Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої галузі "Державне управління" та професійними програмами функціональної спеціалізації "Державна служба"


      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 96/799 від 12.12.2001       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2001 р.
                   за N 1097/6288
 
   Про затвердження Положення про конкурсний відбір талановитої
   молоді для навчання за освітньо-професійними програмами
  підготовки фахівців освітньої галузі "Державне управління"
   та професійними програмами функціональної спеціалізації
            "Державна служба"
 
   На виконання пункту 24 Заходів на виконання Комплексної
програми підготовки державних службовців, затвердженої Указом
Президента України від 9 листопада 2000 року N 1212 ( 1212/2000 ),
Н А К А З У Є М О:
   Затвердити Положення про конкурсний відбір талановитої молоді
для  навчання  за освітньо-професійними програмами підготовки
фахівців освітньої галузі "Державне управління" та професійними
програмами функціональної спеціалізації "Державна служба" (далі -
Положення), що додається.
   Головному управлінню державної служби України та Міністерству
освіти і науки України проінформувати про проведення протягом
2002/2003 навчального року апробації Положення:
   вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів в
освітній галузі "Державне управління";
   центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів  державної  влади,  органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ й організацій.
   Заступнику Начальника Головдержслужби України Оболенському
О.Ю. та заступнику Державного секретаря Міністерства освіти і
науки України Степку М.Ф. забезпечити вирішення організаційних
питань  щодо  проведення протягом 2002/2003 навчального року
конкурсного  відбору  талановитої  молоді  для  навчання  за
освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої
галузі  "Державне  управління"  та  професійними  програмами
функціональної  спеціалізації  "Державна  служба"  згідно  з
Положенням.
   Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Начальника Головдержслужби України Оболенського О.Ю., заступника
Державного секретаря Міністерства освіти і науки України Степка
М.Ф.
 
 В.о. Начальника Головного управління
 державної служби України
 04 грудня 2001 р. N 96
 
 Міністр освіти і науки України
 12 грудня 2001 р. N 799
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Головного управління
                   державної служби України
                   та Міністерства освіти і
                   науки України
                   12.12.2001 N 96/799
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 2001 р.
                   за N 1097/6288
              Положення
   про конкурсний відбір талановитої молоді для навчання за
    освітньо-професійними програмами підготовки фахівців
   освітньої галузі "Державне управління" та професійними
  програмами функціональної спеціалізації "Державна служба"
           I. Загальні положення
   Це Положення визначає порядок організації та проведення
конкурсного  відбору  талановитої  молоді  для  навчання  за
освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої
галузі  "Державне  управління"  та  професійними  програмами
функціональної спеціалізації "Державна служба" (далі - Конкурс) на
період 2002 - 2003 навчального року.
   Мета Конкурсу - виявлення, відбір та підтримка талановитої
молоді, розвиток та реалізація здібностей студентів, стимулювання
творчої праці молоді, підвищення якості підготовки фахівців в
освітній   галузі   "Державне   управління",   активізація
навчально-пізнавальної діяльності молоді.
   Основні завдання Конкурсу:
   виявлення  та розвиток талановитої молоді і надання їй
допомоги у виборі професії;
   запровадження  відбору  талановитої молоді для навчання,
професійно спрямованого до роботи в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування;
   стимулювання творчого самовдосконалення особистості;
   формування активної й свідомої позиції молоді щодо різних
аспектів  духовного,  соціально-економічного,  політичного  та
культурного життя суспільства;
   підвищення інтересу молоді до поглибленого вивчення проблем
державного управління та державної служби;
   пропаганда досягнень, популяризація серед молоді професій
державної служби;
   стимулювання бажання та готовності молоді до роботи в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування в умовах
сучасності, прогресу науки, техніки і культури;
   підготовка  молоді  до  здобуття  знань для професійної
діяльності  в  державному  управлінні  шляхом  навчання  за
освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного
управління в освітній галузі "Державне управління" та професійними
програмами функціональної спеціалізації "Державна служба".
   Залучення талановитої молоді до державного управління має
бути прозорим, постійним, гарантованим державою для відібраних за
конкурсом  студентів,  випускників вищих навчальних закладів,
молодих учених і фахівців.
   Конкурс передбачає розширення професійної підготовки фахівців
у межах інших освітніх галузей та спеціальностей відповідно до
потреб професіоналізації персоналу органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
   Перелік вищих навчальних закладів і центрів перепідготовки та
підвищення  кваліфікації працівників органів державної влади,
органів  місцевого  самоврядування,  керівників  державних
підприємств, установ та організацій (далі - Центри) визначається
на конкурсних засадах Науково-методичною радою при Головному
управління державної служби України.
   Відповідно до державного замовлення план приймання до вищих
навчальних  закладів  для  навчання  за освітньо-професійними
програмами  підготовки  фахівців  освітньої  галузі "Державне
управління"   та  професійними  програмами  функціональної
спеціалізації "Державна служба" щорічно встановлюється Головним
управлінням державної служби України за узгодженням з вищими
навчальними закладами.
     II. Організація та порядок проведення Конкурсу
   Конкурс проводиться у два етапи.
             I етап Конкурсу
   проводиться у грудні - першій половині березня поточного
навчального року. Цей етап проводиться Центрами.
   Центри  розробляють  на  підставі цього Положення умови
проведення I етапу Конкурсу.
   Умови і порядок проведення Конкурсу, склад конкурсної комісії
(далі - Комісія), апеляційної комісії затверджується наказом
директора Центру.
   Критерії та умови конкурсного відбору I етапу визначаються
Центром за погодженням з Головним управлінням державної служби
України.
   Основні вимоги до конкурсних завдань та критерії оцінки
виконання тестових завдань учасниками Конкурсу розглядаються та
затверджуються  Науково-методичною  радою  при Головдержслужбі
України.
   Центри  через  засоби масової інформації оголошують про
проведення Конкурсу не пізніше ніж за три місяці до його початку
із зазначенням термінів та умов Конкурсу, переліку необхідних
документів тощо.
   Для участі в Конкурсі необхідно подати заяву про участь
(прізвище, ім'я та по батькові; повну адресу; контактний телефон;
факс; e-mail, якщо є; офіційну назву навчального закладу, який
закінчив або в якому навчається (місця роботи) з повною адресою).
   Під час I етапу проводяться співбесіда та тестування (усно
або в письмовій формі). Форма проведення тестування установлюється
Комісією Центру.
   Під час співбесіди та тестування учасники Конкурсу мають
продемонструвати:
   ступінь володіння знаннями щодо питань державного управління
і державної служби;
   уміння узагальнювати інформацію та аналізувати різні джерела
та фактичні, зокрема статистичні матеріали;
   здатність працювати з нормативно-правовими актами;
   здатність  використовувати сучасні методи дослідження та
застосовувати обчислювальну техніку;
   уміння знаходити аналоги розв'язання проблеми у вітчизняній і
зарубіжній практиці.
   Учасники Конкурсу отримують та дають відповіді на конкурсні
завдання державною мовою.
   Результати I етапу Конкурсу оголошуються Центрами в межах
часу проведення цього етапу.
   Після підведення підсумків I етапу Конкурсу Комісія визначає
переможців, рекомендує їх для участі в II етапі та інформує їх про
терміни та місце проведення II етапу Конкурсу. Рекомендацією
вважається заповнена Комісією анкета на кожного учасника окремо.
   Форма анкети затверджується Головдержслужбою України.
   Анкети переможців Конкурсу надсилаються до 1 квітня вищим
навчальним закладам, освітню діяльність яких ліцензовано в галузі
"Державне управління".
   Вищі  навчальні заклади з приймання переможців I етапу
Конкурсу визначаються Головдержслужбою України.
   Відповідальність  за  дотримання  встановленого  порядку
проведення I етапу Конкурсу несе голова Комісії (директор Центру).
             II етап Конкурсу
   проводиться в квітні - травні поточного навчального року між
переможцями I етапу.
   Конкурс проводиться вищими навчальними закладами, освітню
діяльність яких ліцензовано в галузі "Державне управління", та
мають державне замовлення на підготовку магістрів державного
управління в освітній галузі "Державне управління".
   Вищі  навчальні  заклади  розробляють на підставі цього
Положення умови проведення Конкурсу.
   Умови  і  порядок  проведення  Конкурсу, склад Комісії,
апеляційної  комісії  затверджуються  наказом  ректора вищого
навчального закладу.
   Критерії та умови конкурсного відбору визначаються вищими
навчальними  закладами за погодженням з Головним управлінням
державної служби України.
   Основні вимоги до конкурсних завдань та критерії оцінки
виконання письмових робіт учасниками Конкурсу розглядаються та
затверджуються Науково-методичною радою при Головному управління
державної служби України.
   Вищі  навчальні заклади через засоби масової інформації
оголошують про проведення II етапу Конкурсу не пізніше ніж за
місяць до його початку із зазначенням термінів та умов Конкурсу,
переліку необхідних документів тощо.
   II  етап  Конкурсу передбачає виконання його учасниками
теоретичних і практичних завдань, зміст яких має відповідати
вимогам до вступу на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів державного управління в освітній галузі
"Державне  управління"  та професійних програм функціональної
спеціалізації "Державна служба".
   Термін проведення II етапу Конкурсу визначається вищими
навчальними  закладами,  які  здійснюють підготовку магістрів
державного управління в освітній галузі "Державне управління".
   Рукописи  робіт конкурсантів подаються Комісії в одному
примірнику,  виконаному українською мовою, із зазначенням на
титульному аркуші назви теми роботи.
   Одночасно  з  рукописом роботи в закритому конверті із
вказівкою на ньому теми роботи учасник Конкурсу повідомляє про
себе такі дані:
   прізвище, ім'я та по батькові;
   повна дата народження;
   спеціальність;
   місце роботи (чи місце навчання);
   посада (чи курс, на якому навчається конкурсант);
   володіння мовами (українською, російською та іншими), у якій
мірі;
   домашня адреса (указати контактний телефон);
   володіння комп'ютерною технікою (який рівень).
   Теми конкурсних робіт розробляють вищі навчальні заклади з
урахуванням пропозицій та потреб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
   Учасникам Конкурсу надається право вибору теми.
   Учасники Конкурсу можуть запропонувати свою тему з необхідним
обгрунтуванням її вибору.
   До участі в Конкурсі приймаються твори - есе, наукові роботи,
роботи практичного значення (проекти, програми заходів тощо),
рекомендації до змін законодавства, концепції законопроектів тощо,
написані українською мовою, надруковані через 1,5 інтервала. Об'єм
конкурсних робіт не повинен бути меншим за 10 сторінок друкованого
тексту.
   Робота може відображати розроблений варіант рішення у формі
проектів: доповідної записки, наказу, постанови, закону, змін і
доповнень до чинних нормативно-правових актів.
   Робота має у стислій та чіткій формі розкрити творчий задум,
вміщати методи дослідження, опис проведених досліджень (якщо
були), їх аналіз та висновки, при необхідності - супровід роботи
ілюстраціями, графіками, ескізами, діаграмами, схемами тощо.
   Роботи конкурсантів (індивідуальні) направляються до Комісії
щорічно до 31 березня (термін подання встановлюється за поштовим
штемпелем із датою відправлення роботи на Конкурс).
           Критерії оцінки роботи:
   актуальність;
   творчий підхід до розкриття теми;
   ступінь розкриття теми;
   оригінальність;
   стиль написання.
   Обговорення рукописів письмових робіт Комісією проводиться із
залученням не менше трьох рецензентів та особистого ознайомлення
членів Комісії з роботами, що представлені на Конкурс.
   Письмова робота має бути рецензована.
   Склад рецензентів затверджується ректором (деканом) із числа
фахівців за темою роботи.
   Рецензентами можуть бути доктори (професори) та кандидати
наук (доценти), висококваліфіковані фахівці органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
   Переможці Конкурсу визначаються за сумарною кількістю балів,
набраних на всіх етапах Конкурсу.
   Результати II етапу Конкурсу оголошуються вищими навчальними
закладами в межах часу проведення цього етапу.
   Рекомендації Комісії II етапу Конкурсу щодо направлення
переможців   (учасників)   Конкурсу   на   навчання   за
освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої
галузі  "Державне  управління"  або  професійними  програмами
функціональної  спеціалізації  "Державна  служба"  (далі  -
Рекомендації)  підписуються  головами  Комісій і завіряються,
відповідно до місця проведення Конкурсу, гербовою печаткою вищого
навчального закладу.
   Форма Рекомендацій затверджується Головдержслужбою України.
   Рекомендації є основним документом, що підтверджують перемогу
(участь) у Конкурсі.
   Особи,  які  успішно  пройшли I та II етапи Конкурсу,
звільняються від вступних іспитів при вступі на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої
галузі  "Державне  управління"  та  професійними  програмами
функціональної спеціалізації "Державна служба".
   Учасники Конкурсу мають право після завершення Конкурсу
ознайомитися з оцінкою їх роботи та зауваженнями, а також, до
підведення  остаточних  підсумків  Конкурсу,  звернутися  до
апеляційної комісії з приводу об'єктивності оцінки виконаних ними
завдань.
   Рукописи,  що визнані Комісією найкращими (оригінальний,
нестандартний  підхід  до  висвітлення  теми роботи), за її
рекомендацією можуть
   бути подані до друку у "Віснику державної служби", інших
виданнях з виплатою відповідного гонорару автору роботи.
   Для консультацій щодо розв'язання спірних питань у роботі
Комісій (правильність перевірки та об'єктивність оцінювання робіт
і   визначення   переможців   Конкурсу)   призначаються
експерти-консультанти.
   Відповідальність  за  дотримання  встановленого  порядку
проведення II етапу Конкурсу несуть голова Комісії і керівник
вищого навчального закладу.
           III. Конкурсна комісія
   Для проведення кожного з етапів Конкурсу створюються Комісії
у складі 6-8 осіб із числа науково-педагогічних працівників,
представників  органів  державної влади та органів місцевого
самоврядування.
   Головою Комісії призначається ректор (директор Центру) чи
один  із проректорів вищого навчального закладу (заступників
директора Центру) і затверджується відповідним наказом вищого
навчального закладу (Центру).
   Голова має заступників і відповідального секретаря Комісії.
   Комісія  створюється  щорічно  і  діє  протягом терміну
організації та проведення конкурсу.
   До складу Комісії на правах її членів входять: один із
проректорів (заступників директора Центру), що веде навчальну або
наукову  роботу,  декан  відповідного  факультету  (або його
заступник), завідувачі кафедр, професори або доценти кафедр,
практичні працівники органів державної влади та органів місцевого
самоврядування за їх згодою.
   Персональний склад членів Комісії затверджується ректором
вищого навчального закладу (директором Центру) не пізніше ніж за 1
місяць до початку роботи Комісії.
   Графік  роботи  Комісії  затверджується  ректором вищого
навчального закладу (директором Центру).
   Час проведення засідання Комісії не повинен перевищувати 6
годин на день.
   Члени  Комісії  несуть  персональну  відповідальність за
секретність  тематики  до  моменту  оприлюднення.  Надання
підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом Комісії,
забороняється.
   Комісія має право доручати представникам органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, молодіжних організацій
розглядати роботи учасників Конкурсу з подальшим представленням
Комісії відповідних рецензій.
   Засідання  Комісії,  під час якого проходить співбесіда
(тестування), має бути оформлене протоколом, де фіксується, які
результати мають учасники Конкурсу і хто з них рекомендований чи
не рекомендований до зарахування у вищий навчальний заклад, із
зазначенням,  що є підставою для зарахування або відмови в
зарахуванні.
               Комісія:
   проводить організаційну роботу з підготовки і проведення
Конкурсу;
   визначає і забезпечує порядок проведення Конкурсу;
   готує документацію для проведення Конкурсу;
   визначає переможців Конкурсу (прізвище, ім'я та по батькові
переможців, назва та місцезнаходження вищого навчального закладу,
у  якому  вони  навчаються,  подаються державною мовою, без
скорочень);
   складає звіт про проведення Конкурсу;
   забезпечує розробку конкурсних завдань та критерії оцінки їх
виконання;
   перевіряє роботи учасників Конкурсу;
   аналізує підсумки виконання учасниками Конкурсу завдань,
виявляє характерні помилки та дає оцінку рівня їх підготовки.
   Комісія  II  етапу Конкурсу дає Рекомендації переможцям
(учасникам)   Конкурсу  щодо  вступу  на  навчання  за
освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньої
галузі  "Державне  управління"  та  професійними  програмами
функціональної спеціалізації "Державна служба".
   Рішення  Комісії про результати Конкурсу приймаються на
закритому  засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів
членів Комісії, які брали участь у цьому засіданні.
   При однаковій кількості голосів - голос голови Комісії є
ухвальним.
   Усі засідання Комісії протоколюються. До протоколу вносяться
оцінки відповідей учасників Конкурсу, питання, що ставилися,
особливі думки членів Комісії тощо. Записується рішення Комісії.
   Протокол підписує голова Комісії та члени Комісії, що брали
участь у засіданні.
   Протоколи засідання Комісії зберігаються у справах вищого
навчального закладу (Центру).
   По закінченні роботи Комісії її голова складає звіт і у
двотижневий термін направляє його до Головдержслужби України
(копія - ректорові, директорові Центру).
   У звіті голови Комісії мають бути вказані: рівень підготовки
учасників  Конкурсу;  якість  виконання  письмових  робіт;
відповідність письмових робіт обраній темі; характеристика знань
учасників  Конкурсу;  недоліки підготовки учасників Конкурсу.
Даються рекомендації щодо вдосконалення проведення відповідного
етапу Конкурсу.
   Апеляції на результати Конкурсу (тільки в день оголошення
результатів  Конкурсу)  розглядає  апеляційна  комісія вищого
навчального  закладу (Центру), склад та порядок роботи якої
затверджується наказом ректора (директора Центру).
   До складу апеляційної комісії входять представники вищого
навчального закладу (Центру), факультетів інших вищих навчальних
закладів тощо.
   Апеляційна  комісія  оперативно в межах часу проведення
відповідного етапу Конкурсу розглядає суперечні питання, пов'язані
з оцінкою виконання учасниками конкурсних завдань.
   Результати Конкурсу в цілому затверджуються Головдержслужбою
України  у двотижневий термін після представлення матеріалів
Комісії.
           IV. Учасники Конкурсу
   У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, яким на
день проведення Конкурсу виповнилося не більше 28 років.
   У Конкурсі можуть брати участь громадяни України незалежно
від статі, раси, національності, соціального і майнового стану,
світоглядних переконань, ставлення до релігії, місця проживання.
   Основними критеріями відбору талановитої молоді мають бути:
   результати навчання (ураховуються на I етапі Конкурсу -
показники диплома або виписка з диплома, академічна довідка про
результати  за  певний період навчання у вищому навчальному
закладі);
   мотивація особи;
   професійні досягнення;
   творчі здібності;
   моральні якості тощо.
   Бажано, щоб особи, які братимуть участь у Конкурсі, виявляли
(мали) такі прагнення, здібності і навики, як: усвідомлення
потреби в професійному зростанні (інтелектуальна спроможність);
сприйняття роботи як важливої частини життя; творчість; здатність
до прийняття рішень; спрямованість інтересів; гнучкість цілей;
здатність  до  організації  і  планування; реалізм в оцінці
прогнозування; гнучкість у поведінці; навики усної комунікації
(навики міжособистісних стосунків); уміння протистояти стресу;
соціальна об'єктивність; об'єктивність щодо себе; сприйнятливість
почуттів інших людей тощо.
   До  участі  в Конкурсі для зарахування на навчання за
професійною  програмою  функціональної спеціалізації "Державна
служба" допускаються:
   молодь   із   числа   студентів,   які,   здобувши
освітньо-кваліфікаційний  рівень бакалавра або спеціаліста за
спеціальністю,  професійно  спрямованою  на  державну службу,
навчаються у вищих навчальних закладах за освітньо-професійними
програмами підготовки спеціаліста або магістра;
   працівники органів державної влади та посадові особи органів
місцевого самоврядування;
   особи,  які  працюють на підприємствах, в установах та
організаціях і перебувають у кадровому резерві для прийняття на
державну службу;
   призери  всеукраїнських  студентських  олімпіад з питань
державного управління та державної служби.
          VI. Фінансування Конкурсу
   Матеріально - технічне забезпечення Конкурсу здійснюється
вищими навчальними закладами (Центрами).
   Участь науково-педагогічних працівників у розробці конкурсних
завдань, тестів та їх перевірці враховується вищим навчальним
закладом (Центром) при плануванні їх навчального навантаження
відповідно до чинних нормативно - правових актів.
   Оплата праці рецензентів та членів Комісії здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
   До роботи зі складання завдань для Конкурсу можуть залучатися
працівники  органів  державної  влади  та  органів місцевого
самоврядування на договірних підставах з оплатою праці відповідно
до чинного законодавства.
 
 Заступник Начальника
 Головдержслужби України             Оболенський О.Ю.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка