Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 2|  |           |     |    |     |     |треба*  |дома - 5 |
|  |б) про приймання, пе-| 75 р.* | 75 р.* | 75 р.* | 75 р.* | 75 р.* |*надісла-|
|  |реведення, заохочен-|     |    |     |     |     |ні до ві-|
|  |ня, звільнення, пре-|     |    |     |     |     |дома - 5 |
|  |міювання працівників |     |    |     |     |     |р.    |
|  |в) про надання від-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |пусток        |     |    |     |     |     |     |
|  |г) про  відрядження|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |працівників, з адмі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ністративно-госпо-  |     |    |     |     |     |     |
|  |дарських питань   |     |    |     |     |     |     |
| 22.|Проекти наказів, роз-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |поряджень   установ|     |    |     |     |     |     |
|  |банківської системи |     |    |     |     |     |     |
| 23.|Правила,  положення,|     |    |     |     |     |     |
|  |інструкції, вказівки|     |    |     |     |     |     |
|  |нормативного характе-|     |    |     |     |     |     |
|  |ру, рекомендації:  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем розроб-|постійно |до замі-|постійно |до замі- |до замі- |     |
|  |лення        |     |ни нови-|     |ни нови- |ни нови- |     |
|  |           |     |ми   |     |ми    |ми    |     |
|  |б) в інших установах |до замі- |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |           |ни нови- |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |           |ми    |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
| 24.|Проекти правил, поло-|  3 р.* |  3 р.*|  3 р.* |  3 р.* | 3 р.* |*після  |
|  |жень,   інструкцій,|     |    |     |     |     |затверд- |
|  |вказівок нормативного|     |    |     |     |     |ження  |
|  |характеру; листування|     |    |     |     |     |     |
|  |та рекомендації щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |їх розроблення    |     |    |     |     |     |     |
| 25.|Листування з  питань|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |застосування та роз'-|     |    |     |     |     |     |
|  |яснення правил, поло-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень,   інструкцій,|     |    |     |     |     |     |
|  |вказівок і рекоменда-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій нормативного ха-|     |    |     |     |     |     |
|  |рактеру       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|                  1.2. Контроль                   |
|                                            |
| 26.|Документи про  пере-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*при над-|
|  |вірку виконання зако-|     |но*   |     |     |мине пот-|ходженні |
|  |нів,  розпоряджень,|     |    |     |     |реба   |до одного|
|  |доручень вищих орга-|     |    |     |     |     |державно-|
|  |нів державної  вико-|     |    |     |     |     |го архіву|
|  |навчої влади та міс-|     |    |     |     |     |на збері-|
|  |цевого самоврядування|     |    |     |     |     |гання  |
|  |(акти, довідки, допо-|     |    |     |     |     |приймають|
|  |віді)        |     |    |     |     |     |ся доку- |
|  |           |     |    |     |     |     |менти від|
|  |           |     |    |     |     |     |установи,|
|  |           |     |    |     |     |     |що прово-|
|  |           |     |    |     |     |     |дить пе- |
|  |           |     |    |     |     |     |ревірку |
| 27.|Документи про  пере-|  -  |постій- |постійно* |постійно* |доки не |*див.при-|
|  |вірку виконання пос-|     |но*   |     |     |мине пот-|мітку до |
|  |танов, наказів, роз-|     |    |     |     |реба   |ст.26  |
|  |поряджень,   рішень|     |    |     |     |     |     |
|  |місцевих органів дер-|     |    |     |     |     |     |
|  |жавної влади і місце-|     |    |     |     |     |     |
|  |вого  самоврядування|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, довідки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, огляди)    |     |    |     |     |     |     |
| 28.|Документи про  пере-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*див.при-|
|  |вірку виконання роз-|     |но*   |     |     |мине пот-|мітку до |
|  |поряджень,  доручень|     |    |     |     |реба   |ст.26  |
|  |Правління Національ-|     |    |     |     |     |     |
|  |ного банку  України|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, довідки, допо-|     |    |     |     |     |     |
|  |віді, огляди)    |     |    |     |     |     |     |
| 29.|Листування про пере-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |вірку законодавчих і|     |    |     |     |     |     |
|  |розпорядчих докумен-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів вищих, централь-|     |    |     |     |     |     |
|  |них, місцевих органів|     |    |     |     |     |     |
|  |державної влади  та|     |    |     |     |     |     |
|  |місцевого самовряду-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання        |     |    |     |     |     |     |
| 30.|Документи (доповіді,|     |    |     |     |     |     |
|  |доповідні  записки,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, акти комп-|     |    |     |     |     |     |
|  |лексних  ревізій та|     |    |     |     |     |     |
|  |обстежень  організа-|     |    |     |     |     |     |
|  |цій, установ Націо-|     |    |     |     |     |     |
|  |нальним банком Украї-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни), за винятком до-|     |    |     |     |     |     |
|  |кументів періодичних|     |    |     |     |     |     |
|  |бухгалтерських реві-|     |    |     |     |     |     |
|  |зій,   передбачених|     |    |     |     |     |     |
|  |ст.N 563:      |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем перевір-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |10 р.  |*див.при-|
|  |ки та в установах, що|     |но*   |     |     |     |мітку до |
|  |проводять перевірку |     |    |     |     |     |ст.26  |
|  |б) в інших організа-|  -  |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |ціях         |     |    |     |     |     |     |
| 31.|Листування з органами|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |державної виконавчої|     |    |     |     |     |     |
|  |влади,  фінансового,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомчого  контролю|     |    |     |     |     |     |
|  |про проведення та ре-|     |    |     |     |     |     |
|  |зультати   ревізій,|     |    |     |     |     |     |
|  |обстежень; про орга-|     |    |     |     |     |     |
|  |нізацію та поліпшення|     |    |     |     |     |     |
|  |контролю і перевірки|     |    |     |     |     |     |
|  |виконання      |     |    |     |     |     |     |
| 32.|Журнали обліку реві-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |зій, обстежень   та|     |    |     |     |     |     |
|  |контролю за виконан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ням їх рекомендацій |     |    |     |     |     |     |
| 33.|Документи про  вико-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |нання пропозицій  за|  ЕПК  | ЕПК  |  ЕПК  |  ЕПК  |     |     |
|  |результатами  обсте-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень, перевірок  та|     |    |     |     |     |     |
|  |критичних виступів у|     |    |     |     |     |     |
|  |засобах масової  ін-|     |    |     |     |     |     |
|  |формації  (доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки, звіти,  до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, листування)  |     |    |     |     |     |     |
| 34.|Пропозиції,  заяви,|     |    |     |     |     |     |
|  |скарги громадян  та|     |    |     |     |     |     |
|  |документи про   їх|     |    |     |     |     |     |
|  |розгляд:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) що містять пропо-|постійно |постійно|постійно |постійно | 10 р. |     |
|  |зиції щодо  суттєвих|     |    |     |     |     |     |
|  |змін у роботі установ|     |    |     |     |     |     |
|  |або усунення серйоз-|     |    |     |     |     |     |
|  |них недоліків   та|     |    |     |     |     |     |
|  |зловживань      |     |    |     |     |     |     |
|  |б) особистого та дру-|  5 р.* |  5 р.*|  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*у разі |
|  |горядного характеру |     |    |     |     |     |неоднора-|
|  |           |     |    |     |     |     |зового  |
|  |           |     |    |     |     |     |звернення|
|  |           |     |    |     |     |     |- 5 р.  |
|  |           |     |    |     |     |     |після ос-|
|  |           |     |    |     |     |     |таннього |
|  |           |     |    |     |     |     |розгляду |
| 35.|Листування про пере-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |вірку заяв,   скарг|     |    |     |     |     |     |
|  |громадян       |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             1.3. Організаційні основи управління             |
|                                            |
| 36.|Статути та положення|     |    |     |     |     |     |
|  |установ  банківської|     |    |     |     |     |     |
|  |системи:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |     |     |
|  |ня і затвердження  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |           |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
| 37.|Положення про самос-|     |    |     |     |     |     |
|  |тійні структурні під-|     |    |     |     |     |     |
|  |розділи:       |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р. |*після  |
|  |ня і затвердження  |     |    |     |     |     |заміни  |
|  |           |     |    |     |     |     |новими  |
|  |б) в інших установах |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
| 38.|Проекти статутів, по-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |ложень, документи  з|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |їх розроблення  (до-|     |    |     |     |     |новими  |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки,  пропозиції,|     |    |     |     |     |     |
|  |відгуки)       |     |    |     |     |     |     |
| 39.|Документи про органі-|постійно |постійно|постійно |постійно |доки не |     |
|  |зацію, реорганізацію,|     |    |     |     |мине пот-|     |
|  |ліквідацію, перейме-|     |    |     |     |реба   |     |
|  |нування установ бан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ківської системи (рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шення, висновки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки)        |     |    |     |     |     |     |
| 40.|Структурні та органі-|     |    |     |     |     |     |
|  |заційно-адміністра- |     |    |     |     |     |     |
|  |тивні схеми побудови|     |    |     |     |     |     |
|  |центральних та місце-|     |    |     |     |     |     |
|  |вих установ банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |кої системи,  схеми|     |    |     |     |     |     |
|  |організації управлін-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |ня і затвердження  |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |до замі- |до замі-|до замі- |до замі- |до замі- |     |
|  |           |ни нови- |ни нови-|ни нови- |ни нови- |ни нови- |     |
|  |           |ми    |ми   |ми    |ми    |ми    |     |
| 41.|Проекти структур  і|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |організаційно-адміні-|     |    |     |     |     |затверд- |
|  |стративних схем   |     |    |     |     |     |ження  |
| 42.|Списки установ і ор-|постійно |до замі-|  -   |  -   |  -   |     |
|  |ганізацій Національ-|     |ни нови-|     |     |     |     |
|  |ного банку України  |     |ми   |     |     |     |     |
| 43.|Списки установ і ор-|постійно |до замі-|постійно |до замі- |до замі- |     |
|  |ганізацій комерційних|     |ни нови-|     |ни нови- |ни нови- |     |
|  |банків та  доповнень|     |ми   |     |ми    |ми    |     |
|  |до них        |     |    |     |     |     |     |
| 44.|Листування про мережу|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |банківської системи |     |    |     |     |     |     |
| 45.|Документи з  історії|постійно |постійно|  -   |  -   |  -   |     |
|  |Національного  банку|     |    |     |     |     |     |
|  |України і його уста-|     |    |     |     |     |     |
|  |нов (історичні огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди, довідки, статті) |     |    |     |     |     |     |
| 46.|Документи з  історії|  -  |  -  |постійно |постійно |доки не |     |
|  |організації акціонер-|     |    |     |     |мине пот-|     |
|  |но-комерційних,  ко-|     |    |     |     |реба   |     |
|  |мерційних банків  та|     |    |     |     |     |     |
|  |їх дирекцій,  філій|     |    |     |     |     |     |
|  |(історичні  огляди,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки, статті)   |     |    |     |     |     |     |
| 47.|Плани робіт та поря-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |док денний  засідань|     |    |     |     |     |     |
|  |правлінь банків   |     |    |     |     |     |     |
| 48.|Плани робіт структур-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |них підрозділів   |     |    |     |     |     |     |
| 49.|Штатні розписи та до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повнення до них:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) за місцем складан-|постійно |постійно|постійно |постійно |3 р.   |     |
|  |ня          |     |    |     |     |     |     |
|  |б) в інших установах |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
| 50.|Проекти штатних роз-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |писів, документи щодо|     |    |     |     |     |     |
|  |їх розроблення  (до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки, висновки, від-|     |    |     |     |     |     |
|  |гуки)        |     |    |     |     |     |     |
| 51.|Листування про  зат-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |вердження та  зміни|     |    |     |     |     |     |
|  |штатів        |     |    |     |     |     |     |
| 52.|Листування з  Націо-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |нальним банком Украї-|  ЕПК  |  ЕПК |  ЕПК  |     |     |     |
|  |ни про   структуру,|     |    |     |     |     |     |
|  |штати, створення  та|     |    |     |     |     |     |
|  |ліквідацію  установ|     |    |     |     |     |     |
|  |системи       |     |    |     |     |     |     |
| 53.|Положення та інструк-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |ції про  права  та|     |    |     |     |     |заміни  |
|  |обов'язки  службових|     |    |     |     |     |новими  |
|  |осіб         |     |    |     |     |     |     |
| 54.|Приймально-здавальні |     |    |     |     |     |     |
|  |акти з усіма додатка-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, складені при змі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ні:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) керівників установ|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р.* |*після  |
|  |           |     |    |     |     |     |зміни ке-|
|  |           |     |    |     |     |     |рівника |
|  |б) відповідальних ви-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |конавців та секрета-|     |    |     |     |     |     |
|  |рів, крім   обліко-|     |    |     |     |     |     |
|  |во-операційних  пра-|     |    |     |     |     |     |
|  |цівників       |     |    |     |     |     |     |
| 55.|Документи з банківсь-|постійно |постійно|постійно |постійно |  -  |     |
|  |кої діяльності,  що|     |    |     |     |     |     |
|  |надаються в  органи|     |    |     |     |     |     |
|  |державної влади  та|     |    |     |     |     |     |
|  |місцевого самовряду-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання (доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, довідки, огля-|     |    |     |     |     |     |
|  |ди)         |     |    |     |     |     |     |
| 56.|Документи про  вста-|постійно |постійно|постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |новлення  співробіт-|     |    |     |     |     |     |
|  |ництва з організація-|     |    |     |     |     |     |
|  |ми, у тому числі за-|     |    |     |     |     |     |
|  |рубіжними (договори,|     |    |     |     |     |     |
|  |угоди,   протоколи,|     |    |     |     |     |     |
|  |плани, звіти)    |     |    |     |     |     |     |
| 57.|Документи про відряд-|     |    |     |     |     |     |
|  |ження (програми, пла-|     |    |     |     |     |     |
|  |ни-завдання, допові-|     |    |     |     |     |     |
|  |ді, довідки, звіти): |     |    |     |     |     |     |
|  |а) у межах України  |  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |б) закордонні    |постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р. |     |
| 58.|Листування з органі-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |заційних питань  та|     |    |     |     |     |     |
|  |про відрядження   |     |    |     |     |     |     |
| 59.|Телеграфний    код|постійно |до замі-|постійно |до замі- |до замі- |     |
|  |("ключ") Національно-|     |ни нови-|     |ни нови- |ни нови- |     |
|  |го банку України, ко-|     |ми   |     |ми    |ми    |     |
|  |мерційних банків   |     |    |     |     |     |     |
| 60.|Листування про  роз-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |роблення і  застосу-|     |    |     |     |     |     |
|  |вання  телеграфного|     |    |     |     |     |     |
|  |коду         |     |    |     |     |     |     |
| 61.|Документи про  спон-|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |сорську,  благодійну|     |    |     |     |     |     |
|  |діяльність  (угоди,|     |    |     |     |     |     |
|  |контракти, протоколи)|     |    |     |     |     |     |
| 62.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |спонсорської і благо-|     |    |     |     |     |     |
|  |дійної діяльності  |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|             1.4. Правове забезпечення управління             |
|                                            |
| 63.|Листування з правових|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. | 10 р. |     |
|  |питань        |     |    |     |     |     |     |
| 64.|Листування про скла-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |дання договорів, угод|     |    |     |     |     |     |
| 65.|Висновки Національно-|  5 р. |  5 р. |постійно |постійно |  5 р. |     |
|  |го банку України  з|     |    |     |     |     |     |
|  |питань   стягнення|     |    |     |     |     |     |
|  |штрафів щодо  комер-|     |    |     |     |     |     |
|  |ційних банків    |     |    |     |     |     |     |
| 66.|Договори і угоди   |  5 р.* |  5 р.*|  5 р.* |  5 р.* |  5 р.* |*після  |
|  |           |     |    |     |     |     |закінчен-|
|  |           |     |    |     |     |     |ня строку|
|  |           |     |    |     |     |     |дії дого-|
|  |           |     |    |     |     |     |вору   |
| 67.|Систематичні картоте-|до лік- |до лік- |до лік-  |до лік-  |до лік- |     |
|  |ки і покажчики зако-|відації |відації |відації  |відації  |відації |     |
|  |нодавчих актів та ін-|органі- |органі- |органі-  |органі-  |органі- |     |
|  |ших нормативних доку-|зації  |зації  |зації   |зації   |зації  |     |
|  |ментів        |     |    |     |     |     |     |
| 68.|Листування з  питань|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |відмови у  відкритті|     |    |     |     |     |     |
|  |рахунків  підприємс-|     |    |     |     |     |     |
|  |твам,  організаціям,|     |    |     |     |     |     |
|  |установам      |     |    |     |     |     |     |
| 69.|Висновки з   питань|постійно |постійно|постійно |постійно |     |     |
|  |дотримання трудового|     |    |     |     |     |     |
|  |законодавства    |     |    |     |     |     |     |
| 70.|Листування про засто-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |сування трудового за-|     |    |     |     |     |     |
|  |конодавства     |     |    |     |     |     |     |
| 71.|Журнали обліку  пре-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |тензій та позовів  |     |    |     |     |     |винесення|
|  |           |     |    |     |     |     |рішення |
| 72.|Копії документів, що|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*після  |
|  |подаються до правоо-|     |    |     |     |     |винесення|
|  |хоронних органів  з|     |    |     |     |     |рішення |
|  |карних та  цивільних|     |    |     |     |     |     |
|  |справ (позови, акти,|     |    |     |     |     |     |
|  |довідки,  доповідні|     |    |     |     |     |     |
|  |записки)       |     |    |     |     |     |     |
| 73.|Листування про вико-|  3 р.* | 3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |  3 р.* |*у части-|
|  |нання вироків,  рі-|     |    |     |     |     |ні вико- |
|  |шень, ухвал  судових|     |    |     |     |     |нання фі-|
|  |органів, арбітражу  |     |    |     |     |     |нансовими|
|  |           |     |    |     |     |     |органами |
|  |           |     |    |     |     |     |відшкоду-|
|  |           |     |    |     |     |     |вання  |
|  |           |     |    |     |     |     |збитків |
|  |           |     |    |     |     |     |або вип- |
|  |           |     |    |     |     |     |лати ком-|
|  |           |     |    |     |     |     |пенсації |
|  |           |     |    |     |     |     |за кон- |
|  |           |     |    |     |     |     |фісковане|
|  |           |     |    |     |     |     |майно - |
|  |           |     |    |     |     |     |постійно |
| 74.|Листування про адмі-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |ністративні стягнення|     |    |     |     |     |     |
| 75.|Висновки банків щодо| 10 р.* | 10 р.*| 10 р.* | 10 р.* | 10 р.* |*після  |
|  |трудових конфліктів |     |    |     |     |     |прийняття|
|  |           |     |    |     |     |     |рішення |
| 76.|Листування про трудо-|  10 р. | 10 р. |  10 р. |  10 р. |  5 р. |     |
|  |ві конфлікти     |     |    |     |     |     |     |
| 77.|Судово-арбітражні  |постійно |постійно|постійно |постійно |  3 р.* |*після  |
|  |справи        |     |    |     |     |     |прийняття|
|  |           |     |    |     |     |     |рішення |
| 78.|Листування про арбіт-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ражну практику та ве-|     |    |     |     |     |     |
|  |дення   арбітражних|     |    |     |     |     |     |
|  |справ        |     |    |     |     |     |     |
| 79.|Картотеки, книги ре-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |єстрації арбітражних|     |    |     |     |     |     |
|  |справ        |     |    |     |     |     |     |
| 80.|Книги записів юридич-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |них консультацій   |     |    |     |     |     |     |
|                                            |
|       1.5. Організація документаційного забезпечення управління та       |
|              відомчого зберігання документів              |
|                                            |
| 81.|Зведені номенклатури|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*на держ-|
|  |справ банків     |     |но*   |     |     |мине пот-|зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |реба   |ня не пе-|
|  |           |     |    |     |     |     |редаються|
| 82.|Номенклатури  справ|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |струуктурних підроз-|     |    |     |     |     |     |
|  |ділів        |     |    |     |     |     |     |
| 83.|Документи  перевірок|  1 р.* |  1 р.*|  1 р.* |  1 р.* |  1 р.* |*після  |
|  |стану діловодства та|     |    |     |     |     |наступної|
|  |архівної справи (до-|     |    |     |     |     |перевірки|
|  |відки, доповідні за-|     |    |     |     |     |     |
|  |писки, акти, виснов-|     |    |     |     |     |     |
|  |ки)         |     |    |     |     |     |     |
| 84.|Відомості про  доку-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |ментообіг у банківсь-|     |    |     |     |     |     |
|  |ких установах    |     |    |     |     |     |     |
| 85.|Журнали,  картотеки,|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |дискети,  переліки,|     |    |     |     |     |     |
|  |графіки,   довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |контрольні   листи,|     |    |     |     |     |     |
|  |зведення контролю ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |конання документів  |     |    |     |     |     |     |
| 86.|Журнали,  картотеки,|  5 р. |  5 р. |  5 р.  |  5 р.  |  5 р. |     |
|  |дискети,  реєстрації|     |    |     |     |     |     |
|  |пропозицій,   заяв,|     |    |     |     |     |     |
|  |скарг громадян    |     |    |     |     |     |     |
| 87.|Журнали, картки реєс-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |трації прийому відві-|     |    |     |     |     |     |
|  |дувачів керівництвом|     |    |     |     |     |     |
|  |банків        |     |    |     |     |     |     |
| 88.|Листування про засто-|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |сування технічних за-|     |    |     |     |     |     |
|  |собів у  діловодстві|     |    |     |     |     |     |
|  |та архівній справі  |     |    |     |     |     |     |
| 89.|Розрахунки, розсилки|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |наказів,  розпоряд-|     |    |     |     |     |     |
|  |жень, вказівок,  рі-|     |    |     |     |     |     |
|  |шень, постанов    |     |    |     |     |     |     |
| 90.|Покажчики  картотеки|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*на держ-|
|  |до постанов, наказів,|     |но*   |     |     |мине пот-|зберіган-|
|  |розпоряджень, рішень,|     |    |     |     |реба   |ня не пе-|
|  |правил,  інструкцій,|     |    |     |     |     |редаються|
|  |положень       |     |    |     |     |     |     |
| 91.|Реєстраційні картки,|     |    |     |     |     |     |
|  |журнали, дискети:  |     |    |     |     |     |     |
|  |а) організаційно-роз-|постійно*|постій- |постійно* |постійно* |доки не |*на держ-|
|  |порядчої документації|     |но*   |     |     |мине пот-|зберіган-|
|  |           |     |    |     |     |реба   |ня не пе-|
|  |б) вхідних, вихідних|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |та внутрішніх  доку-|     |    |     |     |     |     |
|  |ментів        |     |    |     |     |     |     |
| 92.|Реєстри на відправле-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |ну кореспонденцію  |     |    |     |     |     |     |
| 93.|Картки і журнали ре-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |єстрації телеграм  і|     |    |     |     |     |     |
|  |телефонограм, телек-|     |    |     |     |     |     |
|  |сів, факсів     |     |    |     |     |     |     |
| 94.|Журнали (книги) облі-|     |    |     |     |     |     |
|  |ку:         |     |    |     |     |     |     |
|  |а) фірмових  бланків|  3 р. |  3 р. |  3 р.  |  3 р.  |  3 р. |     |
|  |та бланків  суворої|     |    |     |     |     |     |
|  |звітності      |     |    |     |     |     |     |
|  |б) креслень, кінофо-|доки не |доки не |доки не  |доки не  |доки не |     |
|  |тофонодокументів,  |мине пот-|мине пот|мине пот- |мине пот- |мине пот-|     |
|  |магнітних стрічок  |реба   |реба  |реба   |реба   |реба   |     |
|  |в) видрукуваних доку-|  1 р. |  1 р. |  1 р.  |  1 р.  |  1 р. |     |
|  |ментів        |     |    |     |     |     |     |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка