Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 6|  |вому секторі за кор-|     |    |     |     |     |     |
|  |доном        |     |    |     |     |     |     |
|326.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |акумулювання валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |коштів на рахунках  |     |    |     |     |     |     |
|327.|Листування про надан-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |ня кредитів резиден-|     |    |     |     |     |     |
|  |там і розстрочку пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тежів з них     |     |    |     |     |     |     |
|328.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |відкриття і  ведення|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків в іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |та національній валю-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті  та  регулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій нерезидентів|     |    |     |     |     |     |
|329.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |відкриття і  ведення|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків в іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |валюті та регулювання|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій резидентів |     |    |     |     |     |     |
|330.|Документи про відкри-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ту валютну  позицію|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки  ліміту,|     |    |     |     |     |     |
|  |ліміти, звіти за фор-|     |    |     |     |     |     |
|  |мами 28, 28-А, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|331.|Щомісячні звіти  ко-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |обсяги авансових пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тежів та попередньої|     |    |     |     |     |     |
|  |оплати за імпорт то-|     |    |     |     |     |     |
|  |варів і  послуг, що|     |    |     |     |     |     |
|  |надійшли на  рахунки|     |    |     |     |     |     |
|  |"Лоро", та   термін|     |    |     |     |     |     |
|  |рзрахунків за такими|     |    |     |     |     |     |
|  |операціями      |     |    |     |     |     |     |
|332.|Щомісячний звіт  про| 10 р. |  -  | 10 р.* |  10 р. |  -  |*надісла-|
|  |стан ресусів та роз-|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |міщення грошових кош-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |тів банку в іноземній|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |валюті (ф.111)    |     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|333.|Звіти   комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків про стан за-|     |    |     |     |     |     |
|  |боргованості за іно-|     |    |     |     |     |     |
|  |земними   кредитами|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.22 з додатками): |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |постійно |  -  |постійно |постійно |  -  |     |
|  |б) квартальні    | 3 р.* |  -  | 3 р.*  |  3 р.* |  -  |*за від- |
|  |           |     |    |     |     |     |сутністю |
|  |           |     |    |     |     |     |річних - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
|334.|Квартільні звіти ко-|постійно |  -  |постійно |постійно |  -  |     |
|  |мерційних банків про|     |    |     |     |     |     |
|  |залучення з обслуго-|     |    |     |     |     |     |
|  |вування  іноземного|     |    |     |     |     |     |
|  |довгострокового  га-|     |    |     |     |     |     |
|  |рантованого (негаран-|     |    |     |     |     |     |
|  |тованого)   кредиту|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.23 з додатками)  |     |    |     |     |     |     |
|335.|Щоденні  розшифровки|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |валютних рахунків ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |мерційних банків  за|     |    |     |     |     |     |
|  |видами валют (ф.762) |     |    |     |     |     |     |
|336.|Щоденні  інформації|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |про курс  та  обсяи|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій з іноземною|     |    |     |     |     |     |
|  |валютою (ф.25 з до-|     |    |     |     |     |     |
|  |датками)       |     |    |     |     |     |     |
|337.|Місячні дані   про|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |кількість  суб'єктів|     |    |     |     |     |     |
|  |господарської діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності та  кількість|     |    |     |     |     |     |
|  |пунктів обміну (ф.26)|     |    |     |     |     |     |
|338.|Місячні звіти про ді-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |яльність  суб'єктів|     |    |     |     |     |     |
|  |господарської діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності, що мають лі-|     |    |     |     |     |     |
|  |цензії на операції з|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземною валютою, та|     |    |     |     |     |     |
|  |про оборот готівкової|     |    |     |     |     |     |
|  |валюти в   обмінних|     |    |     |     |     |     |
|  |пунктах (ф.27)    |     |    |     |     |     |     |
|339.|Інформації регіональ-|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |них управлінь НБУ про|     |    |     |     |     |     |
|  |кількість декларувань|     |    |     |     |     |     |
|  |резидентами  України|     |    |     |     |     |     |
|  |валютних цінностей та|     |    |     |     |     |     |
|  |майна, що належать їм|     |    |     |     |     |     |
|  |та знаходяться за ме-|     |    |     |     |     |     |
|  |жами України (ф.29) |     |    |     |     |     |     |
|340.|Квартальні звіти ре-| 10 р. |постійно|     |     |     |     |
|  |гіональних управлінь|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ про стан деклару-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання резидентами Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни валютних  цін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ностей та майна, що|     |    |     |     |     |     |
|  |належать їм та знахо-|     |    |     |     |     |     |
|  |дяться за межами Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни (ф.30)     |     |    |     |     |     |     |
|341.|Місячні звіти про по-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рушників законодавчо|     |    |     |     |     |     |
|  |встановлених термінів|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунків за  екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |портно-імпортними  |     |    |     |     |     |     |
|  |операціями (ф.31)  |     |    |     |     |     |     |
|342.|Щомісячні звіти регі-|  5 р. |  5 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ональних  управлінь|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ про надані дозво-|     |    |     |     |     |     |
|  |ли на   продовження|     |    |     |     |     |     |
|  |терміну  завершення|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунків за  екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |портно-імпортними  |     |    |     |     |     |     |
|  |операціями (ф.32)  |     |    |     |     |     |     |
|343.|Щомісячні інформації|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |про надані дозволи на|     |    |     |     |     |     |
|  |право здійснення опе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рацій з   валютними|     |    |     |     |     |     |
|  |цінностями (ф.33)  |     |    |     |     |     |     |
|344.|Статистичні звіти про|     |    |     |     |     |     |
|  |рух коштів в інозем-|     |    |     |     |     |     |
|  |ній      валюті|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.15-ЗЕЗ):     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |
|  |б) квартальні    |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|345.|Щомісячні звіти  про|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |
|  |залишки на  валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунках, відкритих у|     |    |     |     |     |     |
|  |комерційних  банках|     |    |     |     |     |     |
|  |України (ф.760)   |     |    |     |     |     |     |
|346.|Щомісячні звіти  про|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |залишки валютних кош-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів на   депозитних|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунках комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків (ф.761)    |     |    |     |     |     |     |
|347.|Аналітичні документи|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |за звітами підприєм-|     |    |     |     |     |     |
|  |ств і  організацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |які мають рахунки в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті  за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордоном (огляди, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повіді, довідки, таб-|     |    |     |     |     |     |
|  |лиці)        |     |    |     |     |     |     |
|348.|Аналітичні документи|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |про активи і пасиви|     |    |     |     |     |     |
|  |банків в  іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |валюті (довідки, ві-|     |    |     |     |     |     |
|  |домості; розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці)       |     |    |     |     |     |     |
|349.|Аналітичні документи|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |про міжнародні золо-|     |    |     |     |     |     |
|  |товалютні резерви Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїни (огляди, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доповіді, розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки, таблиці, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|350.|Довідки про стан фор-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |мування валютних ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервів і золотовалют-|     |    |     |     |     |     |
|  |них ресурсів НБУ   |     |    |     |     |     |     |
|351.|Листування з  питань|  25 р. | 25 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |формування  валютних|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |резервів і золотова-|     |    |     |     |     |     |
|  |лютних ресрсів    |     |    |     |     |     |     |
|352.|Гарантії банків з ва-|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |лютних операцій   |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії   |
|353.|Реєстраційні журнали|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |-//-   |
|  |гарантій банків  на|     |    |     |     |     |     |
|  |проведення  валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій       |     |    |     |     |     |     |
|354.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ведення обліку валют-|     |    |     |     |     |     |
|  |них операцій     |     |    |     |     |     |     |
|355.|Довідки про  вільні|  -   |  15 р.|  -   |  -   |  -  |     |
|  |залишки валютної каси|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ         |     |    |     |     |     |     |
|356.|Книги валютного схо-|  -   | 25 р. |  25 р. |  25 р. |  -  |     |
|  |вища з  обліку руху|     |    |     |     |     |     |
|  |готівкової валюти та|     |    |     |     |     |     |
|  |інших цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|357.|Листування з питань,|15 р.  |15 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |пов'язаних з дорого-|     |    |     |     |     |     |
|  |цінними металами, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |рогоцінними каменями |     |    |     |     |     |     |
|358.|Акти приймання і роз-|  -  |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |печатування посилок з|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземною валютою та|     |    |     |     |     |     |
|  |іншими  цінностями,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування про недос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тачу, надлишки в по-|     |    |     |     |     |     |
|  |силках        |     |    |     |     |     |     |
|359.|Свідоцтва про реєст-|  -  | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |рацію обмінних пунк-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |тів комерційних бан-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ків         |     |    |     |     |     |дії   |
|360.|Книги реєстрації об-|  -  |постій- |  -   |  -   |  -  |*на дер- |
|  |мінних пунктів    |     |но*   |     |     |     |жавне  |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|361.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |реєстрації і  діяль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності обмінних пунк-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів         |     |    |     |     |     |     |
|362.|Акти перевірок обмін-|  -  |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |них пунктів     |     |    |     |     |     |     |
|363.|Бюлетені НБУ про кур-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |си іноземних валют до|     |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |національної валюти |     |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|364.|Документи з  питань|15 р.  |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |встановлення  курсів|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземних валют  до|     |    |     |     |     |     |
|  |національної  валюти|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |огляди, листування) |     |    |     |     |     |     |
|365.|Біржові бюлетені кур-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |сів валют      |     |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |           |     |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|366.|Інформації про курси|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |іноземних валют, ціну|     |    |     |     |     |     |
|  |золота, ставки за єв-|     |    |     |     |     |     |
|  |родепозитами за кор-|     |    |     |     |     |     |
|  |доном        |     |    |     |     |     |     |
|367.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |курсів іноземних ва-|     |    |     |     |     |     |
|  |лют         |     |    |     |     |     |     |
|368.|Документи про курси і|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |обсяги операцій   з|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземною валютою та|     |    |     |     |     |     |
|  |структуру  валютного|     |    |     |     |     |     |
|  |ринку (звіти, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, інформації)   |     |    |     |     |     |     |
|369.|Документи про діяль-|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ність іноземних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, їх філій (довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, доповідні запис-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, висновки, звіти,|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня)         |     |    |     |     |     |     |
|370.|Документи з  питань|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |контролю за діяльніс-|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |тю Міжбанківської ва-|     |    |     |     |     |     |
|  |лютної біржі (довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, відомості, звіти)|     |    |     |     |     |     |
|371.|Документи   Міжбан-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |ківської   валютної|мине   |мине  |мине   |мине   |мине   |     |
|  |біржі про результати|потреба |потреба |потреба  |потреба  |потреба |     |
|  |торгівлі   (біржові|     |    |     |     |     |     |
|  |посвідчення,  опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційні листи, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|         5.3. Міжнародні розрахунки, кореспондентські відносини        |
|                                            |
|372.|Документи з  питань|  15 р. | 15 р. |  15 р. |  15 р. |     |     |
|  |розразунків в інозем-|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |ній валюті (аналізи,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,  висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|373.|Статистичні відомості|  10 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |про зовнішньо-торгі-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |вельний обіг і міжна-|     |    |     |     |     |     |
|  |родні розрахунки   |     |    |     |     |     |     |
|374.|Зведені відомості та|  25 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |інші документи з дов-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |гострокових валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитів, наданих Ук-|     |    |     |     |     |     |
|  |раїні та  одержаних|     |    |     |     |     |     |
|  |від інших країн, між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народних банків, ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізацій, листування|     |    |     |     |     |     |
|  |з ними        |     |    |     |     |     |     |
|375.|Документи з  питань|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*на дер- |
|  |державного зовнішнь-|     |    |     |     |     |жавне  |
|  |ого боргу  (довідки,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |висновки,  доповідні|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |записки, розрахунки,|     |    |     |     |     |дить піс-|
|  |листування)     |     |    |     |     |     |ля пога- |
|  |           |     |    |     |     |     |шення  |
|  |           |     |    |     |     |     |боргу  |
|376.|Урядові та  міжбан-|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*на держ-|
|  |ківські кредитні уго-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ди, угоди з іноземни-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |ми банками про поря-|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |док ведення і розра-|     |    |     |     |     |ля закін-|
|  |хунки за  іноземними|     |    |     |     |     |чення  |
|  |валютними кредитами,|     |    |     |     |     |строку  |
|  |зміни та  доповнення|     |    |     |     |     |дії цієї |
|  |до угод,  листування|     |    |     |     |     |угоди  |
|  |щодо них       |     |    |     |     |     |     |
|377.|Урядові угоди про то-|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*на держ-|
|  |варообіг і  платежі,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |угоди з  іноземними|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |банками і організаці-|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |ями про    порядок|     |    |     |     |     |ля закін-|
|  |здійснення і ведення|     |    |     |     |     |чення  |
|  |рахунків за міжнарод-|     |    |     |     |     |строку  |
|  |ними  розрахунками,|     |    |     |     |     |дії цієї |
|  |міжбанківські корес-|     |    |     |     |     |угоди  |
|  |пондентські договори|     |    |     |     |     |     |
|  |та інші угоди за між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народними розрахунка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми і валютними опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями, протоколи, об-|     |    |     |     |     |     |
|  |мінні листи та інші|     |    |     |     |     |     |
|  |документи про зміни і|     |    |     |     |     |     |
|  |доповнення угод, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування щодо них   |     |    |     |     |     |     |
|378.|Документи з  питань|постійно*|-    |-     |-     |-    |*на держ-|
|  |зовнішньої заборгова-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ності зарубіжних кра-|     |    |     |     |     |ня надхо-|
|  |їн України (довідки,|     |    |     |     |     |дять піс-|
|  |висновки, розрахукни,|     |    |     |     |     |ля пога- |
|  |доповіді, листування)|     |    |     |     |     |шення  |
|  |           |     |    |     |     |     |боргу  |
|379.|Листування з  питань|постійно |-    |постійно |-     |     |     |
|  |незавершених  розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунків з країнами ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |лишнього СРСР та Зов-|     |    |     |     |     |     |
|  |нішекокомбанком Росії|     |    |     |     |     |     |
|380.|Грошово-розрахункові |15 р.*  |-    |-     |-     |-    |*після  |
|  |документи за наданими|     |    |     |     |     |погашення|
|  |і обержаними кредита-|     |    |     |     |     |кредиту |
|  |ми на підставі основ-|     |    |     |     |     |     |
|  |них міжурядових   і|     |    |     |     |     |     |
|  |міжбанківських угод |     |    |     |     |     |     |
|381.|Бухгалтерські докуме-|25 р.  |25 р.  |25 р.   |25 р.   |-    |     |
|  |нти дня за іноземними|     |    |     |     |     |     |
|  |операціями з валютою |     |    |     |     |     |     |
|382.|Розпорядження банків|15 р.  |15 р.  |15 р.   |-     |-    |     |
|  |про ведення кореспон-|     |    |     |     |     |     |
|  |дентських  рахунків|     |    |     |     |     |     |
|  |"Ностро" і "Лоро"  |     |    |     |     |     |     |
|383.|Юридичні справи бан-|15 р.*  |15 р.* |15 р.*  |-     |-    |*після  |
|  |ку-кореспондента  за|     |    |     |     |     |закриття |
|  |"Ностро"-рахунками в|     |    |     |     |     |рахунку |
|  |національній (інозем-|     |    |     |     |     |     |
|  |ній) валюті     |     |    |     |     |     |     |
|384.|Справи клієнтів  про|15 р.*  |15 р.* |15 р.*  |15 р.*  |-    |*після  |
|  |одержання  валютного|     |    |     |     |     |погашення|
|  |кредиту, гарантій за|     |    |     |     |     |кредиту |
|  |кредитами (договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |зобов'язання, листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|385.|Справи клієнтів  за|-    |10 р.* |10 р.*  |10 р.*  |-    |*після  |
|  |поточними  валютними|     |    |     |     |     |закриття |
|  |рахунками (депозитни-|     |    |     |     |     |рахунку |
|  |ми рахунками)    |     |    |     |     |     |     |
|386.|Документи про ведення|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |кореспондентських ра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунків з  іноземній|     |    |     |     |     |     |
|  |валюті  (відомості,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,   виписки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|387.|Довідки про здійснен-| 5 р.  | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |ня валютних операцій |     |    |     |     |     |     | 
|388.|Відомості залишків за|  -   | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  |  -  |     |
|  |особовими рахунками |     |    |     |     |     |     |
|389.|Відомості залишків за|-    |3 р.  |3 р.   |3 р.   |-    |     |
|  |валютами       |     |    |     |     |     |     |
|390.|Відомості  курсових|-    |3 р.  |3 р.   |3 р.   |-    |     |
|  |різниць       |     |    |     |     |     |     |
|391.|Таблиці оперативного|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |обліку залишків  за|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунках "Ностро"  і|     |    |     |     |     |     |
|  |вільно конвертованої|     |    |     |     |     |     |
|  |валюти        |     |    |     |     |     |     |
|392.|Листування з підпри-|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |ємствами, організаці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ями з питань змін ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |жимів валютних рахун-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|393.|Листування про взаєм-|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |ні вимоги з валютних|     |    |     |     |     |     |
|  |операцій       |     |    |     |     |     |     |
|394.|Документи  клієнтів| 5 р.(1) | 5 р.(1)| 5 р.(1) | 5 р.(1) | 5 р.(1)|(1) після|
|  |про  продаж-купівлю|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |валюти (заявки, дого-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |вори, контракти, роз-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |порядження, інформа-|     |    |     |     |     |договору |
|  |ції)         |     |    |     |     |     |     |
|395.|Документи з  питань|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |розшукування платежів|     |    |     |     |     |     |
|  |(заявки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|396.|Доручення про переказ|10 р.  |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |коштів з рахунків в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |     |
|397.|Підтвердження   про|5 р.   |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |одержання коштів  в|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |     |
|398.|Журнали з балансового|-    |25 р.  |25 р.   |25 р.   |-    |     |
|  |обліку рахунків "Не-|     |    |     |     |     |     |
|  |оплачені   перекази|     |    |     |     |     |     |
|  |із-за кордону"    |     |    |     |     |     |     |
|399.|Повідомлення інобан-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |ків про продаж дорож-|     |    |     |     |     |     |
|  |ніх чеків і листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня щодо них     |     |    |     |     |     |     |
|400.|Повідомлення інобан-|  -   | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |ків про втрату дорож-|     |    |     |     |     |     |
|  |ніх чеків      |     |    |     |     |     |     |
|401.|Рахунки обліку чеко-|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |вих операцій     |     |    |     |     |     |     |
|402.|Підтвердження сальдо|  -   | 5 р. | 5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |за поточними рахунка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми          |     |    |     |     |     |     |
|403.|Касові, позабалансові|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |прибуткові і видатко-|     |    |     |     |     |     |
|  |ві ордери з докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тами до них за опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціями з іноземною ва-|     |    |     |     |     |     |
|  |лютою        |     |    |     |     |     |     |
|404.|Мемореальні і позаба-|-    |15 р.  |15 р.   |15 р.   |-    |     |
|  |лансові ордери з до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументами до них за|     |    |     |     |     |     |
|  |іноземними операціями|     |    |     |     |     |     |
|405.|Особові рахунки   і|     |    |     |     |     |     |
|  |картки за балансовими|     |    |     |     |     |     |
|  |і позабалансовими ра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунками:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за рахунками  за|-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |дорожні чеки     |     |    |     |     |     |     |
|  |б) за обліком акреди-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |тивів і інкасо із-за|     |    |     |     |     |     |
|  |кордону і за кордон |     |    |     |     |     |     |
|  |в) за  операціями з|-    |10 р.  |10 р.   |10 р.   |-    |     |
|  |іноземною валютою та|     |    |     |     |     |     |
|  |іншими цінностями  |     |    |     |     |     |     |
|  |г) за обліком держав-|15 р.*  |15 р.* |-     |-     |-    |*після  |
|  |них і   банківських|     |    |     |     |     |погашення|
|  |кредитів       |     |    |     |     |     |кредиту |
|  |д) за обліком дебіто-|-    |5 р.  |5 р.   |5 р.   |-    |     |
|  |рів і кредиторів   |     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка