Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 3|  |г) врученої кореспон-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |денції        |     |    |     |     |     |     |
| 95.|Акти про   знищення|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |зіпсованих  фірмових|     |    |     |     |     |     |
|  |бланків і бланків су-|     |    |     |     |     |     |
|  |ворої звітності   |     |    |     |     |     |     |
| 96.|Замовлення на  вико-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |нання машинописних та|     |    |     |     |     |     |
|  |розмножувальних робіт|     |    |     |     |     |     |
| 97.|Листування про орга-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |нізаційно-методичні |     |    |     |     |     |     |
|  |питання  діловодства|     |    |     |     |     |     |
|  |та архівної справи  |     |    |     |     |     |     |
| 98.|Справи фондів (істо-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |до лікві-|*у разі |
|  |ричні довідки до фон-|     |но*   |     |     |дації ус-|ліквіда- |
|  |дів, акти  перевірки|     |    |     |     |танови  |ції пере-|
|  |наявності і стану до-|     |    |     |     |     |даються |
|  |кументів, акти прий-|     |    |     |     |     |на держ- |
|  |мання-передачі доку-|     |    |     |     |     |зберіган-|
|  |ментів від структур-|     |    |     |     |     |ня    |
|  |них підрозділів та на|     |    |     |     |     |     |
|  |держзбереження, акти|     |    |     |     |     |     |
|  |про виділення  доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |ментів до  знищення,|     |    |     |     |     |     |
|  |про недостачу й не-|     |    |     |     |     |     |
|  |поправні пошкодження|     |    |     |     |     |     |
|  |документів,  огляди|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів)       |     |    |     |     |     |     |
| 99.|Списки, листи, картки|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |  -  |*див.при-|
|  |фондів        |     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |           |     |    |     |     |     |ст.98  |
|100.|Опис справ:     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) постійного збері-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |гання        |     |    |     |     |     |     |
|  |б) тимчасового збері-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |гання        |     |    |     |     |     |знищення |
|  |           |     |    |     |     |     |справ  |
|101.|Акти, довідки   про|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |підсумки  перевірок|     |    |     |     |     |     |
|  |архівними установами|     |    |     |     |     |     |
|  |стану діловодства та|     |    |     |     |     |     |
|  |архівної справи   |     |    |     |     |     |     |
|102.|Доповідні  записки,|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |доввідки про  роботу|     |    |     |     |     |     |
|  |діловодних та архів-|     |    |     |     |     |     |
|  |них служб      |     |    |     |     |     |     |
|103.|Переліки  документів|постійно |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |із зазначенням стро-|     |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |ків їх зберігання, що|     |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
|  |підлягають прийманню|     |    |     |     |     |     |
|  |на державне зберіган-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня          |     |    |     |     |     |     |
|104.|Топографічні покажчи-| 1 р.* | 1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |  -  |*після  |
|  |ки          |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|105.|Тематичні й  фондові|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |  -  |*при лік-|
|  |огляди, довідки, ін-|     |но*   |     |     |     |відації |
|  |формаційні листи про|     |    |     |     |     |установи |
|  |склад та зміст доку-|     |    |     |     |     |надходять|
|  |ментів        |     |    |     |     |     |на дер- |
|  |           |     |    |     |     |     |жавне збе|
|  |           |     |    |     |     |     |рігання |
|106.|Журнали, картки облі-|до лікві-|до лік- |до лікві- |до лікві- |  -  |     |
|  |ку надходження й ви-|дації ус-|відації |дації ус- |дації ус- |     |     |
|  |буття документів  з|танови  |установи|танови  |танови  |     |     |
|  |архіву        |     |    |     |     |     |     |
|107.|Акти надання докумен-|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |тів у тимчасове ко-|     |    |     |     |     |повернен-|
|  |ристування      |     |    |     |     |     |ня доку- |
|  |           |     |    |     |     |     |ментів  |
|108.|Документи про допуск|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |до ознайомлення з ар-|     |    |     |     |     |     |
|  |хівними  документами|     |    |     |     |     |     |
|  |(заяви, дозволи, лис-|     |    |     |     |     |     |
|  |тування)       |     |    |     |     |     |     |
|109.|Заявки, замовлення на|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |видачу документів  з|     |    |     |     |     |повернен-|
|  |архіву в  структурні|     |    |     |     |     |ня доку- |
|  |підрозділи      |     |    |     |     |     |ментів  |
|110.|Журнали обліку видачі|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |документів з архіву |     |    |     |     |     |повернен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня доку- |
|  |           |     |    |     |     |     |ментів  |
|111.|Заяви, запити про ви-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |дачу архівних  дові-|     |    |     |     |     |     |
|  |док, копій, витягів з|     |    |     |     |     |     |
|  |документів, листуван-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня про їх видачу   |     |    |     |     |     |     |
|112.|Журнали, картки реєс-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |трації архівних дові-|     |    |     |     |     |     |
|  |док, копій, витягів з|     |    |     |     |     |     |
|  |документів      |     |    |     |     |     |     |
|113.|Журнали  реєстрації|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |спостережень за ста-|     |    |     |     |     |     |
|  |ном температурно-во-|     |    |     |     |     |     |
|  |логісного режиму збе-|     |    |     |     |     |     |
|  |рігання архівних до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументів       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|              1.6. Організація роботи бібліотек              |
|                                            |
|114.|Акти перевірок роботи|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |бібліотек і довідко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-інформаційних фон-|     |    |     |     |     |     |
|  |дів         |     |    |     |     |     |     |
|115.|Щоденники обліку ро-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |боти бібліотек    |відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|116.|Інвентарні книги об-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ліку матеріалів біб-|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |ліотек        |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|117.|Книги  підсумкового|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |обліку бібліотечного|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |фонду        |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|118.|Обліковий каталог  |до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |           |відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|119.|Картотеки обліку пе-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ріодичних видань   |відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|120.|Супровідні документи|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |на літературу,   що|     |    |     |     |     |перевірки|
|  |надходить до бібліо-|     |    |     |     |     |бібіліо- |
|  |теки (накладні, опи-|     |    |     |     |     |течного |
|  |си, списки)     |     |    |     |     |     |фонду  |
|121.|Картотеки формулярів|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |*формуля-|
|  |виданих книг     |відації |відації |відації  |відації  |відації |ри на за-|
|  |           |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |гублені |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |книги зни|
|  |           |     |    |     |     |     |щуються |
|  |           |     |    |     |     |     |після  |
|  |           |     |    |     |     |     |зняття  |
|  |           |     |    |     |     |     |книг з об|
|  |           |     |    |     |     |     |ліку   |
|122.|Книги обліку літера-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |тури, загубленої чи-|     |    |     |     |     |     |
|  |тачами, і  тієї, що|     |    |     |     |     |     |
|  |прийнята замість неї |     |    |     |     |     |     |
|123.|Прибуткові акти  на|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |літературу, одержану|     |    |     |     |     |перевірки|
|  |безкоштовно або  без|     |    |     |     |     |бібіліо- |
|  |супровідних докумен-|     |    |     |     |     |течного |
|  |тів         |     |    |     |     |     |фонду  |
|124.|Акти списання книг і|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |періодичних видань  |     |    |     |     |     |     |
|125.|Протоколи бібліотеч-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них інвентаризаційних|     |    |     |     |     |     |
|  |комісій       |     |    |     |     |     |     |
|126.|Акти інвентаризацій-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ної перевірки бібліо-|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |тек         |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|127.|Каталоги книг (систе-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |матичні,  алфавітні,|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |предметні)      |бібліо- |бібліо- |бібліо-  |бібліо-  |бібліо- |     |
|  |           |теки   |теки  |теки   |теки   |теки   |     |
|128.|Вимоги читачів на лі-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |тературу       |     |    |     |     |     |     |
|129.|Картотеки формулярів|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |читачів       |     |    |     |     |     |перереєс-|
|  |           |     |    |     |     |     |трації  |
|  |           |     |    |     |     |     |читачів і|
|  |           |     |    |     |     |     |повернен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня книг |
|130.|Книги щоденного облі-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ку читачів і виданої|     |    |     |     |     |     |
|  |літератури      |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|               2. Кредитно-фінінсові питання               |
|          2.1. Прогнозування грошово-кредитної політики та          |
|                 її економічний аналіз                 |
|                                            |
|131.|Основні напрямки єди-|постійно |доки не |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ної грошово-кредитної|     |мине по-|     |     |     |     |
|  |політики Національно-|     |треба  |     |     |     |     |
|  |го банку України та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи з підготов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки проекту  Основних|     |    |     |     |     |     |
|  |напрямків єдиної гро-|     |    |     |     |     |     |
|  |шово-кредитної полі-|     |    |     |     |     |     |
|  |тики  Національного|     |    |     |     |     |     |
|  |банку України (аналі-|     |    |     |     |     |     |
|  |тичні записки, довід-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки, таблиці, діагра-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми)         |     |    |     |     |     |     |
|132.|Документи з  питань|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |*надісла-|
|  |економічного аналізу|     |но*   |     |     |     |ні із НБУ|
|  |фактичного стану  і|     |    |     |     |     |до відо- |
|  |прогнозування грошо-|     |    |     |     |     |ма - доки|
|  |вої маси  (монетарні|     |    |     |     |     |не мине |
|  |огляди, довідки, таб-|     |    |     |     |     |потреба |
|  |лиці, динамічні ряди)|     |    |     |     |     |     |
|133.|Документи з  питань|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |підготовки  зведеної|     |    |     |     |     |     |
|  |звітності, яка вико-|     |    |     |     |     |     |
|  |ристовується   для|     |    |     |     |     |     |
|  |прогнозування грошо-|     |    |     |     |     |     |
|  |вої маси  (доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці,  зведення,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості)      |     |    |     |     |     |     |
|134.|Документи про вивчен-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -   |     |
|  |ня кредитно-економіч-|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |них питань (програми,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,   таблиці,|     |    |     |     |     |     |
|  |зведення, відомості) |     |    |     |     |     |     |
|135.|Документи щодо прог-|  10 р. | 10 р. |  -   |  -   |  -  |     |
|  |нозування розміщення|  ЕПК  | ЕПК  |     |     |     |     |
|  |кредитних ресурсів за|     |    |     |     |     |     |
|  |галузями  народного|     |    |     |     |     |     |
|  |господарства і регіо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нами; групування ба-|     |    |     |     |     |     |
|  |лансів  регіональних|     |    |     |     |     |     |
|  |управлінь про стан і|     |    |     |     |     |     |
|  |розміщення  ресурсів|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки, таблиці,|     |    |     |     |     |     |
|  |пояснювальні записки)|     |    |     |     |     |     |
|136.|Документи з  аналізу|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |*див.при-|
|  |кредитних відносин з|     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |галузями економіки, з|     |    |     |     |     |ст.132  |
|  |народним  господарс-|     |    |     |     |     |     |
|  |твом у цілому, по ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |гіонах України  (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, огляди, табли-|     |    |     |     |     |     |
|  |ці, діаграми)    |     |    |     |     |     |     |
|137.|Фінансово-економічні |постійно |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  -  |     |
|  |і кон'юктурні оглди і|     |    |     |     |     |     |
|  |розроблення  окремих|     |    |     |     |     |     |
|  |питань економіки  і|     |    |     |     |     |     |
|  |фінансів галузей еко-|     |    |     |     |     |     |
|  |номіки України,  мі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ністерств і відомств |     |    |     |     |     |     |
|138.|Макроекономічні огля-|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |     |
|  |ди, показники розвит-|     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |ку економіки України |     |    |     |     |     |ст.132  |
|139.|Квартальні макроеко-|постійно |постій- |  -   |  -   |  -  |*див.при-|
|  |номічні прогнози   |     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |           |     |    |     |     |     |ст.132  |
|140.|Платіжний баланс Ук-|постійно |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |раїни        |     |мине по-|мине по- |мине по- |мине по- |     |
|  |           |     |треба  |треба   |треба   |треба  |     |
|141.|Документи про  скла-|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |дання і аналіз пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |тіжного балансу  та|     |    |     |     |     |     |
|  |його окремиз статей,|     |    |     |     |     |     |
|  |показників (прогнозні|     |    |     |     |     |     |
|  |розрахунки, відомос-|     |    |     |     |     |     |
|  |ті, статистичні зві-|     |    |     |     |     |     |
|  |ти, довідки, таблиці)|     |    |     |     |     |     |
|142.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |статистики та аналізу|  ЕПК  |  ЕПК |     |     |     |     |
|  |платіжного балансу  |     |    |     |     |     |     |
|143.|Щомісячні звіти бан-| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р. |*надісла-|
|  |ків про   фінансові|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |операції з нерезиден-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |тами України (ф.1-ПБ)|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 3р.|
|144.|Щомісячні звіти підп-| 10 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |риємств (організацій)|     |    |     |     |     |     |
|  |про фінансові опера-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції з  нерезидентами|     |    |     |     |     |     |
|  |України (ф.2-ПБ)   |     |    |     |     |     |     |
|145.|Річний звіт НБУ про|постійно |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |свою діяльність   |     |    |     |     |     |     |
|146.|Річні звіти комерцій-|  5 р. |  5 р. |постійно* |постійно | 10 р. |*надісла-|
|  |них банків про свою|     |    |     |     |     |ні від  |
|  |діяльність      |     |    |     |     |     |дирекцій,|
|  |           |     |    |     |     |     |філій - |
|  |           |     |    |     |     |     |5 р.   |
|147.|Зведені  статистичні|постійно*|постій- |постійно* |постійно | 10 р. |*надісла-|
|  |звіти про основні по-|     |но*   |     |     |     |ні від  |
|  |казники, що характе-|     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |ризують кредитні  та|     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |фінансові  відносини|     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |НБУ та  комерційних|     |    |     |     |     |     |
|  |банків з   народним|     |    |     |     |     |     |
|  |господарством  (фф.|     |    |     |     |     |     |
|  |700,  700-Д,  700Н,|     |    |     |     |     |     |
|  |703, 714, 721, 722,|     |    |     |     |     |     |
|  |741, 760, 761, 763,|     |    |     |     |     |     |
|  |828)         |     |    |     |     |     |     |
|148.|Баланси (ф.700, 700Д,|     |    |     |     |     |     |
|  |700Н):        |     |    |     |     |     |     |
|  |а) щомісячні     |  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |б) щоденні      |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|                                            |
|             2.2. Фінансова діяльність і контроль             |
|                                            |
|149.|Бізнес-план комерцій-|  5 р. |  5 р. |постійно* |доки не  |доки не |*надісла-|
|  |них банків  та звіт|     |    |     |мине пот- |мине пот-|ні від  |
|  |про його виконання  |     |    |     |реба   |реба   |дирекцій,|
|  |           |     |    |     |     |     |філій - |
|  |           |     |    |     |     |     |5 р.   |
|150.|Документи про форму-|  -  |  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |вання  бізнес-плану|     |    |     |     |     |     |
|  |(розрахунки, аналізи,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки)       |     |    |     |     |     |     |
|151.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |складання бізнес-пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ну          |     |    |     |     |     |     |
|152.|Плани створення, роз-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |побілу і використання|     |    |     |     |     |     |
|  |фондів        |     |    |     |     |     |     |
|153.|Звіт про прибутки і|     |    |     |     |     |     |
|  |збитки (консолідова-|     |    |     |     |     |     |
|  |ний - ф.N 2)     |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |постійно*|постій- |постійно* |постійно | 10 р. |*надісла-|
|  |           |     |но*   |     |     |     |ні від  |
|  |           |     |    |     |     |     |підвідом-|
|  |           |     |    |     |     |     |чих уста-|
|  |           |     |    |     |     |     |нов - 5р.|
|  |б) квартальні    | 3 р.** | 3 р.** | 3 р.** | 3 р.** |  3 р. |**за   |
|  |           |     |    |     |     |     |відсутніс|
|  |           |     |    |     |     |     |тю річ- |
|  |           |     |    |     |     |     |них - пос|
|  |           |     |    |     |     |     |тійно  |
|  |в) оперативні    |  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|154.|Документи з  аналізу|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |прибутків і видатків|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |банків  (розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці,  діаграми,|     |    |     |     |     |     |
|  |динамічні ряди, огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди)         |     |    |     |     |     |     |
|155.|Документи з  розроб-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |лення планів прибут-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків і видатків (таб-|     |    |     |     |     |     |
|  |лиці, зведення, роз-|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунки)       |     |    |     |     |     |     |
|156.|Листування з   бан-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ківськими установами|     |    |     |     |     |     |
|  |з питань  складання|     |    |     |     |     |     |
|  |плану прибутків і ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |датків        |     |    |     |     |     |     |
|157.|Статистичні звіти про|     |    |     |     |     |     |
|  |фінансові результати|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.5-ф.):      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       |  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |б) місячні      |  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|158.|Річні   статистичні|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |звіти про затрати на|     |    |     |     |     |     |
|  |виробництво  продук-|     |    |     |     |     |     |
|  |ції, робіт,  послуг|     |    |     |     |     |     |
|  |(ф.5-С)       |     |    |     |     |     |     |
|159.|Річні   статистичні|  5 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |звіти про дебеторську|     |    |     |     |     |     |
|  |і кредиторську забор-|     |    |     |     |     |     |
|  |гованість (ф.1-Б)  |     |    |     |     |     |     |
|160.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.м. |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |грошової та банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої статистики    |     |    |     |     |     |     |
|161.|Загальний  кошторис|постійно |постійно|  -   |  -   |  -  |     |
|  |доходів і  видатків|     |    |     |     |     |     |
|  |НБУ та установ систе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми НБУ, зведений кош-|     |    |     |     |     |     |
|  |торис у розрізі регі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ональних управлінь та|     |    |     |     |     |     |
|  |звіт про використання|     |    |     |     |     |     |
|  |кошторису      |     |    |     |     |     |     |
|162.|Кошторис витрат фон-|  -  |  -  |постійно |доки не  |доки не |     |
|  |дів економічного сти-|     |    |     |мине пот- |мине пот-|     |
|  |мулювання комерційних|     |    |     |реба   |реба   |     |
|  |банків та  звіт про|     |    |     |     |     |     |
|  |використання коштори-|     |    |     |     |     |     |
|  |су          |     |    |     |     |     |     |
|163.|Листування із струк-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |турних,  кошторисних|     |    |     |     |     |     |
|  |питань, питань оплати|     |    |     |     |     |     |
|  |праці        |     |    |     |     |     |     |
|164.|Аналіз доходів і вит-| 10 р. |  -  |  -   |  -   |  -  |     |
|  |рат банківських  ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |леджів, підпорядкова-|     |    |     |     |     |     |
|  |них НБУ       |     |    |     |     |     |     |
|165.|Акти, доповідні  за-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |писки про  перевірку|     |    |     |     |     |     |
|  |штатно-кошторисної  |     |    |     |     |     |     |
|  |дисципліни      |     |    |     |     |     |     |
|166.|Документи банківських|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |установ, що подаються|     |    |     |     |     |     |
|  |до податкових інспек-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій (відомості,  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації,  довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |звіти тощо)     |     |    |     |     |     |     |
|167.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |фінансової діяльності|     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|            2.3. Кредитування, інвестиційна діяльність           |
|                                            |
|168.|Документи про  дов-|  -  |  -  |постійно |постійно |  -  |     |
|  |гострокове  кредиту-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання та інвестиційну|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльність (копії рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень Уряду, клопотан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня організацій, еко-|     |    |     |     |     |     |
|  |номічні  розрахунки,|     |    |     |     |     |     |
|  |таблиці,  договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |висновки)      |     |    |     |     |     |     |
|169.|Документи про  рефі-|постійно | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  10 р. |     |
|  |нансування комерцій-|     |    |     |     |     |     |
|  |них банків (економіч-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні розрахунки,  кре-|     |    |     |     |     |     |
|  |дитні договори, вис-|     |    |     |     |     |     |
|  |новки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
|170.|Документи про кредит-|постійно | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  -  |     |
|  |ні аукціони (пропози-|     | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |ції, заявки,  розра-|     |    |     |     |     |     |
|  |хунки, договори)   |     |    |     |     |     |     |
|171.|Договори про  продаж| 5 р.* | 5 р.* |  5 р.* |  -   |  -  |*після  |
|  |централізованих кре-|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |дитних ресурсів, ук-|     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |ладені з комерційними|     |    |     |     |     |договору |
|  |банками       |     |    |     |     |     |     |
|172.|Договори про купівлю| 5 р.* |  -  |  5 р.* |  -   |  -  |*після  |
|  |Національним  банком|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |України кредитних ре-|     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |сурсів у комерційних|     |    |     |     |     |договору |
|  |банках        |     |    |     |     |     |     |
|173.|Договори з  банками|  -  |  -  |  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |про продаж  грошових|     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |коштів в інші системи|     |    |     |     |     |ня дії  |
|  |банків та  про між-|     |    |     |     |     |договору |
|  |банкківський   про-|     |    |     |     |     |     |
|  |даж-купівлю кредитних|     |    |     |     |     |     |
|  |ресурсів,   надання|     |    |     |     |     |     |
|  |кредитів       |     |    |     |     |     |     |
|174.|Розпорядження НБУ про|постійно |доки не |доки не  |доки не  |  -  |     |
|  |надання кредитів ко-|     |мине  |мине   |мине   |     |     |
|  |мерційним банкам для|     |потреба |потреба  |потреба  |     |     |
|  |короткострокового  |     |    |     |     |     |     |
|  |кредитування підпри-|     |    |     |     |     |     |
|  |ємств, організацій  |     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка