Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання

Страница 15|  |зацій        |     |    |     |     |     |     |
|1041|Заяви про прийняння у| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |члени  профспілкових|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій     |     |    |     |     |     |     |
|1042|Заявки на  одержання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |членських  квитків |     |    |     |     |     |     |
|1043|Звіти про  кількість| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |одержаних і витраче-|     |    |     |     |     |     |
|  |них членських квит-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків, бланків, марок |     |    |     |     |     |     |
|1044|Журнали, картки облі-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ку видачі й надсилан-|     |    |     |     |     |     |
|  |ня членських квитків,|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості про видачу,|     |    |     |     |     |     |
|  |переєстрацію та обмін|     |    |     |     |     |     |
|  |членських  квитків,|     |    |     |     |     |     |
|  |акти на   знищення|     |    |     |     |     |     |
|  |квитків,  анульовані|     |    |     |     |     |     |
|  |членські квитки й об-|     |    |     |     |     |     |
|  |лікові картки    |     |    |     |     |     |     |
|1045|Облікові картки чле-| до знят-|до знят-| до знят- | до знят- | до знят-|     |
|  |нів профспілкових ор-|  тя з | тя з |  тя з  |  тя з  |  тя з |     |
|  |ганізацій      | обліку |обліку | обліку  | обліку  | обліку |     |
|1046|Заяви членів  профс-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після ви|
|  |пілкових організацій|     |    |     |     |     |буття з |
|  |на перерахування чле-|     |    |     |     |     |членів  |
|  |нських внесків безго-|     |    |     |     |     |профспіл-|
|  |тівково       |     |    |     |     |     |кової ор-|
|  |           |     |    |     |     |     |ганізації|
|1047|Плани    збирання| 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  | 1 р.  |     |
|  |членських внесків і|     |    |     |     |     |     |
|  |відомості про їх ви-|     |    |     |     |     |     |
|  |конання       |     |    |     |     |     |     |
|1048|Звіти про стан членс-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |тва, надходження  і|     |    |     |     |     |     |
|  |витрачання внесків  |     |    |     |     |     |     |
|1049|Відомості про надход-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ження і  витрачання|     |    |     |     |     |     |
|  |членських внесків  |     |    |     |     |     |     |
|1050|Листування про забор-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |гованість,  порядок|     |    |     |     |     |     |
|  |сплати,   членських|     |    |     |     |     |     |
|  |внесків і витрачання|     |    |     |     |     |     |
|  |коштів профспілковими|     |    |     |     |     |     |
|  |організаціями    |     |    |     |     |     |     |
|1051|Документи  постійно| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |діючих консультатив-|     |    |     |     |     |     |
|  |них та інших коміте-|     |    |     |     |     |     |
|  |тів, комісій,  рад,|     |    |     |     |     |     |
|  |секцій профспілкових|     |    |     |     |     |     |
|  |організацій (постано-|     |    |     |     |     |     |
|  |ви, рішення, рекомен-|     |    |     |     |     |     |
|  |дації, протоколи)  |     |    |     |     |     |     |
|1052|Документи про надання| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |матеріальної допомоги|     |    |     |     |     |     |
|  |робітникам і службов-|     |    |     |     |     |     |
|  |цям (заяви, довідки,|     |    |     |     |     |     |
|  |листування)     |     |    |     |     |     |     |
|1053|Документи про діяль-| 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |ність комісій профс-|     |    |     |     |     |     |
|  |пілкових організацій|     |    |     |     |     |     |
|  |(акти, відомості, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |повідні записки, до-|     |    |     |     |     |     |
|  |відки)        |     |    |     |     |     |     |
|1054|Заяви членів кас вза-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ємодопомоги про вида-|     |    |     |     |     |     |
|  |чу позик       |     |    |     |     |     |     |
|1055|Протоколи  засідань,| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |рішення правлінь кас|     |    |     |     |     |     |
|  |взаємодопомоги  про|     |    |     |     |     |     |
|  |видачу позик     |     |    |     |     |     |     |
|1056|Фінансові звіти  кас|     |    |     |     |     |     |
|  |взаємодопомоги:   |     |    |     |     |     |     |
|  |а) річні       | 10 р. | 10 р. | 10 р.  | 10 р.  | 10 р. |     |
|  |б) квартальні    | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|1057|Зведення, списки ро-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |засигнування коштів,|     |    |     |     |     |     |
|  |відпущених соцстархом|     |    |     |     |     |     |
|  |касам взаємодопомоги |     |    |     |     |     |     |
|1058|Особові картки  (ра-| 3 р.* | 3 р.* | 3 р.*  | 3 р.*  | 3 р.* |*після ви|
|  |хунки) членів   кас|     |    |     |     |     |буття з |
|  |взаємодопомоги    |     |    |     |     |     |кас взає-|
|  |           |     |    |     |     |     |модопомо-|
|  |           |     |    |     |     |     |ги    |
|1059|Заяви про  вступ до| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |кас взаємодопомоги  |     |    |     |     |     |     |
|1060|Документи про одержа-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |ння і погашення позик|     |    |     |     |     |     |
|  |членами рад взаємодо-|     |    |     |     |     |     |
|  |помоги, про збір ка-|     |    |     |     |     |     |
|  |сами членських внес-|     |    |     |     |     |     |
|  |ків (відомості,  ко-|     |    |     |     |     |     |
|  |рінці квитанцій   і|     |    |     |     |     |     |
|  |розписок)      |     |    |     |     |     |     |
|1061|Акти ревізій кас вза-| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |ємодопомоги     |     |    |     |     |     |     |
|1062|Листування про орга-| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |нізацію і діяльність|     |    |     |     |     |     |
|  |кас взаємодопомоги  |     |    |     |     |     |     |
|1063|Заяви в  комісії  з| 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  | 3 р.  |     |
|  |трудових спорів і то-|     |    |     |     |     |     |
|  |вариські суди    |     |    |     |     |     |     |
|1064|Документи комісії  з| 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  | 5 р.  |     |
|  |трудових спорів і то-|     |    |     |     |     |     |
|  |вариських судів   |     |    |     |     |     |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 531 ( v0531500-01 ) від 19.12.2001 )
                       Додаток N 1
                       Затверджено
                    наказом Головного архівного
                    управління при Кабінеті
                    Міністрів України
                    від 16 жовтня 1996 р. N 47
         Типове положення про архівний
     підрозділ державного органу, органу місцевого
    самоврядування, державного підприємства, установи
             і організації
             ( v0047353-96 )
                       Додаток N 2
                      Схвалено
                  Методичною комісією
                  Головного архівного управління
                  при Кабінеті Міністрів України
                  протокол N 7 від 13.11.96 р.
            Зразкове положення
    про архів (архівний підрозділ) об'єднань громадян,
     підприємств, установ, організацій, заснованих на
      колективній та приватній формах власності
             ( v0007353-96 )
                        Додаток N 3
                        Затверджено
                    наказом Головного архівного
                    управління при Кабінеті
                    Міністрів України
                    від 13 березня 1996 р. N 9
                       Зареєстровано
                  у Міністерстві юстиції України
                  10 квітня 1996 р. N 173/1198
             Типове положення
       про експертну комісію державного органу,
     органу місцевого самоврядування, підприємства,
           установи і організації
              ( z0173-96 )
                          Додаток N 4
                          ЗАТВЕРДЖУЮ
                        Найменування посади
                        керівника установи,
                            дата
   Найменування установи
   Номенклатура страв
   ____________N________
   на__________рік
   _____________________________________________________________
             Назва розділу*
 
----------------------------------------------------------------------
|Індекс|Заголовок справи|Кількість справ,|Строк зберігання |Примітка|
|справи| (тому, частини)|томів, частин  |справи (тому,   |    |
|   |        |        |частини і N статей|    |
|   |        |        |за переліком**)  |    |
|------+----------------+----------------+------------------+--------|
| 1  |    2    |    3    |    4     |  5  |
----------------------------------------------------------------------
 
 Найменування посади керівника
 служби діловодства       Підпис    (ініціали, прізвище)
 
 Віза керівкика архівного підрозділу установи
 
 ПОГОДЖЕНО                    ПОГОДЖЕНО
 Протокол ЕК                   Протокол ЕПК
                         архівної установи
 __________N____                 ___________N_____
                        Формат А4 (210х297)
   Підсумковий запис категорії і кількість справ, заведених
у_____ році в стурктурному підрозділі
 
---------------------------------------------------------------
|За строками | Усього |       У тому числі       |
|зберігання |    |---------------------------------------|
|      |    |таких, що переходять|з позначкою "ЕПК" |
|------------+--------+--------------------+------------------|
|   1   |  2  |     3     |    4     |
---------------------------------------------------------------
 
постійного
тимчасового
(понад 10 років)
тимчасового
(до 10 років включно)
Разом:
 
Найменування посад службової
особи, відповідальної
за діловодство        Підпис     (ініціали, прізвище)
 
Дата
 
Підсумкові відомості передано в службу діловодства установи
 
Найменування посади службової
особи, відповідальної
за передачу відомостей    Підпис     (ініціали, прізвище)
 
Дата
 
________________________________________
   * Найменування стуктури підрозділу. Для установ, що не мають
стурктурного поділу, - напряму діяльності.
   ** Назва  Переліку  із  зазначенням  строків  зберігання
документів та його вихідні дані.
                             Додаток 5
 
 -------------------------------------------------------------------
   |                             |
 | 20 |            код держархіву________________  |
 |  |            код установи__________________  |
 | ---+-------------------------------------------------------  |
 |  |  ________________________  | _____________ Спр.N |  |
 | 30 |  ________________________  | _____________ Оп.N |  |
 |  |  ________________________  | _____________  Ф.N |  |
 | ---+-------------------------------------------------------  |
 | 5 |  (найменування державного архіву)            |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | 50 |  __________________________________________________  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |   (найменування установи і структурного розділу)    |
 | 35 |                             |
 |  |                             |
 | ---+-------------- Справа N _______________ Том N ________  |
 | 15|                             |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 320  |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 | 70 |  __________________________________________________  |
 | | |  __________________________________________________  |
 |  |  __________________________________________________  |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |         (заголовок справи)           |
 | 25 |                             |
 |  |                             |
 | ---+------------------------------------------------------  |
 |  |                  (дата)         |
 | 20 |              На ____ аркуш.        |
 |  |              Зберігати ________________  |
 | ---+--------------------------                |
 |  | | Спр.N _____________ |                |
 | 30 | | Оп.N _____________ |                |
 |  | | Ф.N  _____________ |                |
 | ---+--+----------------------+----------------------------  |
 |  | | -------- 60 -------- |                |
 | 20 |                             |
   |                             |
 -------+----------------------------------------------------------|
    | ------------------------ 230 --------------------------- |
 
                            Додаток N 6
   _______________________________________________________
           (найменування установи)
   _______________________________________________________
       (найменування структурного підрозділу)
                       Затверджую
                   Найменування посади керівника
                    структурного підрозділу
                   Підпис      Розшифровка
                             підпису
                   Дата
 
               Опис N
      __________________________________________
             (назва розділу)
 
------------------------------------------------------------------
|NN |Індекс |Заголовок|Дата  |Кількість|Строк збері- |Примітка|
|пп |справи |справи  |справи |аркушів |гання справи |    |
|  |(тому, |(тому,  |(тому, |у справі |(тому, час- |    |
|  |частини)|частини) |частини)|(томі,  |тини), стаття|    |
|  |    |     |    |частині) |за переліком |    |
|---+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |   6*   |  7  |
|---+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
------------------------------------------------------------------
   У цей опис внесено ___________ справ з N ____________________
по N _______________________, у тому числі:
літерні номери:
пропущені номери:
 
Найменування посади      Підпис     Розшифровка підпису
укладача опису
 
Дата
 
Погоджено                 Схвалено**
Найменування посади            Протокол ЕК структурного
керівника служби             підрозділу
діловодства установи           від __________ N _______
 
Підпис       Розшифровка підпису
 
Передав ________________________ справ та ________________________
     (цифрами і літерами)        (цифрами і літерами)
реєстраційно-контрольних карток до документів.
 
Найменування посади      Підпис      Розшифровка підпису
службової особи
структурного підрозділу
 
Дата
 
Прийняв***______________________ справ та ________________________
      (цифрами і літерами)       (цифрами і літерами)
 
Найменування посади      Підпис      Розшифровка підпису
службової особи
архівного підрозділу
 
Дата
 
-----------------------------
* Графа 6 опускається в описах справ постійного зберігання.
** При наявності ЕК структурного підрозділу.
*** Передаються разом із справами канцелярії.
                        Формат А4 (210х297)
             Форма опису справ постійного, тимчасового
             (понад 10 років) зберігання і з особового
             складу струуктурного підрозділу установи
                            Додаток N 7
 
Найменування установи        Затверджую
                   Найменування посади
Акт __________ N ________________  керівника установи
_________________________________
    (місце складання)      Підпис      Розшифровка
                            підпису
                   Дата
 
На підставі ______________________________________________________
         (назва і вихідні дані переліку документів
 
__________________________________________________________________
        із зазначеням строків їх зберігання)
відібрані до знищення як такі, що не мають науково-історичної
цінності і  втратили  практичне  значення,  документи  фонду
N ________________________________________________________________
             (назва фонду)
 
--------------------------------------------------------------------------
|NN|Заголовок |Дата |Номери |Індекс справи |Кількість|Строки збе-|При- |
|пп|справи   |справи|описів |(тому, части- |справ  |рігання  |мітка|
| |або групо- |або  |(номен-|ни), за номен-|(томів, |справи   |   |
| |вий заголо-|крайні|клатур)|клатурою або N|частин) |(тому, час-|   |
| |вок справ |дати |за рік |справи за   |     |тини) і NN |   |
| |      |справ |(роки) |описом    |     |статй за  |   |
| |      |   |    |       |     |переліком |   |
|--+-----------+------+-------+--------------+---------+-----------+-----|
|1 |   2   | 3  |  4  |   5    |  6  |   7   | 8 |
--------------------------------------------------------------------------
 
Разом ___________________________ справа за _________________ роки
     (цифрами і літерами)
Описи справ постіного зберігання за ____________ роки затверджені,
а з особового складу погоджені з ЕПК _____________________________
__________________________________________________________________
         (найменування архівної установи)
(протокол від ______________________ N __________________________)
 
Найменування посади     Підпис      Розшифровка підпису
особи, яка проводила
експертизу цінності
документів
 
Дата
 
Схвалено
Протокол ЕК
від ______________________ N ________________
   Документ у кількості __________________________________ справ
                 (цифрами і літерами)
вагою _____________ кг здано в ___________________________________
                   (найменування установи)
_______ на переробку за приймально-здавальною накладною від ______
N _______________________
 
Найменування посади      Підпис     Розшифровка підпису
службової особи установи,
яка здала документ
 
Дата
                        Формат А4 (210х297)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка