Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 15|  |зацій        |     |    |     |     |     |     |
|1041|Заяви про прийняння у| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |члени  профспілкових|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій     |     |    |     |     |     |     |
|1042|Заявки на  одержання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |членських  квитків |     |    |     |     |     |     |
|1043|Звіти про  кількість| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |одержаних і витраче-|     |    |     |     |     |     |
|  |них членських квит-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, бланків, марок |     |    |     |     |     |     |
|1044|Журнали, картки облі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ку видачі й надсилан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня членських квитків,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості про видачу,|     |    |     |     |     |     |
|  |переєстрацію та обмін|     |    |     |     |     |     |
|  |членських  квитків,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти на   знищення|     |    |     |     |     |     |
|  |квитків,  анульовані|     |    |     |     |     |     |
|  |членські квитки й об-|     |    |     |     |     |     |
|  |лікові картки    |     |    |     |     |     |     |
|1045|Облікові картки чле-| до знят-|до знят-| до знят- | до знят- | до знят-|     |
|  |нів профспілкових ор-|  тя з | тя з |  тя з  |  тя з  |  тя з |     |
|  |ганізацій      | обліку |обліку | обліку  | обліку  | обліку |     |
|1046|Заяви членів  профс-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після ви|
|  |пілкових організацій|     |    |     |     |     |буття з |
|  |на перерахування чле-|     |    |     |     |     |членів  |
|  |нських внесків безго-|     |    |     |     |     |профспіл-|
|  |тівково       |     |    |     |     |     |кової ор-|
|  |           |     |    |     |     |     |ганізації|
|1047|Плани    збирання| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |членських внесків і|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості про їх ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |конання       |     |    |     |     |     |     |
|1048|Звіти про стан членс-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тва, надходження  і|     |    |     |     |     |     |
|  |витрачання внесків  |     |    |     |     |     |     |
|1049|Відомості про надход-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ження і  витрачання|     |    |     |     |     |     |
|  |членських внесків  |     |    |     |     |     |     |
|1050|Листування про забор-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |гованість,  порядок|     |    |     |     |     |     |
|  |сплати,   членських|     |    |     |     |     |     |
|  |внесків і витрачання|     |    |     |     |     |     |
|  |коштів профспілковими|     |    |     |     |     |     |
|  |організаціями    |     |    |     |     |     |     |
|1051|Документи  постійно| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |діючих консультатив-|     |    |     |     |     |     |
|  |них та інших коміте-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів, комісій,  рад,|     |    |     |     |     |     |
|  |секцій профспілкових|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій (постано-|     |    |     |     |     |     |
|  |ви, рішення, рекомен-|     |    |     |     |     |     |
|  |дації, протоколи)  |     |    |     |     |     |     |
|1052|Документи про надання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |матеріальної допомоги|     |    |     |     |     |     |
|  |робітникам і службов-|     |    |     |     |     |     |
|  |цям (заяви, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1053|Документи про діяль-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ність комісій профс-|     |    |     |     |     |     |
|  |пілкових організацій|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, відомості, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|1054|Заяви членів кас вза-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ємодопомоги про вида-|     |    |     |     |     |     |
|  |чу позик       |     |    |     |     |     |     |
|1055|Протоколи  засідань,| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |рішення правлінь кас|     |    |     |     |     |     |
|  |взаємодопомоги  про|     |    |     |     |     |     |
|  |видачу позик     |     |    |     |     |     |     |
|1056|Фінансові звіти  кас|     |    |     |     |     |     |
|  |взаємодопомоги:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       | 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |б) квартальні    | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|1057|Зведення, списки ро-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |засигнування коштів,|     |    |     |     |     |     |
|  |відпущених соцстархом|     |    |     |     |     |     |
|  |касам взаємодопомоги |     |    |     |     |     |     |
|1058|Особові картки  (ра-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після ви|
|  |хунки) членів   кас|     |    |     |     |     |буття з |
|  |взаємодопомоги    |     |    |     |     |     |кас взає-|
|  |           |     |    |     |     |     |модопомо-|
|  |           |     |    |     |     |     |ги    |
|1059|Заяви про  вступ до| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |кас взаємодопомоги  |     |    |     |     |     |     |
|1060|Документи про одержа-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ння і погашення позик|     |    |     |     |     |     |
|  |членами рад взаємодо-|     |    |     |     |     |     |
|  |помоги, про збір ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |сами членських внес-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків (відомості,  ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |рінці квитанцій   і|     |    |     |     |     |     |
|  |розписок)      |     |    |     |     |     |     |
|1061|Акти ревізій кас вза-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ємодопомоги     |     |    |     |     |     |     |
|1062|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і діяльність|     |    |     |     |     |     |
|  |кас взаємодопомоги  |     |    |     |     |     |     |
|1063|Заяви в  комісії  з| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |трудових спорів і то-|     |    |     |     |     |     |
|  |вариські суди    |     |    |     |     |     |     |
|1064|Документи комісії  з| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |трудових спорів і то-|     |    |     |     |     |     |
|  |вариських судів   |     |    |     |     |     |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 531 ( v0531500-01 ) від 19.12.2001 )
                       Додаток N 1
                       Затверджено
                    наказом Головного архівного
                    управління при Кабінеті
                    Міністрів України
                    від 16 жовтня 1996 р. N 47
         Типове положення про архівний
     підрозділ державного органу, органу місцевого
    самоврядування, державного підприємства, установи
             і організації
             ( v0047353-96 )
                       Додаток N 2
                      Схвалено
                  Методичною комісією
                  Головного архівного управління
                  при Кабінеті Міністрів України
                  протокол N 7 від 13.11.96 р.
            Зразкове положення
    про архів (архівний підрозділ) об'єднань громадян,
     підприємств, установ, організацій, заснованих на
      колективній та приватній формах власності
             ( v0007353-96 )
                        Додаток N 3
                        Затверджено
                    наказом Головного архівного
                    управління при Кабінеті
                    Міністрів України
                    від 13 березня 1996 р. N 9
                       Зареєстровано
                  у Міністерстві юстиції України
                  10 квітня 1996 р. N 173/1198
             Типове положення
       про експертну комісію державного органу,
     органу місцевого самоврядування, підприємства,
           установи і організації
              ( z0173-96 )
                          Додаток N 4
                          ЗАТВЕРДЖУЮ
                        Найменування посади
                        керівника установи,
                            дата
   Найменування установи
   Номенклатура страв
   ____________N________
   на__________рік
   _____________________________________________________________
             Назва розділу*
 
----------------------------------------------------------------------
|Індекс|Заголовок справи|Кількість справ,|Строк зберігання |Примітка|
|справи| (тому, частини)|томів, частин  |справи (тому,   |    |
|   |        |        |частини і N статей|    |
|   |        |        |за переліком**)  |    |
|------+----------------+----------------+------------------+--------|
| 1  |    2    |    3    |    4     |  5  |
----------------------------------------------------------------------
 
 Найменування посади керівника
 служби діловодства       Підпис    (ініціали, прізвище)
 
 Віза керівкика архівного підрозділу установи
 
 ПОГОДЖЕНО                    ПОГОДЖЕНО
 Протокол ЕК                   Протокол ЕПК
                         архівної установи
 __________N____                 ___________N_____
                        Формат А4 (210х297)
   Підсумковий запис категорії і кількість справ, заведених
у_____ році в стурктурному підрозділі
 
---------------------------------------------------------------
|За строками | Усього |       У тому числі       |
|зберігання |    |---------------------------------------|
|      |    |таких, що переходять|з позначкою "ЕПК" |
|------------+--------+--------------------+------------------|
|   1   |  2  |     3     |    4     |
---------------------------------------------------------------
 
постійного
тимчасового
(понад 10 років)
тимчасового
(до 10 років включно)
Разом:
 
Найменування посад службової
особи, відповідальної
за діловодство        Підпис     (ініціали, прізвище)
 
Дата
 
Підсумкові відомості передано в службу діловодства установи
 
Найменування посади службової
особи, відповідальної
за передачу відомостей    Підпис     (ініціали, прізвище)
 
Дата
 
________________________________________
   * Найменування стуктури підрозділу. Для установ, що не мають
стурктурного поділу, - напряму діяльності.
   ** Назва  Переліку  із  зазначенням  строків  зберігання
документів та його вихідні дані.
                             Додаток 5
 
 -------------------------------------------------------------------
   |                             |
 | 20 |            код держархіву________________  |
 |  |            код установи__________________  |
 | ---+-------------------------------------------------------  |
 |  |  ________________________  | _____________ Спр.N |  |
 | 30 |  ________________________  | _____________ Оп.N |  |
 |  |  ________________________  | _____________  Ф.N |  |
 | ---+-------------------------------------------------------  |
 | 5 |  (найменування державного архіву)            |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | 50 |  __________________________________________________  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |   (найменування установи і структурного розділу)    |
 | 35 |                             |
 |  |                             |
 | ---+-------------- Справа N _______________ Том N ________  |
 | 15|                             |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 320  |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | 70 |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |         (заголовок справи)           |
 | 25 |                             |
 |  |                             |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |                  (дата)         |
 | 20 |              На ____ аркуш.        |
 |  |              Зберігати ________________  |
 | ---+--------------------------                |
 |  | | Спр.N _____________ |                |
 | 30 | | Оп.N _____________ |                |
 |  | | Ф.N  _____________ |                |
 | ---+--+----------------------+----------------------------  |
 |  | | -------- 60 -------- |                |
 | 20 |                             |
   |                             |
 -------+----------------------------------------------------------|
    | ------------------------ 230 --------------------------- |
 
                            Додаток N 6
   _______________________________________________________
           (найменування установи)
   _______________________________________________________
       (найменування структурного підрозділу)
                       Затверджую
                   Найменування посади керівника
                    структурного підрозділу
                   Підпис      Розшифровка
                             підпису
                   Дата
 
               Опис N
      __________________________________________
             (назва розділу)
 
------------------------------------------------------------------
|NN |Індекс |Заголовок|Дата  |Кількість|Строк збері- |Примітка|
|пп |справи |справи  |справи |аркушів |гання справи |    |
|  |(тому, |(тому,  |(тому, |у справі |(тому, час- |    |
|  |частини)|частини) |частини)|(томі,  |тини), стаття|    |
|  |    |     |    |частині) |за переліком |    |
|---+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |   6*   |  7  |
|---+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
------------------------------------------------------------------
   У цей опис внесено ___________ справ з N ____________________
по N _______________________, у тому числі:
літерні номери:
пропущені номери:
 
Найменування посади      Підпис     Розшифровка підпису
укладача опису
 
Дата
 
Погоджено                 Схвалено**
Найменування посади            Протокол ЕК структурного
керівника служби             підрозділу
діловодства установи           від __________ N _______
 
Підпис       Розшифровка підпису
 
Передав ________________________ справ та ________________________
     (цифрами і літерами)        (цифрами і літерами)
реєстраційно-контрольних карток до документів.
 
Найменування посади      Підпис      Розшифровка підпису
службової особи
структурного підрозділу
 
Дата
 
Прийняв***______________________ справ та ________________________
      (цифрами і літерами)       (цифрами і літерами)
 
Найменування посади      Підпис      Розшифровка підпису
службової особи
архівного підрозділу
 
Дата
 
-----------------------------
* Графа 6 опускається в описах справ постійного зберігання.
** При наявності ЕК структурного підрозділу.
*** Передаються разом із справами канцелярії.
                        Формат А4 (210х297)
             Форма опису справ постійного, тимчасового
             (понад 10 років) зберігання і з особового
             складу струуктурного підрозділу установи
                            Додаток N 7
 
Найменування установи        Затверджую
                   Найменування посади
Акт __________ N ________________  керівника установи
_________________________________
    (місце складання)      Підпис      Розшифровка
                            підпису
                   Дата
 
На підставі ______________________________________________________
         (назва і вихідні дані переліку документів
 
__________________________________________________________________
        із зазначеням строків їх зберігання)
відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної
цінності і  втратили  практичне  значення,  документи  фонду
N ________________________________________________________________
             (назва фонду)
 
--------------------------------------------------------------------------
|NN|Заголовок |Дата |Номери |Індекс справи |Кількість|Строки збе-|При- |
|пп|справи   |справи|описів |(тому, части- |справ  |рігання  |мітка|
| |або групо- |або  |(номен-|ни), за номен-|(томів, |справи   |   |
| |вий заголо-|крайні|клатур)|клатурою або N|частин) |(тому, час-|   |
| |вок справ |дати |за рік |справи за   |     |тини) і NN |   |
| |      |справ |(роки) |описом    |     |статй за  |   |
| |      |   |    |       |     |переліком |   |
|--+-----------+------+-------+--------------+---------+-----------+-----|
|1 |   2   | 3  |  4  |   5    |  6  |   7   | 8 |
--------------------------------------------------------------------------
 
Разом ___________________________ справа за _________________ роки
     (цифрами і літерами)
Описи справ постіного зберігання за ____________ роки затверджені,
а з особового складу погоджені з ЕПК _____________________________
__________________________________________________________________
         (найменування архівної установи)
(протокол від ______________________ N __________________________)
 
Найменування посади     Підпис      Розшифровка підпису
особи, яка проводила
експертизу цінності
документів
 
Дата
 
Схвалено
Протокол ЕК
від ______________________ N ________________
   Документ у кількості __________________________________ справ
                 (цифрами і літерами)
вагою _____________ кг здано в ___________________________________
                   (найменування установи)
_______ на переробку за приймально-здавальною накладною від ______
N _______________________
 
Найменування посади      Підпис     Розшифровка підпису
службової особи установи,
яка здала документ
 
Дата
                        Формат А4 (210х297)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка