Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Національне агентство морських досліджень і технологій


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 30 серпня 1993 р. N 677
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 344 ( 344-97-п ) від 14.04.97 )
      Про затвердження Положення про Національне
      агентство морських досліджень і технологій
 
   На виконання Указу Президента України від 13 травня 1993 р.
N 169/93  "Про  національне агентство  морських досліджень і
технологій" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Національне агентство морських
досліджень і технологій, що додається.
   2. Національному агентству морських досліджень і технологій
подати в місячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції
щодо передачі до сфери його управління відповідних підприємств,
установ і організацій.
 
   Прем'єр-міністр України               Л.КУЧМА
   Міністр Кабінету Міністрів України      В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 31
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 30 серпня 1993 р. N 677
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Національне агентство морських
           досліджень і технологій
 
   1. Національне агентство морських досліджень і технологій
(надалі - НАМДІТ) є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінетові Міністрів України.
   Агентство забезпечує розроблення і  реалізацію  державної
політики у  галузі  досліджень  і  використання  ресурсів
Азово-Чорноморського басейну та інших районів Світового океану і
несе відповідальність  за  ефективне використання відповідного
науково-технічного потенціалу України.
   2. НАМДІТ у своїй діяльності  керується   Конституцією 
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної  Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Агентство організує та
систематично контролює виконання актів законодавства України.
   Агентство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
удосконалення законодавства та вносить їх на розгляд Кабінету
Міністрів України.
   3. Основними завданнями НАМДІТ є:
   організація розроблення  концептуальних  основ  державної
політики у  галузі  досліджень  і  використання  ресурсів
Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану, у
яких Україна  має відповідні інтереси, підготовка і внесення
пропозицій та рекомендацій на розгляд Президента  України  і
Кабінету Міністрів України з цих питань;
   організація і забезпечення державної  підтримки проведення
комплексних наукових   досліджень,   проектно-пошукових   та
інженерно-технічних робіт, морських експедицій;
   координація діяльності органів державної виконавчої влади,
науково-дослідних установ, підприємств і організацій, пов'язаної з
дослідженням і використанням ресурсів Світового океану, а також
будівництвом, утриманням, використанням науково-дослідних суден та
інших морських технічних засобів;
   участь у  межах  своєї  компетенції  у  міжнародному
співробітництві.
   4. НАМДІТ відповідно до покладених на нього завдань:
   1) організує реалізацію національної програми досліджень і
використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів
Світового океану (надалі - національна  програма),  а  також
підготовку пропозицій стосовно уточнення її завдань і робіт;
   2) готує разом з відповідними міністерствами, відомствами,
підприємствами, установами і організаціями та подає на розгляд
Кабінету Міністрів України пропозиції про бюджетне фінансування
національної програми та інших  науково-технічних  програм  і
проектів, комплексних наукових досліджень, морських експедицій,
проектно-пошукових та  інженерно-технічних  робіт  у  галузі
досліджень і  використання ресурсів Світового океану, надання
державних кредитів і матеріально-технічних ресурсів на ці цілі, а
також фінансує зазначені роботи, оцінює якість їх виконання та
ефективність використання бюджетних коштів;
   3) проводить конкурси на кращі програми і проекти у галузі
вивчення Світового океану, освоєння та використання його ресурсів,
забезпечує створення  системи  державної  експертизи,  видає
відповідні інструктивні і методичні матеріали;
   4) бере  участь  у  формуванні  і розміщенні державного
замовлення на виконання робіт у галузі досліджень Світового океану
і використання його ресурсів, залучає необхідні для проведення цих
досліджень іноземні інвестиції, позабюджетні фінансові  кошти,
матеріально-технічні засоби  та  науково-технічне  обладнання
вітчизняних, іноземних та міжнародних установ і організацій, бере
участь у їх розподілі між виконавцями;
   5) бере участь у реалізації державної політики інформатизації
України, створює систему наукової та науково-технічної інформації
у галузі океанології, включаючи національний банк океанологічних
даних, інформує громадськість  про  результати  досліджень  і
використання ресурсів морського середовища;
   6) сприяє розвитку морських наук в установах Академії наук,
вищих навчальних закладах та інших організаціях незалежно від форм
власності, координує їх роботу за цим напрямом, сприяє підготовці
відповідних наукових і науково-технічних кадрів і впровадженню
наукоємних технологій у галузях народного господарства;
   7) відповідно до чинного законодавства здійснює ліцензування
і квотування використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну та
дає дозвіл на проведення океанологічних досліджень у виключній
(морській) економічній зоні України, розробляє пропозиції щодо
удосконалення системи охорони морського природного середовища;
   8) погоджує питання списування і зміни класу  державних
науково-дослідних суден, демонтажу суднового науково-технічного
обладнання і приладів;
   9) здійснює загальне керівництво, координацію і контроль за
раціональним використанням  науково-дослідних  суден  та інших
морських технічних засобів, залучених до виконання національної
програми, а також матеріально-технічних засобів та фінансових
коштів, зокрема валютних, виділених Урядом України на проведення
морських експедицій,   утримання,  ремонт  та  будівництво
науково-дослідних суден у межах національної програми, погоджує
питання проведення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів
і вантажів науково-дослідними суднами підприємств, що входять до
сфери управління Агентства, а також агентування і фрахтування цих
суден;
   10) здійснює координацію діяльності відповідних державних
установ, підприємств і організацій, пов'язаної із навігаційним і
гідрографічним забезпеченням мореплавства;
   11) бере участь у межах своєї компетенції у міжнародному
співробітництві, представляє Уряд України, за його дорученням, у
міжнародних океанологічних організаціях, координаційних органах
міжнародних програм і проектів;
   12) забезпечує  виконання  міжнародних договорів України,
віднесених до  компетенції Агентства,  здійснює  контроль  за
додержанням норм міжнародного права, бере участь у міжнародному
поділі праці у галузі  досліджень  і  використання  ресурсів
Азово-Чорноморського басейну,  інших районів Світового океану,
залучає наукові сили інших держав для  розвитку  вітчизняної
океанології, а українських фахівців для роботи в іноземних і
міжнародних океанологічних організаціях;
   13) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній
власності установ, підприємств і організацій, що входять до сфери
управління НАМДІТ:
   приймає рішення про створення, реорганізацію,  ліквідацію
установ, підприємств   і   організацій,   заснованих   на
загальнодержавній власності, затверджує та контролює додержання
їхніх статутів (положень), приймає відповідні рішення у разі
порушення;
   укладає і  розриває  контракти  з  керівниками  установ,
підприємств і організацій;
   здійснює контроль за зберіганням і ефективністю використання
державного майна, закріпленого за установами, підприємствами і
організаціями;
   дає згоду орендодавцю на передачу в оренду цілісних майнових
комплексів установ, підприємств і організацій, їхніх структурних
підрозділів, а також нежитлових приміщень, погоджує найважливіші
умови договору оренди цих об'єктів;
   дає згоду Фондові державного майна на створення спільних
підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до статутного
фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;
   готує разом  з  відповідними  місцевими  Радами народних
депутатів висновки та пропозиції для Кабінету Міністрів України
щодо розмежування  державного  майна  між  загальнодержавною,
республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю;
   здійснює інші функції з управління майном, передбачені чинним
законодавством.
   5. НАМДІТ має право:
   1) утворювати експертні комісії і організовувати комплексну
експертизу програм   і   проектів   розвитку   морського
природокористування в Україні, залучати до роботи у цих комісіях,
а також для проведення консультацій, аналізу стану і складання
прогнозів провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців на
контрактній основі;
   2) організовувати і проводити як самостійно, так і за участю
заінтересованих  вітчизняних  і   зарубіжних   організацій
науково-дослідні роботи, спрямовані  на  реалізацію  основних
завдань Агентства;
   3) укладати  договори  з  установами,  підприємствами  і
організаціями, а  також  фізичними  особами  на  виконання
науково-дослідних, проектно-конструкторських, інженерно-технічних
та експертних робіт, договори оренди суден та інших морських
технічних засобів, надавати послуги (консультаційні, інформаційні
тощо), виконувати функції судноволодільця;
   4) утворювати за згодою установ, підприємств і організацій,
що входять до сфери його управління, централізовані фонди та
резерви;
   5) виступати  замовником  проектування  і  будівництва
науково-дослідних суден,  суднового  і  наукового  обладнання,
здійснювати нагляд за цим будівництвом, а також ремонтом  і
переобладнанням суден,що експлуатуються;
   6) створювати відомчі метрологічні служби для координації
робіт із  забезпечення  єдності  вимірювань  і  здійснення
внутрівідомчого метрологічного   контролю   за   дотриманням
метрологічних норм і правил.
   6. НАМДІТ під час виконання  покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади, органами   Республіки  Крим,  місцевими   державними
адміністраціями, органами   місцевого   і   регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. НАМДІТ у межах своєї компетенції видає на основі і на
виконання чинного законодавства накази, організує та контролює їх
виконання.
   Агентство у необхідних  випадках  видає  разом з іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади
спільні акти.
   8. НАМДІТ   очолює   генеральний   директор,   який
призначається Кабінетом Міністрів України.
   Генеральний директор має заступників, які за його поданням
призначаються Кабінетом Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками генерального  директора  провадиться  генеральним
директором НАМДІТ.
   Генеральний директор несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Агентство завдань і здійснення ним своїх
функцій, встановлює  ступінь  відповідальності   заступників
генерального директора, керівників підрозділів Агентства.
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції НАМДІТ, обговорення  найважливіших  напрямів  його
діяльності у Агентстві утворюється колегія у складі генерального
директора (голова колегії), заступників генерального директора за
посадою, а також інших керівних працівників Агентства.
   До складу колегії можуть входити за згодою керівники інших
центральних органів державної виконавчої влади та представники
відповідних громадських організацій.
   Члени колегії Агентства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Агентства.
   10. Для  вироблення та розгляду наукових рекомендацій і
пропозицій, визначення  пріоритетності  програм  і  проектів,
вирішення інших питань у Агентстві створюється науково-технічна
рада із учених і висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної  ради  і  положення  про  неї
затверджуються генеральним директором Агентства.
   У Агентстві  можуть  створюватися  і  інші  дорадчі  та
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджуються генеральним директором Агентства.
   11. НАМДІТ є розпорядником коштів, у тому числі валютних, які
виділяються йому для реалізації державних і міжнародних програм у
галузі досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського
басейну, інших районів Світового океану.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату НАМДІТ затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Структура центрального  апарату Агентства  затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату Агентства і положення про
його структурні підрозділи затверджуються генеральним директором.
   13. НАМДІТ є юридичною особою, має самостійний  баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка