в Додатку II, з груп які не були повністю
використані, до інших груп.
               Стаття 3
   1. На сталеливарні вироби, перелік яких наведено у Додатку I
та які імпортуються на митну територію Співтовариства для вільного
обігу,  має  бути  пред'явлена  ліцензія на експорт, видана
компетентними органами України,  і  документ,  що  засвідчує
походження товару, у відповідності до положень Протоколу A.
   2. Імпорт на митну територію Співтовариства сталеливарних
виробів, перелік яких встановлюється в Додатку I, не підлягає
кількісним обмеженням, визначеним у Додатку II, за умови, що вони
декларуються як такі, що призначені для реекспорту за межі
Співтовариства в такому ж стані або після переробки, в рамках
існуючої в Співтоваристві адміністративної системи контролю.
   3. Перенесення  обсягів  кількісних  обмежень,  які  не
використані протягом будь-якого календарного року, до відповідних
кількісних обмежень на наступний календарний рік дозволяється в
межах  до 10% від обсягу відповідного кількісного обмеження
встановленого в Додатку II для відповідних груп товарів для року,
в якому воно не було використано. Не пізніше 1 березня наступного
року  Україна  сповіщатиме  Співтовариство  про  свій  намір
скористатися цим положенням.
   4. До 10 відсотків кількісного обмеження для даної групи
продукції може бути перенесене в межах тієї же товарної групи,
тобто в межах SA або SB, за згодою обох Сторін. Кількісні
обмеження для відповідної групи товарів можуть бути скориговані
тільки один раз протягом календарного року. Будь-які поправки, які
виникають у результаті перенесень кількісних обмежень, мають
стосуватися тільки поточного календарного року.  На  початку
наступного  календарного  року,  кількісні  обмеження  мають
відповідати обсягам, які визначені у Додатку II, без шкоди
положенням вищенаведеного параграфа 3. Не пізніше 30 червня
наступного року Україна сповіщає Співтовариство про свій намір
скористатись цим положенням.
               Стаття 4
   1. З  метою  найбільш ефективнішого використання системи
подвійної перевірки та мінімізації можливостей зловживання та
обману:
   - органи Співтовариства до 28 числа кожного місяця мають
інформувати органи України про дозволи на імпорт, видані протягом
попереднього місяця.
   - органи України до 28 числа кожного місяця мають інформувати
органи Співтовариства про експортні ліцензії, видані протягом
попереднього місяця;
   У разі будь-яких значних розбіжностей у наданої інформації, з
урахуванням чинників часу, кожна Сторона може зробити запит
стосовно проведення консультацій, які мають розпочатися негайно.
   2. Без шкоди положенням параграфа 1 та з метою забезпечення
ефективної дії цієї Угоди, Сторони погоджуються вживати всіх
необхідних  заходів  з  метою  запобігання, розслідування та
здійснення будь-яких необхідних правових і/або адміністративних
дій  проти  обману  шляхом  перевантаження,  зміни маршруту,
неправдивого декларування стосовно країни або місця походження,
фальсифікації  документів,  неправдивого  декларування  щодо
кількісного опису або класифікації товару та будь-яким іншим
чином.  Сторони відповідно погоджуються запровадити необхідні
правові положення та адміністративні процедури, що дозволяють
застосовувати ефективні дії проти такого обману, які включають
застосування правових зобов'язуючих корективних заходів проти
експортерів та/або імпортерів, які мають відношення до цього.
   3. Якщо будь-яка Сторона на підставі наявної інформації
вважає, що ця Угода порушується, то така Сторона може зробити
запит про проведення консультацій з іншою Стороною, які мають
відбутися негайно.
   4. До отримання результатів консультацій, які передбачені
параграфом  3,  Кабінет Міністрів України повинен, в якості
попереднього заходу, якщо це вимагається Співтовариством, за умови
надання істотних доказів фальсифікації, здійснити всі необхідні
заходи для забезпечення коригування кількісних обмежень. Згадані
коригування підлягають погодженню протягом проведення консультації
передбачених параграфом 3, та повинні  бути  здійснені  для
календарного року, в якому було зроблено запит про консультації
згідно з параграфом 3, або для наступного року, якщо обмеження на
цей календарний рік вичерпані.
   5. Якщо в ході консультацій, передбачених параграфом 3,
Сторони  не  можуть  досягти  взаємоприйнятного  рішення,
Співтовариство має право при наявності достатніх доказів того, що
вироби походженням з України, які встановлені в Додатку I були
імпортовані з порушенням  положень  цієї  Угоди,  зарахувати
відповідні обсяги зазначених виробів, як такі що були експортовані
в межах кількісних обмежень, встановлених згідно з Додатком II.
   6. Якщо в ході консультацій, передбачених параграфом 3,
Сторони  не  можуть  досягти  взаємоприйнятного  рішення,
Співтовариство  має  право  при  наявності достатніх доказів
неправдивого декларування  щодо  кількості  виробів  або  їх
класифікації, відмовитися від імпорту зазначених виробів.
   7. Сторони  погоджуються  всебічно  співпрацювати  для
запобігання та ефективного розв'язання всіх проблем, що виникають
внаслідок порушення положень цієї Угоди.
               Стаття 5
   1. Встановлені цією Угодою кількісні обмеження на імпорт до
ЄС сталеливарних виробів не розподіляються Співтовариством на
регіональні частки.
   2. Договірні Сторони співробітничають з метою запобігання
раптовим і шкідливим змінам у традиційних торговельних потоках до
Співтовариства.  У  випадку  раптової або шкідливої зміни у
традиційних торговельних потоках (у тому числі  регіональній
концентрації або втраті традиційних споживачів), Співтовариство
матиме право зробити запит щодо проведення консультацій з метою
пошуку задовільного шляху вирішення проблеми. Такі консультації
мають відбутися негайно.
   3. Україна  буде  намагатися  забезпечити  експорт  до
Співтовариства виробів, перелік яких зазначено в Додатку I,
якомога більш рівномірно протягом року. У випадку раптового і
шкідливого різкого збільшення імпорту Співтовариство матиме право
зробити  запит  щодо проведення консультацій з метою пошуку
задовільного шляху вирішення проблеми. Такі консультації мають
відбутися негайно.
   4. На додаток до зобов'язання, яке міститься у параграфі 3,
без шкоди проведенню консультацій, передбачених Статтею 2(4), у
разі, якщо обсяг за ліцензіями, виданими органами України, досяг
90% кількісних обмежень на даний календарний рік, кожна Сторона
може зробити запит на проведення консультацій стосовно кількісних
обмежень на цей рік. Такі консультації мають відбутися негайно. До
отримання результатів таких консультацій відповідні органи України
можуть продовжувати видачу експортних ліцензій на вироби, перелік
яких визначено у Додатку I, за умови, що вони не перебільшують
кількостей, зазначених у Додатку II.
               Стаття 6
   1. Якщо  Співтовариство  вважає, що сталеливарні вироби,
зазначені у Додатку I, були імпортовані до Співтовариства з
України за цінами значно нижчими за нормальний конкурентний рівень
та, які внаслідок цього спричиняють або загрожують спричинити
істотну шкоду виробникам аналогічної продукції в Співтоваристві,
воно може запросити проведення консультації, які мають відбутися
негайно.
   2. Якщо протягом зазначених консультацій, за загальною згодою
буде визнано, що має місце ситуація, зазначена в параграфі 1,
Кабінет Міністрів України повинен у межах власних повноважень
здійснити необхідні заходи, зокрема щодо ціни, за якою була
продана продукція, що є предметом розгляду, з тим щоб виправити
ситуацію.
   3. З метою визначення, чи дійсно ціна на сталеливарний виріб
менша за нормальний конкурентний рівень, вона може бути порівняна,
в тому числі з:
   - цінами,  що,  як  правило, встановлюються при продажі
подібного  товару  за  умов  звичайної  торгівлі  іншими
країнами-експортерами на ринку Співтовариства;
   - цінами на подібний товар, який вироблений у Співтоваристві,
на  відповідній  (порівняльній)  стадії  продажу  на  ринку
Співтовариства.
   4. Якщо протягом консультацій, зазначених у параграфі 2, не
буде досягнуто домовленості протягом 30 днів з дати направлення
запиту  Співтовариства  на  проведення  таких  консультацій,
Співтовариство має право, доки протягом цих консультацій не буде
досягнуто  взаємоприйнятне рішення, тимчасово відмовитися від
поставок виробу, щодо якого порушено питання, за цінами, нижчими
за рівень, зазначений в параграфі 1.
   5. У виключних та  критичних  обставинах,  коли  партії
продукції, яка підпадає під дію цієї Угоди, імпортовані до ЄС з
України за цінами значно нижчими за нормальний конкурентний
рівень, у такому обсязі, що може спричинити шкоду, яку буде важко
відшкодувати, Співтовариство може тимчасово припинити  імпорт
відповідної продукції, доки протягом консультацій, які мають бути
порушені негайно, не буде досягнуто взаємоприйнятне рішення.
Сторони повинні зробити все, що від них залежить, для того, щоб
досягнути взаємоприйнятного рішення протягом 10 робочих днів від
дати повідомлення про порушення цих консультацій.
   6. Якщо Співтовариство змушене просити запровадження заходів,
зазначених в параграфах 4 та 5, Україна може в будь-якої час
запросити проведення консультації з тим, щоб вивчити можливість
скасування або зміни цих заходів, у випадку, якщо більше не існує
необхідності у запровадженні зазначених заходів
               Стаття 7
   1. Класифікація виробів,  які  охоплюються  цією  Угодою
грунтується  на  базі  тарифної та статистичної номенклатури
Співтовариства (далі "Комбінована номенклатура" або абревіатура
"CN").
   Будь-які зміни та доповнення до Комбінованої номенклатури
(CN), внесені у відповідності до чинної процедури Співтовариства,
стосовно виробів, перелік яких встановлюється у Додатку I, або
будь-яке рішення щодо класифікації товарів не має призводити до
зменшення обсягу кількісних обмежень на товари, перелік яких
встановлюється у Додатку II.
   2. Походження  виробів,  які  охоплюються  цією  Угодою,
визначається  у  відповідності до норм чинного законодавства
Співтовариства.
   Будь-яка поправка до цих правил походження повідомляється
Кабінету Міністрів України і не має приводити до зменшення
кількісних обмежень цієї Угоди. Процедури контролю за походженням
вищезазначених виробів викладені у Протоколі A.
               Стаття 8
   1. Без шкоди періодичному обміну інформацією про експортні
ліцензії та дозволи на імпорт, який передбачено Статтею 4 (1),
Сторони погоджуються періодично обмінюватися наявною статистичною
інформацією  відносно  виробів,  зазначених  у Додатку I, з
урахуванням найкоротших  термінів,  протягом  яких  готується
інформація щодо експортних ліцензій, дозволів на імпорт, виданих
згідно з Статтею 3, а також статистичних даних стосовно експорту
та імпорту вказаних виробів.
   2. Кожна Сторона може порушити питання щодо  проведення
консультацій в разі будь-яких значних розбіжностей в інформації,
якою здійснено обмін.
               Стаття 9
   1. Без шкоди положенням щодо консультацій, проведення яких
передбачено у попередніх статтях, на вимогу кожної Сторони мають
проводитися консультації з будь-яких питань, що пов'язані із дією
цієї Угоди. Консультації проводяться у дусі співробітництва і з
бажанням узгодити розбіжності між Сторонами.
   2. У  випадках, коли положеннями цієї Угоди передбачено
негайне проведення консультацій, Сторони беруть зобов'язання вжити
усіх прийнятних заходів для забезпечення досягнення цього.
   3. Усі інші консультації регулюються наступними положеннями:
   - будь-який запит щодо проведення консультацій направляється
іншій Стороні у письмовій формі;
   - при необхідності запит має направлятися у прийнятні терміни
та супроводжуватись коментарем, у якому викладаються підстави для
проведення консультації;
   - консультації розпочинаються протягом одного місяця з дати
отримання запиту;
   - консультації мають забезпечити досягнення взаємоприйнятного
рішення протягом одного місяця з дати їх започаткування, якщо цей
термін не подовжено за згодою Сторін.
              Стаття 10
   1. Сторони мають на меті досягнення повної лібералізації
торгівлі сталеливарними виробами та визнають, що важливою умовою
сприяння торгівлі між ними є сумісність регулювання конкуренції,
державної  допомоги  та  заходів  щодо захисту навколишнього
середовища, що запроваджуються  кожною  Стороною.  Враховуючи
зазначене,  та за запитом від компетентних органів України,
Співтовариство має надавати Україні технічну допомогу з метою
прийняття та імплементації законодавчих норм, які є сумісними із
нормами, що прийняті та застосовуються Співтовариством. Така
допомога повинна бути визначена в програмах, які мають бути
погоджені обома Сторонами, та чітко визначати, в тому числі, цілі,
засоби та терміни.
   2. Сторони погодилися, що в разі проведення переговорів
стосовно укладання міжнародних угод з питань державної допомоги та
субсидій у сталеливарній галузі вони будуть брати в них участь.
              Стаття 11
   1. З дати втрати чинності 23 липня 2002 р. Договору про
створення  Європейського  співтовариства з вугілля та сталі
( 994_026 ), Європейське Співтовариство прийме на себе всі права
та обов'язки, передбачені положеннями цієї Угоди.
   2. Сторони погодилися, що після втрати чинності Договору про
створення ЄСВС ( 994_026 ) дію цієї Угоди буде подовжено та права
і обов'язки Сторін залишаться незмінними.
   3. Після  закінчення терміну дії Договору про створення
Європейського співтовариства по вугіллю та сталі ( 994_026 ),
посилання у Статті 22 УПС ( 998_012 ) відносно товарів, які
підпадають під дію зазначеного Договору має розглядатися відносно
товарів, перелік яких наведений в Додатку III.
              Стаття 12
   1. Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Вона
застосовується до 31 грудня 2004 року з будь-якими змінами,
внесеними за погодженням Сторін, якщо тільки вона не денонсована у
відповідності з положеннями параграфа 3 цієї Статті.
   2. Кожна Сторона може в будь-який час запропонувати внесення
змін до цієї Угоди, які узгоджуються Сторонами та набирають
чинності за взаємною домовленістю Сторін.
   3. Кожна Сторона може денонсувати цю  Угоду  за  умови
повідомлення про це щонайменше за 6 місяців. У цьому випадку Угода
втрачає чинність по завершенні періоду повідомлення, і обмеження,
встановлені   цією   Угодою,   скорочуються  на  засадах
пропорціональності на дату денонсації, якщо за взаємною згодою
Сторони не домовилися про інше.
   4. У випадку, якщо Україна набуває членства у Світовій
організації торгівлі (СОТ) до закінчення терміну дії цієї Угоди,
Угода має бути переглянута до приєднання України до СОТ, з тим,
щоб уникнути протиріччя положень цієї Угоди нормам СОТ. Дія Угоди
також має бути переглянута у разі набуття  чинності  нових
багатосторонніх договорів, які будуть вчинені як Співтовариством,
так і Україною та будуть поширюватися на сталеливарні вироби, які
підпадають під дію цієї Угоди.
   5. Додатки, заяви та протокол A до цієї Угоди складають
невід'ємну її частину.
              Стаття 13
   Цю Угоду укладено у двох примірниках датською, голландською,
англійською,  фінською,  французькою,  німецькою,  грецькою,
італійською, португальською, іспанською, шведською та українською
мовами, причому кожний з цих текстів є рівноавтентичним.
   Вчинено в м.______ "_"___ 2001 року
 
 За Кабінет Міністрів України       За Комісію Європейських
                      Співтовариств
              Додаток I
               Україна
 
SA Плоский прокат  7209 17 90 7219 34 10      7214 91 10
           7209 18 10 7219 34 90      7214 91 90
SA1. Рулонний    7209 18 91 7219 35 10      7214 99 10
           7209 18 99 7219 35 90      7214 99 31
7208 10 00      7209 25 00            7214 99 39
7208 25 00      7209 26 10 7225 40 80      7214 99 50
7208 26 00      7209 26 90            7214 99 61
7208 27 00      7209 27 10 SB Сортовий прокат  7214 99 69
7208 36 00      7209 27 90            7214 99 80
7208 37 10      7209 28 10 SB1. Балки      7214 99 90
7208 37 90      7209 28 90
7208 38 10      7209 90 10 7207 19 31      7215 90 10
7208 38 90            7207 20 71
7208 39 10      7210 11 10            7216 10 00
7208 39 90      7210 12 11 7216 31 11      7216 21 00
           7210 12 19 7216 31 19      7216 22 00
7211 14 10      7210 20 10 7216 31 91      7216 40 10
7211 19 20      7210 30 10 7216 31 99      7216 40 90
           7210 41 10 7216 32 11      7216 50 10
7219 11 00      7210 49 10 7216 32 19      7216 50 91
7219 12 10      7210 50 10 7216 32 91      7216 50 99
7219 12 90      7210 61 10 7216 32 99      7216 99 10
7219 13 10      7210 69 10 7216 33 10
7219 13 90      7210 70 31 7216 33 90      7218 99 20
7219 14 10      7210 70 39
7219 14 90      7210 90 31 SB2. Катанка     7222 11 11
           7210 90 33            7222 11 19
7225 19 10      7210 90 38 7213 10 00      7222 11 21
7225 20 20            7213 20 00      7222 11 29
7225 30 00      7211 14 90 7213 91 10      7222 11 91
           7211 19 90            7222 11 99
SA2. Товстолистовий 7211 23 10 7213 91 20      7222 19 10
           7211 23 51 7213 91 41      7222 19 90
7208 40 10      7211 29 20 7213 91 49      7222 30 10
7208 51 10      7211 90 11 7213 91 70      7222 40 10
7208 51 30            7213 91 90      7222 40 30
7208 51 50      7212 10 10 7213 99 10
7208 51 91      7212 10 91 7213 99 90      7224 90 31
7208 51 99      7212 20 11            7224 90 39
7208 52 10      7212 30 11 7221 00 10
7208 52 91      7212 40 10 7221 00 90      7228 10 10
7208 52 99      7212 40 91            7228 10 30
7208 53 10      7212 50 31 7227 10 00      7228 20 11
           7212 50 51 7227 20 00      7228 20 19
7211 13 00      7212 60 11 7227 90 10      7228 20 30
7225 40 20      7212 60 91 7227 90 50      7228 30 20
7225 40 50
7225 99 10
 
SA3. Інший плоский        7227 90 95      7228 30 41
                           7228 30 49
7208 40 90      7219 21 10 SB3. Інший сортовий 7228 30 61
7208 53 90      7219 21 90            7228 30 69
7208 54 10      7219 22 10 7207 19 11      7228 30 70
7208 54 90      7219 22 90 7207 19 14      7228 30 89
7208 90 10      7219 23 00 7207 19 16      7228 60 10
           7219 24 00 7207 20 51      7228 70 10
           7219 31 00 7207 20 55      7228 70 31
7209 15 00      7219 32 10 7207 20 57      7228 80 10
7209 16 10      7219 32 90            7228 80 90
7209 16 90      7219 33 10 7214 20 00
7209 17 10      7219 33 90 7214 30 00      7301 10 00
              Додаток II
            Кількісні обмеження
                              (тонни)
   Вироби          2002   2003   2004
   SA. Плоский
     прокат
   SA1. Рулонний      36.920  37.840  38.800
   SA2. Товстолистовий  141.300  144.830  148.450
   SA3. Інший       11.400  11.690  12.000
   SB. Сортовий
     прокат
   SB1. Балки        4.970   5.090   5.220
   SB2. Катанка      71.000  72.780  74.590
   SB3. Інший       89.460  91.700  94.000
   Примітка: SA та SB - "категорії",
        SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 та SB3 - "групи продукції"
              Додаток III
     Товари, на які зроблено посилання в Статті 11
 
7201 10 11  7208 25 00  7210 20 10  7214 91 90  7219 23 00  7225 40 80
7201 10 19  7208 26 00  7210 30 10  7214 99 10  7219 24 00  7225 50 00
7201 10 30  7208 27 00  7210 41 10  7214 99 31  7219 31 00  7225 91 10
7201 10 90  7208 36 00  7210 49 10  7214 99 39  7219 32 10  7225 92 10
7201 50 10  7208 37 10  7210 50 10  7214 99 50  7219 32 90  7225 99 10
7201 50 90  7208 37 90  7210 61 10  7214 99 61  7219 33 10  7226 11 10
7202 11 20  7208 38 10  7210 69 10  7214 99 69  7219 33 90  7226 19 10
7202 11 80  7208 38 90  7210 70 31  7214 99 80  7219 34 10  7226 19 30
7202 99 11  7208 39 10  7210 70 39  7214 99 90  7219 34 90  7226 20 20
7203 10 00  7208 39 90  7210 90 31  7215 90 10  7219 35 10  7226 91 10
7203 90 00  7208 40 10  7210 90 33  7216 10 00  7219 35 90  7226 91 90
7204 10 00  7208 40 90  7210 90 38  7216 21 00  7219 90 10  7226 92 10
7204 21 10  7208 51 10  7211 13 00  7216 22 00  7220 11 00  7226 93 20
7204 21 90  7208 51 30  7211 14 10  7216 31 11  7220 12 00  7226 94 20
7204 29 00  7208 51 50  7211 14 90  7216 31 19  7220 20 10  7226 99 20
7204 30 00  7208 51 91  7211 19 20  7216 31 91  7220 90 11  7227 10 00
7204 41 10  7208 51 99  7211 19 90  7216 31 99  7220 90 31  7227 20 00
7204 41 91  7208 52 10  7211 23 10  7216 32 11  7221 00 10  7227 90 10
7204 41 99  7208 52 91  7211 23 51  7216 32 19  7221 00 90  7227 90 50
7204 49 10  7208 52 99  7211 29 20  7216 32 91  7222 11 11  7227 90 95
7204 49 30  7208 53 10  7211 90 11  7216 32 99  7222 11 19  7228 10 10
7204 49 91  7208 53 90  7212 10 10  7216 33 10  7222 11 21  7228 10 30
7204 49 99  7208 54 10  7212 10 91  7216 33 90  7222 11 29  7228 20 11
7204 50 10  7208 54 90  7212 20 11  7216 40 10  7222 11 91  7228 20 19
7204 50 90  7208 90 10  7212 30 11  7216 40 90  7222 11 99  7228 30 20
7206 10 00  7209 15 00  7212 40 10  7216 50 10  7222 19 10  7228 30 41
7206 90 00  7209 16 10  7212 40 91  7216 50 91  7222 19 90  7228 30 49
7207 11 11  7209 16 90  7212 50 31  7216 50 99  7222 30 10  7228 30 61
7207 11 14  7209 17 10  7212 50 51  7216 99 10  7222 40 10  7228 30 69
7207 11 16  7209 17 90  7212 60 11  7218 91 11  7222 40 30  7228 30 70
7207 12 10  7209 18 10  7212 60 91  7218 91 19  7224 10 00  7228 30 89
7207 19 11  7209 18 91  7213 10 00  7218 99 11  7224 90 01  7228 60 10
7207 19 14  7209 18 99  7213 20 00  7218 99 20  7224 90 05  7228 70 10
7207 19 16  7209 25 00  7213 91 10  7219 11 00  7224 90 08  7228 70 31
7207 19 31  7209 26 10  7213 91 20  7219 12 10  7224 90 15  7228 80 10
7207 20 11  7209 26 90  7213 91 41  7219 12 90  7224 90 31  7228 80 90
7207 20 15  7209 27 10  7213 91 49  7219 13 10  7224 90 39  7301 10 00
7207 20 17  7209 27 90  7213 91 70  7219 13 90  7225 11 00  7302 10 31
7207 20 32  7209 28 10  7213 91 90  7219 14 10  7225 19 10  7302 10 39
7207 20 51  7209 28 90  7213 99 10  7219 14 90  7225 19 90  7302 10 90
7207 20 55  7209 90 10  7213 99 90  7219 21 10  7225 20 20  7302 20 00
7207 20 57  7210 11 10  7214 20 00  7219 21 90  7225 30 00  7302 40 10
7207 20 71  7210 12 11  7214 30 00  7219 22 10  7225 40 20  7302 90 10
7208 10 00  7210 12 19  7214 91 10  7219 22 90  7225 40 50
            Погоджений протокол
   У контексті Угоди між Європейським Співтовариством по вугіллю
та сталі та Україною про торгівлю деякими сталеливарними виробами,
підписаної в  ...................  ..................  Сторони
погодились, що
   - виконуючи домовленість щодо обміну інформацією стосовно
експортних ліцензій та дозволів на експорт, передбаченого Статтею
4(1), Сторони надаватимуть ці  дані  в  порядку  інформації
державам-членам  Співтовариства  у доповнення до інформування
Співтовариства в цілому,
   - очікуючи   задовольняючих  результатів  консультацій,
передбачених  Статтею  5(2),  Кабінет  Міністрів  України
співпрацюватиме, в разі відповідного звернення Співтовариства,
шляхом невидачі експортних ліцензій, які б могли ще більше
загострити проблеми, які виникають внаслідок неочікуваних та
шкідливих змін в традиційних торговельних потоках, а також
   - Кабінет Міністрів України зважатиме на характер малих
регіональних  ринків  у  межах Співтовариства, враховуючи їх
традиційні потреби у постачанні,  для  того,  щоб  уникнути
регіональної концентрації.
 
 ----------------------------       -----------------------
 За Кабінет Міністрів України       За Комісію Європейських
                      Співтовариств
              Заява N 1
   В контексті Угоди між Європейським Співтовариством по вугіллю
та сталі та Кабінетом Міністрів України про торгівлю деякими
сталеливарними виробами, укладеної у ............ .......... та,
зокрема, Статті 6 зазначеної Угоди, Сторони домовились, що існує
розуміння Європейського Співтовариства того, що в разі, коли
положення Статті 6 виконуються по відношенню до експорту з України
до Співтовариства виробів, які охоплені даною Угодою, європейська
промисловість не матиме наміру використовувати будь-які процедури
щодо антидемпінгових та/або компенсаційних мит відносно імпорту
таких виробів до Співтовариства.
              Заява N 2
   У контексті Угоди між Європейським Співтовариством по вугіллю
та сталі та Кабінетом Міністрів України про торгівлю деякими
сталеливарними виробами, укладеної у м ........ .......... та,
зокрема Статті 3 зазначеної Угоди, Сторони підтверджують своє
розуміння, що ця Угода не впливатиме на існуючі системи імпорту та
мит щодо сталеливарних виробів, згаданих у Додатку I до Угоди, які
призначені для окремих категорій кораблів, човнів та інших суден,
бурильних або виробничих платформ з метою їх будівництва, ремонту,
експлуатації чи переобладнання, а також товарів, призначених для
монтажу або обладнання таких кораблів, човнів чи інших суден.
              Заява N 3
   В контексті Угоди між Європейським Співтовариством по вугіллю
та сталі та Кабінетом Міністрів України про торгівлю деякими
сталеливарними виробами, укладеної у м .......... .............,
та  зокрема параграфом 3 Статті 2, Сторони домовились щодо
незастосування до іншої Сторони мит, зборів або інших заходів, що
подібним чином впливатимуть на експорт відходів та брухту чорних
металів за позицією 7204 Комбінованої Номенклатури ЄС.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка