Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження положень про обласне, Київське і Севастопольське міське управління соціального захисту населення, районний, районний у містах Києві та Севастополі відділ соціального захисту населення


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 1 вересня 1993 р. N 678
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
      Про затвердження положень про обласне,
      Київське і Севастопольське міське управління
       соціального захисту населення, районний,
     районний у містах Києві та Севастополі відділ
         соціального захисту населення
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
      N 60 ( 60-96-п ) від 12.01.96 )
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити положення  про  обласне,  Київське  і
Севастопольське міське управління соціального захисту населення,
районний, районний у містах Києві та  Севастополі  відділ
соціального захисту населення, що додаються.
   2. Рекомендувати виконавчим комітетам міських, районних у
містах Рад народних депутатів перетворити відділи соціального
забезпечення у відділи соціального захисту населення і затвердити
положення про них відповідно до Положення про районний, районний у
містах Києві та Севастополі відділ соціального захисту населення.
 
   Прем'єр-міністр України           Л. КУЧМА
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 1993 р. N 678
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ
    N 60 ( 60-96-п) від 12.01.96 )
              ПОЛОЖЕННЯ
       про обласне, Київське і Севастопольське
       міське управління соціального захисту
              населення
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ
    N 60 ( 60-96-п) від 12.01.96 )
   1. Обласне, Київське і Севастопольське міське управління
соціального захисту населення (надалі - управління) є місцевим
органом Мінсоцзахисту і входить до складу обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації за принципом
подвійного підпорядкування.
   Управління створюється Мінсоцзахистом за погодженням  з
обласною, Київською та Севастопольською  міською  державною
адміністрацією.
   Управління створює умови для реалізації державної політики у
сфері соціального забезпечення населення та соціального захисту
пенсіонерів, інвалідів,  одиноких  непрацездатних  громадян,
дітей-сиріт,  одиноких  матерів,  багатодітних,  а  також
малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених
громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку
держави (надалі - пенсіонери, інваліди, інші соціально незахищені
громадяни).
   2. Управління у межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,  наказів
Мінсоцзахисту та інших центральних органів державної виконавчої
влади, розпоряджень Представника Президента України в області,
містах Києві та Севастополі, рішень обласної, Київської  та
Севастопольської міської Ради народних депутатів.
   3. Основними завданнями управління є:
   розвиток соціального забезпечення з  метою  задоволення
соціальних потреб ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян
похилого віку, розробка основних напрямів їх соціального захисту;
   керівництво роботою, пов'язаною з призначенням та виплатою
державних пенсій і допомоги відповідно до чинного законодавства;
   створення системи адресної соціальної допомоги і підтримки
малозабезпечених громадян і сімей з дітьми;
   сприяння працевлаштуванню інвалідів, здійснення заходів щодо
їх професійного навчання, забезпечення  матеріально-побутового
обслуговування інвалідів та пенсіонерів;
   здійснення контролю за наданням пільг інвалідам, ветеранам
війни та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців;
   подання  протезно-ортопедичної  допомоги  населенню  і
забезпечення інвалідів засобами пересування;
   розширення і зміцнення матеріально-технічної бази закладів
соціального захисту населення, розвиток мережі будинків-інтернатів
(пансіонатів) для престарілих та інвалідів, підвищення рівня
обслуговування громадян, які перебувають у закладах соціального
захисту населення;
   здійснення разом з органами місцевого і  регіонального
самоврядування, управліннями й відділами місцевих  державних
адміністрацій та громадськими організаціями комплексних цільових
програм, спрямованих на посилення соціального захисту інвалідів,
ветеранів війни та праці, поліпшення обслуговування одиноких
непрацездатних громадян, громадян похилого віку, розвиток мережі
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
інвалідів і надомних форм обслуговування, будівництво спеціальних
житлових будинків для цієї категорії населення;
   впровадження в органах соціального захисту населення наукової
організації праці, забезпечення підвідомчих їм  закладів  і
організацій кваліфікованими кадрами, створення умов для найширшого
використання знань і досвіду працівників та закріплення кадрів;
   створення банків даних із соціальних питань та впровадження
автоматизованої обробки інформації в органах соціального захисту
населення.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ
    N 60 ( 60-96-п) від 12.01.96 )
   4. Управління забезпечує соціальний захист населення через
відповідні  відділи  соціального   захисту    населення,
будинки-інтернати (пансіонати) для престарілих та інвалідів, інші
заклади соціального захисту населення.
   5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) організує роботу органів соціального захисту населення,
здійснює контроль за призначенням і виплатою державних пенсій та
допомоги;
   2) розробляє і подає на розгляд та затвердження відповідній
Раді народних депутатів проекти регіональних цільових програм щодо
соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, інших  соціально
незахищених громадян та інформує її про виконання цих програм;
   3) перевіряє роботу підприємств, установ та організацій з
питань працевлаштування,  організації  матеріально-побутового
обслуговування інвалідів;
   4)  організує  роботу  щодо  забезпечення  інвалідів
протезно-ортопедичними виробами, спеціальними засобами пересування
і  самообслуговування,  засобами  реабілітації,  а  також
матеріально-побутового  обслуговування,   санаторно-курортного
лікування інвалідів, ветеранів війни та праці;
   5) проводить роботу, пов'язану з розвитком мережі закладів
соціального захисту населення і зміцненням їх матеріальної бази,
влаштуванням громадян у заклади соціального захисту населення,
вживає заходів до поліпшення матеріально-побутового, медичного і
культурного обслуговування осіб, які перебувають у цих закладах,
сприяє розвиткові  допоміжних  сільських  господарств  та
лікувально-виробничих (трудових) майстерень (цехів,  дільниць),
будинків-інтернатів (пансіонатів) і розширенню їх кооперації з
виробничими підприємствами;
   6) вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби
пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян і готує відповідні
пропозиції, вживає заходів до створення спеціалізованих служб для
надання соціальних та інших послуг цим громадянам, сприяє розвитку
мережі колгоспних і міжколгоспних будинків-інтернатів, будівництву
спеціальних житлових будинків для цієї категорії громадян, вносить
пропозиції до місцевої державної адміністрації про створення
мережі спеціальних підприємств торгівлі, побуту, громадського
харчування, медичних закладів для обслуговування малозабезпечених
верств населення;
   7) контролює надання інвалідам, ветеранам війни та праці,
сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми,  іншим
громадянам установлених їм пільг, координує роботу підприємств,
установ і організацій з цих питань;
   8) взаємодіє з органами державної виконавчої влади  та
органами місцевого і регіонального самоврядування у справах сім'ї,
материнства і дитинства; розробляє пропозиції про надання сім'ям з
дітьми соціальної та інших видів допомоги, а також про створення
сприятливих умов для виховання дітей, сприяє створенню притулків
для дітей, центрів соціальної реабілітації підлітків,  інших
закладів для дітей;
   9) забезпечує розв'язання  проблем соціального  захисту
пенсіонерів, інвалідів, одиноких громадян похилого віку, населення
у надзвичайних ситуаціях та осіб,  які  постраждали  від
Чорнобильської катастрофи;
   10) сприяє працевлаштуванню інвалідів, створенню виробництв,
цехів, дільниць і робочих місць, призначених для використання
праці інвалідів, направляє інвалідів у  навчальні  заклади
соціального захисту населення для професійно-технічного навчання і
перекваліфікації;
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ
    N 60 ( 60-96-п) від 12.01.96 )
   11) здійснює контроль за  дотриманням  підприємствами,
установами і організаціями незалежно  від  форм  власності
встановленого порядку оформлення документів для  призначення
державних пенсій та допомоги, перевіряє обгрунтованість видачі цих
документів;
   12) організує роботу щодо подання гуманітарної і натуральної
допомоги малозабезпеченим громадянам і сім'ям з дітьми;
   13) організує та контролює економічно-фінансову діяльність, у
тому числі роботу з питань організації та оплати праці, в
підвідомчих закладах та організаціях і фінансування заходів щодо
соціального захисту населення;
   14) здійснює централізовані  заходи  щодо  соціального
забезпечення і частково фінансує їх за рахунок  відповідних
бюджетних та інших коштів, що надходять  від  підприємств,
організацій та окремих громадян;
   15) організує первинний облік і звітність у підвідомчих
закладах і організаціях, одержує в  установленому  порядку
статистичну й  бухгалтерську  звітність,  складає  зведені
бухгалтерські звіти та баланси, забезпечує своєчасне подання їх
відповідним органам;
   16) вживає заходів до удосконалення роботи з нарахування
державних пенсій та допомоги, здійснює керівництво і контроль за
роботою центрів нарахування і виплати пенсій та  допомоги,
впроваджує нові засоби оргтехніки та комп'ютеризацію;
   17) разом з управліннями Пенсійного  фонду  забезпечує
відшкодування підприємствами, установами та організаціями витрат
на виплату пенсій, призначених у зв'язку з трудовим каліцтвом або
професійним захворюванням працівників;
   18) здійснює комплексну автоматизацію обробки інформації в
органах соціального захисту населення області, міст Києва та
Севастополя, координує роботу з питань своєчасної та якісної
обробки документації;
   19) бере участь у плануванні капітальних вкладень  на
будівництво закладів соціального захисту населення, забезпечує
раціональне розміщення цих будов, здійснює контроль за ходом і
якістю будівельних та ремонтних робіт, ефективним використанням
коштів, виділених на ці цілі, бере участь у роботі державних
комісій з прийняття в  експлуатацію  споруджених  об'єктів
соціального захисту населення;
   20) подає підвідомчим закладам і організаціям допомогу у
вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення;
   21) організує вивчення, узагальнення і поширення передового
досвіду, впроваджує прогресивні методи роботи в сфері соціального
захисту пенсіонерів, інвалідів, інших соціально  незахищених
громадян області, міст Києва та Севастополя;
   22) організує підготовку  кадрів  та  підвищення  їх
кваліфікації;
   23) створює в установленому порядку підприємства, заклади та
організації соціального захисту населення;
   24) забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв і скарг
громадян, вживає заходів до усунення причин виникнення скарг,
проводить особистий прийом громадян;
   25) організує через засоби масової інформації роз'яснення
населенню актів законодавства про соціальне забезпечення  та
соціальний захист населення;
   26) сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним
фондам і окремим громадянам у поданні допомоги  інвалідам,
ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також сприяє
діяльності громадських організацій пенсіонерів та інвалідів.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
   ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ
    N 60 ( 60-96-п) від 12.01.96 )
   6. Управління має право:
   залучати (за домовленістю) управління, відділи, інші служби
місцевої державної адміністрації, розташовані на  відповідній
території підприємства, установи, організації, а також учених,
провідних спеціалістів для розробки проектів програм, формування
найважливіших напрямів практичної діяльності з питань соціального
захисту інвалідів, ветеранів війни і праці, громадян похилого
віку;
   одержувати безплатно від управлінь, відділів, інших служб
місцевої державної  адміністрації,  громадських  організацій
необхідні дані з питань, що входять до його компетенції;
   аналізувати роботу підприємств, установ  і  організацій
незалежно від форм власності з питань соціального  захисту
населення;
   вносити до обласної, Київської та Севастопольської міської
Ради народних депутатів, Мінсоцзахисту пропозиції з  питань
розвитку соціального забезпечення  і  соціального  захисту
пенсіонерів, інвалідів та інших соціально незахищених громадян.
   7. Управління при виконанні покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
підприємствами, установами,  організаціями  і  громадськими
об'єднаннями, розташованими на території області, міст Києва та
Севастополя.
   8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади Мінсоцзахистом за поданням Представника
Президента України в області, містах Києві та Севастополі.
   Начальник управління має заступників, які за його поданням,
погодженим з обласною, Київською та Севастопольською міською
державною адміністрацією, призначаються на посаду і звільняються з
посади Мінсоцзахистом.
   9. Начальник управління:
   керує діяльністю управління, персонально відповідає  за
виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх
функцій, визначає ступінь відповідальності заступників начальника
управління, керівників структурних підрозділів за керівництво
окремими ланками управління, а також за роботу  підвідомчих
закладів і організацій;
   затверджує структуру, штатний розпис управління і кошторис
витрат на його утримання та положення про його  структурні
підрозділи у межах граничної чисельності та  фонду  праці
працівників і асигнувань на утримання, затверджених Представником
Президента України в області, містах Києві та Севастополі;
   видає у межах компетенції управління накази,  які  є
обов'язковими для виконання підвідомчими закладами, організаціями
та посадовими особами;
   розпоряджається коштами у межах затвердженого  кошторису
витрат;
   призначає на посаду і звільняє з  посади  працівників
управління та керівників підвідомчих йому закладів і організацій.
   10. Для погодження вирішення питань, що  належать  до
компетенції управління соціального захисту населення, в управлінні
може утворюватися колегія у складі начальника (голова колегії),
заступників начальника управління за посадою, а також інших
працівників  управління.  Склад  колегії   затверджується
Мінсоцзахистом.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління.
   11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
поліпшення діяльності та вирішення інших питань при управлінні
можуть створюватися наукові ради і комісії з  представників
відповідних органів за погодженням з ними.
   Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
   12. Управління утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
   Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання управління затверджуються Представником
Президента України в області, містах Києві та Севастополі у межах
граничної чисельності і фонду оплати праці  працівників  та
асигнувань на утримання обласної, Київської та Севастопольської
міської державної адміністрації.
   13. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 серпня 1993 р. N 678
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про районний, районний у містах Києві та
       Севастополі відділ соціального захисту
              населення
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
 
   1. Районний, районний у містах Києві та Севастополі відділ
соціального захисту населення (надалі - відділ) є місцевим органом
Мінсоцзахисту і входить до складу відповідної районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації за принципом
подвійного підпорядкування.
   Відділ утворюється обласним, Київським і Севастопольським
міським управлінням соціального захисту населення за погодженням з
районною, районною у містах Києві та Севастополі  державною
адміністрацією.
   Відділ здійснює соціальне  забезпечення  населення  та
соціальний захист пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних
громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, а також
малозабезпечених сімей з дітьми, інших соціально незахищених
громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку
держави (надалі - пенсіонери, інваліди, інші соціально незахищені
громадяни).
   2. Відділ у межах повноважень, визначених цим Положенням,
забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України, декретів,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,  наказів
Мінсоцзахисту та інших центральних органів державної виконавчої
влади, розпоряджень Представника Президента України в області,
містах Києві та Севастополі, районі, районі міст Києва  і
Севастополя, наказів обласного, Київського і Севастопольського
міського управління соціального захисту  населення,  рішень
районної, районної у містах Києві та Севастополі Ради народних
депутатів.
   3. Основними завданнями відділу є:
   правильне і своєчасне призначення встановлених законодавством
державних пенсій і допомоги;
   реалізація державної політики щодо соціальної захищеності
інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку;
   надання адресної  соціальної  допомоги  і  підтримки
малозабезпеченим громадянам і сім'ям з дітьми;
   сприяння працевлаштуванню  інвалідів,  їх  професійному
навчанню, а також матеріально-побутовому обслуговуванню інвалідів
та пенсіонерів;
   здійснення разом з відповідними місцевими органами державної
виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування,
громадськими організаціями  комплексних  програм  поліпшення
обслуговування одиноких непрацездатних  громадян,  а  також
престарілих та інвалідів; всебічний розвиток надомних форм їх
обслуговування.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
   4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
   приймає подання, заяви та інші необхідні документи, на
підставі яких призначає державні пенсії та допомогу і проводить
перерахунок раніше призначених пенсій та допомоги, видає пенсійні
посвідчення, особові книжки одиноким матерям, які  одержують
щомісячну допомогу;
   подає правову допомогу підприємствам, установам, організаціям
незалежно від форм власності у роботі підготовки документів для
призначення пенсій працівникам і членам їхніх сімей, а також
сприяє громадянам в одержанні документів,  необхідних  для
призначення пенсій та допомоги;
   разом з державними, громадськими організаціями  здійснює
працевлаштування інвалідів, сприяє створенню виробництв, цехів і
дільниць,  призначених  для  використання  їх    праці,
професійно-технічному навчанню та перекваліфікації  інвалідів,
перевіряє умови праці інвалідів на підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форм  власності  і  можливість
використання їх на роботі згідно з трудовими рекомендаціями
медико-соціальної експертної комісії;
   сприяє матеріально-побутовому  обслуговуванню  інвалідів,
ветеранів війни та праці, веде облік і видає інвалідам  і
пенсіонерам путівки на санаторно-курортне лікування, забезпечує
інвалідів транспортними засобами в установленому порядку;
   організує виявлення малозабезпечених престарілих і одиноких
непрацездатних громадян, які потребують різних видів соціальної
допомоги, а також у створенні мережі й організації  роботи
територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та
інвалідів, відділень соціальної допомоги вдома,  спеціальних
житлових будинків з комплексом служб соціально-побутового  і
медичного призначення, координує їх діяльність;
   організує роботу щодо надання гуманітарної і натуральної
допомоги малозабезпеченим громадянам, а також сім'ям з дітьми;
   веде облік  осіб,  які  потребують  влаштування  в
будинки-інтернати (пансіонати), оформляє необхідні документи для
їх влаштування в ці заклади, сприяє та подає допомогу в роботі
будинків-інтернатів (пансіонатів), розташованих на  території
району;
   вносить в установленому порядку пропозиції про встановлення
піклування над повнолітніми недієздатними особами, які потребують
піклування за станом здоров'я;
   веде облік осіб, які  потребують  протезно-ортопедичної
допомоги, і сприяє їм у протезуванні;
   сприяє громадським, релігійним організаціям,  благодійним
фондам, окремим громадянам у поданні  соціальної  допомоги
ветеранам, інвалідам і громадянам похилого віку;
   складає плани витрат і подає заявки на виділення коштів для
виплати пенсій і допомоги, провадить розрахунки з підприємствами
зв'язку, складає і подає в установленому порядку статистичну і
бухгалтерську  звітність, вживає заходів   до  впровадження
прогресивних форм організації праці та методів обліку, разом з
центрами нарахування і виплати пенсій та допомоги один раз на два
роки проводить інвентаризацію пенсійних (особових) справ  і
особистих рахунків пенсіонерів і осіб, які одержують допомогу;
   пред'являє регресні вимоги до підприємств,  установ  і
організацій незалежно від форм власності та окремих громадян щодо
відшкодування витрат на виплату пенсій або  інших  виплат,
призначених у зв'язку з каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я;
   удосконалює методи організації праці й  управління  з
використанням сучасних засобів організаційної та обчислювальної
техніки;
   проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань
соціального забезпечення  і  соціального  захисту,  широко
використовуючи для нього засоби масової інформації;
   в установлені терміни розглядає звернення громадян з питань,
що входять до його компетенції, і вживає відповідних заходів.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 461 ( 461-96-п ) від 26.04.96 ) 
   5. Відділ має право:
   здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни
та праці, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми,
іншим громадянам установлених їм пільг;
   здійснювати контроль  за  дотриманням  підприємствами,
установами і організаціями незалежно  від  форм  власності
встановленого порядку оформлення документів для  призначення
державних пенсій і допомоги;
   одержувати безплатно від управлінь і відділів районної,
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, а
також від підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності необхідні дані з питань, що входять до його компетенції,
залучати громадськість до роботи відділу;
   вносити пропозиції до районної, районної у містах Києві та
Севастополі державної адміністрації, районних  Рад  народних
депутатів, обласного, Київського і Севастопольського міського
управління соціального захисту населення з питань  розвитку
соціального забезпечення населення  і  соціального  захисту
пенсіонерів, інвалідів, інших соціально незахищених громадян.
   6. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє
з іншими місцевими органами державної виконавчої влади, органами
місцевого та регіонального самоврядування, а також підприємствами,
установами,  організаціями  і  громадськими  об'єднаннями,
розташованими на території району.
   7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і
звільняється з посади обласним, Київським і Севастопольським
міським управлінням соціального захисту населення за поданням
Представника Президента України в районі, районі міст Києва та
Севастополя.
   Начальник відділу має заступників, які за його поданням,
погодженим з районною, районною у містах Києві та Севастополі
державною адміністрацією, призначаються на посаду і звільняються з
посади обласним, Київським і Севастопольським міським управлінням
соціального захисту населення.
   8. Начальник відділу:
   керує діяльністю відділу, персонально відповідає за виконання
покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій,
визначає обов'язки і ступінь  відповідальності  заступників
завідуючого відділом;
   затверджує структуру, штатний розпис відділу та кошторис
витрат на його утримання в межах граничної чисельності і фонду
оплати праці працівників та асигнувань на утримання відділу,
затверджених Представником Президента України в районі, районі
міст Києва і Севастополя;
   призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу,
визначає їх обов'язки;
   видає у межах компетенції відділу накази, які є обов'язковими
для виконання відповідними органами і посадовими особами;
   розпоряджається коштами у межах затвердженого  кошторису
витрат.
   9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
   Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання відділу затверджуються Представником
Президента України в районі, районі міст Києва і Севастополя у
межах граничної чисельності і фонду оплати праці працівників та
асигнувань на утримання районної, районної міст  Києва  і
Севастополя державної адміністрації.
   10. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка