Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 7|  |е) за кореспондентсь-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |кими, кредитними, де-|     |    |     |     |     |     |
|  |позитними рахунками і|     |    |     |     |     |     |
|  |за обліком імпортних|     |    |     |     |     |     |
|  |акредитивів     |     |    |     |     |     |     |
|406.|Виписки із  особових|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |рахунків НБУ в бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ках-кореспондентах  |     |    |     |     |     |     |
|407.|Грошово-розрахункові |-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |документи і листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня з  документарних|     |    |     |     |     |     |
|  |акредитивів і інкасо|     |    |     |     |     |     |
|  |за кордон  та із-за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордону, а також щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |гарантій, які надані|     |    |     |     |     |     |
|  |і одержані НБУ, ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційними банками  |     |    |     |     |     |     |
|408.|Грошово-розрахункові |-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |документи і листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня з питань грошових|     |    |     |     |     |     |
|  |акредитивів і інкасо|     |    |     |     |     |     |
|  |за   некомерційними|     |    |     |     |     |     |
|  |операціями      |     |    |     |     |     |     |
|409.|Тарифи комісійної ви-|3 р.*  |3 р.*  |3 р.*   |3 р.*   |3 р.*  |*після  |
|  |нагороди під час ви-|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |конання валютних опе-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |рацій        |     |    |     |     |     |     |
|410.|Журнали реєстрації та|     |    |     |     |     |     |
|  |обліку:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) документарних ак-|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |редитивів та інкасо з|     |    |     |     |     |     |
|  |експорту та імпорту |     |    |     |     |     |     |
|  |б) переказів і копій|-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |чеків, виданих   за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордон, а також прий-|     |    |     |     |     |     |
|  |нятих на інкасо   |     |    |     |     |     |     |
|  |в) особових рахунків |-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |г) цінностей, прийня-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |тих і надісланих на|     |    |     |     |     |     |
|  |інкасо        |     |    |     |     |     |     |
|  |д) розпоряджень  на|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |видачу цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|  |е) умовних платежів і| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |позовів   іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків у зв'язку з|     |    |     |     |     |     |
|  |порушенням умов акре-|     |    |     |     |     |     |
|  |дитивів       |     |    |     |     |     |     |
|411.|Альбоми зразків під-|     |    |     |     |     |     |
|  |писів  уповноважених|     |    |     |     |     |     |
|  |службових осіб:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) іноземних   бан-|15 р.  |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |ків-кореспондентів  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) що  надсилаються|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |банками України   в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |     |
|  |в) міністерств,  ві-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |домств, обслуговуючих|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій     |     |    |     |     |     |     |
|412.|Зразки  анульованих| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |підписів закордонних|     |    |     |     |     |     |
|  |кореспондентів і лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування щодо них   |     |    |     |     |     |     |
|413.|Зразки підписів спів-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |робітників банків  |мине   |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |           |потреба |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|414.|Списки співробітників|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |комерційних  банків,|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |уповноважених підпи-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |сувати документи  і|     |    |     |     |     |     |
|  |здійснювати операції|     |    |     |     |     |     |
|  |з валютного контролю |     |    |     |     |     |     |
|415.|Листування про надан-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ня, доповнення, зміни|     |    |     |     |     |     |
|  |списків співробітни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків,  уповноважених|     |    |     |     |     |     |
|  |підписувати документи|     |    |     |     |     |     |
|  |і здійснювати опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції з валютного конт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ролю         |     |    |     |     |     |     |
|416.|Картотеки  мікрофіш|15 р.  |-    |15 р.   |-     |-    |     |
|  |зразків   підписів|     |    |     |     |     |     |
|  |уповноважених  осіб|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземних банків   |     |    |     |     |     |     |
|417.|Листування з інобан-|15 р.  |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |ками про застосування|     |    |     |     |     |     |
|  |телеграфного "ключа"|     |    |     |     |     |     |
|  |і телеграфних розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунків        |     |    |     |     |     |     |
|418.|Листування з інобан-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |ками з питань порядку|     |    |     |     |     |     |
|  |підписання документів|     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|                 6. Банківський нагляд                 |
|              6.1. Регулювання діяльності банків             |
|                                            |
|419.|Економічні нормативи|постійно |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |НБУ для  комерційних|     |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |банків        |     |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
|420.|Щомісячні зведені за-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |ні про дотримання ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційними  банками|     |    |     |     |     |     |
|  |встановлених  еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічних нормативів  |     |    |     |     |     |     |
|421.|Листування з органами|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади, місцевого са-|     |    |     |     |     |     |
|  |моврядування, мініс-|     |    |     |     |     |     |
|  |терствами, відомства-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, організаціями  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань  регулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків      |     |    |     |     |     |     |
|422.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |встановлення  еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічних нормативів  |     |    |     |     |     |     |
|423.|Листування з Асоціа-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |цією комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків з питань регулю-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання діяльності ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційних банків   |     |    |     |     |     |     |
|424.|Листування з  комер-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |ційними банками з пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань методології  їх|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльності      |     |    |     |     |     |     |
|425.|Листування з  госпо-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |дарськими організаці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ями з питань діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|426.|Листування з громадя-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |нами з питань діяль-|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |ності   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|427.|Листування з  регіо-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |нальними управліннями|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |з питань економічного|     |    |     |     |     |     |
|  |аналізу  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних банків  |     |    |     |     |     |     |
|428.|Листування з  комер-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |ційними банками, ус-|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |тановами і організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями з питань еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічного аналізу   |     |    |     |     |     |     |
|429.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |постійно |постійно |5 р.   |*після  |
|  |застосування штрафних|ЕПК*   |ЕПК*  |     |     |     |ліквіда- |
|  |санкцій до комерцій-|     |    |     |     |     |ції банку|
|  |них банків і кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |них установ (доповід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні записки, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |аналізи, листування) |     |    |     |     |     |     |
|430.|Щомісячні звіти  ко-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |платоспроможність  |     |    |     |     |     |     |
|  |банку (ф.ПС з додат-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками N 1, N 2, N 3) |     |    |     |     |     |     |
|431.|Щомісячні звіти  ко-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |ліквідність   банку|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.ЛБ з   додатками|     |    |     |     |     |     |
|  |N 1, N 2)      |     |    |     |     |     |     |
|432.|Щоденні  інформації|3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |для розрахунку та об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліку резерву на мож-|     |    |     |     |     |     |
|  |ливі втрати за позич-|     |    |     |     |     |     |
|  |ками комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків (ф.300)     |     |    |     |     |     |     |
|433.|Щомісячні зведені до-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |відки-паспорти комер-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних банків    |     |    |     |     |     |     |
|434.|Звіти   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків з основної ді-|     |    |     |     |     |     |
|  |яльності:      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |5 р.   |5 р.  |постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |б) квартальні    |3 р.   |3 р.  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*за від- |
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|  |в) місячні      |1 р.   |1 р.  |1 р.   |1 р.   |1 р.   |     |
|435.|Щоденні дані про дот-|3 р.   |3 р.  |3 р.   |3 р.   |3 р.   |     |
|  |римання комерційними|     |    |     |     |     |     |
|  |банками встановлених|     |    |     |     |     |     |
|  |економічних нормати-|     |    |     |     |     |     |
|  |вів         |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|          6.2. Реєстрація і ліцензування діяльності банків          |
|                                            |
|436.|Реєстраційні  справи|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |-    |*на держ-|
|  |комерційних  банків|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |(статути, списки ак-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |ціонерів (учасників),|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |ліцензії,  висновки,|     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |довідки)       |     |    |     |     |     |дації ко-|
|  |           |     |    |     |     |     |мерційних|
|  |           |     |    |     |     |     |банків  |
|437.|Реєстраційні  справи|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |-    |*на держ-|
|  |кредитних   установ|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |(статути, списки ак-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |ціонерів (учасників),|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |ліцензії,  висновки,|     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |довідки)       |     |    |     |     |     |дації ус-|
|  |           |     |    |     |     |     |танов  |
|438.|Книга реєстрації ко-|постійно*|-    |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |мерційних банків, які|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |одержали ліцензії на|     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |здійснення банківсь-|     |    |     |     |     |редаються|
|  |ких операцій в іно-|     |    |     |     |     |     |
|  |земній валюті    |     |    |     |     |     |     |
|439.|Дозволи, ліцензії на|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*на держ-|
|  |банківські операції |     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|440.|Дозволи на відкриття|-    |постій- |-     |постійно* |-    |*на держ-|
|  |філій і представництв|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |комерційних банків  |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|441.|Республіканська книга|постійно*|-    |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |реєстрації  банків,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |валютних бірж та ін-|     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |ших фінансово-кредит-|     |    |     |     |     |редаються|
|  |них установ     |     |    |     |     |     |     |
|442.|Реєстри філій, предс-|-    |постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |тавництв комерційних|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |банків        |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|443.|Документи регіональ-|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*зберіга-|
|  |них управлінь НБУ що-|     |но*   |     |     |     |ються  в|
|  |до реєстрації комер-|     |    |     |     |     |реєстра- |
|  |ційних банків, їх фі-|     |    |     |     |     |ційних  |
|  |лій,  представництв|     |    |     |     |     |справах |
|  |(обгрунтування, роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунки, висновки про|     |    |     |     |     |     |
|  |доцільність їх ство-|     |    |     |     |     |     |
|  |рення)        |     |    |     |     |     |     |
|444.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |реєстрації та ліцен-|     |    |     |     |     |     |
|  |зування  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних  банків,|     |    |     |     |     |     |
|  |їх філій,  представ-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництв        |     |    |     |     |     |     |
|445.|Ліцензії на  заняття|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |аудиторською  діяль-|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |ністю        |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|                                            |
|           6.3. Інспектування комерційних банків, аудит           |
|                                            |
|446.|Методичні рекоменда-|постійно |до замі-|-     |-     |-    |     |
|  |ції з питань інспек-|     |ни нови-|     |     |     |     |
|  |тування  комерційних|     |ми   |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|447.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |інспектування комер-|ЕПК   |ЕПК   |     |     |     |     |
|  |ційних банків    |     |    |     |     |     |     |
|448.|Наглядові справи про|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |діяльність комерцій-|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |них банків  (основні|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |показники, зведення,|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |таблиці,  відомості,|     |    |     |     |     |ля лікві-|
|  |доповіді, пояснюваль-|     |    |     |     |     |дації ко-|
|  |ні записки, довідки,|     |    |     |     |     |мерційних|
|  |аналізи)       |     |    |     |     |     |банків  |
|449.|Документи про аналіз|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків до прове-|     |    |     |     |     |     |
|  |дення перевірки (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, відомості таб-|     |    |     |     |     |     |
|  |лиці, акти, висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди, листування) |     |    |     |     |     |     |
|450.|Акти перевірок  НБУ|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків і докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти до них      |     |    |     |     |     |     |
|451.|Документи про аналіз|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |діяльності комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків після про-|     |    |     |     |     |     |
|  |веденої   перевірки|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці, акти,  вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки, огляди, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|452.|Листування про реалі-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |зацію рішень   щодо|     |    |     |     |     |винесення|
|  |неправомірних  дій,|     |    |     |     |     |рішень  |
|  |економічних порушень|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних банків  |     |    |     |     |     |     |
|453.|Листування про  пре-|5 р.*  |5 р.*  |5 р.*   |5 р.*   |5 р.*  |*після  |
|  |тензії, які пов'язані|     |    |     |     |     |винесення|
|  |з проведенням переві-|     |    |     |     |     |рішень  |
|  |рок комерційних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|454.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |забезпечення безпеки|     |    |     |     |     |     |
|  |інспекційної безпеки |     |    |     |     |     |     |
|455.|Журнал реєстрації пе-|постійно*|постій- |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |ревірок  комерційних|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |банків        |     |    |     |     |     |ня не  |
|  |           |     |    |     |     |     |надходять|
|456.|Документи про вивчен-|доки не |доки не |-     |-     |-    |     |
|  |ня і   впровадження|мине   |мине  |     |     |     |     |
|  |досвіду інспектування|потреба |потреба |     |     |     |     |
|  |банків (рекомендації,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, огляди)   |     |    |     |     |     |     |
|457.|Документи про прове-|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |дення  аудиторських|     |    |     |     |     |     |
|  |перевірок діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |банків (аналізи, вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки,  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, огляди, ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти)         |     |    |     |     |     |     |
|458.|Результати  аналізу|10 р.  |10 р.  |-     |-     |-    |     |
|  |аудиторських виснов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|459.|Листування з  ауди-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |торськими фірмами що-|     |    |     |     |     |     |
|  |до надання консульта-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних послуг    |     |    |     |     |     |     |
|460.|Журнали  реєстрації|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |угод на  проведення|мине   |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |зовнішнього аудиту  |потреба |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|461.|Угоди на  проведення|3 р.*  |3 р.*  |3 р.*   |3 р.*   |3 р.*  |*після  |
|  |зовнішнього аудиту  |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії угоди|
|                                            |
|               7. Операції з цінними паперами              |
|             7.1. Організація ринку цінних паперів             |
|                                            |
|462.|Реєстр цінних  папе-|-    |-    |постійно |доки не  |доки не |     |
|  |рів, які випущені ко-|     |    |     |мине   |мине   |     |
|  |мерційними банками  |     |    |     |потреба  |потреба |     |
|463.|Реєстр депозитних  і|-    |-    |постійно |доки не  |доки не |     |
|  |ощадних сертифікатів|     |    |     |мине   |мине   |     |
|  |комерційних банків  |     |    |     |потреба  |потреба |     |
|464.|Реєстраційні докумен-|-    |-    |постійно |доки не  |-    |     |
|  |ти випусків  цінних|     |    |     |мине   |     |     |
|  |паперів  комерційних|     |    |     |потреба  |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|465.|Статистичні   звіти|     |    |     |     |     |     |
|  |банків про  випуск,|     |    |     |     |     |     |
|  |реалізацію та обсяг|     |    |     |     |     |     |
|  |цінних    паперів|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.2Б):       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |5 р.   |5 р.  |постійно* |постійно |-    |*надісла-|
|  |           |     |    |     |     |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |б) квартальні    |1 р.   |1 р.  |3 р.   |3 р.   |-    |     |
|466.|Документи про  пору-|постійно |постійно|постійно |постійно |-    |     |
|  |шення  комерційними|     |    |     |     |     |     |
|  |банками правил випус-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку  цінних  паперів|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти, висновки)   |     |    |     |     |     |     |
|467.|Умови випуску  депо-|-    |-    |постійно* |доки не  |доки не |*надісла-|
|  |зитних і ощадних сер-|     |    |     |мине   |мине   |ні від  |
|  |тифікатів      |     |    |     |потреба  |потреба |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|468.|Листування з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |роботи з цінними па-|     |    |     |     |     |     |
|  |перами        |     |    |     |     |     |     |
|469.|Документи інформацій-|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |ного  і довідкового|ЕПК   |ЕПК   |ЕПК    |ЕПК    |     |     |
|  |характеру про ринок|     |    |     |     |     |     |
|  |цінних паперів, фі-|     |    |     |     |     |     |
|  |нансовий ринок, опе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рації з цінними папе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рами (огляди, табли-|     |    |     |     |     |     |
|  |ці, аналітичні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, довідки)     |     |    |     |     |     |     |
|470.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |методології і аналізу|     |    |     |     |     |     |
|  |ринку цінних паперів|     |    |     |     |     |     |
|  |(доповіді, доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|471.|Документи про опера-|-    |-    |3 р.*   |3 р.*   |-    |*після  |
|  |ції комерційних бан-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ків  з  облігаціями|     |    |     |     |     |ня    |
|  |внутрішної державної|     |    |     |     |     |строку  |
|  |позики (договори, за-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |яви,  розпорядження,|     |    |     |     |     |договорів|
|  |листування)     |     |    |     |     |     |або після|
|  |           |     |    |     |     |     |погашення|
|  |           |     |    |     |     |     |випусків |
|  |           |     |    |     |     |     |державних|
|  |           |     |    |     |     |     |цінних  |
|  |           |     |    |     |     |     |паперів |
|472.|Документи про випуск|постійно |3 р.*  |-     |-     |-    |*після  |
|  |державних цінних па-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |перів (договори, ак-|     |    |     |     |     |ня    |
|  |ти, протоколи, умови|     |    |     |     |     |строку  |
|  |випуску)       |     |    |     |     |     |дії   |
|  |           |     |    |     |     |     |договорів|
|  |           |     |    |     |     |     |або після|
|  |           |     |    |     |     |     |погашення|
|  |           |     |    |     |     |     |випусків |
|  |           |     |    |     |     |     |державних|
|  |           |     |    |     |     |     |цінних  |
|  |           |     |    |     |     |     |паперів |
|473.|Реєстри операцій  з|постійно |постійно|-     |-     |-    |     |
|  |облігаціями державних|     |    |     |     |     |     |
|  |позик        |     |    |     |     |     |     |
|474.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |організації розрахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків,  розміщення  і|     |    |     |     |     |     |
|  |обслуговування  дер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жавних позик (допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |відні записки, огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди, довідки, відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, листування)   |     |    |     |     |     |     |
|475.|Документи з обслуго-|постійно |постійно|постійно |постійно |10 р.  |     |
|  |вування державних об-|     |    |     |     |     |     |
|  |лігацій  зовнішньої|     |    |     |     |     |     |
|  |позики   (договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |розпорядження, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, відомості)    |     |    |     |     |     |     |
|476.|Документи з організа-|постійно | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) після|
|  |ції вторинного ринку|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |державних цінних па-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |перів (договори, ак-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |ти, протоколи, умови|     |    |     |     |     |договорів|
|  |випуску)       |     |    |     |     |     |або після|
|  |           |     |    |     |     |     |погашення|
|  |           |     |    |     |     |     |випусків |
|  |           |     |    |     |     |     |державних|
|  |           |     |    |     |     |     |цінних  |
|  |           |     |    |     |     |     |паперів |
|  |           |     |    |     |     |     |     |
|477.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |5 р.   |     |
|  |вторинного ринкудер-|     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка