Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку подання оцінювачами інформації до Державного реєстру оцінювачів


         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 2123 від 15.11.2001
 
      Про затвердження Порядку подання оцінювачами
      інформації до Державного реєстру оцінювачів
 
   Відповідно до статті 17 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність  в  Україні"
( 2658-14 ) з метою встановлення єдиних вимог до форми та змісту
інформації, що подається оцінювачами до  Державного  реєстру
оцінювачів Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Порядок подання оцінювачами інформації до
Державного реєстру оцінювачів (додається).
   2. Управлінню оцінки  майна  та  фінансово-господарського
аналізу  (Н.Лебідь)  керуватися  зазначеним Порядком під час
опрацювання інформації про оцінювачів для підготовки рішень Фонду
державного майна України щодо реєстрації оцінювачів в Державному
реєстрі оцінювачів.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Ю.Гришана.
 
 Голова Фонду                       О.Бондар
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України
                   15.11.2001 N 2123
               ПОРЯДОК
 подання оцінювачами інформації до Державного реєстру оцінювачів
   1. Порядок  подання оцінювачами інформації до Державного
реєстру оцінювачів розроблено відповідно до статті 17 Закону
України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (далі - Закон).
   Порядок встановлює вимоги до форми та змісту інформації про
оцінювачів (фізичних осіб) з метою їх реєстрації в Державному
реєстрі оцінювачів а також поновлення інформації про оцінювачів,
що зазначена в Державному реєстрі оцінювачів.
   2. Інформація подається:
   оцінювачами, яким  було  видане  кваліфікаційне свідоцтво
оцінювача у порядку, встановленому Законом ( 2658-14 ), з метою їх
реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів;
   фізичними особами, які отримали кваліфікаційні  документи
оцінювачів до набрання чинності Законом ( 2658-14 ), строк дії
яких закінчується не раніше 31 грудня 2001 р., та використовують
своє  право  зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів
протягом року з дня набрання чинності Законом;
   оцінювачами, які  зареєстровані  в  Державному  реєстрі
оцінювачів у порядку, що встановлюється Фондом державного майна
України, з метою вчасного відображення достовірної інформації про
них.
   3. Оцінювачі, яким було видане кваліфікаційне  свідоцтво
оцінювача у порядку, встановленому Законом ( 2658-14 ), у тижневий
строк від дати отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача
подають довідку про оцінювача за формою згідно з додатком 1 та
довідку з місця роботи оцінювача за формою згідно з додатком 2.
   4. Фізичні особи, які отримали кваліфікаційні  документи
оцінювачів до набрання чинності Законом ( 2658-14 ), строк дії
яких закінчується не раніше 31 грудня 2001 р., та використовують
своє  право  зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів
протягом року з дня набрання чинності Законом, подають довідки про
оцінювача та довідки з місця роботи оцінювача, а також нотаріально
посвідчені копії кваліфікаційних документів оцінювачів та копії
інших документів, які підтверджують особу.
   5. Оцінювачі, зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів,
з метою вчасного відображення достовірної інформації про них у
тижневий строк від дати виникнення будь-яких змін щодо місця
роботи, контактних реквізитів та іншої інформації, що зазначаються
у довідці про оцінювача, подають нові довідку з місця роботи та
(або) довідку про оцінювача.
   6. Протягом двох років (фізичні особи, які використали своє
право зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів, - починаючи
з 7 вересня 2001 р., оцінювачі, які здобули кваліфікацію в
порядку, встановленому Законом ( 2658-14 ), - від дати видачі
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Фондом державного  майна
України) подається інформація про підвищення кваліфікації за
напрямами кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за формою згідно з
додатком 3 разом з нотаріально посвідченими копіями документів, що
підтверджують підвищення кваліфікації.
   7. Довідка про оцінювача та інші документи подаються разом із
заявою  про реєстрацію за формою згідно з додатком 4. Якщо
відповідні записи у Державному реєстрі оцінювачів уже зроблено і
потрібно  внести  зміни  до  них,  документи  подаються  із
супроводжувальним листом. Датою отримання  документів  Фондом
державного майна України є дата їх реєстрації відділом діловодства
Фонду державного майна України
   Якщо на дату подання інформації оцінювач (фізична особа)
тимчасово не працює, він робить про це відповідний запис у довідці
про оцінювача.
   8. Після опрацювання інформації, що надійшла  до  Фонду
державного майна України, приймається рішення щодо реєстрації
фізичної особи (оцінювача) в Державному реєстрі оцінювачів.
   Реєстрація або відмова у реєстрації в Державному реєстрі
оцінювачів  здійснюється  згідно  з відповідним порядком, що
встановлюється Фондом державного майна України
   9. Оцінювачі  несуть  відповідальність  за  достовірність
інформації, яка подається до Державного реєстру оцінювачів, у
порядку, встановленому Законом ( 2658-14 ).
   Невчасне подання оцінювачем  достовірної  інформації,  що
призвело до викривлення інформації про оцінювача в Державному
реєстрі оцінювачів, є підставою для прийняття рішення Фондом
державного  майна України про зупинення дії кваліфікаційного
свідоцтва.
   10. Документи складаються державною мовою Фонд державного
майна України має право не розглядати інформацію, яка оформлена
неналежним чином.
 
 Начальник Управління оцінки майна та
 фінансово-господарського аналізу             Н.Лебідь
                   Додаток 1
                   до Порядку подання
                   оцінювачами інформації
                   до Державного реєстру
                   оцінювачів
           ДОВІДКА ПРО ОЦІНЮВАЧА
 
------------------------------------------------------------------------------
|Пріз-|Грома-|Паспортні|Реквізити      |Контактні |Членство в |Місце |
|вище |дянст-|реквізити|кваліфікаційного  |реквізити |громадській |роботи |
|ім'я |во (1)|(2)   |документа оцінювача |(4)    |організації |(6)  |
|та по|   |     |          |      |оцінювачів |    |
|бать-|   |     |          |      |(5) (повна |    |
|кові |   |     |          |      |назва    |    |
|   |   |     |          |      |організації,|    |
|   |   |     |          |      |дата    |    |
|   |   |     |          |      |вступу)   |    |
|   |   |---------+--------------------+-----------+------------+-------|
|   |   |се- |коли|назва|но- |ким|отри-|пош-|теле- |      |    |
|   |   |рія |та |   |мер |вид|мана |това|фон  |      |    |
|   |   |но- |ким |   |та |ано|квалі|ад- |(факс)|      |    |
|   |   |мер |ви- |   |дата|  |фіка-|реса|   |      |    |
|   |   |  |дано|   |ви- |  |ція |  |   |      |    |
|   |   |  |  |   |дачі|  |(3) |  |   |      |    |
|-----+------+----+----+-----+----+---+-----+----+------+------------+-------|
|1  |2   |3  |4  |5  |6  |7 |8  |9  |10  |11     |12   |
|-----+------+----+----+-----+----+---+-----+----+------+------------+-------|
|   |   |  |  |   |  |  |   |  |   |      |    |
------------------------------------------------------------------------------
 
 "___"__________ 200_ р. __________________ (__________________)
             (підпис оцінювача)  (ініціали прізвище)
   (1) Заповнюється таким чином громадянами України зазначається
"Україна"; громадянами інших держав зазначається повна назва
країни громадянства; особами без громадянства зазначається "-".
   (2) Додається копія відповідних сторінок паспорта громадянина
України (паспорта громадянина іншої держави).
   (3) Зазначається  повністю  з  кваліфікаційного документа
оцінювача.
   (4) Указуються контактні реквізити місця проживання та (або)
місця роботи (з відповідною вказівкою).
   (5) Указується у разі членства в громадській організації
оцінювачів.
   (6) У разі якщо оцінювач тимчасово не працює слід зазначити
про це вказавши дату.
                   Додаток 2
                   до Порядку подання
                   оцінювачами інформації
                   до Державного реєстру
                   оцінювачів
              ДОВІДКА
   Цією довідкою засвідчується що ______________________________
             (прізвище ім'я та по батькові оцінювача)
дійсно працює у складі ___________________________________________
         (повна назва установи, організації, підприємства)
на посаді ____________________ з ________________ року.
                   (дата)
   Довідка видана для пред'явлення до Фонду державного майна
України для реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів.
 
___________________________ ___________  ___________________
(посада керівника установи,  (підпис)   (ініціали прізвище)
 організації, підприємства,
   що видав довідку)
 
 М.П.
 "___"__________ 200_ р.
                   Додаток 3
                   до Порядку подання
                   оцінювачами інформації
                   до Державного реєстру
                   оцінювачів
     ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЦІНЮВАЧА
    ___________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
-----------------------------------------------------------------------
|Напрями      |Спеціа-  |Підвищення кваліфікації оцінювача   |
|кваліфікаційної  |лізація  |---------------------------------------|
|підготовки    |в межах  |Назва |Тема- |Час    |Документ що |
|оцінювача     |напрямів |навча- |тика  |проход-  |підтверджує |
|         |кваліфі  |льного |підви- |ження   |підвищення |
|         |каційної |закладу|щення |підвищення|кваліфікації|
|         |підготовки|    |квалі- |квалі-  |(назва, дата|
|         |оцінювача |    |фікації|фікації  |видачі) (3) |
|         |     |    |    |(дата)  |      |
|------------------+----------+-------+-------+----------+------------|
|Оцінка об'єктів у |----------|    |    |     |      |
|матеріальній формі|----------|    |    |     |      |
|------------------+----------+-------+-------+----------+------------|
|Оцінка цілісних  |     |    |    |     |      |
|майнових     |     |    |    |     |      |
|комплексів, паїв, |     |    |    |     |      |
|цінних паперів,  |     |    |    |     |      |
|майнових прав та |     |    |    |     |      |
|нематеріальних  |     |    |    |     |      |
|активів, у тому  |     |    |    |     |      |
|числі прав на   |     |    |    |     |      |
|об'єкти      |     |    |    |     |      |
|інтелектуальної  |     |    |    |     |      |
|власності     |     |    |    |     |      |
|------------------+----------+-------+-------+----------+------------|
|Оцінка земельних |     |    |    |     |      |
|ділянок      |     |    |    |     |      |
-----------------------------------------------------------------------
 
 "___"____________ 200_ р. _______________  ____________________
             (підпис оцінювача)  (ініціали прізвище)
   (1) Зазначаються  спеціалізації,  щодо  яких  здійснена
кваліфікаційна  підготовка  оцінювача  (згідно  з випискою з
Державного реєстру оцінювачів).
   (2) Указується  повна  назва  курсу,  що  відповідно до
нормативно-правових вимог зараховується як підвищення кваліфікації
оцінювача.
   (3) Заповнюється згідно з нотаріально посвідченими копіями
документів, що додаються.
                   Додаток 4
                   до Порядку подання
                   оцінювачами інформації
                   до Державного реєстру
                   оцінювачів Фонд державного
                   майна України
            ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ
   Заявник _____________________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
Кваліфікаційний документ оцінювача _______________________________
                     (назва документа)
виданий __________________________________________________________
        (зазначається, хто видав документ)
за напрямами оцінки майна ________________________________________
               (зазначається зміст документа)
Протокол Екзаменаційної комісії N ______ від _____________________
   Прошу зареєструвати мене в Державному реєстрі оцінювачів.
Документи, що передбачені Порядком подання оцінювачами інформації
до Державного реєстру оцінювачів, додаються.
 
"___"_____________ 200_ р.    ___________________
                   (підпис)
 
 "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію",
 N 1/2002, 2002 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка