Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 5|  |ківськими установами|     |    |     |     |     |     |
|  |з питань емісійно-ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |сової роботи     |     |    |     |     |     |     |
|256.|Документи про залишки|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |цінностей і  видачу|     |    |     |     |     |     |
|  |цінностей Центрально-|     |    |     |     |     |     |
|  |го сховища НБУ (обі-|     |    |     |     |     |     |
|  |гові відомості, акти|     |    |     |     |     |     |
|  |приймання-здачі)   |     |    |     |     |     |     |
|257.|Корінці нарядів  на|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |одержання від  Держ-|     |    |     |     |     |     |
|  |знаку грошових біле-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів і металевої моне-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти          |     |    |     |     |     |     |
|258.|Документи про  підк-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ріплення  резервних|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів (дозвіл на пе-|     |    |     |     |     |     |
|  |редачу   цінностей,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|259.|Корінці наказів-орде-|  -  |3 р.  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рів на   відправку |     |    |     |     |     |     |
|  |грошових білетів  і|     |    |     |     |     |     |
|  |монети з  резервних|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів        |     |    |     |     |     |     |
|260.|Відомості з  бухгал-|     |    |     |     |     |*на дер- |
|  |терського обліку*:  |     |    |     |     |     |жавне  |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
|  |а) грошових  білетів|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |та металевої монети,|     |    |     |     |     |     |
|  |які знаходяться   в|     |    |     |     |     |     |
|  |обігу        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) грошових білетів і|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |металевої монети, які|     |    |     |     |     |     |
|  |надійшли з Банкнотної|     |    |     |     |     |     |
|  |фабрики,  Монетного|     |    |     |     |     |     |
|  |двору        |     |    |     |     |     |     |
|  |в) грошових білетів,|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |виділених до знищення|     |    |     |     |     |     |
|  |г) фальшивих грошових|постійно |постійно|     |     |     |     |
|  |білетів та металевої|     |    |     |     |     |     |
|  |монети        |     |    |     |     |     |     |
|  |д) зразків  грошових|постійно |постійно|     |     |     |     |
|  |білетів       |     |    |     |     |     |     |
|  |е) розрахунків за ви-|постійно |постійно|     |     |     |     |
|  |пущену в обіг метале-|     |    |     |     |     |     |
|  |ву монету      |     |    |     |     |     |     |
|  |ж) грошових  білетів|  -  |  5 р. |     |     |     |     |
|  |придатних та старих,|     |    |     |     |     |     |
|  |які находяться в ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервних фондах Цент-|     |    |     |     |     |     |
|  |рального сховища НБУ |     |    |     |     |     |     |
|  |з) металеві  монети,|  -  |  5 р. |     |     |     |     |
|  |що знаходяться в ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зервних фондах Цент-|     |    |     |     |     |     |
|  |рального сховища НБУ |     |    |     |     |     |     |
|261.|Зведені акти з пере-|  -  |постій- |  -   |  -   |  -  |*у Цент- |
|  |рахування  зношених|     |но*   |     |     |     |ральному |
|  |грошових білетів, які|     |    |     |     |     |сховищі |
|  |надходять від регіо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нальних управлінь НБУ|     |    |     |     |     |     |
|262.|Звіти  регіональних|  3 р. | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |управлінь НБУ з облі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку резервних фондів |     |    |     |     |     |     |
|263.|Журнали   емісійних|  3 р. | 3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |дозволів з регіональ-|     |    |     |     |     |     |
|  |них управлінь    |     |    |     |     |     |     |
|264.|Мемореальні,  касові|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |та   позабалансові|     |    |     |     |     |     |
|  |ордери з додатками з|     |    |     |     |     |     |
|  |емісійно-касових опе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рацій        |     |    |     |     |     |     |
|265.|Місячні відомості по-|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |купюрної будови  за-|     |    |     |     |     |     |
|  |лишків фондів і фон-|     |    |     |     |     |     |
|  |дів, надісланих уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |новами НБУ (ф.143)  |     |    |     |     |     |     |
|266.|Книги з обліку дефек-|  -  |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |тів, що виявлені прв|     |    |     |     |     |     |
|  |переліку цінностей  |     |    |     |     |     |     |
|267.|Дозволи НБУ на випуск|  3 р. |  3 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |грошей в обіг і доз-|     |    |     |     |     |     |
|  |вільні відомості  на|     |    |     |     |     |     |
|  |підкріплення оборот-|     |    |     |     |     |     |
|  |них кас регіональних|     |    |     |     |     |     |
|  |управлінь НБУ    |     |    |     |     |     |     |
|268.|Книги обліку ціннос-|-    |постій- |постійно* |постійно* |постійно*|*на держ-|
|  |тей в оборотній (опе-|     |но*   |     |     |     |зберіган-|
|  |раційній) касі, в ре-|     |    |     |     |     |ня не пе-|
|  |зервних фондах,  ва-|     |    |     |     |     |редаються|
|  |лютних   цінностей,|     |    |     |     |     |     |
|  |прийнятих і  виданих|     |    |     |     |     |     |
|  |цінностей, відкриття|     |    |     |     |     |     |
|  |і закриття  грошових|     |    |     |     |     |     |
|  |сховищ та  інші, що|     |    |     |     |     |     |
|  |ведуться в касі   |     |    |     |     |     |     |
|269.|Акти ревізій ціннос-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |тей оборотних (опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних) кас, резерв-|     |    |     |     |     |     |
|  |них фондів      |     |    |     |     |     |     |
|270.|Документи з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |переобліку  грошових|     |    |     |     |     |     |
|  |білетів і монет (ак-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, довідки,  листу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання)        |     |    |     |     |     |     |
|271.|Документи з  питань|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |прорахунків, що зро-|     |    |     |     |     |відшкоду-|
|  |били касири  банків|     |    |     |     |     |вання  |
|  |(акти, довідки, лис-|     |    |     |     |     |завданих |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |збитків |
|272.|Листування про пере-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |рахування і  переси-|     |    |     |     |     |     |
|  |лання цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|273.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |касового господарства|     |    |     |     |     |     |
|  |та зберігання ціннос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тей         |     |    |     |     |     |     |
|274.|Акти про передачу і|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |приймання цінностей і|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів та про розк-|     |    |     |     |     |     |
|  |риття посилок з цін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ностями       |     |    |     |     |     |     |
|275.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |організації надійної|     |    |     |     |     |     |
|  |схороності готівки та|     |    |     |     |     |     |
|  |технічного оснащення|     |    |     |     |     |     |
|  |кас         |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             4.2. Інкасація і перевезення цінностей            |
|                                            |
|276.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |одержання,  видачі,|     |    |     |     |     |     |
|  |зберігання і  обліку|     |    |     |     |     |     |
|  |зброї        |     |    |     |     |     |     |
|277.|Журнали обліку вида-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |чі, зберігання і об-|     |    |     |     |     |     |
|  |ліку зброї та боєпри-|     |    |     |     |     |     |
|  |пасів        |     |    |     |     |     |     |
|278.|Книги обліку бланків|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |спецпосвідчень    |     |    |     |     |     |     |
|279.|Акти знищення  спец-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |посвідчень      |     |    |     |     |     |     |
|280.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |інкасації та переве-|     |    |     |     |     |     |
|  |зення цінностей   |     |    |     |     |     |     |
|281.|Документи про переве-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |зення цінностей (пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни, зведення, розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки, наряди на ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |конання завдань з пе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ревезення цінностей,|     |    |     |     |     |     |
|  |явочні картки)    |     |    |     |     |     |     |
|282.|Журнали обліку осіб,|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |що допускаються  до|     |    |     |     |     |     |
|  |відкриття, закриття,|     |    |     |     |     |     |
|  |опечатування  комор,|     |    |     |     |     |     |
|  |вогнетривких шаф  та|     |    |     |     |     |     |
|  |інших грошових сховищ|     |    |     |     |     |     |
|283.|Журнали обліку явоч-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них  карток, сумок,|     |    |     |     |     |     |
|  |штампів та доручень|     |    |     |     |     |     |
|  |на збирання грошової|     |    |     |     |     |     |
|  |виручки       |     |    |     |     |     |     |
|284.|Журнали обліку прий-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |няття сумок та мішків|     |    |     |     |     |     |
|  |з грошовою виручкою |     |    |     |     |     |     |
|285.|Корінці доручень  на|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |перевезення цінностей|     |    |     |     |     |     |
|286.|Маршрутні листи  із|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |збиранння сумок  із|     |    |     |     |     |     |
|  |цінностями  ощадних|     |    |     |     |     |     |
|  |кас         |     |    |     |     |     |     |
|287.|Книги з обліку вида-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них ключів,  печаток|     |    |     |     |     |     |
|  |та пломбірів     |     |    |     |     |     |     |
|288.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |придбання   засобів|     |    |     |     |     |     |
|  |оперативного зв'язку,|     |    |     |     |     |     |
|  |технічних засобів за-|     |    |     |     |     |     |
|  |хисту особового скла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ду апарату інкасації |     |    |     |     |     |     |
|289.|Листування з питань,|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |пов'язаних з пересу-|     |    |     |     |     |     |
|  |ванням,   ремонтом,|     |    |     |     |     |     |
|  |обслуговуванням спец-|     |    |     |     |     |     |
|  |вагонів та автотранс-|     |    |     |     |     |     |
|  |порту        |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|        5. Зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні розрахунки,        |
|                 валютне регулювання                 |
|              5.1. Міжнародні банківські зв'язки             |
|                                            |
|290.|Листування з  націо-|  25 р. | 25 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нальними банками за-|  ЕПК  |  ЕПК |     |     |     |     |
|  |рубіжних країн з пи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тань кредитно-фінан-|     |    |     |     |     |     |
|  |сового співробітницт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ва          |     |    |     |     |     |     |
|291.|Листування з  Міжна-|  25 р. | 25 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |родним валютним фон-|  ЕПК  |  ЕПК |     |     |     |     |
|  |дом, Міжнародним бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ком реконструкції та|     |    |     |     |     |     |
|  |розвитку, Міжнародною|     |    |     |     |     |     |
|  |асоціацією розвитку,|     |    |     |     |     |     |
|  |Міжнародним  агент-|     |    |     |     |     |     |
|  |ством  інвестиційних|     |    |     |     |     |     |
|  |гарантій, Міжнародною|     |    |     |     |     |     |
|  |фінансовою корпораці-|     |    |     |     |     |     |
|  |єю, Європейським бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ком реконструкції  і|     |    |     |     |     |     |
|  |розвитку, Банком між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народних розрахунків,|     |    |     |     |     |     |
|  |Міжнародним інвести-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційним банком, Міжна-|     |    |     |     |     |     |
|  |родним банком еконо-|     |    |     |     |     |     |
|  |мічного  співробіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва та іншими між-|     |    |     |     |     |     |
|  |народними організаці-|     |    |     |     |     |     |
|  |ями з питань кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |но-фінансового спів-|     |    |     |     |     |     |
|  |робітництва     |     |    |     |     |     |     |
|292.|Листування акціонер-|  -  |  -  |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |но-комерційних банків|     |    |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |з українськими, іно-|     |    |     |     |     |     |
|  |земними і міжнародни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми організаціями  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань  кредитно-фі-|     |    |     |     |     |     |
|  |нансового співробіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва        |     |    |     |     |     |     |
|293.|Протоколи  засідань|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*що сто- |
|  |міжнародних  банків,|     |    |     |     |     |суються |
|  |організацій та доку-|     |    |     |     |     |діяльнос-|
|  |менти до їх засідань |     |    |     |     |     |ті НБУ, |
|  |           |     |    |     |     |     |інші - до|
|  |           |     |    |     |     |     |ки не ми-|
|  |           |     |    |     |     |     |не потре-|
|  |           |     |    |     |     |     |ба    |
|294.|Методологічні матері-|постійно |доки не |доки не  |  -   |  -  |     |
|  |али міжнародних орга-|     |мине  |мине   |     |     |     |
|  |нізацій з питань бан-|     |потреба |потреба  |     |     |     |
|  |ківської  діяльності|     |    |     |     |     |     |
|  |(інструкції, методи-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, визначення)   |     |    |     |     |     |     |
|295.|Документи, що  пода-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ються  Міжнародному|     |    |     |     |     |     |
|  |валютному фонду, Сві-|     |    |     |     |     |     |
|  |товому банку,  іншим|     |    |     |     |     |     |
|  |міжнародним банкам і|     |    |     |     |     |     |
|  |організаціям (статис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тичні відомості, зві-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, огляди)     |     |    |     |     |     |     |
|296.|Документи місії екс-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |пертів  Міжнародного|     |    |     |     |     |     |
|  |валютного фонду, Сві-|     |    |     |     |     |     |
|  |тового банку,  інших|     |    |     |     |     |     |
|  |міжнародних  банків,|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій про стан|     |    |     |     |     |     |
|  |економічного станови-|     |    |     |     |     |     |
|  |ща і грошово-кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |ної політики України|     |    |     |     |     |     |
|  |(аналізи,  висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозиції, умови)  |     |    |     |     |     |     |
|297.|Документи з  питань|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |двосторонніх  валют-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |но-фінансових відно-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |син НБУ з національ-|     |    |     |     |     |дії угод |
|  |ними банками зарубіж-|     |    |     |     |     |надходять|
|  |них країн  (довідки,|     |    |     |     |     |на держ- |
|  |висновки,  доповіді,|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |листування)     |     |    |     |     |     |ня    |
|298.|Договори,   угоди,|постійно*|  -  |  -   |  -   |  -  |*після  |
|  |контракти з іноземни-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ми банками, міжнарод-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ними і іноземними ор-|     |    |     |     |     |дії угод |
|  |ганізаціями, звіни та|     |    |     |     |     |надходять|
|  |доповнення до них  |     |    |     |     |     |на держ- |
|  |           |     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня    |
|299.|Листування з  Міжна-|  25 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |родним валютним фон-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |дом,   міжнародними|     |    |     |     |     |     |
|  |банками та   іншими|     |    |     |     |     |     |
|  |міжнародними органі-|     |    |     |     |     |     |
|  |заціями з   питань|     |    |     |     |     |     |
|  |членства України  у|     |    |     |     |     |     |
|  |цих організаціях і її|     |    |     |     |     |     |
|  |обов'язків перед ними|     |    |     |     |     |     |
|300.|Документи, підготов-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |лені НБУ до засідань,|     |    |     |     |     |     |
|  |нарад   міжнародних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків, організацій,|     |    |     |     |     |     |
|  |членом яких є Україна|     |    |     |     |     |     |
|  |(довідки, пропозиції,|     |    |     |     |     |     |
|  |доповіді)      |     |    |     |     |     |     |
|301.|Листування з органами|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -   |     |
|  |державної і виконав-|     |    |     |     |     |     |
|  |чої влади, міністерс-|     |    |     |     |     |     |
|  |твами, відомствами з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань   здійснення|     |    |     |     |     |     |
|  |зовнішніх  зв'язків|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
|302.|Документи з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |прийому представників|     |    |     |     |     |     |
|  |і делегацій іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків   (програми,|     |    |     |     |     |     |
|  |плани   проведення|     |    |     |     |     |     |
|  |зустрічей,  графіки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|303.|Записи бесід з предс-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |тавниками  іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |держав,   іноземних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків,  міжнародних|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій     |     |    |     |     |     |     |
|304.|Журнали  реєстрації|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |зустрічій з представ-|     |    |     |     |     |     |
|  |никами іноземних бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, міжнародних ор-|     |    |     |     |     |     |
|  |ганізацій      |     |    |     |     |     |     |
|305.|Журнали  реєстрації|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |представництв інозем-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків і кредит-|     |    |     |     |     |     |
|  |них установ     |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             5.2. Валютне регулювання, контроль,             |
|               ліцензування валютних операцій              |
|                                            |
|306.|Листування з  питань|  25 р. | 25 р. |  25 р. |  25 р. |  25 р. |     |
|  |валютного законодавс-|  ЕПК  |    |     |     |     |     |
|  |тва, його  удоскона-|     |    |     |     |     |     |
|  |лення і застосування |     |    |     |     |     |     |
|307.|Дозволи, ліцензії на|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |реалізацію громадяна-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ми товарів  (робіт,|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |послуг) на території|     |    |     |     |     |дії   |
|  |України за  іноземну|     |    |     |     |     |     |
|  |валюту        |     |    |     |     |     |     |
|308.|Дозволи, ліцензії на|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |відкриття  разунків|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |режидентам за кордо-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ном         |     |    |     |     |     |дії   |
|309.|Дозволи, ліцензії на|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |здійснення інвестицій|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |в банківсько-фінансо-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |вому секторі за кор-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |доном        |     |    |     |     |     |     |
|310.|Дозволи на  акумулю-|  25 р.*| 25 р.*|  25 р.* |  25 р.* |  -  |*після  |
|  |вання валютних коштів|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |на рахунках підприєм-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ств і організацій  |     |    |     |     |     |дії   |
|311.|Дозволи на вивезення|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* | 5 р.* |*після  |
|  |і ввезення  валютної|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |готівки, дорожних че-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |ків та документи, на|     |    |     |     |     |дії   |
|  |підставі яких  вони|     |    |     |     |     |     |
|  |видані        |     |    |     |     |     |     |
|312.|Дозволи на  надання|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |кредитів резидентам і|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |розстрочку платежів з|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |них         |     |    |     |     |     |дії   |
|313.|Дозволи на продовжен-|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |ня терміну розрахун-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ків за експортно-ім-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |портними операціями |     |    |     |     |     |дії   |
|314.|Дозволи філіям і від-| 15 р.* | 15 р.*| 15 р.* | 15 р.* | 15 р.* |*після  |
|  |діленням уповноваже-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |них банків на право|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |здійснення операцій з|     |    |     |     |     |дії   |
|  |іноземною валютою  |     |    |     |     |     |     |
|315.|Ліцензії на відкриття|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |рахунків  представ-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ництвам       |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії   |
|316.|Журнали  реєстрації|відпо-  |відпо- |відпо-  |відпо-  |відпо-  |     |
|  |дозволів, ліцензій  |відно до |відно до|відно до |відно до |відно до |     |
|  |           |терміну |терміну |терміну  |терміну  |терміну |     |
|  |           |збері-  |збері- |збері-  |збері-  |збері-  |     |
|  |           |гання  |гання  |гання   |гання   |гання  |     |
|  |           |дозво-  |дозво- |дозво-  |дозво-  |дозво-  |     |
|  |           |лів, лі- |лів, лі-|лів, лі- |лів, лі- |лів, лі- |     |
|  |           |цензій  |цензій |цензій  |цензій  |цензій  |     |
|317.|Документи  суб'єктів|  5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |  -  |*після  |
|  |господорської діяль-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |ності, надані на от-|     |    |     |     |     |ня строку|
|  |римання індивідуаль-|     |    |     |     |     |дії   |
|  |ного дозволу на про-|     |    |     |     |     |     |
|  |довження   термінів|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунків за  екс-|     |    |     |     |     |     |
|  |портно-імпортними  |     |    |     |     |     |     |
|  |операціями (установчі|     |    |     |     |     |     |
|  |документи, висновки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки тощо)    |     |    |     |     |     |     |
|318.|Документи про декла-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |     |     |
|  |рування валютних цін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ностей, доходів  та|     |    |     |     |     |     |
|  |майна, що  належить|     |    |     |     |     |     |
|  |резидентам України і|     |    |     |     |     |     |
|  |знаходяться за її ме-|     |    |     |     |     |     |
|  |жами (декларації, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|319.|Висновки про надання|постійно*|постій- |постійно* |   -  |  -  |*збері- |
|  |ліцензій, дозволів на|     |но*   |     |     |     |гаються в|
|  |здійснення операцій в|     |    |     |     |     |реєстра- |
|  |іноземній валюті   |     |    |     |     |     |ційних  |
|  |           |     |    |     |     |     |справах |
|320.|Документи про  пору-|  25 р. |  25 р.|  25 р. |  25 р. | 10 р. |     |
|  |шення валютного зако-|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |нодавства  (довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки, протоколи,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|321.|Постанови про притяг-|  25 р. |  25 р.|  25 р. |  25 р. |  10 р. |     |
|  |нення до відповідаль-|     |    |     |     |     |     |
|  |ності за  порушення|     |    |     |     |     |     |
|  |Правил валютного за-|     |    |     |     |     |     |
|  |конодавства     |     |    |     |     |     |     |
|322.|Протоколи та докумен-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |ти до засідань комі-|     |    |     |     |     |     |
|  |сії з питань продов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ження   законодавчо|     |    |     |     |     |     |
|  |встановлених строків|     |    |     |     |     |     |
|  |з експортно-імпортни-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми операціями    |     |    |     |     |     |     |
|323.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |запобігання незакон-|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |ним валютним опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ціям         |     |    |     |     |     |     |
|324.|Листування про надан-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |     |     |
|  |ня   індивідуальних|     |    |     |     |     |     |
|  |дозволів на ввезення|     |    |     |     |     |     |
|  |і вивезення іноземної|     |    |     |     |     |     |
|  |валюти, дорожніх че-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків         |     |    |     |     |     |     |
|325.|Листування з  питань|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |здійснення інвестицій|     |    |     |     |     |     |
|  |в банківсько-фінансо-|     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка